zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Banku Millenium ?

 

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Millenium, nie czekaj i złóż reklamację. Sprawdź jak to poprawnie zrobić.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:


- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU MILLENIUM?


Reklamację można złożyć w:


1) Dowolnym oddziale banku


Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 
 

Bank na podstawie reklamacji złożonej w placówce sporządza protokół. 
 

 

2) Listownie
 

Przesyłając list z dopiskiem “reklamacja” na adres: 
 

Wydział Reklamacji
Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
 


3) Telefonicznie


Numer infolinii: 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40
 


4) Za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej

Za pomocą strony Millenet - dotyczy klientów, którzy zawarli umowę z bankiem.

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU

 

Reklamacja powinna zawierać:


- dane identyfikacyjne Klienta 

- wszystkie “istotne informacje”, które ułatwią analizę sytuacji (np. data i kwota transakcji, rachunek na którym transakcje zostały wykonane)
- dokładny opis problemu
  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU MILLENIUM


Bank rozpatruje reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji do Banku. W takim przypadku Bank powiadamia o przyczynach opóźnienia i okolicznościach wymagających dodatkowych wyjaśnień.

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku Millenium ?
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia


W uzasadnionym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie dłużej niż do 60 dni. Termin udzielenia odpowiedzi może być wydłużony “w szczególnie skomplikowanych przypadkach”, jeśli rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie 30 dni. 

 


W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Millenium ?

 

Odpowiedź na reklamację może być przekazana w postaci: 

- papierowej, czyli listownie
- za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 
 

Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana pocztą elektroniczną. 
 

W szczególnych przypadkach odpowiedź na reklamację może zostać dodatkowo przekazana również telefonicznie


O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 


Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 


Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY