Sprawdź, co może zająć komornik sądowy. Wyjaśniamy, co dokładnie wyłączone jest spod egzekucji. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.03.2018
Udostępnij:

Spis treści:

1. Co może zająć komornik sądowy.

2. Co komornik może zająć w mieszkaniu.

3. Czego komornik nie może zająć ?

4. Najczęstsze pytania.

Wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, jeżeli dłużnik nie spłaci na czas swojego zobowiązania (orzeczenia sądowego o obowiązku zapłaty). Zadaniem komornika jest odzyskanie należności w postaci gotówki lub poprzez zajęcie tego, co ma wartość równą należnej gotówce. 

Fot. Stanisław Kowalczuk/East News
 

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK? 


Z wynagrodzenia komornik może potrącić całą kwotę poza kwotą wolną od zajęcia. W 2018 komornika obowiązuje:
 

 • limit górny zajęcia komorniczego – do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,

 • konieczność pozostawienia osobie zadłużonej kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 2100 zł brutto, 1530 zł netto).  

Wysokość zajęcia różni się jednak w zależności od rodzaju umowy, w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni. 

Zajęcie z umowy o pracę
Z umowy o pracę komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia, ale musi pozostawić dłużnikowi minimalnie 1530 zł. Oznacza to, że właściwie w większości przypadków zajęta kwota będzie obejmowała wszystko, co zarobiliśmy powyżej tej kwoty. 50% wynagrodzenia komornik mógłby zająć dopiero u osoby, która na rękę zarabia 3060 zł. Szczegółową tabelę zajęć komorniczych z umowy o pracę znajdziesz w naszym artykule:

Ile komornik może zabrać z pensji w 2018 ?

Zajęcie z umowy cywilnoprawnej 
Z umowy cywilnoprawnej, czyli zarówno z umowy o dzieło, jak i z umowy zlecenie, komornik może zająć 100% kwoty. Umowy te nie są objęte żadnym zabezpieczeniem, nie dotyczy ich kwota wolna od zajęcia komorniczego. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na umowie zlecenie wynosi 13,7 zł brutto za godzinę. Jeżeli pracując w pełnym wymiarze godzin dłużnik zarobi w ten sposób 1 848,72 na rękę, komornik zajmie mu całą zarobioną kwotę.

Jeżeli jednak umowa zlecenie lub o dzieło są faktycznym jedynym źródłem dochodu, komornik może wyrazić zgodę na to, by podlegały one tym samym warunkom ochrony, co wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Muszą być jednak spełnione 3 warunki: 
 

 • zarobki osoby zadłużonej z tytułu umowy o dzieło/zlecenie mają charakter stały (powtarzalny, czyli wynagrodzenie jest wypłacane z jednakową częstotliowścią),

 • umowa zlecenia lub o dzieło obowiązuje już dłuższy czas i zwarta jest z jednym pracodawcą,

 • dłużnik musi złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe fakty oraz złożyć wniosek do komornika o potraktowanie umowy zlecenia/o dzieło na równych warunkach, jak umowę o pracę. 


W przypadku wynagrodzenia wypłacanego na rachunek bankowy, komornik może zablokować rachunek dłużnika i automatycznie przejmować wszystkie wpływy z wynagrodzenia powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku jest to kwota 1 163,74 zł netto (1757 zł brutto).

Masz komornika ? Zobacz, pożyczkę na spłatę zadłużenia w Rapida Money.

Nie obowiązuje żadna maksymalna kwota zajęcia komorniczego, zatem komornik może zająć nawet całe wpływy z wynagrodzenia powyżej kwoty 1163,74 zł. Zajęcie z rachunku bankowego jest szybkie, ponieważ procedura przebiega w formie elektronicznej. Zajęcia dotyczą kwoty już będące na koncie, jak i te, które wpłyną po momencie zajęcia rachunku przez komornika. O zajęciu wierzytelności przez komornika poinformuje nas bank. 

Komornik ma prawo zająć także ruchomości znajdujące się w posiadaniu osoby zadłużonej. Dokładnym terminem, którym posługują się komornicy, jest władanie daną ruchomością – władanie to nic innego, jak użytkowanie. Oznacza to w praktyce, że osoby nawet nie będące formalnie właścicielem prawnym samochodu, czy innej ruchomości, jeżeli korzysta z niej w sposób ciągły, to ta ruchomość może zostać jej zajęta.

