Tak jak zapowiedziała Minister Elżbieta Rafalska, od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie środków z programu “Rodzina 500+” na kolejny okres zasiłkowy. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 01.08.2017
Udostępnij:

30 września kończy się aktualny okres zasiłkowy. O ile rodziny nadal chcą przyjmować świadczenie, to muszą złożyć nowy wniosek. Co więcej, wniosek ten trzeba od nowa wypełnić. Istotne jest to, że ci, którzy wypełnią wnioski do 31 sierpnia, będą mogli liczyć na ciągłość w wypłatach. W tym roku w programie wystąpi również kilka zmian.

Dlaczego wniosek należy złożyć ponownie ?

Świadczenia przyznawane są raz na rok, a później trzeba się o nie ubiegać ponownie. Wszyscy, którzy nadal chcą przyjmować dodatkowe 500 zł na dziecko, muszą złożyć nowy wniosek.

1 sierpnia startuje składanie wniosków na kolejny już, roczny okres korzystania z programu. Warto pamiętać o tym, że wnioski złożone w sierpniu gwarantują ciągłość wypłat. Wtedy przyznanie świadczenia wychowawczego i jego wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października br.. Te osoby, które wniosek złożą we wrześniu, otrzymają pieniądze za październik i listopad nie później niż do 30 listopada. Jednak w przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, to przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do końca br.

Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony później, niż w październiku 2017 r., to jego wypłata nastąpi od miesiąca złożenia wniosku, już bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Gdzie można składać wnioski ?

Wnioski o świadczenie mogą składać rodzice, opiekunowie prawni czy też osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem (pod warunkiem że dziecko z nimi mieszka i jest na ich utrzymaniu). Dokumenty składa się w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o dodatkowe pieniądze. Miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z adresem zameldowania.

Jak złożyć dokumenty ?

Wnioski można składać osobiście, przez Internet – np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub wysłać listem poleconym.

Lista banków, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy: 

– Alior Bank SA

– Bank BGŻ BNP Paribas
– Bank BPH SA
– Credit Agricole Bank Polska SA
– Euro Bank SA
– Getin Noble Bank SA
– Bank Handlowy w Warszawie SA
– ING Bank Śląski SA
– Inteligo
– mBank SA
– Bank Millennium SA
– Nest Bank S.A
– Bank Ochrony Środowiska SA
– Bank Pekao SA
– Bank Pocztowy SA
– PKO Bank Polski SA
– Plus Bank SA
– Raiffeisen Bank Polska SA
– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
– wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA

Trzeba pamiętać o tym, że banki nie weryfikują danych i nie prowadzą dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Dlatego też  weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego jest zadaniem gminy i właśnie tam decyzja o przyznaniu świadczenia lub nie, będzie do odebrania. 

Co więcej, drogą internetową wniosek można złożyć również za pośrednictwem serwisu empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP i PUE ZUS.

Wniosek o świadczenie powinien zawierać:

  •  dane osoby, która stara się o świadczenie, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany jest numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • – dane dzieci, które są od opieką osoby składającej wniosek, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny

Do wniosku o 500+ należy także dołączyć:

  • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu)
  • zaświadczenia o innych dochodach.
  • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  • oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
  • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego)

Zaświadczenia i dokumenty, które dotyczą wynagrodzenia należy dołączyć wówczas gdy staramy się o świadczenie na pierwsze dziecko.

W programie pojawią się zmiany

Politycy chcąc uszczelnić system, postanowili wprowadzić kilka zmian. Mimo wszystko główne zasady programu się nie zmienią. Mianowicie prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Taka zmiana ma na celu eliminację sytuacji, w której rodzice jedynie udają, że samotnie wychowują dziecko, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. 

Co więcej, zostało wyłączone stosowanie przepisów, które dotyczą utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty tego dochodu ponownie taki dochód uzyska. Tu rząd chce uniknąć sytuacji, gdy rodzice samodzielnie proszą firmę o zmianę umowy tak, aby zakwalifikować się dochodem także na pierwsze dziecko.

Zmiany czekają również przedsiębiorców, którzy do dziś musieli złożyć tylko zaświadczenie o dochodach (w praktyce trudne do zweryfikowania przez urząd). Dlatego też osoby, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, muszą dołączyć do wniosku zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku jak i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Więcej o zmianach w artykule: https://www.zadluzenia.com/artykul/zobacz-co-zmieni-sie-w-programie-500/

Kto może wnioskować o dodatkowe środki ?

Przypominamy, że o dodatkowe 500 zł mogą ubiegać się rodziny z co najmniej dwójką dzieci w wieku do 18 roku życia, bez względu na dochód. Wtedy świadczenie jest wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko. O ile ktoś chce otrzymywać pieniądze także na pierwsze lub jedyne dziecko, to musi przedstawić zaświadczenie o zarobkach. Istotny jest też miesięczny dochód, który na jedną osobę nie może przekraczać 800 zł netto. 

Komentarze