Co może zająć komornik sądowy w 2018?

Co może zająć komornik sądowy w 2018?

author
Dominika Byczek
07 marca 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Sprawdź, co może zająć komornik sądowy. Wyjaśniamy, co dokładnie wyłączone jest spod egzekucji.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Co może zająć komornik sądowy?

Spis treści:

1. Co może zająć komornik sądowy.

2. Co komornik może zająć w mieszkaniu.

3. Czego komornik nie może zająć ?

4. Najczęstsze pytania.

Wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, jeżeli dłużnik nie spłaci na czas swojego zobowiązania (orzeczenia sądowego o obowiązku zapłaty). Zadaniem komornika jest odzyskanie należności w postaci gotówki lub poprzez zajęcie tego, co ma wartość równą należnej gotówce.

Fot. Stanisław Kowalczuk/East News

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK?


Z wynagrodzenia komornik może potrącić całą kwotę poza kwotą wolną od zajęcia. W 2018 komornika obowiązuje:

 • limit górny zajęcia komorniczego – do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,
 • konieczność pozostawienia osobie zadłużonej kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 2100 zł brutto, 1530 zł netto).  

Wysokość zajęcia różni się jednak w zależności od rodzaju umowy, w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni. 

Zajęcie z umowy o pracę
Z umowy o pracę komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia, ale musi pozostawić dłużnikowi minimalnie 1530 zł. Oznacza to, że właściwie w większości przypadków zajęta kwota będzie obejmowała wszystko, co zarobiliśmy powyżej tej kwoty. 50% wynagrodzenia komornik mógłby zająć dopiero u osoby, która na rękę zarabia 3060 zł. Szczegółową tabelę zajęć komorniczych z umowy o pracę znajdziesz w naszym artykule:

Ile komornik może zabrać z pensji w 2018 ?

Zajęcie z umowy cywilnoprawnej 
Z umowy cywilnoprawnej, czyli zarówno z umowy o dzieło, jak i z umowy zlecenie, komornik może zająć 100% kwoty. Umowy te nie są objęte żadnym zabezpieczeniem, nie dotyczy ich kwota wolna od zajęcia komorniczego. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na umowie zlecenie wynosi 13,7 zł brutto za godzinę. Jeżeli pracując w pełnym wymiarze godzin dłużnik zarobi w ten sposób 1 848,72 na rękę, komornik zajmie mu całą zarobioną kwotę.

Jeżeli jednak umowa zlecenie lub o dzieło są faktycznym jedynym źródłem dochodu, komornik może wyrazić zgodę na to, by podlegały one tym samym warunkom ochrony, co wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Muszą być jednak spełnione 3 warunki:

 • zarobki osoby zadłużonej z tytułu umowy o dzieło/zlecenie mają charakter stały (powtarzalny, czyli wynagrodzenie jest wypłacane z jednakową częstotliowścią),
 • umowa zlecenia lub o dzieło obowiązuje już dłuższy czas i zwarta jest z jednym pracodawcą,
 • dłużnik musi złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe fakty oraz złożyć wniosek do komornika o potraktowanie umowy zlecenia/o dzieło na równych warunkach, jak umowę o pracę.


W przypadku wynagrodzenia wypłacanego na rachunek bankowy, komornik może zablokować rachunek dłużnika i automatycznie przejmować wszystkie wpływy z wynagrodzenia powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku jest to kwota 1 163,74 zł netto (1757 zł brutto).

Masz komornika ? Zobacz, pożyczkę na spłatę zadłużenia w Rapida Money.

Nie obowiązuje żadna maksymalna kwota zajęcia komorniczego, zatem komornik może zająć nawet całe wpływy z wynagrodzenia powyżej kwoty 1163,74 zł. Zajęcie z rachunku bankowego jest szybkie, ponieważ procedura przebiega w formie elektronicznej. Zajęcia dotyczą kwoty już będące na koncie, jak i te, które wpłyną po momencie zajęcia rachunku przez komornika. O zajęciu wierzytelności przez komornika poinformuje nas bank. 

Komornik ma prawo zająć także ruchomości znajdujące się w posiadaniu osoby zadłużonej. Dokładnym terminem, którym posługują się komornicy, jest władanie daną ruchomością – władanie to nic innego, jak użytkowanie. Oznacza to w praktyce, że osoby nawet nie będące formalnie właścicielem prawnym samochodu, czy innej ruchomości, jeżeli korzysta z niej w sposób ciągły, to ta ruchomość może zostać jej zajęta.

Jest to swego rodzaju zabezpieczenie – dopóki w przepisach nie pojawił się termin “władanie” dłużnicy przepisywali całe swoje majątki na osoby bliskie i w związku z tym czuły się bezpieczne od zajęcia, a egzekucja komornicza była bezskuteczna.


fot. Wojciech Olkusnik/East News

Jakie ruchomości może zająć komornik? Właściwie wszystkie, których brak nie uniemożliwi normalnego życia dłużnikowi. Zajęciu podlegać będą zatem:

 • wszystkie sprzęty AGD i RTV,
 • samochody i inne pojazdy,
 • komputery,
 • wyposażenie mieszkania.


Na wniosek wierzyciela komornik może zająć także nieruchomość, która jest własnością dłużnika. Zajęta zostaje cała nieruchomosć, nawet jeżeli osoba zadłużona jest jej współwłaścicielem. Współwłaściciel nieruchomości zostaje zawiadomiony o fakcie zajęcia i ma wtedy dwie możliwości:

 • zgodzić się na zajęcie
 • nie zgodzić się na zajęcie – w takim przypadku komornik musi uzyskać klauzulę wykonalności zajęcia na współwłaściciela albo umorzyć egzekucję z tej nieruchomości.

Zajęcie nieruchomości jest równoznaczne z wpisaniem tego faktu do księgi wieczystej. Nieruchomość zostaje wystawiona na licytację i za pieniądze z jej sprzedaży jest pokrywany dług, który stara się odzyskać komornik. W kategorii nieruchomości komornik może zająć nie tylko dom, czy mieszkanie, ale także na przykład działkę i garaż.

Zajęcie z emerytury
W 2018 roku emerytura minimalna wynosi 1000 zł, czyli 853,84 zł na rękę. Komornik, bez względu na sytuację, musi pozostawić do dyspozycji zadłużonego 75% kwoty netto, czyli 640,38 zł. Szczegółową tabelę zajęć komorniczych z emerytury w 2018 roku znajdziesz w naszym artykule: Ile komornik może zabrać z emerytury w 2018 ?

Zajęcie z renty
W przypadku renty obowiązują jeszcze inne kwoty wolne od potrącenia komorniczego:

 • 651,96 zł netto musi pozostać do dyspozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 500,55 zł netto musi pozostać do dyzpozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 


 

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK W MIESZKANIU?

CZEGO KOMORNIK NIE MOŻE ZAJĄĆ?

1. Kwoty 612 zł 
Najniższa kwota, której komornik nie może zająć, wynosi właśnie 612 zł. Jest to 40% minimalnego wynagrodzenia (840 zł brutto w 2018 roku). Sytuacja zajęcia 60% wynagrodzenia dotyczy długów alimentacyjnych, których nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia – spłata jest priorytetowa, ale 612 zł zawsze, bez względu na wszelkie okoliczności, musi pozostać do dyspozycji dłużnika.

2. Poszczególne wpływy na rachunek bankowy
Wolne od zajęcia komorniczego są wpływające na rachunek bankowy:

 • alimenty,
 • świadczenia wypłacane na rodzinę (np.: 500+), dodatki rodzinne, porodowe, dla sierot,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia uzyskiwane w ramach pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawcze i integracyjne.

3. Poszczególne przedmioty wchodzące w skład majątku rolniczego
Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:

 • jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego,
 • jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,
 • jednego tryka, maciory (lochy)
 • 20 sztuk drobiu,
 • podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,
 • urządzeń zniezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,
 • zwierząt gospodarskich w ciąży,
 • potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia,
 • zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,
 • paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,
 • opału (żeby starczyło na 6 miesięcy),
 • nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),
 • stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,
 • stada kur niosek,
 • zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.

4. Rzeczy wskazane w artykule 826 kodeksu postępowania cywilnego:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
 • ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
 • zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;
 • jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),
 • u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,
 • u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Dostajemy mnóstwo pytań od naszych Czytelników dotyczących uprawnień komornika sądowego. Większość osób chce wiedzieć, czy w czasie egzekucji komornik może zająć poszczególny składnik ich majątku, ruchomości znajdującej się w mieszkaniu osoby trzeciej lub rodziców. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości.

1) Czy komornik może zając lodówkę ?

Może, ale sprawa nie jest jednoznaczna. W praktyce to komornik decyduje o zajęciu tego składnika majątkowego. Z czego wynikają wątpliwości ? Lodówka to przedmiot urządzenia domowego (które są wyłączone spod egzekucji). Wystarczy jednak spojrzeć na wykaz licytacji komornicych, gdzie lodówki nie tak rzadko są wystawiane na sprzedaż w drodze licytacji:

Zdjęcie: licytacje.komornik.pl


2) Czy komornik może zająć alimenty ?

Nie może. Zajęcie alimentów przez komornika jest bezprawne. Podstawę prawną znajdziecie w tym artykule:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-zajac-alimenty/


3) Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej ?

Niestety może. Temat często poruszany przzez osoby, które wynajmują mieszkanie. Szczegółowe informacje znajdziecie w obszernym wpisie:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-wejsc-do-mieszkania-osoby-trzeciej/

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Daro
Daro
2021-01-17 14:32:40

Jeżeli zarabiam najniższą krajową to dlaczego komornik moze mi zabrac zwrot podatku

JACEK KRUPNIEWSKI
JACEK KRUPNIEWSKI
2020-06-19 06:45:25

C

Ewa Nieznana
Ewa Nieznana
2020-03-26 20:15:34

Witam serdecznie . Czy Komornik ma prawo zająć 500+,bez poinformowania go o tym ?

Podobne artykuły

Współpraca Eurobanku z Union Investment

Euro Bank i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment połączyły siły. Konsekwencją wydarzeń jest dostępność nowej oferty w banku. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z opcji oszczędzania w ramach III filaru, mogą liczyć na dodatkowe korzyści.

author
Patryk Byczek
29 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

10 najpopularniejszych stacji kolejowych w Polsce

Coraz więcej stacji kolejowych w Polsce przechodzi modernizację, dzięki czemu podróżni mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie dojeżdżając pociągiem do celu. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, największa liczba pasażerów, bo aż 19 400 000, skorzystała w ubiegłym roku ze stacji Warszawa Śródmieście.

author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

SKOK Chmielewskiego Białystok

Kasa Chmielewskiego jest jednym z największych dostępnych w Polsce SKOK-ów. Instytucja zgromadziła już ponad 200 000 członków w całym kraju. Sprawdź placówkę SKOK-u Chmielewskiego w Białymstoku – adres, numer telefonu, godziny otwarcia i mapę dojazdu.

author
Aleksandra Gościnna
01 maja 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Pekao zabrał dzieci na spacer z żubrami

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że we współpracy z zagrodą żubrów w Pszczynie zorganizował wycieczkę edukacyjną dla podopiecznych fundacji i świetlic mieszkających w województwie śląskim. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
04 sierpnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Consumer Bank Kwidzyn

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banki w Kwidzynie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
08 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Mandat karny – najważniejsze informacje

Niewielu jest kierowców, którzy nigdy nie otrzymali mandatu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystko, co warto wiedzieć na ten temat. Sprawdź, jakie są rodzaje mandatów, jak można je opłacić oraz kiedy mandat ulega przedawnieniu.

author
Dominika Byczek
01 lutego 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj