Becikowe – najważniejsze informacje

Becikowe – najważniejsze informacje

author
Aleksandra Gościnna
25 lutego 2022

W Polsce świeżo upieczonym rodzicom przysługuje prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu posiadania dziecka. Tak zwane becikowe wypłacane jest już od 2006 roku. Sprawdzamy, na jakich zasadach przyznane jest świadczenie oraz jak złożyć wniosek.

Becikowe – co to jest?

Becikowe to specjalne jednorazowe świadczenie rodzicielskie wypłacane z tytułu narodzin dziecka. Zapomoga ta jest jednym z przejawów państwowej polityki prorodzinnej.

Becikowe – najważniejsze informacje:

Typ świadczenia:rodzicielskie
Dla kogo:rodziców nowo narodzonego dziecka
Wysokość świadczenia:1000 zł
Od kiedy:2006 r.
Wniosek online:tak
Do kiedy wniosek:w ciągu 12 miesięcy od narodzenia dziecka

Spis treści:

 1. Komu przysługuje becikowe?
 2. Jak otrzymać becikowe - wymagane dokumenty
 3. Wniosek o becikowe
 4. Wysokość becikowego w 2022
 5. Becikowe - kiedy wypłata? 
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Aktem prawnym, który pierwotnie regulował kwestię wypłacania becikowego na rzecz świeżo upieczonych rodziców, była Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczenia rodzinnych. Treść owego dokument znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 228 na rok 2003, pod pozycją 2255.

Wraz z początkiem 2013 roku wyżej wskazany akt prawny przestał jednak posiadać moc prawną. Wszystko to z powodu wejścia w życie Ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ten obecnie obowiązujący dokument znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2012, pod pozycją 1255.
Według obowiązującej obecnie prawnej na otrzymanie becikowego mogą liczyć następujące rodziny:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15b. – Becikowe – Świadczenia rodzinne

2.  Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł*.*Kwota podana zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2018.1497).

Źródło: Dz.U.2020.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

Z kolei kwestia formalności niezbędnych do otrzymania becikowego została uregulowana w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15b. – Becikowe – Świadczenia rodzinne

3.  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Źródło: Dz.U.2020.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

Komu przysługuje becikowe?

Jednorazowa zapomoga, nazywana potocznie „becikowym”, przyznawana jest jednej z uprawnionych do tego osób. O zapomogę ubiegać może się każdy, kto:

– jest jednym z rodziców dziecka nowonarodzonego,

– jest prawnym opiekunem dziecka (czyli osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),

– jest faktycznym opiekunem dziecka (czyli osobą, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka).

Dodatkowo upoważniona do świadczenia będzie wyłącznie osoba, która:

– jest obywatelem polskim i mieszka w kraju,

– jest cudzoziemcem mieszkającym na terenie RP i ma obywatelstwo UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.),

– jest obywatelem innego kraju i posiada dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji.

Jeszcze do 2012 roku nie trzeba było spełniać żadnych dodatkowych warunków, by otrzymać becikowe – wystarczyło być jedną z uprawionych do tego osób. Od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wymogi zostały poszerzone.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów o otrzymanie becikowego można wnioskować jeśli:

– dochód danej rodziny nie przekracza miesięcznej kwoty 1922 zł w przeliczeniu na jedną osobę,

– biologiczna matka nowo narodzonego dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie położnej potwierdzające objęcie ową opieką (przepisu tego nie stosuje się w przypadku prawnych lub faktycznych opiekunów dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Komu nie przysługuje becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka nie przysługuje wtedy, gdy:

– członek danej rodziny pobiera już świadczenie z tytułu urodzenia dziecka za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej),

– osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało przyznane świadczenie alimentacyjne od drugiego rodzica na rzecz dziecka na podstawie sądowego tytułu wykonawczego, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną  obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Jak otrzymać becikowe - wymagane dokumenty

Aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu w danym rejonie. Każda gmina indywidualnie ustala instytucję, która odpowiedzialna jest za koordynowanie sprawami świadczeń społecznych i rodzinnych.
Instytucją właściwą do złożenia wniosku o becikowe dla danej jednostki terytorialnej może być urząd miasta, dzielnicy lub gminy, a także miejski ośrodek pomocy społecznej.

Do wypełnienia wniosku o becikowe konieczne będą takie dane jak:

– podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko) rodzica oraz dziecka,

– numery PESEL,

– adres e-mail,

– numer konta bankowego, na który chcemy uzyskać świadczenie.

Co ważne, żeby becikowe zostało wypłacone, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty w terminie do 12 miesięcy od urodzenia dziecka (lub od dnia, w którym dany wnioskodawca obejmie opiekę nad dzieckiem lub przysposobi je).

Do wymaganych dokumentów zaliczamy:

– zaświadczenie od lekarza lub położnej, które będzie potwierdzeniem, że matka dziecka przynajmniej od 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską,

– dokument uprawniający do pobytu i pracy na terenie Polski (np. karta pobytu) – punkt ten dotyczy wyłącznie cudzoziemców,

– dokument stwierdzający wysokość dochodów rodziny – w przypadku zmiany dochodowej w rodzinie.

Jeszcze inne dokumenty dostarczyć będą musiały natomiast osoby samotnie wychowujące dziecko. W takiej sytuacji do wniosku dołączyć trzeba również:

– wydany lub potwierdzony sądownie dokument, który nakazuje drugiego rodzica do płacenia alimentów,

– odpis aktu stanu cywilnego, jeśli drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany,

– orzeczenie sądowe o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem,

– dokument, który potwierdza sądowną odmowę ustalenia alimentów od drugiego rodzica.

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe posiada swoja urzędową nazwę „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego”. Druk ten dostępny jest w każdym lokalnym punkcie, który realizuje świadczenia rodzinne. Warto jednak pamiętać, że wzór dokumentów pobrać można także z oficjalnej strony Ministerstwa Rodziny, Polityki i Pracy Społecznej.

Czas na złożenie wniosku o becikowe wynosi 12 miesięcy liczone od dnia urodzenia dziecka. Po przekroczeniu tego terminu automatycznie traci się możliwość do uzyskania zapomogi. Z wnioskiem oraz kompletem wymienionych wyżej dokumentów należy udać się do urzędu miasta lub urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Warto jednak pamiętać, że wnioskowanie wcale nie musi odbywać się osobiście. Dokumenty przesłać można bowiem listownie albo internetowo. Ostatnia z opcji jest szczególnie polecana zwłaszcza ze względu na obecną pandemię. Wniosek online złożyć można za pomocą rządowego portalu Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe—wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Wnioskowanie o becikowe odbywa się poprzez wyznaczone do tego organy. To, gdzie należy złożyć wniosek zależeć będzie od naszej gminy, która ustala instytucję odpowiedzialną za odbieranie tego typu dokumentów. Zwykle jest to urząd miasta, urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.

Każda gmina ustala instytucję, do której możesz złożyć dokumenty (na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej). Dowiedz się w twojej gminie lub mieście, gdzie możesz złożyć dokumenty.

Inną opcją jest złożenie wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub portalu Emp@tia. Wniosek można także pobrać, a następnie przesłać drogą pocztową do właściwej instytucji.

Wnioskowanie przez Internet

Młodzi rodzice często nie mają zbyt wiele czasu na załatwianie formalności w urzędach. Z tego powodu dużym ułatwieniem jest możliwość złożenia wniosku o becikowe w całości przez Internet. Wnioskowanie odbywać się może więc dowolnego dnia i o każdej porze.

Aby złożyć wniosek należy zalogować się do portalu Emp@tia za pomocą profilu zaufanego lub podpisy kwalifikowanego. Portal ten to specjalna strona o charakterze informacyjno-usługowym, która podlega pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po otwarciu wniosku wystarczy wypełnić go odpowiednimi danymi. Co ważne, jeśli musimy złożyć dodatkowe dokumenty, których nie ma we wniosku internetowym, to musimy je zeskanować i dołączyć jako załączniki.

Wysokość becikowego w 2022

W 2022 roku wysokość becikowego jest dokładnie taka, jaka była w poprzednich latach. Oznacza to, że upoważnione osoby uzyskają jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł netto. Świadczenie nie podlega waloryzacji, a więc jego wysokość nie ulega zmianom z roku na rok. Nic nie wskazuje również na to, aby w przyszłości podniesiona miała zostać kwota becikowego.

Na większe pieniądze liczyć mogą natomiast osoby, które są rodzicami np. bliźniąt. 1000 zł becikowego przyznawane jest na każde dziecko, a więc w przypadku urodzenia dwójki czy trójki dzieci jednocześnie uzyskamy odpowiednio 2000 zł lub 3000 zł jednorazowej zapomogi.

Dodatkowo w przypadku, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 674 zł netto na jedną osobę (lub 764 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem) uzyskać można także zasiłek rodzinny i dodatek z tytuły urodzenia dziecka.

Becikowe a dochód

W przypadku jednorazowej zapomogi ustanowione zostało kryterium dochodowe w wysokości 1922 zł netto dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Warto jednak brać pod uwagę fakt, że nie wszystkie uzyskiwane pieniądze muszą być brane pod uwagę podczas obliczania wysokości dochodu.

Za dochód uważane są przede wszystkim środki uzyskiwane z tytułu pracy, działalności gospodarczej, renty, alimentów na dzieci czy działalności rolniczej. Nie zaliczane będą natomiast wszelkie wychowawcze.

Jak obliczyć wysokość dochodów?

Wysokość dochodów obliczana jest na podstawie pieniędzy uzyskiwanych w poprzednim roku kalendarzowym. Brane pod uwagę będą wówczas przychody każdego członka rodziny, które trzeba zsumować. Następnie uzyskany wynik należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały otrzymywane, a później przez liczbę osób przypadającej w rodzinie.

W ten sposób uzyskamy wynik, który będzie przedstawiał wysokość średnich miesięcznych dochodów przypadających na każdego członka rodziny.

Becikowe a 500+

Program “Rodzina 500 Plus” skierowany jest do wszystkich rodziców w Polsce. To kolejna, poza becikowym, zapomoga dla rodziców. W przypadku świadczenia nazywanego potocznie “becikowym” istnieje kryterium dochodowe, od którego zależy możliwość wypłacenia świadczenia. Jak zatem wygląda sytuacja z becikowym i 500 plus?

Dobra informacja jest taka, że uzyskiwanie 500+ nie wpływa na możliwość otrzymania becikowego. Świadczenia wychowawcze nie są wliczane do dochodu, więc 500 zł, które otrzymują rodzice co miesiąc nie będzie miało znaczenia podczas składania wniosku o jednorazową zapomogę.

Becikowe a kosiniakowe

Innym świadczeniem skierowanym do świeżo upieczonych rodziców jest tak zwane kosiniakowe. Jednak czy możliwe jest otrzymanie jednocześnie tych dwóch zapomóg? ? Na to pytanie odpowiedzieć można twierdząco, istnieje bowiem możliwość, aby uzyskiwać jednoczenie oba te dodatki.

Becikowe jest świadczeniem w kwocie 1000 zł, które przyznawane jest za narodzenie dziecka. Jest ono jednorazowe. W przypadku becikowego jednak musimy uzyskiwać dochód nieprzekraczający 1922 zł na jednego członka gospodarstwa domowego. Oznacza to, że oba świadczenia się nie wykluczają. Jedynym warunkiem w tej kwestii będzie kryterium dochodowe.

Becikowe - kiedy wypłata? 

Czas oczekiwania na środki przyznane w ramach jednorazowej zapomogi zależny będzie głównie od tego, kiedy złożone zostały dokumenty. W przypadku, gdy dostarczymy niezbędnych formalności do 10 dnia miesiąca, to wypłaty oczekiwać możemy do końca miesiąca złożenia.

Dłużej poczekają jednak osoby, które złożyły wniosek po 10 dniu danego miesiąca. Wówczas wypłata środków nastąpić może dopiero pod koniec następnego miesiąca.

Co ważne, rodzice samodzielnie mogą zadecydować o sposobie wypłaty środków. Pieniądze otrzymać można bowiem za pomocą przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w kasie urzędu lub przekazem pocztowym.

Sprawdź również inne dostępne świadczenia rodzicielskie:

Kosiniakowe 

Urlop macierzyński 

Pytania i odpowiedzi

Czy becikowe jest opodatkowane?

Nie. Wartość wypłacanej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł netto, a kwota ta nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu.


Czy każdy świeżo upieczony rodzic może liczyć na przyznanie becikowego?

Do 2012 roku polskie przepisy prawne nie przewidywały szczególnych wymogów regulujących kwestię wypłacania zapomogi z tytułu narodzin dziecka. Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 12. października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązywać zaczęły dwa warunki wypłaty świadczenia: odpowiedni dochód i odbyta opieka medyczna ciężarnej.


Czy tylko biologiczni rodzice dziecka mogą liczyć na wypłacenie becikowego?

Nie. O wypłacenie jednorazowej zapomogi może wnioskować także opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W tym wypadku jednak potrzebne będą odpowiednie zaświadczenia o przysposobieniu lub objęciu opieki nad dzieckiem.


Czy przyznanie becikowego zależy od osiąganych dochodów?

Tak. W świetle obecnie obowiązujących przepisów o otrzymanie becikowego można wnioskować tylko wtedy, gdy dochód danej rodziny nie przekracza miesięcznej kwoty 1 922 złotych w przeliczeniu na jedną osobę.


Skąd wziąć formularz?

Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymać można stacjonarnie (w instytucji właściwej ds. świadczeń społecznych) lub internetowo (na rządowej stronie Emp@tia.


Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłacenie becikowego można złożyć najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka (lub od dnia, w którym dany świadczeniobiorca objął opiekę nad dzieckiem lub je przysposobił).


