Zmiany w egzekucji komorniczej

Zmiany w egzekucji komorniczej

author
Dominika Byczek
09 września 2016
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
8 września weszły w życie ważne zmiany dotyczące egzekucji komorniczej. Ich główny cel to zwiększenie sprawności i szybkości całego postępowania.

Zmiany w głównej mierze związane są z informatyzacją postępowania egzekucyjnego. W praktyce oznacza to, że pewne czynności, dotychczas wykonywane w formie papierowej, będą dokonywane za pomocą systemu teteinformatycznego.

ZMIANY W EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

1. Obowiązkowa wymiana korespondencji z organami podatkowymi, administracyjnymi organami egzekucyjnymi w formie elektronicznej

Zajęcia nadpłaty podatku, zapytania o działalność Dłużnika, kierowane do właściwego Urzędu Skarbowego, dokonywane będą w formie elektronicznej. Odpowiedzi na kierowane do Urzędu zapytania oraz zajęcia również będą nadsyłane do komornika w formie elektronicznej.

Jak to wyglądało przed zmianami: czynności, o których mowa wyżej, dokonywane były w formie papierowej.

Co się zmieni z perspektywy Dłużnika: komornik szybciej dowie się o nadpłacie podatku czy prowadzonej działalności.


2. Obowiązkowe zajęcie rachunku bankowego w formie elektronicznej

Komornik będzie dokonywał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego Dłużnika w sposób elektroniczny, za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego celu systemu informatycznego. Banki również elektronicznie będą udzielać odpowiedzi na przedmiotowe zajęcia. Koszt takiego zajęcia ma wynosić 0,50 zł, co obciążać będzie Dłużnika.

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego spowoduje blokadę środków pieniężnych niezwłocznie po dokonaniu zajęcia przez komornika. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do odwołania zajęcia. Dłużnik oraz Wierzyciel będzie otrzymał odpis zajęcia w formie papierowej.

Zmienia się również kwota wolna od zajęć. Według nowych przepisów – kwota wolna od zajęcia, w każdym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od liczby posiadanych rachunków bankowych, wynosi 1387,50 zł, tj. 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota wolna od zajęcia nie podlega kumulacji). Kwota ta nie zmieni się do końca 2016 roku.

Jak to wyglądało przed zmianami: zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonywane było w formie papierowej; kwota wolna od zajęcia (nieodnawialna) wynosiła około 12000,00 zł, tj. trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw; koszt wysłania jednej przesyłki drogą pocztową wynosił ponad 4 zł.

Co się zmieni z perspektywy Dłużnika: komornik błyskawicznie zajmie rachunek bankowy Dłużnika. Wystarczy, że sporządzi jego zajęcie, opatrzy jej podpisem elektronicznym i prześle system teleinformatycznym do Banku. W rezultacie Dłużnik otrzyma papierowe zawiadomienie o blokadzie konta już po jego fizycznym zajęciu.


3. Skargę na czynności Komornika wnosi się do Komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania

Skargę wnosi się do Komornika w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności (np. od dokonania zajęcia wynagrodzenia za pracę), gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czyności strony lub osoby, której zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę na zaniechanie przez Komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Omówiona zmiana nie dotyczy postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem 8 września 2016 r.

Jak to wyglądało przed zmianami:skargę na czynności komornika wnosiło się do Sądu, po czym Sąd przesyłał odpis skargi komornikowi, który miał 3 dni na ustosunkowanie się do skargi i przesłanie odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy do Sądu, chyba że Komornik w całości uwględniał skargę, o czym zawiadamiał sąd, skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczyło.


4. Zmiana w sposobie rozstrzygania zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tego samego składnika majątku Dłużnika

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy lub składnika majątkowego, egzekucje do tej rzeczy lub prawa majątkowego prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Jak to wyglądało przed zmianami: w przypadku zbiegu, organy występujące w zbiegu przekazywały akta egzekucji sądowej i administracyjnej do Sądu Rejonowego, w którego okręgu wszczęto pierwszą egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić egzekucje z tej rzeczy lub prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg egzekucji. Jeżeli egzekucja sądowa prowadzona była na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego (EPU), łączne prowadzenie egzekucji przejmował Komornik.  

Co się zmieni z perspektywy Dłużnika: sprawy, w których doszło do zbiegu egzekucji przestaną tkwić miesiącami w sądzie czekając na rozstrzygnięcie. Potrącenia dokonywane w czasie trwania zbiegu nie będą księgowane w depozycie sądowym.


5. Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości

Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego sposobów prowadzenia egzekucji. To komornik podejmie decyzję z jakiego majątku Dłużnika będzie prowadził postępowanie. Obowiązkiem Wierzyciela jest jedynie wskazanie świadczenia, które ma być spełnione oraz załączenie tytułu wykonawczego.

Jak to wyglądało przed zmianami: Wierzyciel był zobligowany do tego, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzeniu egzekucji z urzędu wskazać sposoby egzekucji (np. egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z ruchomości).


6. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Powyższy obowiązek dotyczy sytuacji, w której Wierzyciel nie wskaże majątku Dłużnika pozwalającego na zaspokojenie świadczenia. Wówczas komornik wezwie Dłużnika do złożenia wykazu majątku pouczając jednocześnie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pouczy, że w razie niezłożenia wykazu majątku, Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku Dłużnika, co narazi Dłużnika na dodatkowe koszty egzekucyjne.

Dopiero w wypadku, jeśli nie można ustalić majątku (do którego może być skierowana egzekucja) pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku Dłużnika.  Koszty poszukiwania majątku dłużnika, zgodnie z art. 770 k.p.c., należą do kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji, które Dłużnik zwraca Wierzycielowi.

Jak to wyglądało przed zmianami: jeśli Wierzyciel nie wskazał majątku Dłużnika pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik mógł wezwać Dłużnika do złożenia wyjaśnień; Wierzyciel składając wniosek o wszczęcie postępowania mógł jednocześnie zlecić Komornikowi poszukiwania majątku Dłużnika za wynagrodzeniem.


7. Sprzedaż ruchomości  w drodze licytacji elektronicznej – wchodzi w życie od marcu 2017 r.

Wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek o przeprowadzenie licytacji drogą elektroniczną. Proponowane rozwiązanie umożliwi uczestniczenie w licytacji za pomocą dedykowanego specjalnie do tego celu systemu informatycznego. Komornik za pomocą narzędzi informatycznych będzie informował o możliwości nabycia ruchomości zajętych w toku postępowania egzekucyjnego. 


10. W przypadku egzekucji z ruchomości Dłużnika, jej sprzedaż będzie mogła nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się zajęcia.

Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Jak to wyglądało przed zmianami: dotychczas Komornik mógł sprzedać rzecz także wtedy, gdy Dłużnik złożył skargę do Sądu, o czym świadczy chociażby haniebna historia zajęcia ciągnika przez jednego z łódzkich Komorników; sprzedaż zajętych ruchomości mogła nastąpić nie wcześniej niż dnia siódmiego od daty zajęcia.


11. Przejście egzekwowanego uprawnienia na inną osobę w trakcie postępowania egzekucyjnego nie będzie wymagało uzyskiwania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego.

Ww. zmiana umożliwia osobie, która nabyła uprawnienie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, wstąpienie do postępowania egzekucyjnego na miejsce wierzyciela za jego zgodą, o ile przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Uzyskanie klauzuli wykonalności na rzecz tej osoby nie będzie już konieczne.

przykład: Wierzyciel ORANGE SA sprzedał wierzytelność (powstałą z tytułu niezapłaconej przez Dłużnika faktury za usługi telekominukacyjne) firmie windykacyjnej BIZNES SA w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, co potwierdzone jest zawartą między ww. podmiotami umową sprzedaży wierzytelności (umowa cesji). Powyższe oznacza, że firma BIZNES bedzie mogła złożyć wniosek do Komornika o kontunuowanie postępowania na jej rzecz, przedkładając Komornikowi umowę sprzedaży, którą zawarły ww. strony. 

Jak to wyglądało przed zmianami: jeśli po wszczęciu egzekucji na podstawie powstałego tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, Sąd nadawał klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to było wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.


12. Uchylony zostaje przepis art. 823 k.p.c. a skutki "bezczynności Wierzyciela" przeniesiono do art. 824 par. 1 pkt 4 k.p.c.

Zmiana, o której mowa wyżej, daje komornikowi uprawnienie do umorzenia z urzędu postępowania egzekucyjnego, jeżeli Wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie dokonał czynności  potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie złożył wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania. Termin ten biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności albo od ustania przyczyny zawieszenia. 

Jak to wyglądało przed zmianami: umorzenie postępowania wobec "bezczynności Wierzyciela" było możliwe, jeżeli Wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności  potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie złożył wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski w Wadowicach

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Wadowicach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
11 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Międzychodzie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Międzychodzie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
17 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Chwilówki Racibórz

Chcesz dowiedzieć się, jakie oferty pożyczek chwilówek są dostępne w Raciborzu? Możesz to sprawdzić w poniższym rankingu. Maksymalna kwota pożyczki to aż 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
17 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Cashalot – nowa pożyczka online

Cashalot to kolejna instytucja pozabankowa udzielająca szybkich pożyczek. Nowi Klienci mogą liczyć na rabat w wysokości 50%. Co ucieszy wiele osób – Cashalot nie sprawdza pożyczkobiorców w BIKu.

author
Patryk Byczek
05 września 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credilo – kolejna pożyczka

Credilo cieszy się dużą popularnością wśród firm, które oferują pożyczki internetowe. Pierwszą pożyczkę do 1200 zł można otrzymać za darmo. Wnioskowanie odbywa się w pełni online. Coraz więcej Klientów decyduje się na kolejną pożyczkę w Credilo – sprawdź, kto ją otrzyma, w jaki sposób się o nią ubiegać oraz ile kosztuje.  

author
Aleksandra Gościnna
23 listopada 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Pekao w Ełku

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Ełku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
11 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj