Ile zarabia funkcjonariusz ABW?

Ile zarabia funkcjonariusz ABW?

author
16 września 2019

ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą mundurową, która ma bronić porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdzamy, ile zarabiają agenci ABW.

Ile zarabia funkcjonariusz ABW?

Zatrudnienie w służbach mundurowych nie jest proste. Kandydaci muszą sprostać wielu wymaganiom. Nic w tym jednak dziwnego – w końcu praca jest niezwykle wymagająca, obarczona dużą odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o ABW praca w Agencji Bezpieczeństwa zewnętrznego również należy do wymagających.

Funkcjonariusz ABW – zarobki

Młodsi agenci otrzymują od 3400 do 3800 zł. Osoby piastujące stanowisko agenta od 3600 do 4400 zł. Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze starszych agentów wynosi 4800 zł, a specjalnych 5200 zł.

Więcej od agentów zarabiają kierownicy sekcji (od 5300 do 6000 zł), zastępcy naczelników wydziałów oraz eksperci – do 7000 zł. Z kolei młodszy inspektor może liczyć na pensję zasadniczą w wysokości 2900 zł.

To jednak tylko kwoty zasadnicze, które i tak rosną wraz z wysługą lat. I tak np. po 5 latach pracy, pensja wzrośnie o 5 proc. Każdy kolejny rok służby, to kolejny 1 proc. podwyżki – aż do 20 proc. za 20 lat służby.

Pensje zasadnicze pracowników ABW uzupełniają także i inne dodatki, w tym m.in.: mieszkaniowy, osiedleniowy i specjalny. Dla przykładu, dodatek osiedleniowy sięga 200 proc. przysługującego uposażenia dla danego stanowiska. Możliwości jest jednak dużo więcej, bo są to także:  dodatkowy urlop wypoczynkowy do 7 dni roboczych, nagroda – pieniężna lub rzeczowa, awans, order lub odznaczenie.

ABW – zadania

Do zadań ABW należy rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państw. Oprócz tego do zadań rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz ściganie ich sprawców):

 1. szpiegostwa (kontrwywiad), terroryzmu (włączając także cyber terroryzm), naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa;
 2. godzących w podstawy ekonomiczne państwa (np. oszustwa podatkowe);
 3. korupcji osób pełniących funkcje publiczne;
 4. w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa;
 5. nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałamiwybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym;

Oprócz tego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się realizowaniem, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych.

Uzyskiwaniem, analizowaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego oraz podejmowaniem innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych

ABW jest kontrolowane przez sejm, nadzorowane natomiast przez premiera. Akt prawny określający podstawę działania agencji to ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Struktura organizacji

Struktura ABW dzieli się na VIII departamentów oraz kilka biur. Tak przedstawia się pełna struktura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 1. Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Departament I);
 2. Departament Kontrwywiadu (Departament II);
 3. Departament Postępowań Karnych (Departament III);
 4. Departament Ochrony Informacji Niejawnych (Departament IV);
 5. Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego (Departament V);
 6. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu (Departament VI);
 7. Departament Zagrożeń Strategicznych (Departament VII);
 8. Departament Informacji, Analiz i Prognoz (Departament VIII);
 9. Centrum Antyterrorystyczne (CAT);
 10. Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT);
 11. Biuro Prawne (Biuro A);
 12. Biuro Badań Kryminalistycznych (Biuro B);
 13. Gabinet Szefa (Biuro D);
 14. Biuro Ewidencji i Archiwum (Biuro E);
 15. Biuro Finansów (Biuro F);
 16. Biuro Kadr (Biuro K);
 17. Biuro Logistyki (Biuro L);
 18. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji (COS);
 19. 5 Delegatur: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Poznaniu.

Jak zostać funkcjonariuszem ABW?

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrudnieni są zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni. Wśród naszych funkcjonariuszy są absolwenci najlepszych uczelni humanistycznych i technicznych oraz szkół średnich technicznych i ogólnokształcących.

Szeroki zakres zagadnień, jakimi zajmuje się ABW powoduje, że inżynierowie, specjaliści z branży IT, chemicy, matematycy współpracują z prawnikami, historykami, politologami i lingwistami.

Absolwenci techników samochodowych i elektronicznych wspomagają pracę analityków i oficerów operacyjnych. Wysokie kwalifikacje funkcjonariuszy sprawiają, że wykonują pracę analityczną, operacyjno-rozpoznawczą lub pracują jako informatycy, tłumacze, elektronicy i inni.

Wymagania formalne

Żeby zostać funkcjonariuszem ABW należy spełnić pewne obligatoryjne warunki. Jeśli nie spełniamy określonych odgórnie wymagań, dotyczących formalności – nie możemy starać się o zostanie funkcjonariuszem. Oto lista wymagań formalnych:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykazywanie nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
 4.  osoba dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 5. posiadanie co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Podstawą złożenia aplikacji na to stanowisko jest posiadanie obywatelstwa polskiego oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Ważne jest również wykształcenie. Osoba chętna powinna posiadać przynajmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Oprócz tego powinna posiadać określone kwalifikacje zawodowe.

Ważne są również odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne. W służbach mundurowych wymagana jest również gotowość do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej.

Postępowanie kwalifikacyjne

Podstawowym mottem wszystkich funkcjonariuszy powinny być słowa gen. Stefana Roweckiego, który  jest patronem Ośrodka Szkolenia ABW:

"

Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby.

Pierwszym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia;

Drugi etap to badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;

Następnie następuje przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata oraz uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

Ostatnim etapem jest egzamin sprawności fizycznej kandydata, badania psychofizjologiczne oraz badania psychotechniczne. Na koniec komisja sprawdza szczególne umiejętności i predyspozycje kandydata.

Polskie święto ABW

Jest to polskie święto obchodzone corocznie 6 kwietnia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, upamiętniające ustanowienie tzw. pakietu ustaw policyjnych w 1990 roku, co miało ogromne znaczenie dla służb specjalnych. Były to:

 1. Ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa (w miejsce której powołano ABW Ustawą z 24 maja 2002);
 2. Ustawa o Policji;
 3. Ustawa o przywróceniu Święta Narodowego 3 Maja.

Dla upamiętnienia daty utworzenia cywilnej służby specjalnej UOP, w 2004 roku ustanowiono dzień 6 kwietnia świętem ABW. Obchody są okazją do podkreślenia szczególnych osiągnięć w służbie lub pracy na rzecz ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

W uznaniu zasług może być nadana funkcjonariuszom oraz pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Odznaka Honorowa imienia gen. Stefana Roweckiego “Grota” ustanowiona 5 kwietnia 2011 rozporządzeniem Rady Ministrów.

ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną, która ma bronić porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego, zarówno państwa, jak i obywateli.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o ABW praca jest zdecydowanie wymagająca. Funkcjonariusze tej służby muszą mieć świadomość tego, że wykazywanie się maksymalnym zaangażowaniem w powierzone zadania jest koniecznością.

Obowiązki mogą być naprawdę trudne, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym, poza tym wymagają poświęceń – na przykład kosztem życia prywatnego. Służba w ABW związana jest z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Wszystkie te czynniki powinno się brać pod uwagę w przypadku chęci dołączenia do Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Służba w ABW związana jest z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Wszystkie te czynniki powinno się brać pod uwagę w przypadku chęci dołączenia do Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jaaa
Jaaa
2021-04-13 15:05:37

Hej. Czy jest jakakolwiek szansa aby uzyskać jakieś konkretne informacje dot. zarobków na rękę dla początkującego i jak w rzeczywistości wygląda służba w ABW?

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Pruszcz Gdański
Pożyczki miasta
author
12 sierpnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Pruszcz Gdański

Kredyt samochodowy Chojnice
Kredyty miasta
author
22 listopada 2017

Kredyt samochodowy Chojnice

Jak marnujemy jedzenie – raport 2017
Blog
author
16 listopada 2017

Jak marnujemy jedzenie – raport 2017

BNP Paribas oddziały w Lubinie
Oddziały
author
20 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Lubinie

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
28 września 2019

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy sesje przychodzące i wychodzące

Dwa tytuły Euromoney dla bankowości transakcyjnej Citi Handlowego
Bez kategorii
author
16 października 2019

Dwa tytuły Euromoney dla bankowości transakcyjnej Citi Handlowego