Ile czasu się czeka na wypłacenie świadczenia?

To, ile czasu zajmie wypłacenie świadczenia na rzecz uprawnionej osoby, zależy od tego, jak szybko zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli doniesiesz niezbędne zaświadczenia do 10 dnia danego miesiąca, wypłatę otrzymasz do końca tegoż miesiąca. Jeśli dokumenty zostaną jednak złożone po 10 dni danego miesiąca, becikowe zostanie wypłacone do końca następnego miesiąca kalendarzowego.


W jaki sposób wypłacane jest becikowe?

To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od danego urzędu i przyjętej przez niego polityki. W większości urzędów wypłaty świadczeń realizowane są przelewem (na konto, które wskażesz we wniosku), przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Jak odwołać się od decyzji w sprawie nieprzyznania zapomogi?

Istnieje możliwość odwołania się od niesatysfakcjonującej decyzji w sprawie przyznania becikowego. Pisemne odwołanie można złożyć osobiście w Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym) na adres siedziby tejże instytucji. Maksymalny czas na odwołanie wynosi 14 dni od chwili otrzymania pierwotnej decyzji.


Czy złożenie wniosku o becikowe jest płatne?

Nie. Niezależnie od tego, jaki sposób wnioskowania wybierzemy proces ubiegania się o zapomogę będzie całkowicie bezpłatny.

Podsumowanie

Becikowe 2022 – najważniejsze informacje

 1. Becikowe to jednorazowa zapomoga wypłacana z tytułu narodzin dziecka.
 2. Becikowe jest jedną z form realizacji państwowej polityki prorodzinnej, a o wypłatę świadczenia można wnioskować niezależnie od tego, czy korzysta się z zasiłku macierzyńskiego (lub kosiniakowego) i czy jest się beneficjentem rządowego programu Rodzina 500 Plus.
 3. Aktem prawnym, który reguluje kwestię wypłacania becikowego, jest Ustawa z dnia 28. listopada 2003 roku o świadczenia rodzinnych, a także wprowadzona do niej aktualizacja – Ustawa z dnia 12. października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 4. Becikowe wynosi 1000 złotych netto, a kwota ta nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu.
 5. Becikowe przyznawane jest na każde nowo narodzone dziecko. W przypadku przyjścia na świat trojaczków, wypłacone zostanie 3000 zł.
 6. Na przyznanie becikowego może liczyć albo jedno z biologicznych rodziców dziecka, albo jego opiekun prawny lub faktyczny. W przypadku wypłaty świadczenia na rzecz biologicznych rodziców, becikowe przyznane zostanie tylko wtedy, jeśli matka dziecka przebywała pod opieką ginekologiczno-położniczą najpóźniej od 10 tygodnia ciąży.
 7. Podczas przyznawania becikowego bierze się pod uwagę dochody osiągane przez daną rodzinę. Maksymalny próg wynosi 1922 złotych w przeliczeniu na jedną osobę (miesięcznie).
 8. Wniosek o becikowe należy złożyć w instytucji zajmującej się w danej jednostce regionalnej sprawami świadczeń społecznych. Zwykle jest to urząd miasta, urząd gminy lub lokalny ośrodek pomocy społecznej lub w całości online.
 9. Wniosek o wypłacenie becikowego można złożyć najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka (lub od dnia, w którym dany świadczeniobiorca objął opiekę nad dzieckiem lub je przysposobił).
 10. Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymać można bezpośrednio w urzędzie właściwym ds. świadczeń społecznych lub na rządowej stronie internetowej Emp@tia.

źródła:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe

https://obywatel.gov.pl/pl/dzieci/becikowe-jak-dostac

https://empatia.mpips.gov.pl/-/zapomoga-z-tytulu-urodzenia-dziecka-tzw-becikowe-

https://empatia.mpips.gov.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednorazowa_zapomoga_z_tytu%C5%82u_urodzenia_si%C4%99_dziecka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

czytelnikk
czytelnikk
2018-11-06 09:07:37

dzieki, kompleksowo opisane, super

Podobne artykuły

mBank placówki we Wrześni
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 lutego 2019

mBank placówki we Wrześni

Tenis z Radwańską i BNP Paribas w Giżycku
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
18 lipca 2019

Tenis z Radwańską i BNP Paribas w Giżycku

Innovation Hub pod lupą KPF i UKNF – ankieta krok po kroku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
03 września 2019

Innovation Hub pod lupą KPF i UKNF – ankieta krok po kroku

Inspektorat ZUS w Brzozowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Brzozowie

Inspektorat ZUS w Łowiczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Łowiczu

Alior Bank w Ostrołęce
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
04 czerwca 2019

Alior Bank w Ostrołęce

Porównaj