Jak otrzymać bon zasiedleniowy 2019?

Jak otrzymać bon zasiedleniowy 2019?

author
Dominika Sobieraj
23 grudnia 2018

Bon zasiedleniowy to forma wsparcia dla bezrobotnych, która ma pomóc im w poprawie własnej sytuacji życiowej. W 2019 roku można otrzymać bezzwrotną pomoc w kwocie nawet 9000 zł. Wskazujemy, jak uzyskać bon zasiedleniowy.

UWAGA! Artykuł nie jest aktualny. Przejdź tutaj: Jak otrzymać bon zasiedleniowy 2023?

Bon zasiedleniowy należy do najpopularniejszych sposobów na aktywację bezrobotnych. Pod względem prawnym  jest to regulowane przez artykuł 16n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Spis treści

  1. Warunki przyznania bonu zasiedleniowego
  2. Jak uzyskać bon zasiedleniowy?
  3. Kwota bonu zasiedleniowego.
  4. Co po otrzymaniu bonu?
  5. Niewywiązanie się z obowiązków bonu.

WARUNKI PRZYZNANIA BONU ZASIEDLENIOWEGO 

Bon zasiedleniowy, jak sama nazwa wskazuje, ma być kwotą wspomagającą bezrobotnego w wydatkach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy zarobkowej. By ubiegać się o bon zasiedleniowy, należy:
– być zarejestrowanym jako bezrobotny (I lub II profil),
– nie mieć więcej, niż 30 lat,
mieć zamiar podjąć pracę poza miejscem swojego zamieszkania.

Dodatkowe warunki, które musi spełnić osoba, która chce otrzymać bon zasiedleniowy:
– za wykonywanie pracy osoba ta musi otrzymywać wynagrodzenie w wysokości minimalnie najniższej krajowej (w 2019 roku pensja minimalna wynosi 2250 zł brutto) i z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
– odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w którym bezrobotny zamierza zamieszkać z uwagi na podjęcie pracy musi wynosić co najmniej 80 km albo czas dojazdu do niej i z powrotem musi przekraczać 3 godziny dziennie,
– będzie zatrudniowy przez minimalnie 6 miesięcy.

WYMAGANY RODZAJ ZATRUDNIENIA

Czytelnicy często zwracali się do nas z pytaniem o to, czy trzeba zawrzeć umowę o pracę, czy wystarczy umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Odpowiedź nie jest niestety jednoznaczna, nawet jeżeli otrzymuje się wskazane minimalne wynagrodzenie. Ustawa wskazuje, że osoba zatrudniona musi podlegać ubezpieczeniom społecznym. Nie każdy pracownik zatrudniony na umowę śmieciową ma odprowadzane takie składki. Na przykład student lub uczeń zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie nie podlega składkom społecznym, a zatem nie będzie mógł uzyskać bonu, jeżeli wybierze taką formę zatrudnienia.

Podjęcie pracy zarobkowej przed zawarciem umowy ze starostą sprawi, że nie będziemy mogli już uzyskać bonu zasiedleniowego. Innymi słowy – nie można podjąć pracy przed ostatecznym podpisaniem umowy przez obie strony. Samo złożenie wniosku o przyznanie bonu nie sprawi bowiem, że stracimy automatycznie status osoby bezrobotnej.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

JAK UZYSKAĆ BON ZASIEDLENIOWY? 

Bon zasiedleniowy przyznawany jest jedynie na wniosek bezrobotnego (nie jest dawany “odgórnie”). Wniosek należy złożyć do starosty. Wzór możemy pobrać ze strony właściwego urzędu pracy, na przykład: https://www.up.warszawa.pl/druki/wniosek_bz230715.pdf.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do podpisania umowy między bezrobotnym a starostą. Jej konsekwencją jest wypłata bonu zasiedleniowego.

BON ZASIEDLENIOWY – ILE DOSTANIEMY W 2019? 

Umowa określa wysokość środków, które będą przyznane bezrobotnemu. Maksymalna wysokość środków nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia. W III kwartale wyniosło ono 4580,20 zł. Na rok 2019 przewidywany jest wzrost tej kwoty o kilkadziesiąt złotych. Można zatem szacować, że w ramach bonu zasiedleniowego w 2019 roku będzie można uzyskać około 9000 zł.

Sposób wypłaty pieniędzy i to, kiedy zostaną wypłacone, zostanie określone w indywidualnej umowie.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

OBOWIĄZKI PO OTRZYMANIU BONU 

Po otrzymaniu pieniędzy trzeba w ciągu:

  • 30 dni – dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument, który poświadczy podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo działalności gospodarczej,
  • 30 dni – dostarczyć do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości  miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania,
  • 8 miesięcy – dostarczyć dokument poświadczający pozostawanie w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo kontynuowanie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Co jeżeli stracimy zatrudnienie? 

Punkt ten dotyczy sytuacji utraty pracy na skutek zwolnienia, zmiany pracy albo zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W takim wypadku – aby nie utracić prawa do korzystania z bonu – należy podjąć nowe zatrudnienie. Od tego momentu w ciągu 7 dni należy dostarczyć do urzędu:

  • dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo działalności gospodarczej,
  • oświadczenie o tym, że nowa praca spełnia warunek bonu dotyczącego odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

3. Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:
1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

Jak wskazuje ustawa – wszystkie zgromadzone dokumenty można wysyłać pocztą tradycyjną albo na skrzynkę właściwego urzędu pracy pocztą elektroniczną.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW BONU

Niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków z pierwszego i drugiego punktu tego artykułu 66n skutkuje obowiązkiem zwrócenia całej otrzymanej kwoty bonu zasiedleniowego. Na zwrot będziemy mieli 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Obejmuje to na przykład osoby, które po otrzymaniu bonu nie utrzymały zatrudnienia przez 6 miesięcy. Pełną kwotę oddadzą też osoby, które zarabiały przez ten czas mniej niż minimalną krajową.

Jeżeli natomiast pracownik nie spełni punktu trzeciego tego artykułu, musi zwrócić urzędowi kwotę proporcjonalną do okresu, w którym nie miał zatrudnienia. Dotyczy to zatem osób, które na czas nie dostarczą dokumentów.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 66n. Bon na zasiedlenie

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
2) pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Dz.U.2017.0.1065 t.j. – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/api/isap/deeds/WDU/2016/645/text.html#chpt_13d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Agnieszka Krzęcka
Agnieszka Krzęcka
2020-07-12 15:49:25

Czy w dzisiejszych czasach jest to norma aby bezrobotny uzyskał pracę w przeciągu 30 dni?! Patrząc na to że ideą bonu jest uzyskanie pracy w innym mieście, niż dotychczas mieszka? Planuje wyslać wniosek o bon jednak mam obawy co do czasu w jakim powinnam rozpocząć pracę. Pracodawcy często prowadzą rekrutację która trwa parę tyg, a te prace jeszcze trzeba znaleźć

Agnieszka Krzęcka
Agnieszka Krzęcka
2020-07-12 15:43:59

Mam umówione pierwsze spotkanie w urzędzie pracy po (4 miesiącach od) rejestracji jako osoba bezrobotna, planuje jednak poszukać pracy w innym mieście (oddalonego o 500km od dotychczasowego miejsca zamieszkania) czy moja obecność na tym spotkaniu wciąż będzie obowiązkowa?

Krzysztof Wroński
Krzysztof Wroński
2019-10-27 15:13:34

Witam, byłem bezrobotny i znalazłem pracę w innym mieście. Ponad 300 km od miejsca zamieszkania. Wszystkie warunki spełniam, tylko nigdzie sie nie rejestrowałem jako bezrobotny i pracę już mam na okres próbny. Czy mogę mimo to starać się o to dofinansowanie?

Podobne artykuły

Provident w Gdańsku
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
06 sierpnia 2016

Provident w Gdańsku

Kredyt gotówkowy dla młodych małżeństw
Kredyty
author
Dominika Sobieraj
07 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy dla młodych małżeństw

ING Bank Śląski ujęty w badaniu Diversity IN Check
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
09 czerwca 2021

ING Bank Śląski ujęty w badaniu Diversity IN Check

Darmowe pożyczki online – luty 2015
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
31 stycznia 2015

Darmowe pożyczki online – luty 2015

Chwilówki 24/7 przez Internet
Pożyczki
author
Dominika Sobieraj
18 listopada 2022

Chwilówki 24/7 przez Internet

Pożyczki bez BIK Grudziądz
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
17 maja 2022

Pożyczki bez BIK Grudziądz

Porównaj