Czyszczenie BIK – za darmo

Czyszczenie BIK – za darmo

author
Dominika Byczek
19 stycznia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Czy można wyczyścić BIK? To pytanie zadaje sobie mnóstwo osób, które nie mogą otrzymać kredytu właśnie przez negatywną historię kredytową. Samo Biuro Informacji Kredytowej jasno wskazuje, że czyszczenie BIK jest niemożliwe. W Internecie znajdziemy natomiast sporo firm, które odpłatnie świadczą tego typu usługę. Jaka jest zatem prawda? Wskazujemy najważniejsze informacje o czyszczeniu BIK, ceny oraz darmowe wzory pism.

Spis treści:

 1. Czy można wyczyścić historię w BIK?
 2. Czyszczenie BIK krok po kroku – poradnik
 3. Wniosek o wykreślenie z BIK – wniosek
 4. Czyszczenie BIK – darmowe wzory pism
 5. Czyszczenie BIK w praktyce
 6. Ile kosztuje czyszczenie BIK?
 7. Czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej?
 8. Jakie dane gromadzi BIK?
 9. Negatywne wpisy w BIK – co to jest i czy warto się nimi przejmować?
Zwiń spis treści

Czy można wyczyścić historię w BIK?

„Czyszczenie BIK” to potoczna nazwa czynności zmierzających do poprawy historii kredytowej widocznej w raporcie Biura Informacji Kredytowej, poprzez usunięcie/przesunięcie danych o spłaconych zobowiązaniach, w których wystąpiły zaległości, a które są widoczne przez banki w procesie weryfikacji Klienta i oceny jego zdolności kredytowej.

W polskim systemie prawnym nie znajdziemy żadnej definicji określającą tego typu działalność. Biuro Informacji Kredytowej jednoznacznie informuje, że o żadnym „czyszczeniu” nie może być mowy. W praktyce BIK czyści się sam, jeżeli cofniemy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych – a możemy to zrobić tuż po spłaceniu zobowiązania. Jak to zrobić samodzielnie?

Czyszczenie BIK krok po kroku – poradnik

Poniżej przedstawimy poradnik, który w prezentuje, jak w kilku prostych krokach doprowadzić do usunięciach danych z BIK:

Krok 1: Pobieramy swój raport BIK

Pierwszy krok to zamówienie raportu z BIK i sprawdzenie, które umowy mogą negatywnie wypływać na naszą historię kredytową. Raport możecie zamówić w tym miejscu – zamówienie składamy na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej. Koszt pojedynczego raportu to obecnie 49 zł. Niestety nie da się na tym zaoszczędzić. W naszym artykule Jak sprawdzić, czy jestem w BIK, możesz podejrzeć, jak dokładnie będzie wyglądał raport, który otrzymasz za tę cenę.

Krok 2: Analizujemy raport

Sprawdzamy, w których spłaconych zobowiązaniach występowały zaległości lub istnieje niezgodność danych.

Krok 3: Piszemy wniosek do banku lub instytucji, na wniosek której dokonano wpisu

Pismo można uznać jako reklamację. To o tyle istotne, że bank ustawowo mają 30 dni na rozpatrzenie pisma reklamacyjnego. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, to reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z naszym wnioskiem. Darmowe wnioski znajdziecie poniżej.

Krok 4: Wysyłamy pismo listem poleconym i czekamy na usunięcie naszych danych BIK

Pismo wysyłamy najlepiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Jak samemu wyczyścić swój BIK?

Samodzielne czyszczenie BIK-u, zgodnie z przedstawionymi wcześniej informacjami, polega przede wszystkim na złożeniu odpowiedniego wniosku do instytucji, która przekazuje nasze dane do Biura Informacji Kredytowej. Najczęściej będzie to więc bank czy SKOK, który udziela nam finansowania. BIK sam nie zbiera bowiem informacji na nasz temat, a gromadzi wyłącznie te, które kierują do niego upoważnione instytucje. Z tego powodu nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu z BIK-iem. Sprawdź także, jak skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej we wpisie BIK – kontakt, jeśli jednak z jakichś przyczyn wystąpi potrzeba bezpośredniego kontaktu tą instytucją.

