Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na otworzenie nowego banku. ING Bank Śląski zadebiutuje na rynku finansowym z bankiem hipotecznym. Wybrany i zatwierdzony został również skład zarządu ING Banku Hipotecznego.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 22.01.2018
Udostępnij:

Wniosek ING Banku Śląskiego w związku z utworzeniem banku hipotecznego wpłynął do KNF pod koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku. Pozytywna decyzja zapadła jednomyślnie. Równocześnie Komisja zatwierdziła projekt statutu banku.

ING Bank Hipoteczny

Przedmiot działalności ING Banku Hipotecznego, zgodnie z zatwierdzonym statutem obejmuje:
 

  • emitowanie obligacji,

  • przechowywanie papierów wartościowych,

  • emitowanie hipotecznych listów zastawnych,

  • zaciąganie kredytów i pożyczek,

  • nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką,

  • nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku do wysokości zainwestowanych środków.

Innymi przedmiotami banku może być też świadczenie usług stricte konsultacyjno-doradczych w zakresie rynku nieruchomości oraz odnoszących się do ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (zarządzanie wierzytelnościami banku oraz innych banków).

KNF odmawia RBI

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła jednocześnie austriackiemu Raiffeisen Bank International w kwestii utworzenia w naszym kraju RBI Bank Polska. W tym przypadku decyzja również zapadła jednomyślnie. Głównym powodem odmowy było niewprowadzenie przez RBI aukcji na giełdę w terminie wyznaczonym przez KNF.
 

Komentarze