Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że w I kwartale 2017 roku było o 30 tys. mniej kobiet biernych zawodowo niż pod koniec ubiegłego roku.  

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 11.08.2017
Udostępnij:

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) pokazują, że w I kwartale br. liczba kobiet bezrobotnych z powodów rodzinnych sięgała 1,57 mln, czyli około 30 tys. mniej niż w grudniu 2016 roku. 

Opieka nad dzieckiem nie jest jedynym powodem bezrobocia

Ministerstwo argumentuje, że bierność zawodowa kobiet nie musi być związana jedynie z opieką nad potomstwem.

Bierne zawodowo są również kobiety bezdzietne. Nieposzukiwanie pracy przez część kobiet jest często związane z opieką nad starszymi członkami rodziny albo innymi przyczynami rodzinnymi lub osobistymi – komentuje Elżbieta Rafalska. – Dane dobitnie wskazują, że kobiety chętniej podejmują pracę, bez względu na świadczenie z programu 500+. Zarzuty opozycji to ewidentne mijanie się z prawdą. Praca to sfera, która zapewnia również możliwość samorozwoju. Ten, kto twierdzi, że kobiety rezygnują z pracy zawodowej z powodu wsparcia otrzymanego na dzieci, obraża polskie rodziny – dodała.

Resort zapewnia też, że stale dogląda sytuacji kobiet na rynku pracy i wyjaśnia, że odkąd wprowadzono “Program 500+’ do końca okresu objętego badaniem, czyli między I kw.ub.r. a I kwartałem br., współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15+ wzrósł o 0,1 punkt procentowy do poziomu 56,2%.

Bezrobocie maleje

Według danych BAEL,  w I kw. 2017 roku liczba osób aktywnych zawodowo we wszystkich grupach wiekowych zmalała o około 7 tys. Ministerstwo podaje w swoim komunikacie:

Wynikało to ze spadku liczby bezrobotnych o 277 tys. osób i wzrostu liczby pracujących o 269 tys. osób. Należy zaznaczyć, że ze spadkiem liczby osób aktywnych zawodowo mamy do czynienia od początku 2015 roku. Wpłynęły na to zmiany demograficzne, a dokładniej, zmniejszająca się populacja osób w wieku 15 lat i więcej. Co ważne, w I kwartale br. wskaźnik zatrudnienia wzrósł rok do roku o 1,1 punktu procentowego i wyniósł 53,2%. Jednocześnie liczba pracujących zwiększyła się na przestrzeni roku o 269 tys. osób. Jednocześnie systematycznie maleje również stopa bezrobocia. W końcu 2014 r. wynosiła 11,4%, by w końcu kwietnia br. osiągnąć poziom 7,7%. (w lipcu br. stopa bezrobocia wynosiła w kraju 7,1%). Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie odnotowano od pierwszej połowy 1991 roku.

Komentarze