Strona główna Wpisy Inne Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

author
Dominika Sobieraj
07 kwietnia 2018
Wiele osób ma komornika sądowego. Boimy się jego wejścia na teren naszego mieszkania, ale jeszcze bardziej obawiamy się o naszych bliskich - nie chcielibyśmy, żeby komornik wszedł do mieszkania osoby trzeciej. Czy ma do tego prawo? Na to i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

Na pytanie z nagłówka odpowiadamy: TAK. Komornik może wejść do mieszkania osoby postronnej, jeżeli istnieje podejrzenie, że w takim mieszkaniu znajduje się majątek osoby, wobec której prowadzona jest egzekucja. Komornik ma bowiem prawo dochodzić majątku dłużnika, a pierwszym domysłem co do miejsca przechowywania rzeczy wartościowych są mieszkania osób najbliższych zadłużonemu. 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 845
§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.
§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

Komornik może poszukiwać nie tylko ruchomości o wysokiej wartości (samochód, sprzęt AGD/RTV), ale także przedmiotów znacznie mniejszych, np.: miksera, telefonu, obrazów, figurek wartościowych. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: Co może zająć komornik sądowy?

W dalszej części artykułu znajdziesz odpowiedź na pytania:
– czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika (przejdź do sekcji),
– czy komornik może wejść do mieszkania wynajmowanego (przejdź do sekcji),
– czy komornik może wejść do mieszkania bez uprzedzenia (przejdź do sekcji),
– czy komornik może wejść do mieszkania, jak nikogo nie ma (przejdź do sekcji),
– czy komornik może wejść z policją (przejdź do sekcji),
– czy musimy wpuścić komornika (przejdź do sekcji),
– czy komornik może przeszukać dłużnika (przejdź do sekcji),
– czy komornik może przeszukać osoby trzecie (przejdź do sekcji),
– czy można oddać komuś swój majątek, by uchronić go przed egzekucją (przejdź do sekcji),
– czy można ukryć stan swojego majątku (przejdź do sekcji)
– czy można ukryć zmianę miejsca zamieszkania (przejdź do sekcji)

– czy komornik może przyjść, kiedy chce (przejdź do sekcji),
– czego komornik nie może zabrać z mieszkania (przejdź do sekcji)?


 

Czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika? 

ODPOWIADAMY: TAK
Komornik może wejść do mieszkania dłużnika. Osoby trzecie (rodzina, bliscy albo sąsiedzi) przebywające w lokalu mają obowiązek wpuścić komornika do mieszkania oraz udzielić mu informacji na temat majątku znajdującego się w posiadaniu dłużnika. W razie nieudzielenia informacji lub udzielenia informacji nieprawdziwych zarówno na temat majątku, jak i aktualnego miejsca pobytu dłużnika, osobom zapytanym grozi kara grzywny w wysokości nawet 2000 zł. Musimy jednak pamiętać, że świadkowie czynności komorniczych muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych (nie mogą być to małoletni oraz ubezwłasnowolnieni). 

 
PODSTAWA PRAWNA 
Art. 762
§ 1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Czy komornik może wejść do mieszkania wynajmowanego? 

ODPOWIADAMY: TAK
Komornik może wejść do mieszkania, które wynajmuje dłużnik, mimo że nie ma on tam zameldowania tymczasowego. Meldunek nie zmienia nic w tej kwestii – mieszkanie wynajęte to nadal mieszkanie dłużnika i prawo własności (które posiada zazwyczaj najemca) nie ma tu znaczenia. Komornik może w wynajętym mieszkaniu zająć wszystkie ruchomości, które są w naszym władaniu. W przypadku błędnej oceny komornika (czyli jeżeli zajmie ruchomości faktycznie należące do najemcy, a nie do dłużnika, np.: sprzęt kuchenny będący na stałe w mieszkaniu), właściciel sprzętu może zgłosić się ze skargą do komornika i po udowodnieniu własności odzyskać zajęte ruchomości. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 814
§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 845
§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Czy komornik może wejść do mieszkania bez uprzedzenia? 

ODPOWIADAMY: TAK
Komornik nie ma obowiązku poinformować wcześniej o zamiarze przeprowadzenia czynności terenowych polegających na wejściu na teren dłużnika celem zajęcia ruchomości pozostających w jego władaniu. Na żądanie dłużnika komornik (albo występujący w jego imieniu asesor komorniczy) musi jednak wylegitymować się, a jeżeli do mieszkania przychodzi aplikant komorniczy, musi okazać specjalne upoważnienie do przeprowadzenia czynności terenowych. Pierwszą wizytę musi poprzedzić wręczenie dłużnikowi pisma o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego może nastąpić drogą wysyłkową albo bezpośrednio przy pierwszej czynności egzekucyjnej, a każda kolejna wizyta komornika nie wiąże się z koniecznością prawną poinformowania o tym fakcie dłużnika. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 805
§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 wymogi wniosku o wszczęcie egzekucji § 3.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Czy komornik może wejść do domu, jak nikogo nie ma? 

ODPOWIADAMY: TAK
Komornik może zarządzić otwarcie mieszkania nawet pod nieobecność dłużnika oraz osób trzecich. Może się w tym celu posłużyć także pomocą odpowiednich osób – np.: ślusarza, w celu wyważenia drzwi, jednakże w przypadku wyważania drzwi zawsze wejście musi odbywać się w obecności policji.  
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 814
§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. 
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

 


 

Czy komornik może wejść z policją?

ODPOWIADAMY: TAK
Jednakże tylko w przypadku, kiedy nie wykazujemy współpracy z komornikiem – nie chcemy wpuścić go do mieszkania, ukrywamy się w mieszkaniu albo w ogóle unikamy wizyt komornika. Zazwyczaj komornik po jednym lub kilku bezskutecznych wizytach zostawia na drzwiach naklejkę z informacją, że w przypadku niezastania nikogo w mieszkaniu, wezwie do pomocy organy Policji. W przypadku naszej współpracy z komornikiem (kiedy wpuszczamy go do mieszkania, udostępniamy mu informacje na temat swojego majątku), nie powinien on wzywać funkcjonariuszy Policji podczas czynności terenowych. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 765
§ 1. W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Czy musimy wpuścić komornika? 

ODPOWIADAMY: TAK
Szczególnie jeżeli chcemy uniknąć powtórnej wizyty komornika z policją (w przypadku utrudniania wejścia do mieszkania, komornik może wezwać do pomocy funkcjonariuszy policji oraz – w razie potrzeby – ślusarza, który w obecności policji otworzy drzwi mieszkania). Współpraca z komornikiem jest naszym obowiązkiem, którego niedopełnienie poskutkuje i konsekwencjami prawnymi (przyjściem z policją) i pogorszeniem sytuacji postępowania komorniczego (z pewnością w przypadku utrudniania czynności komorniczych, trudno będzie potem o ewentualną ugodę). 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 814
§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. 
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
PODSTAWA PRAWNA 
Art. 765
§ 1. W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Czy komornik może przeszukać dłużnika? 

ODPOWIADAMY: TAK
Komornik może przeszukać dłużnika w czasie czynności egzekucyjnych. Przeszukujący musi być jednak tej samej płci, co osoba zadłużona (komornik płci męskiej nie może przeszukiwać kobiety dłużniczki). Wyjątkiem jest tylko przeszukiwanie funkcjonariuszy publicznych, którzy mogą być przeszukiwani jedynie przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej albo wyznaczonego przez przełożonego funkcjonariusza. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 814
§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.
§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo funkcjonariuszu Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Warto wiedzieć, że przeszukanie może mieć miejsce nie tylko w domu czy miejscu pracy dłużnika, ale w dowolnym miejscu, w którym będzie on przebywał – możliwe jest to jednak tylko na podstawie pisemnego pozwolenia prezesa sądu rejonowego właściwego dłużnikowi. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 814
§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Czy komornik może przeszukać osoby trzecie? 

ODPOWIADAMY: TAK
Komornik może przeszukać osoby postronne tylko wtedy, kiedy w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych zauważy, że osoba zadłużona oddaje komuś poszukiwane przedmioty. Tak samo, jak w przypadku przeszukiwania samego dłużnika, tak i wobec osoby trzeciej przeszukania dokonać może jedynie osoba tej samej płci.
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 814
§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.
§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo funkcjonariuszu Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Czy można oddać komuś swój majątek, by uchronić go przed egzekucją?

ODPOWIADAMY: NIE
Dłużnik ma obowiązek dbania o swój majątek – nie może go nikomu darować, niszczyć, ukrywać, ani usuwać. Nakazem prawnym jest nieutrudnianie zaspokojenia wierzyciela. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 300
§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Dz.U.2017.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Czy można ukryć stan swojego majątku?

ODPOWIADAMY: NIE 
Zgodnie z prawem musimy być szczerzy wobec komornika i pod karą grzywny zeznać, jaki mamy stan majątkowy. Ukrywanie majątku niestety nic nie ma, ponieważ komornik ma obowiązek dowiedzieć się o nim, jeżeli nie samodzielnie, to z pomocą Policji. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 8011
§ 1. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Czy możemy ukryć zmianę miejsca zamieszkania?

ODPOWIADAMY: NIE
Obowiązkiem komornika jest dowiedzenie się, jaki jest nasz majątek i gdzie zamieszkujemy. Jeżeli takch informacji nie podamy komornikowi dobrowolnie, może on zgłosić się z prośbą o pomoc do funkcjonariuszy policji, którzy przeprowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie miejsca naszego pobytu. Musimy jednak mieć na uwadze, że każda interwencja policji w postępowanie komornicze spowoduje, że będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 761
§ 3. Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 1086
§ 1. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji


 

Czy komornik może przyjść, kiedy chce? 

ODPOWIADAMY: TAK
Ale tylko w bardzo szczególnych (pilnych) przypadkach. W normalnych sytuacjach komornika obowiązują konkretne prawa dotyczące egzekucji z ruchomości – może on przyjść w dni robocze oraz w soboty w godzinach 7:00-21:00. W dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych komornik może przyjść jedynie z pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 19
Komornik może wykonywać czynności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa sądu rejonowego.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 810
W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej, czynności egzekucyjnych można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy wykonywaniu czynności.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Czego komornik nie może zabrać z mieszkania? 

Egzekucji komorniczej nie podlega to, co wskazano w poniższym przepisie:
 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 829
1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 
2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; 
3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów; 
4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych; 
5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie; 
6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową; 
7) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794).i.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Jacek
Jacek
2019-11-28 15:04:03

Polecam sprawdzić majątek dłużnika jeszcze przed sprawą sądową www.jakimajatek.pl

2019-05-22 20:56:46

Śmieszne jest to że te paragrafy z 64 roku mamy inne czasy tylko szkoda że to nikogo nie obchodzi dług często gęsto nie jest weryfikowany :(

2019-03-30 15:51:32

Wiele z tego jest nieprawdą, bo wychodzi na to że jak wierzyciel czy dłużnik poda adres pałacu prezydenckiego albo willi sąsiada to komornik tam wbija jak do siebie do stajni i wszystko zajmie, a obowiązkiem komornika jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie czy faktycznie dłużnik przebywa pod danym adresem.

X9ro
X9ro
2019-03-04 22:12:47

A co w przypadku, gdy komornik wysyla pismo na dane kogos kto nie mieszka juz tam od kilku lat. Mieszkania z rynku wtornego i problem listow do starych lokatorow. Mimo, ze juz nawet nie sa zameldowani.

jurek
jurek
2018-10-11 19:02:10

jednostronny artykuł dłużnik bez wyjścia, rzeczywistość jest już zupełnie inna nie wszystko jest do udowodnienia nie wszystko jest do otwarcia

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Limanowej sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
29 września 2019

Bank Spółdzielczy w Limanowej sesje przychodzące i wychodzące

Darmowe pożyczki online – styczeń 2015
Wpisy
author
Marek_Rutkowski
31 grudnia 2014

Darmowe pożyczki online – styczeń 2015

Pożyczki chwilówki Bochnia
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
11 lipca 2017

Pożyczki chwilówki Bochnia

Santander Consumer Bank Nowy Targ
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
04 lipca 2021

Santander Consumer Bank Nowy Targ

Jedna czwarta miesięcznego zarobku na OC
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
06 czerwca 2019

Jedna czwarta miesięcznego zarobku na OC

BNP Paribas oddziały w Kościerzynie
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Kościerzynie