Jest to swego rodzaju zabezpieczenie – dopóki w przepisach nie pojawił się termin "władanie" dłużnicy przepisywali całe swoje majątki na osoby bliskie i w związku z tym czuły się bezpieczne od zajęcia, a egzekucja komornicza była bezskuteczna. 


fot. Wojciech Olkusnik/East News

Jakie ruchomości może zająć komornik? Właściwie wszystkie, których brak nie uniemożliwi normalnego życia dłużnikowi. Zajęciu podlegać będą zatem:
 

 • wszystkie sprzęty AGD i RTV,

 • samochody i inne pojazdy,

 • komputery,

 • wyposażenie mieszkania.


Na wniosek wierzyciela komornik może zająć także nieruchomość, która jest własnością dłużnika. Zajęta zostaje cała nieruchomosć, nawet jeżeli osoba zadłużona jest jej współwłaścicielem. Współwłaściciel nieruchomości zostaje zawiadomiony o fakcie zajęcia i ma wtedy dwie możliwości:
 

 • zgodzić się na zajęcie

 • nie zgodzić się na zajęcie – w takim przypadku komornik musi uzyskać klauzulę wykonalności zajęcia na współwłaściciela albo umorzyć egzekucję z tej nieruchomości. 

Zajęcie nieruchomości jest równoznaczne z wpisaniem tego faktu do księgi wieczystej. Nieruchomość zostaje wystawiona na licytację i za pieniądze z jej sprzedaży jest pokrywany dług, który stara się odzyskać komornik. W kategorii nieruchomości komornik może zająć nie tylko dom, czy mieszkanie, ale także na przykład działkę i garaż. 

Zajęcie z emerytury
W 2018 roku emerytura minimalna wynosi 1000 zł, czyli 853,84 zł na rękę. Komornik, bez względu na sytuację, musi pozostawić do dyspozycji zadłużonego 75% kwoty netto, czyli 640,38 zł. Szczegółową tabelę zajęć komorniczych z emerytury w 2018 roku znajdziesz w naszym artykule: Ile komornik może zabrać z emerytury w 2018 ?

Zajęcie z renty
W przypadku renty obowiązują jeszcze inne kwoty wolne od potrącenia komorniczego:
 

 • 651,96 zł netto musi pozostać do dyspozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 500,55 zł netto musi pozostać do dyzpozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 


 

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK W MIESZKANIU? 

CZEGO KOMORNIK NIE MOŻE ZAJĄĆ? 

1. Kwoty 612 zł 
Najniższa kwota, której komornik nie może zająć, wynosi właśnie 612 zł. Jest to 40% minimalnego wynagrodzenia (840 zł brutto w 2018 roku). Sytuacja zajęcia 60% wynagrodzenia dotyczy długów alimentacyjnych, których nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia – spłata jest priorytetowa, ale 612 zł zawsze, bez względu na wszelkie okoliczności, musi pozostać do dyspozycji dłużnika. 

2. Poszczególne wpływy na rachunek bankowy
Wolne od zajęcia komorniczego są wpływające na rachunek bankowy:
 

 • alimenty,

 • świadczenia wypłacane na rodzinę (np.: 500+), dodatki rodzinne, porodowe, dla sierot,

 • zasiłki dla opiekunów,

 • świadczenia uzyskiwane w ramach pomocy społecznej,

 • świadczenia wychowawcze i integracyjne. 

3. Poszczególne przedmioty wchodzące w skład majątku rolniczego
Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:
 

 • jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego, 

 • jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,

 • jednego tryka, maciory (lochy)

 • 20 sztuk drobiu,

 • podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,

 • urządzeń zniezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 • zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,

 • zwierząt gospodarskich w ciąży, 

 • potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia, 

 • zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,

 • paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,

 • opału (żeby starczyło na 6 miesięcy), 

 • nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),

 • stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,

 • stada kur niosek,

 • zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt. 

4. Rzeczy wskazane w artykule 826 kodeksu postępowania cywilnego:
 

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,

 • ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;

 • jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),

 • u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,

 • u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,

 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,

 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu. 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Dostajemy mnóstwo pytań od naszych Czytelników dotyczących uprawnień komornika sądowego. Większość osób chce wiedzieć, czy w czasie egzekucji komornik może zająć poszczególny składnik ich majątku, ruchomości znajdującej się w mieszkaniu osoby trzeciej lub rodziców. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości.

1) Czy komornik może zając lodówkę ?

Może, ale sprawa nie jest jednoznaczna. W praktyce to komornik decyduje o zajęciu tego składnika majątkowego. Z czego wynikają wątpliwości ? Lodówka to przedmiot urządzenia domowego (które są wyłączone spod egzekucji). Wystarczy jednak spojrzeć na wykaz licytacji komornicych, gdzie lodówki nie tak rzadko są wystawiane na sprzedaż w drodze licytacji:

Zdjęcie: licytacje.komornik.pl


2) Czy komornik może zająć alimenty ?

Nie może. Zajęcie alimentów przez komornika jest bezprawne. Podstawę prawną znajdziecie w tym artykule:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-zajac-alimenty/


3) Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej ?

Niestety może. Temat często poruszany przzez osoby, które wynajmują mieszkanie. Szczegółowe informacje znajdziecie w obszernym wpisie:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-wejsc-do-mieszkania-osoby-trzeciej/

Komentarze (55)

Jeżeli zarabiam najniższą krajową to dlaczego komornik moze mi zabrac zwrot podatku

Roman Jewniety, 20 czerwca 2020 o 15:15

Bandytyzm . Nalezy zaczac od tych ktorzy udzielaja pozyczek a zwlaszcza parabnki. Takie instytucje doslownie wciskaja pożyczki nawet jak jestes juz zadluzony. Nadal uwazam na podstawie doniesien medialnych ze komornik to bandyta i zlodziej dzialajacy w imieniu mafii rzadzacych nieudacznikow! Lichwa w RP ma się najlepiej na świecie.

JACEK KRUPNIEWSKI, 19 czerwca 2020 o 06:45

C

Witam serdecznie .
Czy Komornik ma prawo zająć 500+,bez poinformowania go o tym ?

Artykuł wymaga odświeżenia. Od stycznia komornik nie weźmie: lodówki, kuchenki, łóżka, stołu i 4 krzeseł, pralki.

Witam, mam takie pytanie, czy kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym1687,50 zł. może być wypłacana i wpłacana wielokrotnie ?

Co zrobić kiedy dłużnik “ucieka” z majątkiem. Przykładowo zanim komornik, wszczął egzekucję dłużnik sprzedał nieruchomość.

Czy autor tego artykułu wie, że lodówek nie wolno zajmować dopiero od stycznia roku 2019. Ponadto sprawy wszczęte przed 2019 rokiem, prowadzi się na podstawie starych przepisów. Proszę o nie wprowadzanie odbiorców w błąd.

Joanna Kokocińska, 30 kwietnia 2019 o 13:01

Mam komornika za alimenty. Splacam po 300 zl miesiecznie ale zasadzone mam 600. Na wiecej mnie nie stac poniewaz mam umowe zlecenie na 500 zl brutto. Czy mimo tego ze komornik mi zabiera prawie calosc pensji moze zajac rowniez nieruchomosc ktora jest moja wlasnoscia?

Komornicy to złodzieje przekonałem się na własnej skórze gdzie zabral mi wszystko zkonta irente i zmopsu nie zostało mi nawet grosz a bank Millennium NATO zezwolił bo to oni mu wysłali wszystko gdzie nie mieli takiego prawa nie zostawić mi nic na życie ludzie nie zakladajcie konta bankowego w Milenium bo będziecie bez grosza inie odzyskacie pieniezkow A bank nic nie zrobi uważajcie na ten bank

A może by tak zaktualizować stronę można kwota wolna od potrąceń 2019 bo to jest z 2018r ijaka będzie wolna skoro jest waloryzacja

Tak ciekawe A ostatnio na olx znalazłam ogłoszenia komornika było napisane licytacje komornicze alpaki wystawione na sprzedaż za 5250 komornik sądowy Szczytno Maciej Kowalewski ogłoszenie z Jedwabno Warmińsko-mazurskie

mam pytanie chce wziasc slub z narzeczona ale ona ma komornika lecz nie splaca bo nie pracuje a czy po slubie komornik może zajac moja wyplate ??

Danuta Rstajczak, 6 grudnia 2018 o 17:51

Czy muszę spłacać długi u komornika po zmarłym mężu?

JESTEM EMERYTKĄ MAMNA RĘKE 2100 KOMORNIK MI ZOSTAWIA 1240 CAŁA RESZTE MI POBIERA…. POZATYM DOSTAŁAM ODSZKODOWANIE,ZADOŚĆUCZUNIENIE ZA ŚMIERĆ CÓRKI W WYPADKU W KWOCIE 4000 TYS ZŁ.KOMORNIK MI ZABLOKOWAŁ CAŁĄ KWOTE CZY TO JEST PRAWNE,STARAŁAM SIE WIELE LAT AŻ W KOŃCU JAKAŚ KWOTA WPŁYNEŁA I NIE MOGE TEGO RUSZYĆ. PROSZE O ODPOWIEDZ……

1 2 3