Ile wynosi dług publiczny Polski?

Ile wynosi dług publiczny Polski?

author
Dominika Sobieraj
06 czerwca 2020

Dług publiczny Polski stale rośnie – już w marcu tego roku przekroczył granicę biliona złotych. Od początku tego roku natomiast odnotowany wzrost długu to prawie 100 mld zł. Bardzo silny wzrost zadłużenia obserwujemy natomiast od momentu wdrożenia różnych form walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami.

Spis treści

 1. Dług publiczny – co to?
 2. Dług publiczny Polska 2020
 3. Licznik długu publicznego
 4. Dług publiczny Polski na tle Europy
 5. Dług publiczny Polski w poszczególnych latach
 6. Podsumowanie

Dług publiczny – co to? 

Dług publiczny to innymi słowy zadłużenie sektora publicznego danego kraju. Określenie to kojarzy się nam jako bardzo negatywne, choć nigdzie nie jest powiedziane, że dług publiczny to coś złego.

Tymczasem sytuacja z zadłużaniem państwa jest tak samo powszechna jak sytuacja z zadłużaniem samego siebie – my bierzemy kredyty i tak samo różne kredyty bierze państwo jako struktura. Zadłużone, mniej lub bardziej, jest obecnie niemalże każde państwo świata (poza Hong-Kongiem, który według Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako jedyny nie posiada długu publicznego).

W powszechnym rozumieniu często mylone są jednak stwierdzenia “dług publiczny” i “dług Skarbu Państwa”. Warto pamiętać, że są to dwie różne rzeczy. Dług Skarbu Państwa to tylko jedna ze składowych większej całości jaką jest dług publiczny.

Nie jest jednak tajemnicą, że to właśnie dług Skarbu Państwa jest procentowo największą składową długu publicznego – na koniec 2019 roku stanowił on aż 98% całego długu.

Dług publiczny Polska 2020  


Aktualizacja 6 czerwca 2020

Można powiedzieć, że polskie finanse niestety padły ofiarą koronawirusa. Od momentu wprowadzenia różnych restrykcji związanych z epidemią wzrost długu publicznego zaczął być bardzo szybki. Tylko w marcu dług zwiększył się łącznie o 39 mld zł.

Prawie tak samo spory wzrost odnotowaliśmy w kwietniu – dług publiczny w tym miesiącu 2020 roku przyrósł o 35,4 mld zł. Procentowo wzrosty te to odpowiednio 3,9% oraz 3,4% w skali miesiąca.

Dawno w Polsce nie zdarzyła się sytuacja, by wzrost ten na przestrzeni jednego miesiąca przekroczył 3%. Ostatni raz takie sytuacje miały miejsce:

w 2014 roku, kiedy miała być przeprowadzona reforma Otwartego Funduszu Emerytalnego,

w 2012 roku, kiedy Polska poniosła ogromne wydatki z tytułu inwestycji związanych z organizacją mistrzostw Euro 2012, między innymi budowę stadionów i autostrad,

w 2008 roku, kiedy zadłużaniem próbowano ratować Polskę z kryzysu finansowego.

“Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec kwietnia 2020 r. wyniosło ok. 1 071,9 mld zł, co oznaczało wzrost o 35,4 mld zł (+3,4%)” – czytamy w najnowszym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Wzrost zadłużenia Skarbu Państwa o 40 mld zł – czytaj więcej

W większości dług naszego kraju jest odnotowany w złotówkach. Skład długu publicznego przedstawia się obecnie następująco:

– 811,6 mld zł to dług w złotówkach,

– 260,2 mld zł to dług w walutach obcych.


Aktualizacja – 21 kwietnia 2020

Nowych danych dotyczących długu publicznego co prawda nie opublikowano, ale wiemy już, że najprawdopodobniej granicę biliona złotych przekroczył drugi z istotnych długów – dług Skarbu Państwa. Szacunkowe dane Ministerstwa Finansów wskazują na to, że właśnie w marcu 2020 zadłużenie Skarbu Państwa przekroczyło bilion złotych.


Aktualizacja – 1 lutego 2020 

Z najnowszych danych prezentowanych przez Eurostat wynika, że choć zadłużenie Polski pod względem kwoty jest rzeczywiście dość wysokie, to i tak jest relatywnie niższe niż w innych krajach europejskich.

Dane za trzeci kwartał 2019 roku wskazują, że dług publiczny w Polsce sięgał poziomu 47,3% PKB, a w tym samym momencie średnia europejska wynosiła tymczasem ponad 80%. Spośród 28 krajów członkowskich branych pod uwagę w badaniu GUS-u Polska zajmuje 11 miejsce.

Jeszcze na początku tego roku pisaliśmy, że wynik Polski jest dobry, a w perspektywie najbliższych miesięcy i lat może być jeszcze lepszy. Teraz wiemy już jednak, że koronawirus pokrzyżował te optymistyczne wizje i zadłużenie naszego kraju, zamiast maleć, niestety szybko rośnie. Struktura wskazana powyżej może się więc szybko zmienić.

Warto pamiętać jednak, że w 2019 roku rząd przyjął Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Zgodnie ze Strategią działania mają doprowadzić do znacznego spadku stosunku długu publicznego do PKB. Zakłada się spadek do 43,5% na koniec 2020 roku i finalnie 38,2% na koniec 2023 roku.

źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/finanse/rzad-przyjal-strategie-zarzadzania-dlugiem-sektora-finansow-publicznych-w-latach-2020-2023

Pierwszą ze wskazanych wartości prawie udało się osiągnąć już pod koniec 2019 roku – wtedy dług publiczny wyniósł 43,8% PKB. Trudno jednak mówić o tym, że łatwo uda się do zmniejszyć jeszcze o te kilka procent, ponieważ obecnie dług, zamiast spadać, bardzo szybko rośnie, a PKB (w stosunku do którego wylicza się ten dług) niestety spada, ponieważ wraz z zamknięciem firm spadła i konsumpcja, i produkcja.

Próg graniczny długu publicznego

W konstytucji naszego państwa zakazane jest, by dług publiczny przekroczył 60% PKB. Do takiej sytuacji nie możemy więc dopuścić. Już po przekroczeniu granicy 55% konstytucja nakazuje wdrożenie pewnych mechanizmów, które mają zatrzymać szybki wzrost długu.

Co się stanie, kiedy nasz dług osiągnie 55% PKB?

Wtedy rząd będzie zmuszony między innymi do:

– ograniczenia waloryzacji emerytur i rent jedynie do poziomu inflacji, nie będzie więc możliwe dodatkowe podwyższanie emerytur (wątpliwa byłaby zatem kwestia ewentualnej wypłaty trzynastych emerytur dla wszystkich seniorów),

– znaczącego ograniczenia wydatków państwa i samorządów (mogą więc być odwoływane planowane inwestycje),

– zaplanowania budżetu na kolejny rok bez deficytu (albo budżet będzie musiał być tak skonstruowany, żeby zapewniał spadek relacji długu i PKB).

Jeżeli natomiast próg 60% zostałby osiągnięty, dalsze zadłużanie kraju jest po prostu niemożliwe, zakazuje to konstytucja:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 216. środki finansowe na cele publiczne

5. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto.


źródło:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Co składa się na dług publiczny Polski?

Na zadłużenie składają się:

 1. zaciągnięte przez kraj pożyczki oraz kredyty,
 2. przyjęte depozyty,
 3. zobowiązania finansowe, których termin płatności już minął (jeżeli nie zostały przedawnione/umorzone),
 4. wyemitowane papiery wartościowe (tu najpopularniejsze są obligacje skarbowe),
 5. inne długi, które wynikają z konkretnych ustaw, orzeczeń sądu albo decyzji administracyjnych.

To, co wchodzi w skład długu publicznego, jest regulowane Ustawą o finansach publicznych. Konkretnie temu zagadnieniu poświęcony jest dział drugi tejże ustawy. Zacytujmy chociażby artykuł, który wskazuje właśnie na to, co wchodzi w skład długu publicznego:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 72. Państwowy dług publiczny
1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3) przyjętych depozytów;
4) wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.
Dz.U.2017.0.2077 t.j. – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Prognozy deficytu dla Polski

Agencja Fitch Ratings w marcu 2020 roku prognozowała jeszcze, że deficyt dla sektora rządowego i samorządowego w Polsce wyniesie 5% w 2020 roku. Przed nastaniem epidemii koronawirusa prognozy te były kilkukrotnie lepsze – agencja wskazywała, że nasz dług w stosunku do PKB na przestrzeni roku wzrośnie jedynie o 1,5%.

Prognozy nie zapowiadają jednak, żebyśmy mieli przekroczyć niebezpieczny próg 55%. Według Fitcha obecnie poziom długu w Polsce wynosi 50,3% PKB i do końca roku wzrośnie jeszcze do 54,3% PKB. Później mamy jednak odbić –  2021 mamy zakończyć z długiem wynoszącym 51,2% PKB.

Gdyby taki scenariusz się ziścił, wprowadzanie dodatkowych obostrzeń związanych ze zbyt wysokim długiem, nie będzie konieczne. Cyfry te są jednak o wiele wyższe niż te, które optymistycznie zakładano jeszcze na początku roku w “Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023”.

Ministerstwo Finansów zdaje sobie już sprawę z tego, że sytuacja nie jest taka, jak zakładano. Minister Finansów Tadeusz Kościński pod koniec kwietnia sam wskazywał już, że niestety spodziewa się, że Polska może się zbliżyć do poziomu długu w wysokości 55% PKB.

Jeszcze gorsze prognozy wobec Polski snuje Komisja Europejska – wyliczenia ekspertów wskazują, że dług naszego kraju na koniec 2020 roku ma sięgnąć 58% PKB, czyli blisko konstytucyjnego maksimum.

Dynamiczne zmiany w wysokości zadłużenia naszego kraju to jednak nie tylko efekt pandemii koronawirusa. Już przed rozpoczęciem 2020 roku, w ostatnich miesiącach 2019 roku, odnotowaliśmy spore wzrosty. Nie były one jednak tak duże, jak te odnotowane podczas pandemii, ale warto wskazać, że tylko w grudniu dług wzrósł o 11 mld zł.

Ten wzrost zadłużenia pod koniec roku również wynikać z decyzji dotyczących budżetu – najprawdopodobniej na ostatni miesiąc 2019 roku przesunięto te wydatki, które pozwoliły utworzyć budżet bez deficytu na rok 2020.

Co ciekawe, już na początku 2019 roku dług Polski przekroczył już bilion złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski zadłużenie na dzień 10 czerwca 2019 wynosiło dokładnie 27 855 zł. Była to kwota o trzy tysiące wyższa niż w roku 2015 (był to rok, w którym Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę w Polsce). Obecnie dług na mieszkańca według licznika długu publicznego przekroczył już 30 000 zł. Wzrost o kolejne 3 tysiące odnotowaliśmy zatem na przestrzeni niecałego roku.

stan licznika na dzień 10 czerwca 2019, licznik dostępny na stronie Fundacji Forum Obywatelskiego: http://www.dlugpubliczny.org.pl/

W najnowszym rządowym biuletynie miesięcznym wskazano, że zadłużenie Polski wzrosło:

"

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec marca 2020 r. wyniosło 1.036.437,2 mln zł, co oznaczało:

• wzrost o 39.038,7 mln zł (+3,9%) w marcu 2020 r.,

• wzrost o 63.099,0 mln zł (+6,5%) w porównaniu z końcem 2019 r.

W marcu 2020 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 27,3%, tj. wzrósł o 0,3 pkt proc. m/m i o 0,9 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-skarbu-panstwa

Jeszcze w połowie 2019 roku mówiło się natomiast o spadku zadłużenia. Wtedy głównymi jego przyczynami były zmniejszenie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (dzięki nadwyżce budżetowej) oraz zmniejszenie stanu środków na rachunkach budżetowych. Na spadek wysokości długu miały także wpływ różnice kursowe – osłabienie złotówki wobec innych walut (EUR, USD, CNY, JPY, CHF). Teraz natomiast nic potencjalnemu spadkowi nie sprzyja.

Dług publiczny – bilion złotych

W 2017 roku był już taki miesiąc, w którym dług publiczny przekroczył bilion złotych. W roku 2018 natomiast publiczny dług państwowy wynosił kolejno:

 • 989,2 mld zł (I kwartał),
 • 985,1 mld zł (II kwartał),
 • 977,9 mld zł (III kwartał),
 • 984,3 mld zł (IV kwartał).

Dokładnie na koniec pierwszego kwartału 2019 roku dług Polski osiągnął poziom 1 005 260 400 000 zł.  Tendencja rosnąca utrzymuje się w naszym kraju już od kilku lat.

źródło wykresu: https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych

Tempo zadłużania naszego kraju jest bardzo szybkie. W 2019 roku w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku nasze zadłużenie wzrosło o   21 miliardów 940 milionów złotych, co oznacza, że przez 3 miesiące nasz kraj był zadłużany w tempie średnio 232 miliony na dzień.

W podziale na konkretne podsektory dług publiczny na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wyglądał następująco:

 • 908,5 mld zł – zadłużenie podsektora rządowego,
 • 69,4 mld zł – zadłużenie podsektora samorządowego,
 • 0,1 mld zł – zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych.

Teraz ten układ procentowy kształtuje się podobnie. Zadłużenie Skarbu Państwa to około 98% całego długu publicznego.

źródło wykresu: https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/zsfp_2018_09.pdf/f5d8c521-2037-173e-23d5-062098a45e3a

Dług publiczny Polska – licznik 

W Polsce każdy człowiek może na bieżąco zapoznać się z aktualną wysokością długu publicznego. Licznik długu zawieszono w centrum stolicy, przy rondzie Dmowskiego, czyli tuż przy głównej stacji kolejowej Warszawy. Na liczniku widać zawsze dwie kwoty:

 1. dług publiczny Polski,
 2. ukryty dług publiczny.

Licznik zainstalowano w 2010 roku. Zawdzięczamy to fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza. Fundacja ta zadbała także o utworzenie strony internetowej http://www.dlugpubliczny.org.pl/, dzięki której aktualną wysokość długu można poznać nie tylko w Warszawie, ale z każdego miejsca Polski.

W stolicy licznik jest zlokalizowany na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich oraz ulicy Marszałkowskiej na szczycie stojącego tam od lat pawilonu Cepelia. Kwota wskazana na liczniku jest zawsze aktualna. Co ważne – kwoty widać nie tylko w dzień, ale i w nocy (wszystkie cyfry podświetlone są na czerwono).

Dług publiczny Polski na tle Europy 

Teoretycznie – nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Jesteśmy mniej więcej w średniej europejskiej. Krajem o najniższym poziomie zadłużenia jest Estonia. Kraj ten zawdzięcza swój dobry wynik głównie stosowanej przez rząd strategii gospodarczej. Inne kraje, które mają niski poziom zadłużenia, zazwyczaj zawdzięczają to posiadaniu złóż surowców naturalnych.

Najwyższe zaś zadłużenie w Europie mają państwa takie jak: Chorwacja, Słowenia, Węgry. Ich zadłużenie to odpowiednio aż 84%, 80% i 73% PKB. Polsce do takiego poziomu na szczęście daleko.

Zadłużenie państw zachodnioeuropejskich

Niebezpiecznie wysokie zadłużenie mają także właśnie wskazane już Włochy, ale także Francja czy Wielka Brytania. Ich sytuacja jest jednak nieco inna niż naszego kraju. Państwa Europy zachodniej są znacznie bogatsze niż Polska, a zatem – mimo posiadania takiego długu publicznego – inwestorzy darzą je większym zaufaniem niż nasz kraj. Symulacje rynkowe wskazują bowiem na to, że nawet mimo wysokiego zadłużenia, krajom tym byłoby łatwiej spłacić zobowiązania finansowe. Włochy mogą jednak znaleźć się niebawem w bardzo złej sytuacji, ponieważ jest to kraj, który najbardziej ucierpiał na skutek pandemii koronawirusa.

Problemem Polski natomiast, poza pandemią, która również w dużym stopniu nas dotknęła, jest konieczność ciągłego dbania o spłatę długu, a to w bardzo dużym stopniu hamuje potencjalne inwestycje. Wzrost gospodarczy kraju jest wstrzymywany właśnie przez przyrost długu publicznego.

Trudno więc myśleć o inwestycjach na miarę tych, które podejmowane są w Europie zachodniej, jeżeli tak duża część z budżetu państwa jest przeznaczana na obsługę długu i spłatę odsetek, które przecież, jak przy wszystkich kredytach, z roku na rok są coraz wyższe.

Dług publiczny Polski w poszczególnych latach 

Państwowy dług publiczny Polski od dłuższego czasu stale rośnie. Gwałtowny spadek poziomu zadłużenia możemy zaobserwować jedynie w pierwszym kwartale 2014 roku, kiedy to zadłużenie zostało częściowo spłacone ze środków pochodzących z OFE. Po tym okresie aż do dzisiaj ewentualne spadki kwartalne – nawet jeżeli były odnotowane, ich wysokość była niestety nieznaczna. Znaczne były regularne pogłębienia poziomu zadłużenia naszego kraju.

źródło wykresu: https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/zsfp_2018_09.pdf/f5d8c521-2037-173e-23d5-062098a45e3a

Jeszcze niespełna 20 lat temu zadłużenie naszego kraju wynosiło zaledwie 300 miliardów złotych. Dziś kwota ta jest ponad 3 razy większa. Wykres pokazuje dobrze, w jakich falach dochodziło do zadłużania Polski. W latach 2001-2008 zadłużenie wzrastało, ale nieznacznie. Na przestrzeni tych wszystkich lat doszło do wzrostu o około 200 mld zł.

Potem wzrosty były już skokowe w okresach czteroletnich – szybkie wzrosty z kwartału na kwartał odnotowaliśmy najpierw w latach 2008-2012, a potem w latach 2012-2018. W obu przypadkach struktura zadłużenia państwa była dość podobna – rosnąca z niewielkim spadkiem na około rok przed końcem okresu i silnie rosnąca pod koniec tego okresu.

źródło wykresu: https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/zsfp_2018_09.pdf/f5d8c521-2037-173e-23d5-062098a45e3a

W dość podobnych proporcjach układa się natomiast wciąż struktura zadłużenia – niezależnie od tego, jaka jest finalna kwota zadłużenia naszego kraju. Według kryterium miejsca emisji dług publiczny w 2/3 wartości jest długiem krajowym, a w mniej więcej 1/3 długiem zagranicznym.

Warto zauważyć, że w trzecim kwartale 2018 roku dług publiczny (względem poprzedniego kwartału) spadł o ponad 10 mld zł. Nie jest to jednak spadek do końca naturalny. Został on spowodowany tym, że spadł dług nominowany w euro, co związane jest ze spłatą kredytów SP, które były zaciągnięcie w MIF (Europejskim Banku Inwestycyjnym).

Podsumowanie 

 1. To, co wchodzi w skład długu publicznego, regulowane jest przez Ustawę o finansach publicznych.
 2. Polska jest jednym z najbardziej zadłużonych europejskich krajów.
 3. Zadłużone w mniejszym lub większym stopniu są praktycznie wszystkie państwa świata. Wyjątkiem jest Hong-Kong.
 4. Epidemia koronawirusa sprawiła, że zadłużenie Polski wzrosło bardzo mocno w bardzo krótkim czasie.
 5. Szacowany dług polskiego Skarbu Państwa na kwiecień 2020 roku wynosi 1 071 9 000 000 zł.
 6. Zadłużenie naszego kraju rośnie z roku na rok, raczej nie ma szans na tendencję spadkową.
 7. Dług publiczny Polski przekroczył już bilion złotych.
 8. W Warszawie przy rondzie Dmowskiego  jest zainstalowany dostępny dla wszystkich licznik długu publicznego. Na bieżąco jest na nim wyświetlana aktualna wysokość długu publicznego oraz długu ukrytego Polski.
 9. Aktualną wysokość długu publicznego w Polsce można również zawsze sprawdzić na stronie internetowej http://www.dlugpubliczny.org.pl/.
 10. Nieustanne zadłużanie kraju jest niebezpieczne i może doprowadzić państwo do poziomu niewypłacalności.

Źródła: 

https://www.gov.pl/web/finanse/dlug-publiczny

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/zsfp_2018_09.pdf/f5d8c521-2037-173e-23d5-062098a45e3a

https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych

https://www.gov.pl/attachment/175f05b5-0eee-4b1b-9373-8e5e2e9acb50

https://www.gov.pl/web/finanse/rzad-przyjal-strategie-zarzadzania-dlugiem-sektora-finansow-publicznych-w-latach-2020-2023

http://www.dlugpubliczny.org.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Damiana tokarz
Damiana tokarz
2021-01-21 14:46:02

Graniczna

Gość
Gość
2021-01-13 20:02:11

Ciekawe kiedy nasza Szanowna Pani Joanna Szczypkowska wystąpi w wiadomościach tv i z przekąsem stwierdzi że zapłaciliśmy ostatnią ratę długu. Co Pani Joanno?

Podobne artykuły

Ranking polskich lotnisk – opóźnione loty
Blog
author
Aneta Jankowska
23 marca 2018

Ranking polskich lotnisk – opóźnione loty

Nowe monety kolekcjonerskie NBP
Blog
author
Aneta Jankowska
07 grudnia 2016

Nowe monety kolekcjonerskie NBP

Kapitał kredytu
Ekonomia
author
Halszka Gronek
04 września 2018

Kapitał kredytu

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku
Wpisy
author
Patryk Byczek
10 października 2018

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku

Pożyczki chwilówki dla kobiet
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
25 sierpnia 2014

Pożyczki chwilówki dla kobiet

Bank Spółdzielczy w Stopnicy sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 września 2019

Bank Spółdzielczy w Stopnicy sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj