Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli 2018/2019

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli 2018/2019

author
Aneta Jankowska
04 września 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019, który zapoczątkował zmiany w zatrudnianiu nauczycieli. Co uległo przekształceniom?

Zmiany dla dyrektorów

Zgodnie z najnowszymi przepisami, aby awansować na stopniu dyrektora szkoły, należy przepracować 5 lat po uzyskaniu tytułu stopnia nauczyciela mianowanego, by ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W przypadku dyrektora szkoły, który już posiada minimum jeden stopień naukowy, ten czas wynosi obecnie 4 lata.

Od początku września, dyrektorzy, wicedyrektorzy, a także inne osoby, które pełnią stanowiska kierownicze w szkole, nie będą mogły mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. 

Taka sytuacja będzie możliwa jedynie, gdy będzie tego wymagało zapewnienie realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale lub w kilku placówkach (za zgodą organu prowadzącego szkołę).

Dłuższa droga stażystów

Jedną z pierwszych zmian jest wydłużenie czasu praktyk stażystów. Do tej pory młodzi adepci, aby stać się nauczycielem kontraktowym, musieli zrealizować staż w wymiarze 9 miesięcy. Od września bieżącego roku czas ten wydłużył się do 21 miesięcy. Dodatkowo, chcąc ukończyć staż, będzie musiała zostać zawarta umowa o pracę na czas określony – na 2 lata szkolne.

Rozmowa kwalifikacyjna została zastąpiona egzaminem przed komisją, w której skład wejdą:

  • osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną (dyrektor lub wicedyrektor czy opiekun stażu) 
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę 
  • ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Zmianie ulegnie także okres pracy w szkole konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego – z 2 do 3 lat. Natomiast z roku na 4 lata wzrośnie okres pracy na rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wyjątkiem w tym przypadku będzie jednak sytuacja, w której nauczyciel uzyska wyróżniającą oceną pracy. Wówczas będzie mógł rozpocząć staż już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Określone z góry pensum

Pensum, czyli określona liczba zajęć dydaktycznych lub naukowych, do odbycia których jest zobowiązana każda osoba nauczająca w danej placówce oświatowej, również ulegnie przekształceniom. 

 

Liczbę godzin do tej pory była ustalana przez organy prowadzące placówki. Dziś konkretne wytyczne zostały zawarte w Karcie nauczyciela (h/7 dni):

– Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 25h

– Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22h

– Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego – 18h

– Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 22h

– Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii – 26h

– Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych– 30h

– Wychowawcy: w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci – 26h, w domach wczasów dziecięcych – 26h, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – 24h

– Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych – 18h

– Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek szkolnych – 30h

– Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych – 20h 

– Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 20h

Dane spisane na podstawie Karty Nauczyciela.

Pensum łączone, czyli liczba godzin do przepracowania dla nauczycieli wykonujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zostanie ustalone jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów, realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.

 
author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Certyfikat OK SENIOR® w BNP Paribas przez kolejne 2 lata

BNP Paribas poinformował, że pozytywnie przeszedł recertyfikację i w ciągu kolejnych dwóch lat może posługiwać się znakiem jakości OK SENIOR®. Przedłużony certyfikat przyznaje firma OK SENIOR Polska sp. z o.o. sp.k. wraz z partnerem, Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
01 maja 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ranking kredytów gotówkowych – luty 2015

Potrzebujesz kredytu na 20 000 zł ? Sprawdź zestawienie najlepszych produktów. Wszystkie dostępne są przez Internet.

author
Patryk Byczek
01 lutego 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas oddziały w Gliwicach

Szukasz informacji o oddziale BNP Paribas w Gliwicach? Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat placówki w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
23 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Urlop dla poratowania zdrowia

W życiu każdego z nas zdarzają się momenty, gdy zdrowie zaczyna szwankować, a my nie możemy pogodzić pracy zawodowej z leczeniem i odpowiednią rekonwalescencją. Niektórzy z nas mogą w takich chwilach liczyć na urlop zdrowotny. Kto i dlaczego?

author
Halszka Gronek
31 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Promocja: „Przenieś swoje wynagrodzenie – edycja IV” w PKO BP

PKO Bank Polski przygotował kolejną, czwartą edycję promocji dotyczącej przeniesienia wynagrodzenia, lecz tym razem udział mogą wziąć jedynie zaproszeni do oferty Klienci. Do wygrania jest 100 lub 200 złotych premii w formie bonu do Allegro, a przystąpić do oferty można do 31 lipca 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
09 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

NOTUS Finanse – oddział w Głogowie

Szukasz informacji na temat głogowskiego oddziału NOTUS Finanse? Jeżeli tak, to bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej znajdują się wszelkie dane kontaktowe do placówki w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
26 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj