Cesja wierzytelności – na czym polega?

Cesja wierzytelności – na czym polega?

author
Halszka Gronek
20 lipca 2018
Cesja wierzytelności jest pojęciem często spotykanym w terminologii finansowej. Dla wielu przeciętnych Konsumentów pozostaje jednak ona kompletną zagadką. Sprawdziliśmy więc, czym naprawdę jest, co zmienia i jakie są strony zawarcia cesji wierzytelności.

 Spis treści:
1. Co to jest cesja wierzytelności?
2. Podstawa prawna.
3. Strony cesji.
4. Co może być przedmiotem cesji?
5. Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika.
6. Cesja wierzytelności a komornik.
7. Zawiadomienie dłużnika o cesji.

 

CO TO JEST CESJA WIERZYTELNOŚCI?

Cesja wierzytelności jest umową, której zawarcie skutkuje zmianą osoby uprawnionej do żądania wierzytelności względem dłużnika. Cesję nazywa się inaczej przelewem wierzytelności.

Stroną uprawnioną do przeprowadzenia cesji jest wierzyciel. Podmiotem, wobec którego żądana jest wierzytelność, jest właśnie dłużnik z ciążącym na nim obowiązkiem spłacenia długu.
 

Cesja jest więc prawnie unormowaną możliwością zmiany wierzyciela na nowego – bez zgody dłużnika. Zmiana ta odbywać się może na podstawie umowy przenoszącej wierzytelność na osobę trzecią, czyli właśnie na mocy umowy przelewu wierzytelności.

 

PODSTAWA PRAWNA

Formalne aspekty cesji wierzytelności regulują artykuły 509-518 Kodeksu Cywilnego. Odnaleźć je można w Dzienniku Ustaw numer 16 z roku 1964 w dziale zatytułowanym „Zmiana wierzyciela”.

Opis podstawowych warunków wykonania przelewu wierzytelności odnajdziemy w paragrafach 1-2 artykułu nr 509:
„§1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§2.  Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.”


 

O prawach Dłużnika, wobec którego prowadzona wierzytelność uległa cesji, traktują paragrafy 1-2 artykułu 513.:
„ §1. Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.
§2. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy (…).”

O wzajemnych stosunkach pierwotnego wierzyciela z wtórnym traktuje natomiast artykuł 516. Kodeksu Cywilnego:
„Zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje. Za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął.”

 

STRONY CESJI

Umowa o przekazaniu wierzytelności między jednym wierzycielem a drugim, czyli właśnie umowa przelewu wierzytelności, charakteryzuje się specyficznym nazewnictwem i terminologią, jakie mogą nie być oczywiste dla przeciętnego użytkownika języka.

Pierwszą ze stron umowy jest pierwotny wierzyciel, jaki zbywa swoje prawa do wierzytelności względem dłużnika. Podmiot zbywający swą wierzytelność nazywany jest cedentem.

Drugą stronę cesji stanowi wtórny wierzyciel, a więc nabywca wierzytelności, jaką pierwotny wierzyciel zbył. Nabywcę tego nazywa się cesjonariuszem.

 

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM CESJI?

Według polskiego prawa przedmiotem umowy o przelewie wierzytelności może zostać każda zbywalna wierzytelność, a więc każdy materialny przedmiot – o ile nie prawo do niego nie przysługiwało osobie trzeciej w chwili podpisania cesji. 
 

Wierzyciel może przelać na nabywcę cesji także wierzytelność przedawnioną, o ile nie wynika ona ze zobowiązania oznaczonego tak zwaną wadą nieważności.

Co istotne, cesja może dotyczyć również wierzytelności zabezpieczonej – np. hipoteką, zastawem zwykłym lub zastawem rejestrowym. Przelew ten nie musi dotyczyć całej wierzytelności – może odnosić się jedynie do jej części lub wybranego świadczenia ubocznego.

 

CESJA WIERZYTELNOŚCI A ZGODA DŁUŻNIKA

W przypadku cesji wierzytelności polskie prawo przewiduje, iż zgoda dłużnika nie jest wymagana ani obligatoryjna. Oznacza to, iż przelew wierzytelności będzie miał prawo być dokonany, nawet jeśli dłużnik nie wyrazi zgody na zmianę wierzyciela. 
 

Jednym z podstawowych punktów, o jakich warto pamiętać podczas umowy cesji jest fakt zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności na nowego nabywcę. Obowiązek takiego zawiadomienia spoczywa na Cedencie, a więc zbywcy wierzytelności.
 

Zawiadomienie dłużnika o cesji ma istotne znaczenie dla nabywcy, gdyż według Kodeksu Cywilnego dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.
 

Bardzo istotne jest także to, iż wskutek cesji wierzytelności sytuacja dłużnika kategorycznie nie może ulec pogorszeniu. Wobec nowego nabywcy przysługiwać mu będą także wszystkie prawa do zarzutów, jakie miał posiadał względem cedenta w momencie powzięcia wiadomości o przelewie.

 

CESJA WIERZYTELNOŚCI A KOMORNIK

W przypadku otrzymania zawiadomienia o wykupieniu danego długu przez nowego wierzyciela, dłużnik powinien jak najszybciej wezwać zbywcę do umorzenia egzekucji komorniczej, jaka wciąż toczy się względem dłużnika. Bowiem skoro dług został sprzedany, dawny wierzyciel nie ma prawa kontynuować egzekucji.
 

Kodeks Cywilny tłumaczy, iż wraz z cesją wierzytelności na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa – w szczególności prawo do roszczenia o zaległe odsetki. W jednak rzeczywistości komornik nie może prowadzić czynności egzekucyjnych na rzecz nowego wierzyciela dopóki ten nie przedłoży mu odpowiedniego dowodu otrzymania tytułu wykonawczego.

Kwesta działalności komorniczej i ramienia, z którego egzekucja powinna się toczyć (dawnego bądź nowego wierzyciela) jest wyjątkowo sporna i różnie praktykowana przez polskie sądy. Każdy przypadek powinien być indywidualnie skonsultowany z prawnikiem, by mieć pewność, iż komornik prowadzi swą egzekucję w imieniu odpowiedniej strony cesji.

 

ZAWIADOMIENIE DŁUŻNIKA O CESJI

Jak zaznaczyliśmy już w sekcji Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika, strony przelewu wierzytelności nie mają obowiązku otrzymania zgody dłużnika na przeprowadzenie cesji. Istotne jednak jest odpowiednie zawiadomienie go o zmianie wierzyciela na innego.
 

Obowiązek zawiadomienia  Dłużnika o przeprowadzeniu cesji spoczywa na Cedencie, a więc zbywcy prawa do wierzytelności. Zawiadomienie to ma istotne znaczenie dla nabywcy cesji. 
 

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy (chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie).

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Credit Agricole w Braniewie
Oddziały
author
Halszka Gronek
19 lipca 2019

Credit Agricole w Braniewie

Kredyt hipoteczny Reda
Kredyty miasta
author
Halszka Gronek
23 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Reda

Pożyczka dla firm iwoca
Wpisy
author
Halszka Gronek
23 marca 2015

Pożyczka dla firm iwoca

Mini Ratka w PKO BP
Wpisy
author
Halszka Gronek
19 listopada 2015

Mini Ratka w PKO BP

Czy poręczycielem może być osoba pracująca za granicą?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
22 stycznia 2019

Czy poręczycielem może być osoba pracująca za granicą?

Alior Bank w Czerwionce-Leszczynach
Oddziały
author
Halszka Gronek
25 maja 2019

Alior Bank w Czerwionce-Leszczynach