Wniosek o wykreślenie z BIK – wniosek

Aby nieprawidłowe lub przedawnione dane na nasz temat zostały usunięte z bazy Biura Informacji Kredytowej, należy złożyć odpowiedni wniosek do instytucji, która jest odpowiedzialna za przekazywanie naszych danych. Taki wniosek, aby został zaakceptowany, musi zawierać jednak kilka istotnych informacji, takich jak:

 • nasze imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • dane instytucji,
 • informacje dotyczącej umowy kredytowej,
 • odpowiednia argumentacja i podstawa prawna,
 • podpis.

Pismo złożyć można bezpośrednio w placówce bankowej lub za pomocą listu, najlepiej poleconego, zaadresowanego do głównej siedzimy naszego banku.

Czyszczenie BIK – darmowe wzory pism

Poniżej prezentujemy wzory pism, które należy dostarczyć do banku, w celu korekty lub usunięcia danych z BIK:

1. Wniosek z prośbą o usunięcie zobowiązania z BIK – zaległości poniżej 60 dni.

Pismo wysyłamy w sytuacji, gdy:

– umowa jest spłacona

– dane o zobowiązaniu są widoczne w części ogólnej raportu, widocznej przez inne banki

– opóźnienia są mniejsze niż 60 dni.

Treść wniosku:

Jan Dobry

Warszawa, 10 stycznia 2012

ul. Szczęśliwa 12

22-368 Warszawa

PESEL: 81041203470

Bank Uniwersalny

Dział Windykacji

Ul. Windykacyjna 21

22-365 Warszawa

Dotyczy nr Klienta:1234566789

Umowy kredytu nr:  ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku.

 

REKLAMACJA – COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 105a ust. 2 in fine ustawy Prawo Bankowe cofam indywidualną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania przez Bank Uniwersalny S.A., udzieloną w dniu 9 kwietnia 2007 roku.

 

W związku z powyższym wzywam Bank Uniwersalny do zakończenia przetwarzania moich danych osobowych (dot. umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

 

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

 

Z poważaniem

Podpis

2. Wniosek o usunięcie zobowiązania z BIK – zaległości powyżej 60 dni.

Pismo wysyłamy w sytuacji, gdy:

– umowa jest spłacona

– dane o zobowiązaniu są widoczne w części ogólnej raportu, widocznej przez inne banki

– opóźnienia są większe niż 60 dni.

Treść wniosku:

Jan Dobry

Warszawa, 10 stycznia 2012

ul. Szczęśliwa 12

22-368 Warszawa

PESEL: 81041203470

Bank Uniwersalny

Dział Windykacji

Ul. Windykacyjna 21

22-365 Warszawa

Dotyczy nr Klienta:1234566789

Umowy kredytu nr:  ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku.

 

REKLAMACJA – WEZWANIE DO ZAKOŃCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wzywam Bank Uniwersalny do:

1) Zakończenia przetwarzania moich danych osobowych (dot. umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego przez:

– Biuro Informacji Kredytowej S.A.

– Związek Banków Polskich (system Bankowy Rejestr).

2) Przesłania na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

 

Ponadto oświadczam, iż na podstawie art. 105a ust. 2 in fine ustawy Prawo Bankowe, cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Uniwersalny S.A., udzieloną w dniu 9 kwietnia 2007 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2011 roku dokonałem całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku. Zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.), instytucje, o których mowa w ust. 1 (w moim przypadku Bank Uniwersalny S.A.), mogą „przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody”.

 

W związku z powyższym Bank Uniwersalny może przetwarzać moje dane po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego, przy spełnieniu łącznie 3 warunków:

– dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni.

– po upływie 60 dni zostałem poinformowany o zamiarze przetwarzania danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez mojej zgody.

– upłynęło, co najmniej, 30 dni od skutecznego poinformowania mnie o zamiarze przetwarzania moich danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez mojej zgody.

Nie podlega dyskusji, że dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku.

