Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019, który zapoczątkował zmiany w zatrudnianiu nauczycieli. Co uległo przekształceniom?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 04.09.2018
Udostępnij:

Zmiany dla dyrektorów

Zgodnie z najnowszymi przepisami, aby awansować na stopniu dyrektora szkoły, należy przepracować 5 lat po uzyskaniu tytułu stopnia nauczyciela mianowanego, by ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W przypadku dyrektora szkoły, który już posiada minimum jeden stopień naukowy, ten czas wynosi obecnie 4 lata.

Od początku września, dyrektorzy, wicedyrektorzy, a także inne osoby, które pełnią stanowiska kierownicze w szkole, nie będą mogły mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. 

Taka sytuacja będzie możliwa jedynie, gdy będzie tego wymagało zapewnienie realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale lub w kilku placówkach (za zgodą organu prowadzącego szkołę).

Dłuższa droga stażystów

Jedną z pierwszych zmian jest wydłużenie czasu praktyk stażystów. Do tej pory młodzi adepci, aby stać się nauczycielem kontraktowym, musieli zrealizować staż w wymiarze 9 miesięcy. Od września bieżącego roku czas ten wydłużył się do 21 miesięcy. Dodatkowo, chcąc ukończyć staż, będzie musiała zostać zawarta umowa o pracę na czas określony – na 2 lata szkolne.

Rozmowa kwalifikacyjna została zastąpiona egzaminem przed komisją, w której skład wejdą:

  • osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną (dyrektor lub wicedyrektor czy opiekun stażu) 
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę 
  • ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Zmianie ulegnie także okres pracy w szkole konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego – z 2 do 3 lat. Natomiast z roku na 4 lata wzrośnie okres pracy na rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wyjątkiem w tym przypadku będzie jednak sytuacja, w której nauczyciel uzyska wyróżniającą oceną pracy. Wówczas będzie mógł rozpocząć staż już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Określone z góry pensum

Pensum, czyli określona liczba zajęć dydaktycznych lub naukowych, do odbycia których jest zobowiązana każda osoba nauczająca w danej placówce oświatowej, również ulegnie przekształceniom. 

 

Liczbę godzin do tej pory była ustalana przez organy prowadzące placówki. Dziś konkretne wytyczne zostały zawarte w Karcie nauczyciela (h/7 dni):

– Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 25h

– Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22h

– Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego – 18h

– Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 22h

– Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii – 26h

– Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych– 30h

– Wychowawcy: w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci – 26h, w domach wczasów dziecięcych – 26h, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – 24h

– Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych – 18h

– Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek szkolnych – 30h

– Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych – 20h 

– Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 20h

Dane spisane na podstawie Karty Nauczyciela.

Pensum łączone, czyli liczba godzin do przepracowania dla nauczycieli wykonujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zostanie ustalone jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów, realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.

 
Komentarze