zadluzenia.com
zamknij

Co może zająć komornik sądowy ?

Sprawdź, co może zająć komornik sądowy. Wyjaśniamy, co dokładnie wyłączone jest spod egzekucji. 


Wierzyciel może zlożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, jeżeli dłużnik nie spłaci na czas swojego zobowiązania (orzeczenia sądowego o obowiązku zapłaty). Zadaniem komornika jest odzyskanie należności w postaci gotówki lub poprzez zajęcie tego, co ma wartość równą należnej gotówce. 

Fot. Stanisław Kowalczuk/East News
 

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK? Z wynagrodzenia komornik może potrącić całą kwotę poza kwotą wolną od zajęcia. W 2018 komornika obowiązuje:
 

 • limit górny zajęcia komorniczego - do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,

 • konieczność pozostawienia osobie zadłużonej kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 2100 zł brutto, 1530 zł netto).  

Wysokość zajęcia różni się jednak w zależności od rodzaju umowy, w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni. 

Zajęcie z umowy o pracę
Z umowy o pracę komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia, ale musi pozostawić dłużnikowi minimalnie 1530 zł. Oznacza to, że właściwie w większości przypadków zajęta kwota będzie obejmowała wszystko, co zarobiliśmy powyżej tej kwoty. 50% wynagrodzenia komornik mógłby zająć dopiero u osoby, która na rękę zarabia 3060 zł. Szczegółową tabelę zajęć komorniczych z umowy o pracę znajdziesz w naszym artykule:

Ile komornik może zabrać z pensji w 2018 ?

Zajęcie z umowy cywilnoprawnej 
Z umowy cywilnoprawnej, czyli zarówno z umowy o dzieło, jak i z umowy zlecenie, komornik może zająć 100% kwoty. Umowy te nie są objęte żadnym zabezpieczeniem, nie dotyczy ich kwota wolna od zajęcia komorniczego. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na umowie zlecenie wynosi 13,7 zł brutto za godzinę. Jeżeli pracując w pełnym wymiarze godzin dłużnik zarobi w ten sposób 1 848,72 na rękę, komornik zajmie mu całą zarobioną kwotę.

Jeżeli jednak umowa zlecenie lub o dzieło są faktycznym jedynym źródłem dochodu, komornik może wyrazić zgodę na to, by podlegały one tym samym warunkom ochrony, co wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Muszą być jednak spełnione 3 warunki: 
 

 • zarobki osoby zadłużonej z tytułu umowy o dzieło/zlecenie mają charakter stały (powtarzalny, czyli wynagrodzenie jest wypłacane z jednakową częstotliowścią),

 • umowa zlecenia lub o dzieło obowiązuje już dłuższy czas i zwarta jest z jednym pracodawcą,

 • dłużnik musi złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe fakty oraz złożyć wniosek do komornika o potraktowanie umowy zlecenia/o dzieło na równych warunkach, jak umowę o pracę. 


W przypadku wynagrodzenia wypłacanego na rachunek bankowy, komornik może zablokować rachunek dłużnika i automatycznie przejmować wszystkie wpływy z wynagrodzenia powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku jest to kwota 1 163,74 zł netto (1757 zł brutto).

 

Masz komornika ? Zobacz, gdzie dostaniesz pożyczkę oddłużeniową do 25 000 zł.

 

Nie obowiązuje żadna maksymalna kwota zajęcia komorniczego, zatem komornik może zająć nawet całe wpływy z wynagrodzenia powyżej kwoty 1163,74 zł. Zajęcie z rachunku bankowego jest szybkie, ponieważ procedura przebiega w formie elektronicznej. Zajęcia dotyczą kwoty już będące na koncie, jak i te, które wpłyną po momencie zajęcia rachunku przez komornika. O zajęciu wierzytelności przez komornika poinformuje nas bank. 

Komornik ma prawo zająć także ruchomości znajdujące się w posiadaniu osoby zadłużonej. Dokładnym terminem, którym posługują się komornicy, jest władanie daną ruchomością - władanie to nic innego, jak użytkowanie. Oznacza to w praktyce, że osoby nawet nie będące formalnie właścicielem prawnym samochodu, czy innej ruchomości, jeżeli korzysta z niej w sposób ciągły, to ta ruchomość może zostać jej zajęta.

 

Jest to swego rodzaju zabezpieczenie - dopóki w przepisach nie pojawił się termin "władanie" dłużnicy przepisywali całe swoje majątki na osoby bliskie i w związku z tym czuły się bezpieczne od zajęcia, a egzekucja komornicza była bezskuteczna. 


fot. Wojciech Olkusnik/East News


Jakie ruchomości może zająć komornik? Właściwie wszystkie, których brak nie uniemożliwi normalnego życia dłużnikowi. Zajęciu podlegać będą zatem:
 

 • wszystkie sprzęty AGD i RTV,

 • samochody i inne pojazdy,

 • komputery,

 • wyposażenie mieszkania.


Na wniosek wierzyciela komornik może zająć także nieruchomość, która jest własnością dłużnika. Zajęta zostaje cała nieruchomosć, nawet jeżeli osoba zadłużona jest jej współwłaścicielem. Współwłaściciel nieruchomości zostaje zawiadomiony o fakcie zajęcia i ma wtedy dwie możliwości:
 

 • zgodzić się na zajęcie

 • nie zgodzić się na zajęcie - w takim przypadku komornik musi uzyskać klauzlę wykonalności zajęcia na współwłaściciela albo umorzyć egzekucję z tej nieruchomości. 

Zajęcie nieruchomości jest równoznaczne z wpisaniem tego faktu do księgi wieczystej. Nieruchomość zostaje wystawiona na licytację i za pieniądze z jej sprzedaży jest pokrywany dług, który stara się odzyskać komornik. W kategorii nieruchomości komornik może zająć nie tylko dom, czy mieszkanie, ale także na przykład działkę i garaż. 

Zajęcie z emerytury
W 2018 roku emerytura minimalna wynosi 1000 zł, czyli 853,84 zł na rękę. Komornik, bez względu na sytuację, musi pozostawić do dyspozycji zadłużonego 75% kwoty netto, czyli 640,38 zł. Szczegółową tabelę zajęć komorniczych z emerytury w 2018 roku znajdziesz w naszym artykule: 
Ile komornik może zabrać z emerytury w 2018 ?

Zajęcie z renty
W przypadku renty obowiązują jeszcze inne kwoty wolne od potrącenia komorniczego:

 

 • 651,96 zł netto musi pozostać do dyspozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 500,55 zł netto musi pozostać do dyzpozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 


 

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK W MIESZKANIU? 
 

CZEGO KOMORNIK NIE MOŻE ZAJĄĆ? 

 

1. Kwoty 612 zł 
Najniższa kwota, której komornik nie może zająć, wynosi właśnie 612 zł. Jest to 40% minimalnego wynagrodzenia (840 zł brutto w 2018 roku). Sytuacja zajęcia 60% wynagrodzenia dotyczy długów alimentacyjnych, których nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia - spłata jest priorytetowa, ale 612 zł zawsze, bez względu na wszelkie okoliczności, musi pozostać do dyspozycji dłużnika. 

2. Poszczególne wpływy na rachunek bankowy
Wolne od zajęcia komorniczego są wpływające na rachunek bankowy:
 

 • alimenty,

 • świadczenia wypłacane na rodzinę (np.: 500+), dodatki rodzinne, porodowe, dla sierot,

 • zasiłki dla opiekunów,

 • świadczenia uzyskiwane w ramach pomocy społecznej,

 • świadczenia wychowawcze i integracyjne. 


3. Poszczególne przedmioty wchodzące w skład majątku rolniczego
Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:
 

 • jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego, 

 • jednej krowy lub w przypadku jej braku - jednej jałówki lub cieliczki,

 • jednego tryka, maciory (lochy)

 • 20 sztuk drobiu,

 • podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,

 • urządzeń zniezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 • zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,

 • zwierząt gospodarskich w ciąży, 

 • potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia, 

 • zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,

 • paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,

 • opału (żeby starczyło na 6 miesięcy), 

 • nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),

 • stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,

 • stada kur niosek,

 • zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt. 


4. To, co wskazano w artykule 826 kodeksu postępowania cywilnego:
 

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,

 • ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;

 • jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),

 • u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,

 • u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,

 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,

 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu. 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 1 oceny

Witam co mam zrobić iż w ubiegłym roku w lipcu komornik mój zablokował mi wypłatę mojego partnera i do dnia dzisiejszego jest ta kwota zablokowana w banku a pensja jego wpłynęła na jego nazwisko tylko że ja kąta udostępnilam a jak poszłam do banku to bank odpowiedział mi tylko tyle że oni wszystko muszą zająć a my po ślubie nie jesteśmy mamy różne nazwiska tylko dziecko ma ojca nazwisko   Odpowiedź

~Zenon

Ale dlaczego nikt nie napisze czy komornik może zabrać ulgę na dzieci czyli prorodzinna z zwrotu podatku   Odpowiedź

~Ja

Właśnie a zabiera cała ulgę na dzieci z rozliczenia a tego w opisie nie ma   Odpowiedź

~Sylwester

Witam serdecznie posiadam najniższą ręte socjalna i mam komornika za alimenty oprócz tego ZUS pobiera mi nienależnie pobrane świadczenia rentowe kiedy pracowałem nie miałem pojęcie że to trzeba zgłości natomiast ZUS twierdzi że są przepisy i musi ich się trzymacie więc zabiera mi 146zl na tę kwotę z tej nienależnie pobranej renty więc do tego komornik pobiera mi 203zl na alimenty zostaje mi na życie i opłaty 500zl czy to jest zgodne z prawem i co mogę zrobić żeby dostawało mi więcej na życie i opłaty mieszkania proszę o odpowiedź na emeli [email protected]   Odpowiedź

~Kura12

Witam serdecznie. Mam pytanie. Ja pobieram rentę socjalną w kwocie: 745,18 Czy wobec tego komornik może zająć mi rentę. Proszę o odpowiedź na mój adres mailowy: [email protected]   Odpowiedź