Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie

Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie

author
Aleksandra Gościnna
24 stycznia 2024
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Jak powszechnie wiadomo, pracujące Polki mogą liczyć na przyznanie płatnego urlopu macierzyńskiego w związku z narodzinami dziecka. Dzięki zmianom prawnym wprowadzonym w życie w 2016 roku o otrzymanie zasiłku macierzyńskiego starać się mogą także niezatrudnione matki. Sprawdziliśmy, gdzie i jak wnioskować o kosiniakowe.

Kosiniakowe - co to jest?

Kosiniakowe jest specjalną formą zasiłku macierzyńskiego, czyli państwowego świadczenia, jakie wypłacane jest świeżo upieczonemu rodzicowi. Kosiniakowe różni się od zasiłku macierzyńskiego tym, że przyznawane zostaje osobom nieuprawnionym do otrzymania podstawowej formy świadczenia – m.in bezrobotnym matkom.

Kosiniakowe zaczęło być wypłacane wraz z dniem 1 stycznia 2016 roku, na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Głównym inicjatorem ustanowienia tegoż świadczenia był ówczesny szef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. To właśnie od jego nazwiska powstała nazwa “kosiniakowe”.

Kosiniakowe przyznawane jest wszystkim kobietom, jakim nie przysługuje prawo do pobrania zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka. Dzięki temu świadczeniu wszystkie Polki – niezależnie od tego, czy pracują zarobkowo i czy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe – otrzymały możliwość zabezpieczenia najpotrzebniejszych potrzeb swego nowo narodzonego dziecka.

Kosiniakowe – najważniejsze informacje:

Typ świadczenia: rodzicielskie
Dla kogo: rodziców, którym nie przysługuje prawo do pobrania zasiłku macierzyńskiego
Wysokość świadczenia: 1000 zł netto
Okres wypłaty:od 52 do 71 tygodni
Od kiedy: 2016 r.
Wniosek online: tak

Spis treści:

 1. Kosiniakowe - co to jest?
 2. Komu przysługuje kosiniakowe?
 3. Jak otrzymać kosiniakowe - wymagane dokumenty
 4. Wniosek o kosiniakowe
 5. Wysokość świadczenia w 2024
 6. Jak długo można otrzymywać kosiniakowe?
Zwiń spis treści

Aktem prawnym, który reguluje kwestię wypłacania przez państwo polskie kosiniakowego, jest Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2015, pod pozycją 1217.

Podstawowe warunki wypłacania świadczenia kosiniakowego zostały ustanowione następująco:

Art. 17c. świadczenie rodzicielskie

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka […];
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Warto też dodać, iż warunki przyznawania kosiniakowego na rzecz ojca dziecka są nieco bardziej restrykcyjne. Polskie prawo zakłada, co następujące:

Art. 17c. świadczenie rodzicielskie

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.

Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Komu przysługuje kosiniakowe?

Do 2016 roku na wypłacenia zasiłku macierzyńskiego mogły liczyć tylko te kobiety (choć również i mężczyźni), które z racji swojej aktywności zawodowej odprowadzały odpowiednie składki na ubezpieczenie chorobowe. Tak ustanowione przepisy skutkowały wykluczeniem pozostałych rodziców, których nie stać było na zabezpieczenie potrzeb swego nowo narodzonego dziecka.

Dzięki uchwaleniu odpowiedniego aktu prawnego, na przyznanie specjalnej formy zasiłku macierzyńskiego mogą dziś liczyć także osoby, które wcześniej nie były uprawnione do otrzymywania świadczenia z tytułu narodzin dziecka. Mowa tu przede wszystkim o bezrobotnych, zatrudnionych na “umowy śmieciówki”, a także o studentkach/studentach i rolniczkach/rolnikach.

Oznacza to, że świadczenie kosiniakowe przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • faktycznemu opiekunowi dziecka,
 • rodzinie zastępczej,
 • osobie, która przysposobiła dziecko.

Kosiniakowe przysługuje ojcu dziecka tylko w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub skrócenia na wniosek matki okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego albo uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od daty narodzi dziecka.

Dla kogo kosiniakowe – w pigułce

W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych na otrzymanie kosiniakowego mogą liczyć:

 1. biologiczna matka dziecka;
 2. biologiczny ojciec dziecka (o ile matka zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego po 14 obowiązkowych tygodniach pobierania świadczenia, a także w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka);
 3. faktyczny opiekun dziecka (o ile osoba ta wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka lub posiada już decyzję o przysposobieniu, a dziecko trafiło pod jej opiekę jeszcze przed ukończeniem 7 roku życia; w przypadku dziecka z prawnie odroczonym obowiązkiem szkolnych kosiniakowe może zostać przyznane do chwili ukończenia przez nie 10 roku życia);
 4. rodzina zastępcza (o ile nie jest zawodową rodziną zastępczą, a dziecko trafiło do tejże rodziny przed ukończeniem wyżej wskazanych progów 7 lub 10 lat);

Komu nie przysługuje kosiniakowe?

Świadczenie kosiniakowe jest dużo łatwiej dostępne niż macierzyńskie. Nie oznacza to jednak, że przyznawane będzie wszystkim automatycznie. Na kosiniakowe nie możemy liczyć bowiem w przypadku, gdy:

 • dziecko trafia do pieczy zastępczej,
 • osoby uprawnione uzyskują analogiczny zasiłek poza granicami RP,
 • rodzic lub osoba uprawniona pobiera już zasiłek macierzyński albo uposażenie macierzyńskie,
 • doszło do utraty sprawowania opieki nad dzieckiem wskutek podjęcia pracy lub porzucenia dziecka,
 • drugi rodzic pobiera już świadczenie na to samo dziecko.

Jak otrzymać kosiniakowe - wymagane dokumenty

Aby otrzymać kosiniakowe, należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego i złożyć go do lokalnej instytucji realizującej świadczenia rodzinne.

Zwykle obsługą tego typu spraw zajmują się działy świadczeń społecznych w urzędach gminy lub miasta, a także lokalne ośrodki pomocy społecznej. Co równie istotne, wniosek o przyznanie kosiniakowego można złożyć także przez Internet, korzystając z profilu zaufanego i tzw. bezpiecznego podpisu.

Podczas składania wniosku stacjonarnie konieczne jest posiadanie przy sobie:

 1. dowodu osobistego;
 2. aktu urodzenia dziecka;
 3. dodatkowych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do opieki nad dzieckiem w przypadku rodzin zastępczych czy opiekunów faktycznych.

Co równie ważne, o przyznanie świadczenia rodzicielskiego warto zgłosić się w ciągu trzech pierwszych miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W innym przypadku  wnioskodawca nie otrzyma bowiem środków pieniężnych z wyrównaniem za poprzednie miesiące przebywania na “kosiniakowym urlopie macierzyńskim”. Świadczenie zostanie mu wypłacone za okres od złożenia wniosku.

Wniosek o kosiniakowe

Wniosek o przyznanie kosiniakowego posiada urzędową nazwę: “Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego”. Jego druki znajdują się w każdym lokalnym punkcie realizującym świadczenia rodzinne (w urzędach gmin oraz ośrodkach pomocy społecznej), lecz co równie istotne, wzór wniosku można pobrać z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Warto mieć na uwadze fakt, wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego dobrze jest złożyć w ciągu trzech pierwszych miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W innym przypadku bowiem wnioskodawca nie otrzyma środków pieniężnych z wyrównaniem za poprzednie miesiące przebywania na “kosiniakowym urlopie macierzyńskim”. Świadczenie zostanie mu wypłacone za okres liczony od dnia złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe?

Wniosek o kosiniakowe złożyć można w lokalnej instytucji, której zadaniem jest realizowanie świadczeń rodzinnych, w urzędach miasta/gminy czy ośrodkach pomocy społecznej. Dobra wiadomość jest też taka, iż wnioskowanie dostępne jest również bez wychodzenia z domu – przez Internet. Wystarczy wówczas posiadać profil zaufany i podpis elektroniczny.

Wniosek można uzyskać w każdej placówce zajmującej się wydawaniem tego typu świadczeń. Drugą opcją jest pobranie wniosku ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub portalu Emp@tia.

Wnioskowanie przez Internet

Pierwsze chwile po narodzinach dziecka są bardzo napiętym czasem dla świeżo upieczonych rodziców. Całe szczęście w przypadku kosiniakowego możemy nieco tego czasu zaoszczędzić, istnieje bowiem możliwość złożenia wniosku w pełni przez Internet. Dokonać można tego tak naprawdę o dowolnej porze i dowolnego dnia.

Aby złożyć wniosek online, wystarczy mieć profil zaufany lub podpis elektroniczny. Co ważne, osoby, które do tej pory nie miały dostępu do profilu zaufanego, mogą bardzo szybko go uzyskać – wystarczy zarejestrować się poprzez konto bankowe.

Złożenie wniosku przez Internet odbywa się poprzez platformę Emp@tia. Jest to specjalna strona o charakterze informacyjno-usługowym, która podlega pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego?

Składnie różnych wniosków dla wielu osób nie kojarzy się z czymś przyjemnym. Rodzice ubiegający się o świadczenie kosiniakowe mogą skorzystać z pomocy pracowników instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków. Co istotne, musimy mieć przy sobie wówczas swój aktualny dowód osobisty oraz akt urodzenia dziecka. Podczas wypełniania wniosku potrzebny będzie również numer konta bankowego, na które chcemy uzyskiwać świadczenie.

Z kolei w przypadku, gdy chcemy złożyć wniosek przez Internet, to potrzebny będzie profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wnioskowanie odbywa się poprzez portal Emp@tia. Tam znajduje się zakładka „Świadczenia Rodzinne”. Po kliknięciu w nią uzyskamy dostęp do różnych wniosków – nam potrzebny będzie druk SR-7 „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego”.

Wysokość świadczenia w 2024

Wysokość kosiniakowego w 2024 roku jest dokładnie taka sama, jak w poprzednich latach. Oznacza to, że osoby upoważnione uzyskają świadczenie w wysokości 1000 zł. Kosiniakowe nie podlega bowiem waloryzacji, a zatem jego wysokość nie zmienia się każdego roku.  O tę pomoc będą mogli się starać wszyscy ci rodzice, którzy nie otrzymali prawa do standardowej formy zasiłku macierzyńskiego.

Niewiele wskazuje na to, aby wysokość świadczenia uległa zmianom w kolejnych latach. Na chwile obecną spodziewać się możemy pozostawienia kwoty bez zmian, nie możemy jednak wykluczać, że w przyszłości świadczenie zostanie podwyższone.

Jak długo można otrzymywać kosiniakowe?

Kosiniakowe można pobierać przez od jednego roku od chwili narodzin potomka w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie dziecka. Długość uzyskiwania świadczenia uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Aktualnie kwestia czasu przyznawania kosiniakowego prezentuje się tak:

 • 54 tygodnie w przypadku jednego dziecka,
 • 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci lub bliźniąt,
 • 67 tygodni w przypadku trójki dzieci lub trojaczków,
 • 69 tygodni w przypadku czwórki dzieci lub czworaczków,
 • 71 tygodni w przypadku piątki i większej liczby dzieci.

Co ważne, przez pierwsze 14 tygodni od narodzin dziecka świadczenie trafia do matki dziecka. Po upływie tego czasu można dopiero wnioskować o skrócenie świadczenia i przeniesienia go na ojca dzieci.

Kosiniakowe za niepełny miesiąc

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przelicza się wprost proporcjonalnie do czasu, w jakim kosiniakowe powinno być przyznane (czyli od tego dnia miesiąca, w którym miały miejsce narodziny dziecka).

Kwotę przysługującą za niepełny miesiąc ustala się poprzez podzielenie całkowitej kwoty świadczenia (1 000 zł) przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a następnie poprzez pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Wyliczoną w ten sposób wartość zaokrągla się do 10 pełnych groszy (na korzyść świadczeniobiorcy).

Kosiniakowe a 800+

Z finansowej pomocy programu “Rodzina 800 Plus” skorzystać mogą wszyscy polscy rodzice – lecz w przypadku wychowywania jedynaka świadczenie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy osiągany przez rodziców dochód nie przekroczy progu w wysokości 800 zł netto w przeliczeniu na członka rodziny (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego).

W przypadku wielu rodzin (zwłaszcza tych choć częściowo bezrobotnych) otrzymanie kosiniakowego może na tyle zwiększyć miesięczny dochód rodziny, że nie otrzymają oni świadczenia “800+” na pierwsze dziecko. Jeśli kosiniakowe zostanie im wypłacone na narodziny drugiego lub kolejnego dziecka, niezależnie od osiąganego przez rodziców dochodu otrzymają oni świadczenie “800+” na drugie i każde kolejne dziecko.

Kosiniakowe a becikowe

Ciekawa jest również kwestia pobierania świadczenia kosiniakowego równolegle z popularnym becikowym. Czy jest to w ogóle możliwe? Na to pytanie odpowiedzieć można twierdząco, istnieje bowiem możliwość, aby uzyskiwać jednoczenie oba te dodatki.

Becikowe jest świadczeniem w kwocie 1000 zł, które przyznawane jest za narodzenie dziecka. Jest ono jednorazowe. W przypadku becikowego jednak musimy uzyskiwać dochód nieprzekraczający 1922 zł na jednego członka gospodarstwa domowego. Oznacza to, że oba świadczenia się nie wykluczają. Jedynym warunkiem w tej kwestii będzie kryterium dochodowe.

Kosiniakowe a kryterium dochodowe

Co ważne, kosiniakowe, w przeciwieństwie do becikowego, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Oznacza to, że świadczenie uzyskać można bez dostarczania zaświadczenia o dochodach.

Warto jednak wiedzieć, że o ile do uzyskania kosiniakowego nie potrzebujemy dokumentów potwierdzających dochody, o tyle w momencie ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne czy dodatek do zasiłku rodzinnego  pod uwagę brane będzie świadczenie kosiniakowe.

Kosiniakowe dla osób bez prawa do macierzyńskiego

Kosiniakowe wypłacane jest więc przede wszystkim tym, którzy nie mają możliwości skorzystania ze standardowej formy urlopu macierzyńskiego z racji nieopłacania uprawniających do tego składek na ubezpieczenie chorobowe.

Mogą to być bezrobotne matki (niezależnie od tego, czy zarejestrowały się w Urzędzie Pracy, kobiety zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.), a także te matki, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i nie pobierają z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Dlaczego kosiniakowe?

Dodatkowe świadczenie nazywane potocznie “kosiniakowe” oficjalnie nazywane jest świadczeniem rodzicielskim. Osoba poszukująca wniosku nie znajdzie go zatem pod nazwą “wniosek o kosiniakowe”, a “wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego”.

Potoczna nazwa tego świadczenie wzięła się od nazwiska głównego inicjatora pomysłu na powstania tego dodatku. Był nim bowiem były ówczesny Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czy można pracować i pobierać kosiniakowe?

Obecne przepisy nie zabraniają wprost podjęcia pracy. Wszystko zależeć będzie od konkretnej sytuacji, a więc od rodzaju wykonywanej pracy i czasu jej wykonywania. Osoby, które mogą korzystać z pobierania kosiniakowego, muszą każdorazowo poinformować o zmianach, które miałby wpływ na uprawnienia do otrzymywania świadczenia. W przeciwnym wypadku może wystąpić konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami.

