Zmieniamy miejsce zamieszkania, znaleźliśmy korzystniejszą ofertę albo po prostu nie jesteśmy zadowoleni z usług – to tylko niektóre powody do rezygnacji z usług UPC. Sprawdzamy, jak przeprowadzić rezygnację jak najszybciej i – co najważniejsze – skutecznie.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 12.07.2020
Udostępnij:

Żeby w ogóle podejść do rezygnacji z usług UPC, musimy być gotowi na to, że nie zrobimy tego od ręki ani przez Internet, ani przez telefon. Aby zrezygnować z usług, musimy skierować do UPC pisemne oświadczenie o rezygnacji oraz wysłać je pocztą. Innego sposobu niestety nie ma. 

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Kredyt online – wypłata nawet w 1 dzień

 

Pożyczki na dowód – wypłata nawet w 15 minut

Rezygnacja z usług UPC

Rezygnacja z członkostwa składa się z wykonania kilku kroków.


1. Przygotowujemy kartkę (zwykłą – wtedy w pakiecie z długopisem – albo wirtualną, np.: w programie Word).


2. Piszemy rezygnację zawierającą wszystkie poniżej wskazane dane:

  • numer identyfikacyjny,
  • imię i nazwisko Abonenta,
  • adres instalacji usług UPC,
  • usługi, których dotyczy rezygnacja.

Klienci biznesowi zamiast nazwy Abonenta podają nazwę swojej firmy oraz jej NIP.


3. Podajemy nasze dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail).


4. Wskazujemy pisemnie powód rezygnacji z usług.


5. Podpisujemy pismo własnoręcznie (jeżeli pisaliśmy je w komputerze, musimy je wydrukować i dopiero wtedy podpisać).


6. Wysyłamy pismo na adres:

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów UPC
ul. Murckowska 14c
40-265 Katowice

Rezygnacja z UPC – wzór

W oparciu o powyższe instrukcje napisaliśmy także wzór rezygnacji, którym można posługiwać się przy tworzeniu pisma do UPC.

Warszawa, 1.07.2020

Rezygnacja

Ja, niżej podpisana Dominika Sobieraj, niniejszym rezygnuję ze wszystkich usług UPC świadczonych na moje dane i mój adres: Warszawa, ul. Pierwsza 2/3. Mój numer identyfikacyjny to: 123456789.

Moje dane kontaktowe to:

– numer telefonu: 123 456 789
– adres e-mail: [email protected]

Powodem rezygnacji jest moja przeprowadzka w miejsce, w którym nie są dostarczane usługi UPC.

podpis własnoręczny

Jeżeli nie chcemy rezygnować ze wszystkich usług UPC, a tylko z ich części (np.: z samego Internetu), musimy wskazać dokładnie, czego dotyczy nasza rezygnacja.


Najczęstsze pytania i odpowiedzi


1. Czy można zrezygnować z usług UPC przez telefon lub przez Internet?

Nie, niestety nie ma możliwości zrezygnowania z usług UPC przez telefon i przez Internet. Choć wielu Klientów skarży się na tak archaiczną metodę rezygnacji jaką jest wysyłanie listu pocztą, UPC od lat jedynie w tej formie przyjmuje rezygnacje z usług.


2. Czy poza wysłaniem rezygnacji trzeba jeszcze coś zrobić?

Tak, po wysłaniu rezygnacji musimy jeszcze oddać cały sprzęt, który otrzymaliśmy od UPC:
– dekoder,
– modem,
– router.

Na oddanie sprzętu mamy 14 dni kalendarzowych od dnia wygaśnięcia Umowy Abonenckiej.


3. Ile kosztuje rezygnacja z usług UPC?

Teoretycznie rezygnacja z usług UPC nie kosztuje zupełnie nic, ale w praktyce musimy ponieść koszt wysyłki listu z rezygnacją (list polecony będzie nas kosztował około 6 zł). W zależności od wybranej metody zwrotu sprzętu, możemy także ponieść koszt dodatkowy w wysokości nawet 50 zł.

UPC oferuje bowiem 3 metody zwrotu sprzętu, z czego tylko jedna jest bezpłatna – zwrot do Paczkomatu InPost. Pozostałe opcje są płatne – za 50 zł sprzęt odbierze od nas Technik UPC, a na koszt własny możemy wysłać sprzęt na poniższy adres.

Zwrot UPC
Arvato Services Polska
Kopytów 44d
05-870 Błonie


Źródło:

https://pytania.upc.pl/?q=fact_1006882

Komentarze (14)
Guzik z pętelką, 8 kwietnia 2021 o 13:01

Guzik prawda, to tylko zasłona dymna UPC i utrudnianie życia klientom żeby zniechęcić ich do rezygnacji z niepotrzebnych usług. Rezygnowałem już z części usług (bo mówię tutaj o takim scenariuszu) i wystarczy wydrukować sobie wniosek z wymienieniem jakie usługi idą do odstrzału BEZ PODAWANIA POWODU bo klient nie ma takiego obowiązku. Następnie robimy skan, wysyłamy to formularzem kontaktowym przez stronę UPC i tyle. W ciągu kliku dni mamy telefon z pierdzieleniem “A dlaczego? Ale może jednak nie? bla bla bla”. W efekcie dostaniecie lepsze warunki na to co macie tylko nie można się uginać pod tym sztucznym proszeniem o zostawienie usług.

Byłem w biurze obsługi i zrezygnowałem bez problemu.

Krzsztof Łuczaj, 10 marca 2021 o 21:17

Jeżeli umowa zawarta jest na dwa lata to jaki koszt będzie wynosiła rezygnacja ?

lech kawecki, 7 marca 2021 o 12:16

Czy można zrezygnować tylko z telefonu stacjonarnego i pomniejszyć opłatę o 20 zł./ umowa wygasła w 2018 r./

Dariusz Przybysz, 2 marca 2021 o 10:14

Witam chciałbym zrezygnować z canal +mój numer klienta 4505700
Ul Żyrardowa 7/12
85-780Bydgoszcz

Piotr Tomaszewski, 17 lutego 2021 o 21:14

Witam chciałem wypowiedzenie umowy z UPC.

UPC wprowadzilo juz wersje rezygnacji z umowu online 🙂 (!) https://pytania.upc.pl/?q=fact_1006882
Nie wiem czy zadziala (bo po wyslaniu rezygnacji formularzem nie mam potwierdzenia wyslanej tresci z data :/) ale zobaczymy …

Czy ktoś się orientuje jak bezkarnie rozwiązać umowę z UPC w zawiązku ze zmianą dokumentów abonenckich??? :
“Szanowny Kliencie,

na podstawie nowych przepisów prawa – ustawy z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z dnia 15 maja 2020r. Poz. 875.), które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o dostosowaniu naszych dokumentów abonenckich. Przepisy te zobowiązują wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do zaktualizowania dokumentów w odpowiednim zakresie.

W konsekwencji modyfikacji postanowień Umowy Abonenckiej poniższe paragrafy otrzymują brzmienie:

Par. 6 ust. 4 i 5
4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 powyżej, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej w całości lub części następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym druga strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu. W przypadku, gdy Umowa Abonencka zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonent uprawniony jest do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno być złożone na piśmie. Oświadczenie o wypowiedzeniu może również zostać złożone przez Abonenta w formie dokumentowej w sposób opisany na stronie internetowej Dostawcy usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno zawierać Numer Identyfikacyjny oraz imię i nazwisko Abonenta, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania, oraz numer identyfikacyjny PESEL. W przypadku częściowego wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Dostawcę usług (to jest w zakresie niektórych tylko Usług), postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem jednak wypowiedzenia telewizyjnych usług dodatkowych, zamówionych przez Abonenta w trybie opisanym w § 5 ust. 1 powyżej.

5. Abonentowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę Abonencką w sposób określony w § 4 ust. 3 pkt. 2) i 3) Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, poprzez złożenie Dostawcy usług oświadczenia pisemnego lub w formie dokumentowej poprzez formularz elektroniczny lub inny sposób dostępny na stronie internetowej Dostawcy usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli na żądanie Abonenta rozpoczęcie świadczenia Usług ma nastąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Abonent w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia, zobowiązany jest zapłacić za korzystanie z Usług świadczonych przez Dostawcę usług do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Usługi świadczone przed tą datą rozliczone zostaną zgodnie z Cennikiem Dostawcy usług. Abonent ponosi również bezpośrednie koszty zwrotu Sprzętu.

Par. 7 ust. 5
5. W razie braku akceptacji zmiany warunków Umowy lub Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. Abonent może złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy do dnia wejścia w życie zmiany. Brak pisemnego wypowiedzenia Umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza akceptację zmiany przez Abonenta. Oświadczenie o wypowiedzeniu może również zostać złożone przez Abonenta w formie dokumentowej, w sposób opisany na stronie internetowej Dostawcy usług. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa Abonencka ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Cennika, Umowy Abonenckiej lub Regulaminu.

Par. 8
Umowa Abonencka zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, zgodnie z warunkami przewidzianymi dla danej Usługi w Cenniku, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie 7 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy Abonenckiej na czas określony. Oświadczenie może również zostać złożone przez Abonenta w formie dokumentowej, w sposób opisany na stronie internetowej Dostawcy usług.

Zmiany Regulaminu ogólnego dotyczą natomiast, m.in. zapewnienia dostępu do skrzynki mailowej UPC przez 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy oraz regulują uprawnienia Abonenta do przeniesienia numeru telefonu do 1 miesiąca od rozwiązania umowy. Szczegóły prezentujemy na naszej stronie www.

Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa i zobowiązuje do uaktualnienia dokumentów abonenckich wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jeśli zmiany te nie spotkają się z Twoją akceptacją, najpóźniej do 21 grudnia 2020 r. masz prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej. Powinno ono zostać złożone na dotychczasowych zasadach – pisemnie i dostarczone pocztą na adres: ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice lub do Salonu Sprzedaży UPC najpóźniej do 21 grudnia 2020 r., Twoja umowa ulegnie wówczas rozwiązaniu zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami.

Z uwagi na fakt, że zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z możliwości wypowiedzenia umowy może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi.

Pani na infolinii poinformowała mnie, że zapłacę karę!!!

W czasach internetu UPS jest jedną z firm która utrudnia życie swoim klientą, umowę podpisać można w punkcie usługowym ale zwrot to wielki problem trzeba wysyłać listownie pocztą. Oferują nam internet ale sami z niego nie korzystają. Chore to .

Ja wysłałem z 29.09 odebrali 2.10 z jaką datą będzie wypowiedzenie w upc. pan z upc powiedział że liczy się data 2.10 jaka jest prawda

Ja właśnie piszę odręcznie wypowiedzenie, dzwoniłem do filii obok mojego miejsca zamieszkania i rezygnacja musi być wysłana listownie. Czekam tylko aż ktoś z działu zatrzymania klienta do mnie zadzwoni. Poinformuję wtedy swojego rozmówcę, że skoro ja składam rezygnację listownie, ponieważ UPC tego wymaga, to jeśli chcą mi złożyć propozycję pozostania to proszę przesłać ją listownie, ponieważ ja innych form kontaktu od nich nie przyjmę.

Kiedyś był dostępny formularz rezygnacji na www, korzystałem z niego wielokrotnie, teraz już go nie ma, został tylko ten do rezygnacji z usług na próbę…

Sprawdzone – Na koniec września 2020 nie ma opcji wypowiedzenia przez internet, tylko listownie.

Artykuł troszkę nieaktualny. Można przez internet złożyć wypowiedzenie. Dzwoni się na infolinię i konsultant udostępnia na naszym profilu upc formularz, który się wypełnia i dołącza skan podpisanego oświadczenia.