 

Informuję, iż po upływie 60 dni nie zostałem poinformowany przez Bank Uniwersalny S.A. o zamiarze przetwarzania danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez mojej zgody.

 

Dopiero po otrzymaniu raportu z Biura Informacji Kredytowej dowiedziałem się, że moje dane osobowe, dotyczące wygasłego zobowiązania, są przetwarzane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

 

W związku z faktem, iż nie wystąpiły łącznie 3 ustawowe warunki zawarte w przepisie art. 105 ust. 3 ustawy Prawo Bankowe, przetwarzanie danych dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego jest bezprawne.

 

Mając powyższe na uwadze, proszę dokonać stosownych zmian na rachunku kredytowym, aby, w konsekwencji, w Biurze Informacji Kredytowej w/w zobowiązanie nie było przetwarzane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a jedynie do celów statystycznych.

 

Jeżeli w opinii Banku Uniwersalnego wystąpiły łącznie 3 przesłanki umożliwiające przetwarzanie danych bez mojej zgody bardzo proszę o przesłanie kopii pisma (skutecznie doręczonego po okresie 60 dni od braku spełnienia świadczenia) dot. poinformowania mnie o zamiarze przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania, bez mojej zgody, wskutek co najmniej 60 dniowego opóźnienia w spełnieniu świadczenia.

 

Z poważaniem

Podpis

Czyszczenie BIK w praktyce

Dane w BIK pojawiają się już w momencie, gdy staramy się o udzielnie kredytu, następnie zaraz po udzieleniu finansowania pojawiają się regularnie informacje o regularnych spłatach lub ewentualnych opóźnieniach. Dane w BIK aktualizowane są na bieżąco – raz w tygodniu, aż do momentu całkowitej spłaty kredytu.

Z kolei w sytuacji, w której dochodzi do opóźnień w spłacie, to te informacje przechowywane mogą być przez BIK nawet przez 5 lat. Chodzi tu oczywiście o dłuższe opóźnienia, a więc takie, które przekraczają 30 lub 60 dni. Dzieje się tak dlatego, że Klienci wyrażają zgodę na przechowywanie tych danych podczas podpisywania umowy kredytowej. Z tego powodu nie możemy mówić o żadnym czyszczeniu.

Oczywiście istnieją sposoby, aby odstąpić od zgodny na przechowywanie danych. W takiej sytuacji należy cofnąć zgodę na przetwarzanie danych lub złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu w banku. Co więcej, Klienci mogą także wnosić o korektę informacji przedawnionych lub nieprawdziwych. Wniosek taki kierować trzeba nie do BIK, ale do instytucji, która przekazuje nasze dane do Biura Informacji Kredytowej.

Ile kosztuje czyszczenie BIK?

Samodzielne czyszczenie BIK, a więc złożenie odpowiedniego pisma w zasadzie jest darmowe. Jedyne koszty, jakie będziemy musieli ponieść, związane mogą być z pobraniem raportu BIK (49 zł) lub z opłatą pocztową za wysłanie listu, jeśli zdecydujemy się wysłać nasz wniosek drogą pocztową.

Inaczej będzie w przypadku, gdy jednak skusimy się na skorzystanie z ofert firm, które oferują pomoc w czyszczeniu historii kredytowej. Cenniki takich firm bywają z kolei różne, ostateczna cena uzależniona jest bowiem od charakteru wpisu. W wielu przypadkach ostateczna kwota, którą będziemy musieli zapłacić, może wynosić nawet średnio od 50 zł do 500 zł.

Czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej?

Na grupę BIK składają się dwa podmioty: Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej. To podstawowe źródło danych dotyczących zobowiązań finansowych w Polsce.

Biuro Informacji Kredytowej zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych dotyczących historii kredytowej Klientów z całego rynku kredytowego w Polsce. Chodzi więc o wszelkie informacje dotyczące zobowiązań w bankach, firmach pożyczkowych oraz SKOK-ach. BIK jest największą bazą danych Klientów indywidualnych oraz firm w Polsce.

Natomiast Biuro Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor) gromadzi i udostępnia dane o zadłużeniach i terminowych spłatach zobowiązań Klientów indywidualnych oraz firm w Polsce. To źródło, na podstawie którego banki oceniają wiarygodność finansową potencjalnych Klientów.

Jakie dane gromadzi BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi wszystkie informacje o zaciąganych zobowiązaniach w bankach, SKOK-ach i instytucjach pożyczkowych. Nie chodzi jednak tylko o negatywne dane, czyli takie, które dotyczą opóźnieniach w spłacie. W BIK-u znajdują się także te pozytywne informacje, które informują o prawidłowym wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Te drugie będą więc bardzo przydatne w przypadku, gdy ubiegamy się o kredyt.

Oznacza to, że sprawdzanie danych w BIK muszą być czymś negatywnym. Co ciekawe, według Biura Informacji Kredytowej 90% danych jest pozytywnych, co tylko dowodzi temu, że w większości przypadków sprawdzenie nas w takiej bazie, może być dla nas korzystne.

Zgromadzone dane kredytowe dotyczą: kredytów na zakupy towarów, papierów wartościowych, kredytów niecelowych, studenckich, hipotecznych, pracowniczych, usług, kredytów oddłużeniowych, odnawialnych, poręczonych, kart kredytowych, debetowych, detalicznych czy limitów debetowych.

Negatywne wpisy w BIK – co to jest i czy warto się nimi przejmować?

Negatywne wpisy zgromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej pojawiają się w sytuacji, gdy Klienci mają dłuższe opóźnienia w spłacie swoich zobowiązań. Dłuższe, czyli takie, które przekraczają 30 lub 60 dni. Takie zadłużenia będą niestety niekorzystne dla nas w sytuacji, gdy staramy się o kredyt bankowy. Banki sprawdzają bowiem zgromadzone na nas dane w BIK. W przypadku, gdy mamy dłuższe opóźnienia w spłacie, bank może uznać nas za ryzykownych Klientów, wówczas pozostaje już tylko alternatywa w postaci pożyczki bez BIK.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czyszczenie BIK jest zupełnie darmowe, jeżeli wykonamy je samodzielnie (a warto, bo jest to bardzo proste!). Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z usług firm czyszczących BIK, zapłacimy za to nawet kilkaset złotych.

W praktyce istnieją tylko 3 sytuacje, które umożliwiają podstawne złożenie wniosku o zmianę lub usunięcie informacji zgromadzonych przez BIK. Taka możliwość pojawia się, gdy:

– zauważymy nieprawidłowe lub nieaktualne informacji o naszych spłatach.

– chcemy odwołać zgodę na przetwarzanie danych, jeśli spłacamy terminowo kredyt,

– od nieterminowej spłaty minęło 5 lat.

Tak jak wspominaliśmy powyżej, nie ma wcale wielu sytuacji, które upoważniają Klientów do wnioskowania o usunięcie danych, które przetrzymywane są w Biurze Informacji Kredytowej.

Dane, o które usunięcie możemy się ubiegać, to tylko te, które są błędne lub zamieszczone przypadkowo. Wyczyszczone mogą zostać jeszcze tylko te dane, które dotyczą spłaconego już zadłużenia. W Tym przypadku Klient samodzielnie może wnioskować o usunięcie informacji. Aby tego dokonać, wystarczy skierować odpowiedni wniosek do banku, a ten następnie skieruje prośbę do BIK.

W wielu miejscach znaleźć można ogłoszenia od firm, które oferują czyszczenie BIK. Instytucje te zajmują się analizowaniem sytuacji finansowej Klienta, a następnie negocjacjami z kredytodawcami, które mają doprowadzić do tego, że nasza historia kredytowa zostanie usunięta. Niestety to przeważnie tylko chwyt marketingowy, który niewiele wspólnego ma z rzeczywistością.

Dzieje się tak z prostej przyczyny – dopiero po regularnym spłacaniu zobowiązań istnieje możliwość wycofaniu zgodny na przetwarzanie danych dotyczących naszych zobowiązań. Co jednak szczególnie istotne, usuwane są wyłącznie pozytywne dane. Nie ma więc możliwości, że pozbędziemy się negatywnych danych dotyczących naszej historii kredytowej.

Wykreślenie pozytywnych danych jest dla nas niekorzystne, gdyż to one powodują, że w przyszłości możemy z powodzeniem ubiegać się o kolejne zobowiązanie. Poza tym, po co wynajmować firmę, która by się tym zajęła, skoro samodzielnie i w pełni za darmo możemy złożyć odpowiedni wniosek. Nie warto więc nabierać się na oferty od firm, które rzekomo zajmą się czyszczeniem naszej negatywnej historii kredytowej, gdyż w praktyce nie ma po prostu takiej możliwości, a wykonanie takiej usługi przez firmę z pewnością będzie sporo kosztowało.

Usunięcie danych z BIK jest bardzo proste – wystarczy wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Prośby o usunięcie wpisów z bazy BIK nie kierujemy jednak do Biura Informacji Kredytowej, a do tych podmiotów, u których mieliśmy zadłużenie. Dopiero instytucje finansowe muszą przesłać do BIK informację o wycofaniu naszej zgody na przetwarzanie danych.

Samoistnie wpisy powinny usunąć się z BIK w ciągu 5 lat po spłaceniu zobowiązania. Wcześniej jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli wycofamy zgodę na przetwarzanie danych. Natomiast zgodnie z prawem dane dotyczące wszystkich kredytów mogą być przetwarzane w BIK aż przez 12 lat od dnia spłaty tych kredytów.

Źródła:

https://rf.gov.pl/najczestsze-pytania/pytania-i-odpowiedzi-ogolne/Jak_liczyc_termin_udzielenia_odpowiedzi_na_reklamacje___22709

https://www.bik.pl/poradnik-bik/czy-mozna-wyczyscic-bik

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/prawo_bankowe.html

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

cochise
cochise
2023-08-08 15:01:02

Ta ten cały BIK to jakaś paranoja firmy wpisują bzdury, a ty później to nie masz jak wyprostować

Danka
Danka
2023-05-18 20:16:26

FIRMA WINDYKACYJNA ULTIMO WPISAŁA MNIE DO BIG W 2016 ROKU Z 2009 ROKU MAM POSTANOWIENIE SĄDU O UMORZENIU POSTEPOWANIA. ULTIMO DALEJ MNIE PRZESLADUJE TELEFONAMI. CZY COŚ MOGĘ Z TYM ZROBIĆ SAMA CZY MUSZĘ DO Prawnika

Podobne artykuły

PKO BP w Limanowej

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Limanowej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
30 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt hipoteczny Nidzica

Szukasz kredytu hipotecznego w Nidzicy? Zapoznaj się z rankingiem najlepszych ofert. Wniosek o kredyt możemy bezpłatnie złożyć przez Internet lub w oddziale banku w Nidzicy. Najwyższa kwota kredytu to nawet 90% ceny nieruchomości ze spłatą do 35 lat.

author
Patryk Byczek
21 lutego 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Na straży interesów polskich rodzin stoi Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Stowarzyszenie to dba o wizerunek rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych, a także o ich prawa i godziwe wsparcie ze strony państwa. W dzisiejszym artykule sprawdzamy najważniejsze informacje na temat Związku.

author
Halszka Gronek
30 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Santander Consumer Bank Siedlce

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Profesjonalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Siedlcach – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
13 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

SBG obsługuje już BLIK i Google Pay

W swoim najnowszym komunikacie Spółdzielcza Grupa Bankowa poinformowała o wdrożeniu dwóch nowych usług płatniczych. Są to płatności zbliżeniowe BLIK oraz Google Pay. Klienci SGB-Bank S.A. oraz Spółdzielczych SGB mogą korzystać z obu metod płatności mobilnych już od 31 lipca. Udostępnienie tych sposobów dokonywania transakcji płatniczych bank zapowiadał już jakiś czas temu.

author
Alicja Hirsekorn
09 sierpnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Grodzisku Mazowieckim: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
24 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj