zadluzenia.com
zamknij

Co może zająć komornik sądowy ?

Sprawdź, co może zająć komornik sądowy. Wyjaśniamy, co dokładnie wyłączone jest spod egzekucji. 

 

Spis treści:

1. Co może zająć komornik sądowy.

2. Co komornik może zająć w mieszkaniu.

3. Czego komornik nie może zająć ?

4. Najczęstsze pytania.

 

Wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, jeżeli dłużnik nie spłaci na czas swojego zobowiązania (orzeczenia sądowego o obowiązku zapłaty). Zadaniem komornika jest odzyskanie należności w postaci gotówki lub poprzez zajęcie tego, co ma wartość równą należnej gotówce. 

Fot. Stanisław Kowalczuk/East News
 

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK? Z wynagrodzenia komornik może potrącić całą kwotę poza kwotą wolną od zajęcia. W 2018 komornika obowiązuje:
 

 • limit górny zajęcia komorniczego - do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,

 • konieczność pozostawienia osobie zadłużonej kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 2100 zł brutto, 1530 zł netto).  

Wysokość zajęcia różni się jednak w zależności od rodzaju umowy, w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni. 

Zajęcie z umowy o pracę
Z umowy o pracę komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia, ale musi pozostawić dłużnikowi minimalnie 1530 zł. Oznacza to, że właściwie w większości przypadków zajęta kwota będzie obejmowała wszystko, co zarobiliśmy powyżej tej kwoty. 50% wynagrodzenia komornik mógłby zająć dopiero u osoby, która na rękę zarabia 3060 zł. Szczegółową tabelę zajęć komorniczych z umowy o pracę znajdziesz w naszym artykule:

Ile komornik może zabrać z pensji w 2018 ?

Zajęcie z umowy cywilnoprawnej 
Z umowy cywilnoprawnej, czyli zarówno z umowy o dzieło, jak i z umowy zlecenie, komornik może zająć 100% kwoty. Umowy te nie są objęte żadnym zabezpieczeniem, nie dotyczy ich kwota wolna od zajęcia komorniczego. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na umowie zlecenie wynosi 13,7 zł brutto za godzinę. Jeżeli pracując w pełnym wymiarze godzin dłużnik zarobi w ten sposób 1 848,72 na rękę, komornik zajmie mu całą zarobioną kwotę.

Jeżeli jednak umowa zlecenie lub o dzieło są faktycznym jedynym źródłem dochodu, komornik może wyrazić zgodę na to, by podlegały one tym samym warunkom ochrony, co wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Muszą być jednak spełnione 3 warunki: 
 

 • zarobki osoby zadłużonej z tytułu umowy o dzieło/zlecenie mają charakter stały (powtarzalny, czyli wynagrodzenie jest wypłacane z jednakową częstotliowścią),

 • umowa zlecenia lub o dzieło obowiązuje już dłuższy czas i zwarta jest z jednym pracodawcą,

 • dłużnik musi złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe fakty oraz złożyć wniosek do komornika o potraktowanie umowy zlecenia/o dzieło na równych warunkach, jak umowę o pracę. 


W przypadku wynagrodzenia wypłacanego na rachunek bankowy, komornik może zablokować rachunek dłużnika i automatycznie przejmować wszystkie wpływy z wynagrodzenia powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku jest to kwota 1 163,74 zł netto (1757 zł brutto).

 

Masz komornika ? Zobacz, pożyczkę na spłatę zadłużenia w Rapida Money.

 

Nie obowiązuje żadna maksymalna kwota zajęcia komorniczego, zatem komornik może zająć nawet całe wpływy z wynagrodzenia powyżej kwoty 1163,74 zł. Zajęcie z rachunku bankowego jest szybkie, ponieważ procedura przebiega w formie elektronicznej. Zajęcia dotyczą kwoty już będące na koncie, jak i te, które wpłyną po momencie zajęcia rachunku przez komornika. O zajęciu wierzytelności przez komornika poinformuje nas bank. 

Komornik ma prawo zająć także ruchomości znajdujące się w posiadaniu osoby zadłużonej. Dokładnym terminem, którym posługują się komornicy, jest władanie daną ruchomością - władanie to nic innego, jak użytkowanie. Oznacza to w praktyce, że osoby nawet nie będące formalnie właścicielem prawnym samochodu, czy innej ruchomości, jeżeli korzysta z niej w sposób ciągły, to ta ruchomość może zostać jej zajęta.

 

Jest to swego rodzaju zabezpieczenie - dopóki w przepisach nie pojawił się termin "władanie" dłużnicy przepisywali całe swoje majątki na osoby bliskie i w związku z tym czuły się bezpieczne od zajęcia, a egzekucja komornicza była bezskuteczna. 


fot. Wojciech Olkusnik/East News


Jakie ruchomości może zająć komornik? Właściwie wszystkie, których brak nie uniemożliwi normalnego życia dłużnikowi. Zajęciu podlegać będą zatem:
 

 • wszystkie sprzęty AGD i RTV,

 • samochody i inne pojazdy,

 • komputery,

 • wyposażenie mieszkania.


Na wniosek wierzyciela komornik może zająć także nieruchomość, która jest własnością dłużnika. Zajęta zostaje cała nieruchomosć, nawet jeżeli osoba zadłużona jest jej współwłaścicielem. Współwłaściciel nieruchomości zostaje zawiadomiony o fakcie zajęcia i ma wtedy dwie możliwości:
 

 • zgodzić się na zajęcie

 • nie zgodzić się na zajęcie - w takim przypadku komornik musi uzyskać klauzulę wykonalności zajęcia na współwłaściciela albo umorzyć egzekucję z tej nieruchomości. 

Zajęcie nieruchomości jest równoznaczne z wpisaniem tego faktu do księgi wieczystej. Nieruchomość zostaje wystawiona na licytację i za pieniądze z jej sprzedaży jest pokrywany dług, który stara się odzyskać komornik. W kategorii nieruchomości komornik może zająć nie tylko dom, czy mieszkanie, ale także na przykład działkę i garaż. 

Zajęcie z emerytury
W 2018 roku emerytura minimalna wynosi 1000 zł, czyli 853,84 zł na rękę. Komornik, bez względu na sytuację, musi pozostawić do dyspozycji zadłużonego 75% kwoty netto, czyli 640,38 zł. Szczegółową tabelę zajęć komorniczych z emerytury w 2018 roku znajdziesz w naszym artykule: 
Ile komornik może zabrać z emerytury w 2018 ?

Zajęcie z renty
W przypadku renty obowiązują jeszcze inne kwoty wolne od potrącenia komorniczego:

 

 • 651,96 zł netto musi pozostać do dyspozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 500,55 zł netto musi pozostać do dyzpozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 


 

 

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK W MIESZKANIU? 
 

 

CZEGO KOMORNIK NIE MOŻE ZAJĄĆ? 

 

1. Kwoty 612 zł 
Najniższa kwota, której komornik nie może zająć, wynosi właśnie 612 zł. Jest to 40% minimalnego wynagrodzenia (840 zł brutto w 2018 roku). Sytuacja zajęcia 60% wynagrodzenia dotyczy długów alimentacyjnych, których nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia - spłata jest priorytetowa, ale 612 zł zawsze, bez względu na wszelkie okoliczności, musi pozostać do dyspozycji dłużnika. 

2. Poszczególne wpływy na rachunek bankowy
Wolne od zajęcia komorniczego są wpływające na rachunek bankowy:
 

 • alimenty,

 • świadczenia wypłacane na rodzinę (np.: 500+), dodatki rodzinne, porodowe, dla sierot,

 • zasiłki dla opiekunów,

 • świadczenia uzyskiwane w ramach pomocy społecznej,

 • świadczenia wychowawcze i integracyjne. 


3. Poszczególne przedmioty wchodzące w skład majątku rolniczego
Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:
 

 • jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego, 

 • jednej krowy lub w przypadku jej braku - jednej jałówki lub cieliczki,

 • jednego tryka, maciory (lochy)

 • 20 sztuk drobiu,

 • podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,

 • urządzeń zniezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 • zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,

 • zwierząt gospodarskich w ciąży, 

 • potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia, 

 • zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,

 • paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,

 • opału (żeby starczyło na 6 miesięcy), 

 • nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),

 • stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,

 • stada kur niosek,

 • zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt. 


4. Rzeczy wskazane w artykule 826 kodeksu postępowania cywilnego:
 

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,

 • ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;

 • jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),

 • u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,

 • u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,

 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,

 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu. 

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

 

Dostajemy mnóstwo pytań od naszych Czytelników dotyczących uprawnień komornika sądowego. Większość osób chce wiedzieć, czy w czasie egzekucji komornik może zająć poszczególny składnik ich majątku, ruchomości znajdującej się w mieszkaniu osoby trzeciej lub rodziców. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości.

 

1) Czy komornik może zając lodówkę ?

 

Może, ale sprawa nie jest jednoznaczna. W praktyce to komornik decyduje o zajęciu tego składnika majątkowego. Z czego wynikają wątpliwości ? Lodówka to przedmiot urządzenia domowego (które są wyłączone spod egzekucji). Wystarczy jednak spojrzeć na wykaz licytacji komornicych, gdzie lodówki nie tak rzadko są wystawiane na sprzedaż w drodze licytacji:

 

Zdjęcie: licytacje.komornik.pl


2) Czy komornik może zająć alimenty ?

 

Nie może. Zajęcie alimentów przez komornika jest bezprawne. Podstawę prawną znajdziecie w tym artykule:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-zajac-alimenty/


3) Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej ?

 

Niestety może. Temat często poruszany przzez osoby, które wynajmują mieszkanie. Szczegółowe informacje znajdziecie w obszernym wpisie:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-wejsc-do-mieszkania-osoby-trzeciej/

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
3 / 5 z 2 ocen

JESTEM EMERYTKĄ MAMNA RĘKE 2100 KOMORNIK MI ZOSTAWIA 1240 CAŁA RESZTE MI POBIERA.... POZATYM DOSTAŁAM ODSZKODOWANIE,ZADOŚĆUCZUNIENIE ZA ŚMIERĆ CÓRKI W WYPADKU W KWOCIE 4000 TYS ZŁ.KOMORNIK MI ZABLOKOWAŁ CAŁĄ KWOTE CZY TO JEST PRAWNE,STARAŁAM SIE WIELE LAT AŻ W KOŃCU JAKAŚ KWOTA WPŁYNEŁA I NIE MOGE TEGO RUSZYĆ. PROSZE O ODPOWIEDZ......   Odpowiedź

~Brydzia

Czy macierzyńskie może zajac   Odpowiedź

~Andrzej

Witam. Jeśli moja dziewczyna ma Komorniki czy może zająć jakieś moje zeczy jak nie jesteśmy po ślubie ale razem mieszkamy i mamy dziecko proszę o odpowiedź dziękuję   Odpowiedź

~Bodzio

Jeżeli mieszkanie i wyposażenie mieszkania nie należy do dłużnika to co może zrobić komornik???   Odpowiedź

~Boguslaw

Jezeli mieszkanie i wyposazenie nie nalezy do dluznika co komornik moze zajac?   Odpowiedź

~Elo

A jakby tak komornika odpalić ?   Odpowiedź

~Olek

Jak caly sprzet w domu nie jest moja wlasnosc,a na wszystko sa faktury,stwierdzajace innego wlasciciel a prawnego, czy komornik moze zabrac te rzeczy???   Odpowiedź

~Bodzio

Jeżeli mieszkanie i wyposażenie mieszkania nie należą do dłużnika to co może zrobić komornik?   Odpowiedź

~Franco

Wypadalo by zaktualizowac strone bo od lipca 2018 roku weszly nowe przepisy odnosnie zajec komorniczych z rent iemerytur   Odpowiedź

~Nica

Wprowadzają Państwo ludzi w błąd. W przypadku swiadczeń alimentacyjnych nie obowiązuje ochrona minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca nawet z minimalnej krajowej potrąci na rachunek komornika 60% wynagrodzenia. Art. 87 z in. 1 kp się kłania.   Odpowiedź

~Lord

Proponuję przeczytać że zrozumieniem cały artykuł   Odpowiedź

~Krzys

Witam mam pytanie nie płacę na swoje dziecko ale utrzymuje obce co mogom zrobic   Odpowiedź

~Enjoy

Wykastrować Cię   Odpowiedź

~martus220

Witm u mojej siostry jest indetyczna sparawa ma dwujke dzieci i komornik jej zabiera 700 Zł z śwwiadczenia 500 plus i dodatek z rodzinego... Komornicy maja swoje prawa ale ich nie pszestrzegaja sa zimni i bezczelni siostra juz niewie gdzie sie zgosić....   Odpowiedź

~Jagodka

W kazdym sadzie mozna zlozyc wniosek na kamornika mi tez zajal rodzinne i alimenty i pieniadze odzyskalam   Odpowiedź

~DDDP

Witam Czy komornik może mi zająć stypendium z urzędu pracy na alimenty nie znam się , szukam odpowiedzi .   Odpowiedź

~Kaśka

Jeżeli komornik bierze bezpośrednio z konta czyli tu jest winny bank bo to bank przelewa pieniądze na konto komornika. Wystarczy że pujdzie pani wyjasni to z bankiem i nie mają prawa przelać komornikowi tych pieniędzy a nawet powinni zwrócić za swoją pomyłkę.   Odpowiedź

~i

Moja przyjaciółka ma komornika i z komornikiem się umówiła że będzie płaciła 300 zł miesięcznie a komornik kilka dni temu zaja wszystkie pieniądze które miała . Przyjaciółka wychowuję dwoje małych dzieci ma tylko 500+ rodzinne ,alimenty i 1000 zl ma rok i czy komornik ma prawo wszystko zabrać.   Odpowiedź

~J23

10 lat temu zostałem podany o alimenty po 5 miesiącach matka dziecka zrezygnowała z alimentów co zgłosiła w funduszu alimentacyjnym zostawiła mi dziecko i przepadła za granicą .od 10 lat dziecko jest ze mną teraz nagle komornik zajął mi wypłatę 60 % wynagrodzenia że niby mam alimenty bo podobno wtedy matka powinna zgłosić w sądzie a nie tylko w funduszu .Przez 10 lat żadnego pisma nie dostałem matka pieniędzy z funduszu nie pobierała a komornik liczy teraz jak by pobierała przez 10 lat teraz sytuacja jest taka że to co mam dać dziecku zabiera sobie komornik i nigdzie nie przekazuje tylko sobie zatrzymuje.Czyli to są alimenty które zamiast wpływać do dziecka dziecku są odbierane a moim nowym dzieckiem które muszę utrzymywać jest komornik   Odpowiedź

~Kuba

Witam mam pytanie nie płacę alimentów na swoje dziecko ale utrzymuje opce dziecko co mogom mi zrobić   Odpowiedź

~Agusia

Czy moze zajac komirnik ulge z podatku na dziecko   Odpowiedź

~Nika

Mieszkam u rodziców mieszka tu też moje rodzeństwo czy komornik może zająć ich rzeczy nie znajdujące się u mnie w pokoju ?   Odpowiedź

~Rafako

Czy moze zabrac rtv z domu gdze nie jestem zameldowany ale mam slub z zona   Odpowiedź

~Jorgus

Wiyam. Mieszkam z partnerka w wynajetym mieszkaniu gdzie wyposazenie w 90 procentach jest wlasnoscia wlasciciela mieszkania. Reszta to wlasnosc partnerki. Ja nie mam nic, czy komornik moze cos z tego mieszkania zabrac?   Odpowiedź

~jan

Tak. Jeżeli przebywasz w tym lokalu, to komornik moim zdaniem może zająć rzeczy znajdujace sie w mieszkaniu. Wyjdzie z zalozenia, ze te rzeczy sa w Twoim posiadaniu, czyli moze zajac. Wtedy trzeby wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym   Odpowiedź

~Bury

A może komornik pobierać z wynagrodzenia zostawić 1530 i równocześnie z konta ztego 1530 co przychodzi ???   Odpowiedź

~Bury

A może komornik pobierać z wynagrodzenia zostawić 1530 i równocześnie z konta ztego 1530 co przychodzi ???   Odpowiedź

~Mała

Dziwne tyle komornik może ale jakość do tej pory nie potrafi ściągnąć z byłego pracodawcy nawet złotówki a ten otwar kolejna firmę z prostego człowieka ściganie wszystko a z prezesów nie potrafi gdzie miał podane na tacy numery rejestracji aut nawet ich nie zarekwirowal i gdzie tu sprawiedliwość   Odpowiedź

~Tomi

Komornicy dostają od właścicieli firm które mają wszczęte egzekucję tak zwaną kasę pod stolem i sporządzają notatkę o braku możliwości wyegzekwowania należności na rzecz wierzyciela..   Odpowiedź

~Maja

Witam czy komornik może mi zablokować rozliczenie z podatku jak się rozliczalam z dieckiem   Odpowiedź

~mincia8807

Niestety tak.Tylko szkoda, ze nie dostaje się pisma z US do którego komornika itp.to poszło.Ja nie dostalam zwrotu w tamtym roku a dopiero jak składała w tym to poszlam się dowiedzieć,to powiedziano mi,ze zajął komornik.Nie mam na ti żadnego pisma itd.To chyba chore.Ti tak jakby ktoś sobie wziął i juz   Odpowiedź

~Nika

Niestety może i gwarantuje że to zrobi :( takie mamy prawo w Polsce że choć niby są to Pieniądze dziecka oni je zabiora   Odpowiedź

~Radzior

Czy komornik moze zabrac zwrod z podatku caly jak rozliczam sie z malzonkom i dziecmi   Odpowiedź

~Mat

Tak ma prawo zarekwirować cały zwrot z podatku i zwroty z kolejnych rozliczeń z U.S aż do zaspokojenia wymaganej wierzytelności.   Odpowiedź

~maja

złodzieje chory kraj   Odpowiedź

Witam co mam zrobić iż w ubiegłym roku w lipcu komornik mój zablokował mi wypłatę mojego partnera i do dnia dzisiejszego jest ta kwota zablokowana w banku a pensja jego wpłynęła na jego nazwisko tylko że ja kąta udostępnilam a jak poszłam do banku to bank odpowiedział mi tylko tyle że oni wszystko muszą zająć a my po ślubie nie jesteśmy mamy różne nazwiska tylko dziecko ma ojca nazwisko   Odpowiedź

~Zenon

Ale dlaczego nikt nie napisze czy komornik może zabrać ulgę na dzieci czyli prorodzinna z zwrotu podatku   Odpowiedź

~Mat

Może zabrać ponieważ nie ma jako tako ulgi na dzieci wypłacane osobny tylko traktowana jest ona jako odpis od podatku a zwrot czyli nadpłata podatku dochodowego z tytułu wykonywanej pracy nakładczej podlega zajęciu komorniczym aż do zaspokojenia wymaganej wierzytelności..   Odpowiedź

~Ja

Właśnie a zabiera cała ulgę na dzieci z rozliczenia a tego w opisie nie ma   Odpowiedź

~Redaktor

O tym mogą Państwo przeczytać w naszym innym artykule: https://www.zadluzenia.com/artykul/czy-komornik-moze-zajac-ulge-na-dzieci/.   Odpowiedź

~Sylwester

Witam serdecznie posiadam najniższą ręte socjalna i mam komornika za alimenty oprócz tego ZUS pobiera mi nienależnie pobrane świadczenia rentowe kiedy pracowałem nie miałem pojęcie że to trzeba zgłości natomiast ZUS twierdzi że są przepisy i musi ich się trzymacie więc zabiera mi 146zl na tę kwotę z tej nienależnie pobranej renty więc do tego komornik pobiera mi 203zl na alimenty zostaje mi na życie i opłaty 500zl czy to jest zgodne z prawem i co mogę zrobić żeby dostawało mi więcej na życie i opłaty mieszkania proszę o odpowiedź na emeli [email protected]   Odpowiedź

~Kura12

Witam serdecznie. Mam pytanie. Ja pobieram rentę socjalną w kwocie: 745,18 Czy wobec tego komornik może zająć mi rentę. Proszę o odpowiedź na mój adres mailowy: [email protected]   Odpowiedź

~Kuba

Witam mam pytanie nie płacę na swoje dziecko alimentów ale obce utrzymuje co mogom mi zrobić   Odpowiedź