Jak złożyć reklamację w Banku Millenium ?

Jak złożyć reklamację w Banku Millenium ?

author
Aneta Jankowska
07 listopada 2016
 

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Millenium, nie czekaj i złóż reklamację. Sprawdź jak to poprawnie zrobić.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU MILLENIUM?

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 
 

Bank na podstawie reklamacji złożonej w placówce sporządza protokół. 
 

2) Listownie
 

Przesyłając list z dopiskiem “reklamacja” na adres: 
 

Wydział Reklamacji
Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
 


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40
 


4) Za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej

Za pomocą strony Millenet – dotyczy klientów, którzy zawarli umowę z bankiem.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU

Reklamacja powinna zawierać:

– dane identyfikacyjne Klienta 

– wszystkie “istotne informacje”, które ułatwią analizę sytuacji (np. data i kwota transakcji, rachunek na którym transakcje zostały wykonane)
– dokładny opis problemu
  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU MILLENIUM

Bank rozpatruje reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji do Banku. W takim przypadku Bank powiadamia o przyczynach opóźnienia i okolicznościach wymagających dodatkowych wyjaśnień.

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku Millenium ?
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia

W uzasadnionym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie dłużej niż do 60 dni. Termin udzielenia odpowiedzi może być wydłużony “w szczególnie skomplikowanych przypadkach”, jeśli rozpatrzenie nie jest możliwe w terminie 30 dni. 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Millenium ?

Odpowiedź na reklamację może być przekazana w postaci: 

– papierowej, czyli listownie
– za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 
 

Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana pocztą elektroniczną. 
 

W szczególnych przypadkach odpowiedź na reklamację może zostać dodatkowo przekazana również telefonicznie

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Kredyt samochodowy Świnoujście
Kredyty miasta
author
Aneta Jankowska
22 listopada 2017

Kredyt samochodowy Świnoujście

Wniosek Rzecznika MŚP przyjęty przez Sejm
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
10 sierpnia 2019

Wniosek Rzecznika MŚP przyjęty przez Sejm

SherLOCK – urządzenie Alior Banku do szyfrowania przelewów
Aktualności
author
Aneta Jankowska
22 października 2018

SherLOCK – urządzenie Alior Banku do szyfrowania przelewów

Zadłużony jak Krzysztof i Anna
Wpisy
author
Aneta Jankowska
14 stycznia 2016

Zadłużony jak Krzysztof i Anna

Cyberataki w ponad 80 proc. firm finansowych
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
17 sierpnia 2019

Cyberataki w ponad 80 proc. firm finansowych

Polacy nie wierzą w emerytury
Wpisy
author
Aneta Jankowska
08 maja 2018

Polacy nie wierzą w emerytury