Osoba, która uzyskuje świadczenie rodzicielskie i chce zacząć pracę zarobkową, musi wziąć pod uwagę warunki jej wykonywania. Obowiązki wykonywane zdalnie, z domu, nie powinny być bowiem przeszkodą do dalszego uzyskiwania świadczenia. Jeśli czas pracy jest na tyle elastyczny, że w dalszym ciągu możliwe jest zajmowanie się dzieckiem, to wciąż spełniany jest jeden z głównych wymogów stawianych przed świadczeniobiorcą.

Warto jednak każdorazowo skonsultować sytuację z organem właściwym do wypłaty świadczeń. Ten będzie bowiem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy takie podjęcie pracy nie ograniczy nam możliwości do dalszego pobierania świadczenia.

Pytania i odpowiedzi

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem świadczenia bardzo istotna jest kwestia oczekiwania na decyzję. Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy uzyskamy informację o przyznaniu kosiniakowego. Wiele w tej sprawie zależy bowiem od organu prowadzącego. Najczęściej jednak czas oczekiwania wynosi od kilku dni do miesiąca.

Nie. Świadczenie rodzicielskie, czyli kosiniakowe, nie podlega oskładkowaniu, co oznacza, że całość przyznanego zasiłku (1000 złotych miesięcznie) trafi do uprawnionego rodzica.

Nie. Od wartości przyznanego świadczenia rodzicielskiego nie są odciągane żaden opłaty czy taksy. Oznacza to, że całość przyznanego zasiłku (1000 złotych miesięcznie) trafia bezpośrednio do uprawnionego rodzica.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, kosiniakowe nie podlega żadnej formie opodatkowania, a więc nie należy go wykazywać na formularzu PIT. Nie oznacza to jednak, iż kosiniakowe nie będzie się wliczać do naszego dochodu. W przypadku ustalania prawa do innych świadczeń (np. stypendium) brana będzie pod uwagę wysokość otrzymywanego świadczenia rodzicielskiego.

Czas na złożenie wniosku o wypłatę kosiniakowego kończy się wraz z upływem okresu, w jakim rodzic był uprawniony do pobierania świadczenia rodzicielskiego. O przyznanie świadczenia rodzicielskiego warto zgłosić się w ciągu trzech pierwszych miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W innym przypadku bowiem wnioskodawca nie otrzyma środków pieniężnych z wyrównaniem za poprzednie miesiące przebywania na “kosiniakowym urlopie macierzyńskim”. Świadczenie zostanie mu wypłacone za okres liczony od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o przyznanie kosiniakowego należy złożyć w lokalnej instytucji realizującej świadczenia rodzinne. Zwykle obsługą tego typu spraw zajmują się działy świadczeń społecznych w urzędach gminy lub miasta, a także lokalne ośrodki pomocy społecznej. Co równie istotne, wniosek o przyznanie kosiniakowego można złożyć także przez Internet, korzystając z profilu zaufanego i tzw. bezpiecznego podpisu.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje tym rodzicom, którzy uprawnieni zostali do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pozostali rodzice – a właściwie jedno z nich – mogą wnioskować o przyznanie kosiniakowego.

Podsumowanie

Kosiniakowe 2024 – najważniejsze informacje

1) Kosiniakowe jest specjalną formą zasiłku macierzyńskiego, na przyznanie której mogą liczyć wszyscy rodzice, którzy z racji swojej aktywności zawodowej nie otrzymali prawa do zasiłku macierzyńskiego.

2) Kosiniakowe przyznawane jest od 2016 roku, czyli od chwili wejścia w życie Ustawy z dnia 24. lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

3) Kosiniakowe jest wypłacane jednemu z rodziców nowonarodzonego lub nowo przyjętego na wychowanie dziecka.

4) Kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie, przysługuje m.in. bezrobotnym, zatrudnionym na “umowy śmieciówki”, uczącym się,a także prowadzącym rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

5) Nie można pobierać jednocześnie zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rodzicielskiego.

6) Kosiniakowe przyznawane jest w stałej kwocie równej 1000 złotych miesięcznie. Za pierwszy miesiąc wypłacania kosiniakowego (czyli ten, w którym dziecko przyszło na świat), przyznawana jest kwota wprost proporcjonalna do ilości dni, licząc od chwili narodzin dziecka do końca danego miesiąca kalendarzowego.

7) Kosiniakowe nie podlega żadnemu opodatkowaniu czy oskładkowaniu. Wartość 1000 złotych, jaką comiesięcznie wypłaca się świeżo upieczonemu rodzicowi, jest kwotą netto.

8) Kosiniakowe przyznane zostaje na okres zależy od ilość nowo urodzonych dzieci w daj rodzinie. Przykładowo: w przypadku ciąży pojedynczej świadczenie pobierać można przez rok (dokładniej – przez 52 tygodnie),  a w przypadku ciąży mnogiej przez 65 tygodni.

9) By uzyskać kosiniakowe, należy złożyć odpowiedni wniosek stacjonarnie (w lokalnym urzędzie gminy, urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej) lub zdalnie – poprzez internetowy profil zaufany.

10) Z otrzymywanego od państwa kosiniakowego nie należy rozliczać się w zeznaniu rocznym PIT. Co istotne jednak, kosiniakowe wliczać się będzie do dochodu wykazywanego w przypadku wnioskowania o inne świadczenia społeczne (m.in. o stypendium socjalne).

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jozek
Jozek
2021-02-11 13:37:53

Oooo podoba mi sie te Kosiniakowe ;) Niedługo rodzimy i będziemy sie ubiegać ;)

Magda machaj
Magda machaj
2020-04-03 14:44:56

Urodzilam syna 8kwietnia 2019 do lutego otrzymywalam 1000zl a w marcu 908zl.czy to zostanie wyrownane ? I czy w kwietniu dostane pomniejszona kwote liczona do 8 .do zusu nie moge sie dodzwonic

Klaudia Kostyra
Klaudia Kostyra
2019-09-23 14:24:07

Jak długo się czeka za kosiniakowym od daty przyznania

Podobne artykuły

Chwilówki Bełżyce

Poszukujesz najlepszej chwilówki w Bełżycach? Koniecznie sprawdź nasz ranking darmowych ofert. Pieniądze otrzymasz nie wychodząc nawet z domu, w całości drogą internetową. Najwyższa kwota chwilówki to nawet 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
17 lutego 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Minipożyczka.pl – darmowa pożyczka do 2000 zł

Minipożyczka.pl to nowa firma, która oferuje darmową pierwszą pożyczkę. Nowi Klienci maksymalnie otrzymają do 2000 zł, a pieniądze są dostępne bez zaświadczeń o dochodach.

author
Patryk Byczek
07 września 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Prudniku

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Prudniku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
26 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska zapowiedział zwolnienia

O negatywnych skutkach pandemii usłyszeć można każdego dnia. Świat walczy z kryzysem gospodarczym, który znacząco odbija się na rynku pracy. Pod koniec października 2020 roku pojawił się przykry komunikat ze strony Santander Bank Polska, z którego możemy dowiedzieć się o planowanych wkrótce zwolnieniach.

author
Aleksandra Gościnna
02 listopada 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Chwilówki Pajęczno

Chcesz wziąć dobrą chwilówkę w Pajęcznie? Spójrz na nasz ranking, by poznać najlepsze oferty dla osób z Twojego miasta. Wszystkie produkty dostępne są bez wychodzenia z domu.

author
Aleksandra Gościnna
30 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Przelewy na telefon BLIK w Getin Noble Banku

Natychmiastowe darmowe przelewy na telefon w Getin Noble Banku już możliwe. Bank udostępnił swoim Klientom przelewy BLIK umożliwiające przesłanie pieniędzy drugiej osobie bez znajomości jej numeru konta.

author
Dominika Byczek
28 listopada 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj