Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli 2018/2019

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli 2018/2019

author
Aneta Jankowska
04 września 2018
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019, który zapoczątkował zmiany w zatrudnianiu nauczycieli. Co uległo przekształceniom?

Zmiany dla dyrektorów

Zgodnie z najnowszymi przepisami, aby awansować na stopniu dyrektora szkoły, należy przepracować 5 lat po uzyskaniu tytułu stopnia nauczyciela mianowanego, by ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W przypadku dyrektora szkoły, który już posiada minimum jeden stopień naukowy, ten czas wynosi obecnie 4 lata.

Od początku września, dyrektorzy, wicedyrektorzy, a także inne osoby, które pełnią stanowiska kierownicze w szkole, nie będą mogły mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. 

Taka sytuacja będzie możliwa jedynie, gdy będzie tego wymagało zapewnienie realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale lub w kilku placówkach (za zgodą organu prowadzącego szkołę).

Dłuższa droga stażystów

Jedną z pierwszych zmian jest wydłużenie czasu praktyk stażystów. Do tej pory młodzi adepci, aby stać się nauczycielem kontraktowym, musieli zrealizować staż w wymiarze 9 miesięcy. Od września bieżącego roku czas ten wydłużył się do 21 miesięcy. Dodatkowo, chcąc ukończyć staż, będzie musiała zostać zawarta umowa o pracę na czas określony – na 2 lata szkolne.

Rozmowa kwalifikacyjna została zastąpiona egzaminem przed komisją, w której skład wejdą:

  • osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną (dyrektor lub wicedyrektor czy opiekun stażu) 
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę 
  • ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Zmianie ulegnie także okres pracy w szkole konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego – z 2 do 3 lat. Natomiast z roku na 4 lata wzrośnie okres pracy na rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wyjątkiem w tym przypadku będzie jednak sytuacja, w której nauczyciel uzyska wyróżniającą oceną pracy. Wówczas będzie mógł rozpocząć staż już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Określone z góry pensum

Pensum, czyli określona liczba zajęć dydaktycznych lub naukowych, do odbycia których jest zobowiązana każda osoba nauczająca w danej placówce oświatowej, również ulegnie przekształceniom. 

 

Liczbę godzin do tej pory była ustalana przez organy prowadzące placówki. Dziś konkretne wytyczne zostały zawarte w Karcie nauczyciela (h/7 dni):

– Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 25h

– Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22h

– Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego – 18h

– Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 22h

– Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii – 26h

– Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych– 30h

– Wychowawcy: w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci – 26h, w domach wczasów dziecięcych – 26h, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – 24h

– Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych – 18h

– Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek szkolnych – 30h

– Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych – 20h 

– Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 20h

Dane spisane na podstawie Karty Nauczyciela.

Pensum łączone, czyli liczba godzin do przepracowania dla nauczycieli wykonujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zostanie ustalone jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów, realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak złożyć reklamację w PKO BP ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
04 listopada 2016

Jak złożyć reklamację w PKO BP ?

Prosta spółka akcyjna – najważniejsze informacje
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
21 maja 2018

Prosta spółka akcyjna – najważniejsze informacje

Powstanie Biura Informacji Kredytowej
Porady BIK
autor wpisu
Maciej_Stanko
24 maja 2013

Powstanie Biura Informacji Kredytowej

Pożyczki bez zaświadczeń Jawor
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
07 grudnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Jawor

Szybkie pożyczki Zakopane
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
30 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Zakopane

Porównaj