Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

author
Julia Wierciło
01 marca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Czuwanie nad życiem i dobrem mieszkańców kraju jest obowiązkiem ciążącym na państwie polskim. W skład udzielanych rodzajów pomocy wchodzi zasiłek dla bezrobotnych. W każdym kolejnym roku jego kwota ulega zmianie. Sprawdźmy, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku. Kto może z niego skorzystać i przez jaki czas możemy go pobierać? Wyjaśniamy wszystkie szczegóły.

Spis treści:

 1. Zasiłek dla bezrobotnych 2023 - jaka to kwota?
 2. Kto może pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
 3. Jak złożyć wniosek o zasiłek?
 4. Przez jaki czas możemy pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
 5. Czy można stracić zasiłek?
 6. Czy można stracić zasiłek?
 7. Zasiłek dla bezrobotnych a kuroniówka
Zwiń spis treści

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 - jaka to kwota?

Różnice w wysokości kwoty świadczenia dla bezrobotnych w 2023 roku wynikają z okresu pobierania go. Kwoty zasiłku dla osób pracujących od 5 do 20 lat wynoszą:

 • 1304,10 zł brutto (1058,13 zł netto) brutto w trakcie pierwszych 90 dni,
 • 1024,10 zł brutto (840,70 zł netto) w trakcie kolejnych dni.

Świadczenia opisane powyżej to stawka podstawowa. W niektórych sytuacjach, osoba starająca się o zasiłek otrzyma inną kwotę. Będzie ona wyrażona w procentach kwoty podstawowej. Jeżeli osoba bezrobotna nie ma stażu pracy wynoszącego co najmniej 5 lat, otrzyma:

 • 1043,28 zł brutto (855,36 zł netto) w trakcie pierwszych 90 dni,
 • 819,28 zł brutto (681,44 zł netto) w trakcie kolejnych dni.

Kwota wyniesie 120% podstawowej stawki, jeśli osoba, która pobiera zasiłek, posiada ponad 20 lat stażu pracy:  

 • 1564,91 zł brutto (1260,90 zł netto) w trakcie pierwszych 90 dni,
 • 1228,91 zł brutto (1000,06 zł netto) w trakcie kolejnych dni.

Kto może pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy pieniężnej dla ludzi, którzy stracili pracę i nie mają możliwości samodzielnego utrzymania się. W świetle przepisów, o których mówi Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku, świadczenie przysługuje osobom, które nie posiadają pracy. Najpierw jednak należy zarejestrować się w urzędzie pracy i spełnić opisane warunki.

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych:

 • Osoba bezrobotna musi zarejestrować się w odpowiednim urzędzie pracy. Otrzyma tam propozycje zatrudnienia lub stażu. W niektórych przypadkach urząd pracy może zaproponować kurs, szkolenie, prace interwencyjne lub prace publiczne. Bezrobotny musi wyrazić zgodę na proponowaną przez urząd pracę.
 • Starający się o zasiłek powinien wykonywać pracę przez conajmniej 1 rok w ciągu 18 miesięcy, które poprzedzały zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Wynagrodzenie musi być równe kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli korzystaliśmy z bezpłatnego urlopu, który przekroczył 30 dni, okres ten nie będzie wliczony w wymagany rok pracy.

Warunki dyskwalifikujące: 

 • Odmówienie propozycji zatrudnienia, szkolenia lub kursu, podczas posiadania statusu osoby bezrobotnej,
 • Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron, w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Wyjątkiem jest likwidacja firmy lub zajmowanego stanowiska oraz rezygnacja z pracy z winy pracodawcy (jeśli naruszył on przepisy kodeksu pracy) – zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 • Otrzymanie zwolnienia dyscyplinarnego lub otrzymanie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Przede wszystkim warto mieć na uwadze fakt, że zasiłek dla bezrobotnych otrzymają tylko te osoby, dla których nie ma propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia , prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zasiłek dla bezrobotnych na umowie o pracę i umowie zlecenie

Krąży mit, jakoby zasiłek dla bezrobotnych przysługiwał tylko osobom pracującym wcześniej na umowie o pracę. Nie jest to jednak prawda. Jeżeli zatrudnienie odbywało się w oparciu o umowę zlecenie, również można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Ważne tylko, by kwota zlecenia była równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu i były odprowadzane wszystkie składki, w tym składka na Fundusz Pracy.

Art.  71.  [Prawo do zasiłku dla bezrobotnych]

1.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

1)

nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2)

w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a)

był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

b)

wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c)

świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2,

d)

opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

e)

wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f)

wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

g)

opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,

h)

był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

i)

był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jak złożyć wniosek o zasiłek?

Aby otrzymać pomoc pieniężną dla bezrobotnych, musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Pod uwagę bierzemy swoje miejsce zameldowania i w ten sposób wybieramy właściwy urząd. Świadczenie będzie przysługiwało nam po 7 dniach od zarejestrowania. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest za dzień roboczy przez 6 lub 12 miesięcy. Uzależnione jest to od panującej na danym terenie kraju stopy bezrobocia.

Osoba, która otrzymała świadczenie, jest zobowiązana do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w ciągu 7 dni. W wypadku wystąpienia innych przyczyn, które powodowały będą utratę statusu osoby bezrobotnej, powinno się to bezzwłocznie zgłosić.

Przez jaki czas możemy pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych może zostać przyznany już od dnia po zarejestrowaniu się w urzędzie. Przez jaki czas możemy pobierać świadczenie dla bezrobotnych? Jest to uzależnione przede wszystkim od miejsca, w którym mieszkamy. Długość pobierania zasiłku zależy od stopy bezrobocia w danym powiecie kraju. Liczona jest 30 czerwca, roku poprzedzającego wypłatę świadczenia.

Okres pobierania zasiłku: 

 • Jeżeli stopa wyniesie mniej niż 150 %, czas pobierania zasiłku to 180 dni,
 • Jeżeli stopa bezrobocia wyniesie więcej niż 150 %, okres pobierania będzie trwał 365 dni,
 • Jeśli osoba bezrobotna ukończyła 50 lat i posiada 20 letni okres pracy, będzie mogła pobierać zasiłek przez 365 dni,
 • W wypadku, gdy osoba bezrobotna ma na swoim utrzymaniu dziecko, które nie przekroczyło 15 roku życia, a drugi rodzic nie ma prawa do pobierania świadczenia, możliwe będzie otrzymywanie go przez 365 dni,
 • Jeśli osoba bezrobotna jest samotnie wychowującym rodzicem, otrzyma zasiłek przez 365 dni. (Dziecko nieprzekraczające 15 roku życia).

Czy można stracić zasiłek?

Choć potrzebującym Polkom i Polakom należy się pomoc ze strony państwa, świadczenia pieniężne nie przysługują bezwarunkowo i niezależnie od postępowania wnioskodawcy.

Zasiłek dla bezrobotnych można utracić, jeśli dany świadczeniobiorca bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia odpowiedniego dla jego kwalifikacji zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, lecz także prac użytecznych społecznie, robót publicznych, prac interwencyjnych, szkoleń czy też kursu przygotowania zawodowego.

W takim przypadku osoba bezrobotna straci nie tylko prawo do zasiłku, lecz także zostanie ona pozbawiona statusu bezrobotnego. Owy status odzyskać można ponownie dopiero po upływie 120 dni od jego utraty.

Czy można stracić zasiłek?

Choć potrzebującym Polkom i Polakom należy się pomoc ze strony państwa, świadczenia pieniężne nie przysługują jednak bezwarunkowo i niezależnie od postępowania wnioskodawcy.

Zasiłek dla bezrobotnych można utracić, jeśli dany świadczeniobiorca bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia odpowiedniego dla jego kwalifikacji zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, lecz także prac użytecznych społecznie, robót publicznych, prac interwencyjnych, szkoleniu czy też kursu przygotowania zawodowego.

W takim przypadku osoba bezrobotna straci nie tylko prawo do zasiłku, lecz także zostanie ona pozbawiona statusu bezrobotnego. Ów status odzyskać można ponownie dopiero po upływie 120 dni od jego utraty.

Zasiłek dla bezrobotnych a kuroniówka

Kuroniówka to potocznie stosowane określenie na zasiłek dla osób bezrobotnych. Pierwotnie jednak nazwa ta odnosiła się do darmowego posiłku, jaki na początku lat 90. XX wieku wydawany był na ulicach Warszawy wszystkim biednym mieszkańcom stolicy.

Nazwa „kuroniówka” swe etymologiczne źródło zawdzięcza Jackowi Kuroniowi, ówczesnemu Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, który często osobiście rozdawał potrzebującym grochówkę – a więc właśnie pierwotną „kuroniówkę”.

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Przede wszystkim trzeba zarejestrować się jako bezrobotny i udowodnić, że przez minimum rok w ciągu ostatnich 18 miesięcy było się zatrudnionym i uzyskiwało się z tytułu tego zatrudnienia wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Dla osób, które przepracowały od 5 do 20 lat:

 • 1058,13 zł netto w trakcie pierwszych 90 dni,
 • 840,70 zł netto w trakcie kolejnych dni.

Dla osób, które pracowały mniej niż 5 lat:

 • 855,36 zł netto w trakcie pierwszych 90 dni,
 • 681,44 zł netto w trakcie kolejnych dni.

Dla osób, które pracowały powyżej 20 lat:

 • 1260,90 zł netto w trakcie pierwszych 90 dni,
 • 1000,06 zł netto w trakcie kolejnych dni.

Zasiłek dla bezrobotnych po 10 latach pracy wynosi 100% stawki podstawowej zasiłku, czyli w 2023 roku jest to:

 • 1058,13 zł netto w trakcie pierwszych 90 dni,
 • 840,70 zł netto w trakcie kolejnych dni.

Nie ma prawa do zasiłku osoba, która:

 • nigdy nie pracowała,
 • pracowała krócej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 18 miesięcy,
 • zarabiała kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia na dany rok.

Zasiłku nie dostaną także przedsiębiorcy będący na preferencyjnych składkach ZUS, ponieważ ich podstawa wymiaru składek preferencyjnych jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych są wliczane  do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.

Na bezrobociu można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli spełni się wszystkie warunki. Urząd Pracy przyznaje zasiłek na konkretny okres – od 6 do 12 miesięcy.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Anrzej Ząbek 76-270 Ustka ul.Wróblewskiego 2/7 tel: 889 296 737
Anrzej Ząbek 76-270 Ustka ul.Wróblewskiego 2/7 tel: 889 296 737
2020-05-13 17:07:23

W kwietniu 2020r. Skończył mi się zasiłek dla bezrobotnych. (ostatnia wypłata zasiłku przyznanego na 6-miesięcy w kwietniu 2020r.) Z powodu pandemii koronawrusa nie ma ma możliwości uzyskania pracy. Drzwi UP w Ustce są zamknięte,nie mam środków pienieżnych aby wykonać telefon do UP w Ustce. Jestem bez środków do życia.Urząd Pracy jest w posiadaniu mojego numeru telefonu a mimo to nikt z tej instytutucj nie dzwonił do mnie z propozycją pracy. 27kwietnia 2020r. miałem złożyć podpis o gotowości do pracy,stawiłem się o czasie,ale informacja na drzwiach urzędu głosiła: ,,będziemy z państwem w kotakcie telefonicznym" Na chleb nie mam,prowadzę saodzielnie gospodarstwo domowe,na czynsz nie mam,gaz i prąd oraz zalegam z alimentami od kilku m-cu. Co ja mam zrobić,gdzie mam szukać pomocy?

leszek
leszek
2019-04-08 11:33:44

Gdzie to obietnica rządu o połowie minimalnego wynagrodzenia pod koniec 2017 najpóżniej na początek 2018r

Kora Nosowska
Kora Nosowska
2018-12-03 21:05:21

Jak mam przeżyć za 700 zł po przepracowaniu 17 lat?!

a co komornik
a co komornik
2018-08-03 11:58:18

a komornik moze zajac ten zaasilek??

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Działdowo

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Działdowie – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
12 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ilu jest milionerów w Polsce?

Z roku na rok zaobserwować można przyrost osób, których dochody roczne przekraczają milion złotych. Rzeczpospolita podaje, że takim wynik wypracowało blisko 24 500 osób. Zeszłoroczne wyniki są o 17,1% (około 3500 osób) lepsze, niż te z roku 2016. Czym zajmują się podatnicy, których dochody przekraczają barierę miliona złotych?

author
Patryk Byczek
18 lipca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Kutnie

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Jeden z oddziałów bankowych mieści się w Kutnie. Sprawdzamy godziny otwarcia, ofertę placówki oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Zambrów

Chcesz wziąć chwilówkę, ale nie wiesz, jakie oferty dostępne są dla osób mieszkających w Zambrowie? Możesz sprawdzić to w naszym rankingu. Maksymalna kwota pożyczki to aż 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
04 kwietnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
07 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Co podrożeje w 2018 roku?

Nowy rok, nowe podwyżki... do tego jesteśmy już raczej przyzwyczajeni. W 2018 roku czekają nas kolejne wzrosty cen. Droższe będą jednorazówki, egzaminy na prawo jazdy, podatek od nieruchomości - a to zaledwie początek podwyżek...

author
Dominika Byczek
21 grudnia 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj