zadluzenia.com
zamknij

Zasiłek dla bezrobotnych

Państwo polskie ma obowiązek czuwania nad życiem i dobrem obywateli. Jednym ze sposobów wypełniania tej powinności jest wypłacanie zasiłku dla osób bezrobotnych. Sprawdziliśmy, kogo przysługuje to świadczenie, jaka jest jego wysokość i jak można je otrzymać.

Spis treści:
1. Co to jest zasiłek dla bezrobotnych?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2018?
4. Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
5. Zasiłek dla bezrobotnych a kuroniówka.
6. Czy można stracić zasiłek?

 

 

CO TO JEST ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?


Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia wszystkich tych, którzy utracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Innymi słowy jest to świadczenie przyznawane osobom bezrobotnym, które zarejestrowane zostały w powiatowych urzędach pracy.
 

Warunki, jakie określają przyznanie prawa do zasiłku oraz okres jego pobierania, reguluje Ustawa z dnia 20. kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?


Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest pozostawanie w stosunku pracy łącznie przez minimum 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestracje w powiatowym urzędzie pracy, a także - co istotne - pobieranie za tą pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia (w roku 2017 – 2000 zł brutto,  w roku 2018 – 2100 zł brutto).

Wsparcie dla bezrobotnych w postaci zasiłku przysługuje także tym, którzy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni świadczyli usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Warunkiem uznania takowego zatrudnienia jest wykazanie dochodu równego lub większego niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Na zasiłek może liczyć także bezrobotny, który w ciągu ostatnich 18 miesięcy opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności (ponownie - minimum 365 dni łącznej pracy przy „pełnym ZUS-ie”).


 

Istnieje jednak kilka kryteriów które niepodważalnie pozbawiają bezrobotnego prawa do zasiłku. Zdarzy się tak, jeśli urząd pracy odkryje, iż bezrobotny choć raz w czasie posiadania statusu bezrobotnego odmówił propozycji zatrudnienia, szkolenia bądź stażu.

Na otrzymanie zasiłku nie może liczyć także ten, kto w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Wyjątek w tym przypadku stanowi jednak likwidacja firmy lub stanowiska pracy, a także rezygnacja bezrobotnego z pracy z winy pracodawcy, który naruszył przepisy Kodeksu pracy.

Dyskwalifikującym kryterium przy staraniu się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych jest także otrzymanie zwolnienia dyscyplinarnego lub wypłacenie przez wcześniejszego pracodawcę odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 

ILE WYNOSI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W 2018 ROKU?


Wysokość zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest z dniem 1. czerwca każdego roku. Do dnia 31. maja 2018 r. obowiązywała więc stawka ustalona w 2017 roku. Zasiłek dla bezrobotnych wynosił wówczas:

1. 664,90 zł brutto w ciągu pierwszych 3 miesięcy, później 522,10 zł brutto - w przypadku zasiłku obniżonego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy do lat 5;

2. 831,10 zł brutto w ciągu pierwszych 3 miesięcy, później 652,60 zł brutto - w przypadku zasiłku podstawowego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy od 5 do 20 lat;

3. 997,40 zł brutto w ciągu pierwszych 3 miesięcy, później 783,20 zł brutto - w przypadku zasiłku podwyższonego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy powyżej 20 lat.Od dnia 1 czerwca 2018 roku obowiązuje zasiłek dla bezrobotnych o wysokości miesięcznej:
 

1. 678,30 zł brutto w ciągu pierwszych 3 miesięcy, później 532,60 zł brutto - w przypadku zasiłku obniżonego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy do lat 5;

2. 847,80 zł brutto w ciągu pierwszych 3 miesięcy, później 665,70 zł brutto - w przypadku zasiłku podstawowego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy od 5 do 20 lat;

3. 1017,40 zł brutto w ciągu pierwszych 3 miesięcy, później 798,90 zł brutto - w przypadku zasiłku podwyższonego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy powyżej 20 lat.

 

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?


By otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy zarejestrować się we właściwym względem miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy. Zasiłek przysługiwać będzie już po 7 dniach od rejestracji.  

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest za każdy dzień roboczy przez okres 6 lub 12 miesięcy - w zależności od stopy bezrobocia, jaka panuje na danym terenie Polski. 

Co ważne, bezrobotny, który uzyskał zasiłek, ma obowiązek w ciągu 7 dni powiadomić powiatowy urząd pracy o ewentualnym rozpoczęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym działalności gospodarczej), a także o innych okolicznościach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej albo prawa do zasiłku.

 


 

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH A KURONIÓWKA


Zasiłek dla bezrobotnych a kuroniówka Kuroniówka to potocznie stosowane określenie na zasiłek dla osób bezrobotnych. 
 

Pierwotnie jednak nazwa ta odnosiła się do darmowego posiłku, jaki na początku lat 90. XX wieku wydawany był na ulicach Warszawy wszystkim biednym mieszkańcom stolicy.

Nazwa „kuroniówka” swe etymologiczne źródło zawdzięcza Jackowi Kuroniowi, ówczesnemu Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, który często osobiście rozdawał potrzebującym grochówkę - a więc właśnie pierwotną „kuroniówkę”.

 

 

CZY MOŻNA STRACIĆ ZASIŁEK?


Choć potrzebującym Polkom i Polakom należy się pomoc ze strony państwa, świadczenia pieniężne nie przysługują jednak bezwarunkowo i niezależnie od postępowania wnioskodawcy.

Zasiłek dla bezrobotnych można utracić, jeśli dany świadczeniobiorca bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia odpowiedniego dla jego kwalifikacji zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, lecz także prac użytecznych społecznie, robót publicznych, prac interwencyjnych, szkoleniu czy też kursu przygotowania zawodowego.

W takim przypadku osoba bezrobotna straci nie tylko prawo do zasiłku, lecz także zostanie ona pozbawiona statusu bezrobotnego. Owy status odzyskać można ponownie dopiero po upływie 120 dni od jego utraty. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~a co komornik

a komornik moze zajac ten zaasilek??   Odpowiedź