Każdy rodzic nowo narodzonego dziecka może liczyć na specjalną formę rządowego wsparcia. Jednym ze świadczeń, jakie wypłacane jest na rzecz świeżo upieczonych rodziców, jest właśnie becikowe. Sprawdziliśmy, czym dokładnie jest owa zapomoga i jakie warunki trzeba spełnić, by ją otrzymać.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 30.10.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest becikowe?
2. Podstawa prawna.
3. Ile wynosi becikowe 2018?
4. Kto może otrzymać świadczenie?
5. Jak otrzymać becikowe?
6. Wniosek o becikowe.
7. Wymagane dokumenty.
8. Pytania i odpowiedzi.
9. Podsumowanie.

 

CO TO JEST BECIKOWE?

Becikowe jest specjalną formą pieniężnego wsparcia, jakie obok zasiłku macierzyńskiego czy kosiniakowego wypłacane jest w przypadku narodzin dziecka. Świadczenie to jest jednym z przejawów państwowej polityki prorodzinnej.
 

Becikowe to jednorazowa zapomoga o kwocie równej 1 000 złotych netto. Wartość wypłaconego wsparcia nie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, a co równie ważne – przyznawane jest na rzecz każdego nowo narodzonego dziecka. Jeśli więc matka urodzi trojaczki, państwo wypłaci 3 000 zł netto.
 

Warto jednak pamiętać, iż istnieje szereg warunków, jakie trzeba spełnić, by otrzymać rządowe wsparcie z tytułu przyjścia na świat dziecka. W dalszej części artykułu wskażemy, komu przysługuje becikowe, jak starać się o jego otrzymanie oraz jakie dokumenty należy dołączyć do właściwego wniosku.

 

PODSTAWA PRAWNA

Aktem prawnym, jaki pierwotnie regulował kwestię wypłacania becikowego na rzecz świeżo upieczonych rodziców, była Ustawa z dnia 28. listopada 2003 roku o świadczenia rodzinnych. Treść owego dokument znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 228 na rok 2003, pod pozycją 2255.
 

Wraz z początkiem 2013 roku wyżej wskazany akt prawny przestał jednak posiadać swą moc prawną. Wszystko to z powodu wejścia w życie Ustawy z dnia 12. października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ten obecnie obowiązujący dokument znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2012, pod pozycją 1255. 
 

Według nowo uchwalonej podstawy prawnej na otrzymanie becikowego mogą liczyć następujące rodziny:

 

 

Ustawa z dnia 12. października 2012 roku
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 

Art. 1
 

Pkt 3 
 

W art. 18 [ustawy z dnia 28. listopada 2003 roku – przyp. red.] ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł […].”

Jednym z zapisów pierwotnej Ustawy, jakie wraz z wejściem w życie nowej podstawy prawnej nie straciły swej mocy prawnej, jest ustęp 3 artykułu 15b tegoż aktu prawnego:

 

 

Ustawa z dnia 28. listopada 2003 roku
o świadczenia rodzinnych

Rozdział 2a
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 

Art. 15b
 

Ust. 3
 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

ILE WYNOSI BECIKOWE 2018?

Becikowe jest jednorazową zapomogą, o jakiej przyznanie może starać się każdy świeżo upieczony rodzic. Wartość wypłacanego świadczenia wynosi 1 000 zł netto, a kwota ta nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu. 
 

Becikowe przyznawane jest na każde nowo narodzone dziecko. Jeśli na świat przyjdą więc bliźniaki, rodzice będą mogli wnioskować o wypłacenie im 2 000 złotych, a przypadku urodzenia trojaków – aż o 3 000 złotych. 
 

Jak ustanawia Ustawa z dnia 12. października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość becikowego podlega weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.
 

Propozycje nowej kwoty jednorazowej zapomogi przedstawiane są Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych przez urzędującą Radę Ministrów. Uzgodniona wysokość becikowego ogłaszana jest w „Monitorze Polskim” do dnia 15. sierpnia tego roku, w którym przeprowadza się weryfikację. 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Jednorazowa zapomoga, nazywana potocznie „becikowym”, przyznawana jest jednej z uprawnionych do tego osób:
 

 • biologicznej matce noworodka;

 • biologicznemu ojcu noworodka;

 • opiekunowi prawnemu dziecka;

 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Jeszcze do 2012 roku nie trzeba było spełniać żadnych dodatkowych warunków, by otrzymać becikowe – wystarczyło być jedną z uprawionych do tego osób. Od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 12. października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych sprawa ta stała się nieco bardziej skomplikowana. 
 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów o otrzymanie becikowego można wnioskować, o ile:
 

 • dochód danej rodziny nie przekracza miesięcznej kwoty 1 922,00 złotych w przeliczeniu na jedną osobę;

 • biologiczna matka nowo narodzonego dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie położnej potwierdzające objęcie ową opieką (przepisu tego nie stosuje się w przypadku prawnych lub faktycznych opiekunów dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). 

 

Co równie ważne, polskie przepisy przewidują kilka przypadków, w których osoby uprawnione do otrzymania becikowego nie będą mogły liczyć na przyznanie tegoż świadczenia. 
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka nie przysługuje wtedy, gdy:
 

 • członek danej rodziny pobiera już świadczenie z tytułu urodzenia dziecka za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej);

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało przyznane świadczenie alimentacyjne od drugiego rodzica na rzecz dziecka na podstawie sądowego tytułu wykonawczego, chyba że:

  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

  b) ojciec dziecka jest nieznany,

  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

  d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

  e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną  obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających sięokresach.

 

JAK OTRZYMAĆ BECIKOWE?

By otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, należy udać się w tym celu do odpowiedniego urzędu w danym rejonie. Każda gmina indywidualnie ustala instytucję, która odpowiedzialna jest za koordynowanie sprawami świadczeń społecznych i rodzinnych.  
 

Instytucją właściwą do złożenia wniosku o becikowe dla danej jednostki terytorialnej może być urząd miasta, dzielnicy lub gminy, a także miejski ośrodek pomocy społecznej. 
 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć także niezbędne dokumenty, takie jak zaświadczenie o otrzymywanych dochodach czy zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę ginekologiczno-położniczą nad ciężarną matką. 
 

Sama aplikacja wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi jest bezpłatna. By becikowe zostało wypłacone, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty w terminie do 12 miesięcy od urodzenia dziecka (lub od dnia, w którym dany wnioskodawca obejmie opiekę nad dzieckiem lub przysposobi je).

 

WNIOSEK O BECIKOWE

Wniosek o przyznanie becikowego oficjalnie nazwany jest wnioskiem o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. O jego odpowiedni druk można poprosić bezpośrednio w instytucji, do której udajemy się w celu aplikowania o wypłacenie becikowego. 
 

Jak wspomnieliśmy już we wcześniejszej części artykułu, poszczególne gminy samodzielnie ustalają instytucję, która odpowiedzialna jest za koordynowanie sprawami świadczeń społecznych i rodzinnych. Może być to urząd miasta, dzielnicy lub gminy, a także miejski ośrodek pomocy społecznej. 
 

Gotowy druk o przyznanie becikowego znajduje się także na sejmowej stronie obywatel.gov.pl. Wystarczy go pobrać, wydrukować w formacie A4 i z wypełnionym egzemplarzem udać się do odpowiedniej instytucji, by złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Oprócz wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka konieczne jest także dostarczenie do właściwego urzędu kilku innych wymaganych dokumentów. Są nimi:

 • ważny dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemca – odpowiednia karta pobytu);

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie położnej, jakie potwierdzi, że biologiczna matka dziecka znajdowała się podczas ciąży pod opieką lekarską i że opieka ta zaczęła się nie później niż w10 tygodniu ciąży;

 • samodzielnie sporządzone oświadczenie, jakie potwierdzić ma, iż nie zostało już wcześniej pobrane becikowe na to samo dziecko;

 • odpowiednie zaświadczenie o dochodach osiąganych w danej rodzinie (lista owych dokumentów jest zależna od indywidualnej sytuacji członków rodziny, dlatego warto skonsultować dany przypadek z pracownikiem urzędu).

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 • Czy becikowe jest opodatkowane?

Nie. Wartość wypłacanej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 000 zł netto, a kwota ta nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu. 

 • Czy każdy świeżo upieczony rodzic może liczyć na przyznanie becikowego?

Do 2012 roku polskie przepisy prawne nie przewidywały szczególnych wymogów regulujących kwestię wypłacania zapomogi z tytułu narodzin dziecka. Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 12. października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązywać zaczęły dwa warunki wypłaty świadczenia: odpowiedni dochód i odbyta opieka medyczna ciężarnej.

 • Czy tylko biologiczni rodzice dziecka mogą liczyć na wypłacenie becikowego?

Nie. O wypłacenie jednorazowej zapomogi może wnioskować także opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W tym wypadku jednak potrzebne będą odpowiednie zaświadczenia o przysposobieniu lub objęciu opieki nad dzieckiem. 

 • Czy przyznanie becikowego zależy od osiąganych dochodów?

Tak. W świetle obecnie obowiązujących przepisów o otrzymanie becikowego można wnioskować tylko wtedy, gdy dochód danej rodziny nie przekracza miesięcznej kwoty 1 922,00 złotych w przeliczeniu na jedną osobę.

 • Gdzie złożyć wniosek?

Każda gmina indywidualnie ustala, jaka instytucja odpowiedzialna jest za koordynowanie sprawami świadczeń społecznych i rodzinnych. Może być to urząd miasta, dzielnicy lub gminy, a także miejski ośrodek pomocy społecznej. 

 • Skąd wziąć formularz?

Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymać można stacjonarnie (w instytucji właściwej ds. świadczeń społecznych) lub internetowo (na rządowej stronie obywatel.gov.pl).

 • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłacenie becikowego można złożyć najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka (lub od dnia, w którym dany świadczeniobiorca objął opiekę nad dzieckiem lub je przysposobił).

 • Ile czasu się czeka na wypłacenie świadczenia?

To, ile czasu zajmie wypłacenie świadczenia na rzecz uprawnionej osoby, zależy od tego, jak szybko zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli doniesiesz niezbędne zaświadczenia do 10 dnia danego miesiąca, wypłatę otrzymasz do końca tegoż miesiąca. Jeśli dokumenty zostaną jednak złożone po 10 dni danego miesiąca, becikowe zostanie wypłacone do końca następnego miesiąca kalendarzowego.

 • W jaki sposób wypłacane jest becikowe?

To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od danego urzędu i przyjętej przez niego polityki. W większości urzędów wypłaty świadczeń realizowane są przelewem (na konto, które wskażesz we wniosku), przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 • Jak odwołać się od decyzji w sprawie nieprzyznania zapomogi?

Istnieje możliwość odwołania się od niesatysfakcjonującej decyzji w sprawie przyznania becikowego. Pisemne odwołanie można złożyć osobiście w Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym) na adres siedziby tejże instytucji. Maksymalny czas na odwołanie wynosi 14 dni od chwili otrzymania pierwotnej decyzji.

 

PODSUMOWANIE

1) Becikowe to specjalna jednorazowa zapomoga wypłacana z tytułu narodzin dziecka.
 

2) Becikowe jest jedną z form realizacji państwowej polityki prorodzinnej, a o wypłatę tegoż świadczenia można wnioskować niezależnie od tego, czy korzysta się z zasiłku macierzyńskiego (lub kosiniakowego) i czy jest się beneficjentem rządowego programu Rodzina 500 Plus. 
 

3) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię wypłacania becikowego, jest Ustawa z dnia 28. listopada 2003 roku o świadczenia rodzinnych, a także wprowadzona do niej aktualizacja – Ustawa z dnia 12. października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 

4) Becikowe wynosi 1 000 złotych netto, a kwota ta nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu. 
 

5) Becikowe przyznawane jest na każde nowo narodzone dziecko. W przypadku przyjścia na świat trojaczków, wypłacone zostanie 3 000 zł. 
 

6) Na przyznanie becikowego może liczyć albo jedno z biologicznych rodziców dziecka, albo jego opiekun prawny lub faktyczny. W przypadku wypłaty świadczenia na rzecz biologicznych rodziców, becikowe przyznane zostanie tylko wtedy, jeśli matka dziecka przebywała pod opieką ginekologiczno-położniczą najpóźniej od 10 tygodnia ciąży. 
 

7) Podczas przyznawania becikowego bierze się pod uwagę dochody osiągane przez daną rodzinę. Maksymalny próg wynosi 1 922,00 złotych w przeliczeniu na jedną osobę (miesięcznie). 
 

8) Wniosek o becikowe należy złożyć w instytucji zajmującej się w danej jednostce regionalnej sprawami świadczeń społecznych. Zwykle jest to urząd miasta, urząd gminy lub lokalny ośrodek pomocy społecznej.
 

9) Wniosek o wypłacenie becikowego można złożyć najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka (lub od dnia, w którym dany świadczeniobiorca objął opiekę nad dzieckiem lub je przysposobił).
 

10) Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymać można bezpośrednio w urzędzie właściwym ds. świadczeń społecznych lub na rządowej stronie internetowej obywatel.gov.pl.


 

Źródła:
https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/becikowe-jak-dostac
http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne/becikowe

 

 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

dzieki, kompleksowo opisane, super