Dodatek aktywizacyjny – jak otrzymać?

Dodatek aktywizacyjny – jak otrzymać?

autor wpisu
Julia Wierciło
15 marca 2023

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie, które jest formą zachęty do podjęcia pracy zawodowej. Przysługuje on zarówno osobom bezrobotnym, które znalazły zatrudnienie samodzielnie, ale także tym, którzy podjęli pracę na podstawie skierowania od powiatowego urzędu pracy. Sprawdźmy, jak otrzymać dodatek aktywizacyjny, komu przysługuje oraz ile wynosi obecna stawka.

Spis treści:

 1. Co to jest i kto może starać się o dodatek aktywizacyjny?
 2. Kiedy nie otrzymamy dodatku?
 3. Stawka dodatku aktywizacyjnego
 4. Jak złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny?
 5. Jak długo możemy pobierać dodatek aktywizacyjny?
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Co to jest i kto może starać się o dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem. Ta forma rekompensaty będzie przysługiwała nam kiedy jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy. Należy spełnić jeszcze kilka dodatkowych kryteriów, które możemy znaleźć poniżej.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, musimy:

 • być zarejestrowanym jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy,
 • mieć prawo do zasiłku (dla osób bezrobotnych),
 • podjąć pracę z własnej inicjatywy,
 • podjąć pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (z niższym niż minimalne wynagrodzeniem) ze skierowania wydanego przez urząd pracy.

W przypadku chęci podjęcia pracy poza miejscem, w którym mieszkamy możemy złożyć wniosek o bon zasiedleniowy. Warunkiem do otrzymania go jest status osoby bezrobotnej. Jeśli nie otrzymamy dodatku, a potrzebne są dodatkowe środki, warto wziąć pod uwagę skorzystanie z kredytu dla bezrobotnych.

Kiedy nie otrzymamy dodatku?

Zdarzają się sytuacje, w których, mimo spełnienia powyższych kryteriów, nasz wniosek może zostać odrzucony.
Dodatek aktywizacyjny nie będzie przyznany w następujących przypadkach:

 • przebywanie na bezpłatnym urlopie,
 • kiedy nastąpi 1 dniowa (dzień roboczy) przerwa między umowami o pracę, a w tym okresie nie byliśmy zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • podejmiemy pracę za granicą,
 • podejmiemy pracę w Polsce, ale u pracodawcy zagranicznego,
 • podejmiemy pracę u osoby, u której byliśmy zatrudnieni przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy,
 • zostaliśmy skierowani przez powiatowy urząd pracy do wykonania prac interwencyjnych, prac publicznych. Podobnie w sytuacji, w której koszty wyposażenia zostaną zrefundowane (refundacja przez Fundusz Pracy).

Stawka dodatku aktywizacyjnego

Stawka dodatku aktywizacyjnego jest stała. Uzależniona jest od wysokości stawki zasiłku dla bezrobotnych. Jest to 50 % wartości tego zasiłku. W 2023 roku dodatek aktywizacyjny może wynosić maksymalnie 652,10 netto. Mimo norm, decyzja o kwocie ostatecznej podejmowana jest przez starostę. Z tego powodu wysokość dodatku aktywizacyjnego może być niższa. Uzależniona jest ona także od pracy i wysokości wynagrodzenia. Im niższa, tym dodatek będzie wrastał.

Kiedy wypłacany jest dodatek?

Wszystko zależy od urzędu pracy, w którym jesteśmy zarejestrowani, ale nie później niż 14 dni po zakończeniu danego miesiąca. Urząd pracy wypłaca świadczenie:

 • w zależności od tego, jakiego dnia złożyliśmy wniosek,
 • pod koniec danego miesiąca,
 • za okresy miesięczne.

Jeśli staramy się o dodatek za niecały miesiąc, wysokość stawki jest ustalana przez podzielenie pełnej kwoty przyznanego dodatku przez 30 dni. Następnie otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni, w których dodatek nam przysługuje.

Jak złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, musimy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Informacje, które muszą pojawić się w każdym wniosku, to:

 • nasze dane tzn. imię i nazwisko, PESEL, adres i miejscowość,
 • data,
 • tytuł np. „wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego”,
 • sprecyzowanie podjęcia pracy (należy zaznaczyć czy zatrudnienie podjęliśmy z własnej inicjatywy zatrudnienia, czy ze skierowania z powiatowego urzędu pracy),
 • dane dot. naszego pracodawcy (nazwa i adres),
 • data podjęcia pracy (musi być ona bardzo dokładna),
 • numer rachunku,
 • deklaracja mówiąca o przekazaniu informacji dotyczących stanu zatrudnienia (czyli comiesięcznego udokumentowania zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej oraz do dostarczenia tego zaświadczenia w określonym terminie)
 • podpis.

Oprócz wniosku należy dostarczyć np. zaświadczenie o podjęciu pracy, które możemy otrzymać od naszego pracodawcy, umowę o pracę, zlecenie, dzieło. Jeżeli mamy trudność w udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia i nie możemy dostarczyć dokumentów (wniosek i zaświadczenie) osobiście, dostępne są inne rozwiązania takie jak przysyłka listem lub internetowo na stronie praca.gov.pl.

Jak długo możemy pobierać dodatek aktywizacyjny?

W przypadku zaprzestania pracy zarobkowej, kończy się nasze prawo do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. Jeśli jednak:

 • Będąc bezrobotnym podejmiemy pracę – wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywać się będzie przez połowę okresu, w którym przysługiwałby nam zasiłek dla osób bezrobotnych,
 • Podejmiemy pracę ze skierowania otrzymanego w urzędzie pracy (z wynagrodzeniem nie średnim krajowym, a niższym niż minimalne) – dodatek aktywizacyjny wypłacany jest przez cały czas, w którym przysługiwałaby nam zasiłek dla bezrobotnych.

Podatek od dodatku aktywizacyjnego

Dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany. W zeznaniu PIT-11, w rubryce „inne źródła”, należy zaznaczyć otrzymaną kwotę. O pobieranym dodatku aktywizacyjnym powinniśmy powiadomić także naszego pracodawcę. W tym wypadku nie będzie on odliczał kwoty zmniejszającej podatek.

Pytania i odpowiedzi

Na znalezienie pracy urząd płaci kwotę maksymalnie równą połowie kwoty zasiłku dla bezrobotnych, w 2023 roku dodatek aktywizacyjny może wynosić maksymalnie 652,10 netto.

Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, po zakończonym okresie miesięcznym.

Dodatek aktywizacyjny ma dwie najważniejsze podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. poz. 1118 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).

Na przykład w sytuacji, gdy zostaliśmy skierowani przez powiatowy urząd pracy do wykonania pracy interwencyjnej lub prac publicznych.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, którą zarejestrował powiatowy urząd pracy, a która to osoba posiada prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę. Stanowisko pracy musi być płatne.

Podsumowanie

 1. Dodatek aktywizacyjny to forma zachęty do podjęcia zatrudnienia.
 2. Dodatek jest wypłacany przez powiatowy urząd pracy.
 3. W 2023 roku dodatek aktywizacyjny może wynosić maksymalnie 652,10 zł netto.
 4. Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany zarówno w przypadku podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, jak i wtedy, kiedy podejmiemy z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole w Płocku
Oddziały
author
Patryk Byczek
25 lipca 2019

Credit Agricole w Płocku

Deutsche Bank kończy działalność w Polsce ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
07 czerwca 2017

Deutsche Bank kończy działalność w Polsce ?

Restrukturyzacja zatrudnienia w Banku Pekao S.A.
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
24 lutego 2020

Restrukturyzacja zatrudnienia w Banku Pekao S.A.

Ile wyniosą podwyżki dla nauczycieli ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
07 września 2017

Ile wyniosą podwyżki dla nauczycieli ?

Ranking kredytów gotówkowych – wrzesień 2020
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
02 września 2020

Ranking kredytów gotówkowych – wrzesień 2020

Porównaj