Konkurs z okazji Dnia Matki – do wygrania bony Apart

Konkurs z okazji Dnia Matki – do wygrania bony Apart

author
Dominika Sobieraj
20 maja 2019

Już 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy specjalny konkurs, w którym do wygrania są 4 bony jubilerskie do sieci Apart o wartości 250 zł każdy. Zasady są bardzo proste – wystarczy na naszym profilu facebookowym odpowiedzieć na krótkie pytanie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Zasady konkursu są bardzo proste – aby wziąć udział w zabawie, wystarczy w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Zadłużenia.com na portalu Facebook https://www.facebook.com/zadluzenia/, odpowiedzieć na jedno pytanie:

„Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z mamą?”

Jury nagrodzi najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi. Decyzja jury dotycząca wyboru zwycięzców będzie ostateczna i niepodważalna.Aby zgłoszenie było ważne, odpowiedzi należy udzielać na stronie Zadłużenia.com na Facebooku, dokładnie pod postem konkursowym.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełni konkretne warunki omówione w regulaminie:

  1. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. wykona zadanie konkursowe,
  3. prześle wykonane zadanie konkursowe w komentarzu pod postem dotyczącym rozdania bonów jubilerskich do sieci Apart na Facebooku portalu Zadłużenia.com,
  4. mieszka na terenie Polski,
  5. zaakceptuje postanowienia Regulaminu.

Każda osoba, która zdecyduje się na udział w konkursie, może przesłać tylko jedną odpowiedź konkursową.

NAGRODY W KONKURSIE

W konkursie “Prezent dla mamy” nagrodami głównymi są bony jubilerskie do sieci Apart o wartości 250 zł każdy.

Komisja konkursowa w trakcie trwania zabawy przyzna 4 nagrody o łącznej wartości 1000 zł.

PRZYZNANIE NAGRODY

Konkurs trwa do niedzieli 26 maja 2019 roku włącznie. Po tym okresie, jury przeanalizuje wszystkie umieszczone pod postem komentarze.

Wyniki poznamy już w poniedziałek 27 maja 2019 roku.

Z osobami, które wygrają bony jubilerskie, skontaktujemy się w wiadomości prywatnej na Facebooku.

Wyniki zostaną także zamieszczone na Facebooku i na stronie internetowej https://www.zadluzenia.com w skróconej wersji nieujawniającej w pełni danych osobowych, czyli np.: „Adam K. z Krakowa”.

Bony zostaną rozesłane do szczęśliwców drogą pocztową, listem poleconym, priorytetowym.

REGULAMIN KONKURSU „PREZENT DLA MAMY”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Prezent dla mamy” (dalej jako „Konkurs”) jest Kornel Siwiec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K-S Finanse Kornel Siwiec, ul. Janki Bryla 29/24, 81-577 Gdynia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5882264493, e-mail: [email protected]; (dalej: „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznawania nagród oraz przekazania zwycięzcom nagród (dalej: „Regulamin”).

3. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).

4. Konkurs trwa od dnia 20 maja 2019 roku (od godziny 10:00) do dnia 26 maja 2019 roku (do godziny 23:59) – dalej jako „Czas Trwania Konkursu”.

5. Organizator Konkursu powoła Jury, w którego skład wejdą przedstawiciele wskazani przez Organizatora, a jej celem będzie wyłonienie zwycięzców Konkursu („Zwycięzcy”) w sposób i zakresie przewidzianym przez Regulamin („Jury”).

6. Zasięg terytorialny konkursu jest nieograniczony.

7. Fundatorem nagród jest Organizator.

8. Konkurs organizowany jest w portalu społecznościowym facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/zadluzenia/ („Portal”).

9. Głównym założeniem Konkursu jest zaangażowanie czytelników portalu Zadluzenia.com na profilu facebookowym zadluzenia.com, w budowanie przyjaznego wizerunku portalu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.

11. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”);
3) prześle Zadanie Konkursowe poprzez zamieszczenie w komentarzu pod postem dotyczącym rozdania biletów do kina, odpowiedź na pytanie „Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z mamą?”, (dalej jako „Odpowiedź”), co jest traktowane równoznacznie jako zgłoszenie do Konkursu („Zgłoszenie”);
4) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) zaakceptuje postanowienia Regulaminu;
– dalej jako „Uczestnik”

3. Liczba Uczestników biorących udział w Konkursie jest nieograniczona, jednakże każdy z Uczestników może być autorem tylko jednej Odpowiedzi.

4. Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora ani członek jego rodzin, przy czym za członka rodziny rozumie się małżonka, rodziców oraz rodzeństwo pracownika takiego podmiotu. Przez pracownika rozumie się także osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

5. Wysłanie Zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również poprzez Zgłoszenie, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, w odniesieniu do których zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania manipulacji danymi, przekazywania nieprawdziwych informacji lub podejmowania innych nieetycznych działań. Nadto Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w razie powzięcia wiedzy o niestosowaniu się przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie do przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym lub do postanowień Regulaminu.

7. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem uczestnika w Konkursie.

8. Zwycięzca może zostać poproszony o wzięcie udziału w działaniach informacyjnych podsumowujących Konkurs bez dodatkowej zapłaty.

9. W dowolnie wybranym momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie skanu pisemnej rezygnacji drogą mailową do Organizatora pod adres [email protected].

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Spośród przesłanych „Odpowiedzi”, opublikowanych w poście o jakich mowa w § 2 ust.2 pkt 3 Regulaminu, Jury wybierze 4 najciekawsze „Odpowiedzi”. Jury przy wyborze będzie kierować się ich innowacyjnością, kreatywnością i pomysłowością. Wybierze te, które ukazują najciekawszą i najbardziej pomysłową „Odpowiedź” na pytanie.

2. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie Czasu Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszających warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Odpowiedzi godzące w dobry wizerunek portalu Zadluzenia.com nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie i zostaną usunięte z profilu Facebook Zadluzenia.com.

§ 4. Przyznanie nagród w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są cztery bony do sieci sklepów Apart o wartości 250 zł każdy, wymieniane dalej jako „Nagrody”.

2. Każdy Uczestnik Konkursu jest uprawniony do zdobycia wyłącznie jednej Nagrody w Konkursie.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

4. Nagrody ufundowane przez Organizatora Konkursu zostaną wydane przez Organizatora zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.). Jeżeli w związku z wartością Nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem Nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na podany przez Zwycięzcę rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/zadluzenia/ w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, poprzez wskazanie czterech zwycięskich Odpowiedzi.

6. Laureaci będący autorami nominowanych Odpowiedzi opublikowanych na stronie zgodnie z ust. 5 powyżej zobowiązani są skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na Facebooku w terminie kolejnych 5 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o wygranej na stronie https://www.facebook.com/zadluzenia/ , podając dane konieczne do przesłania Nagrody tj. imię nazwisko, adres korespondencyjny oraz dane niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego zgodnie z § 4 ust. 4 powyżej tj. numer rachunku bankowego, jednocześnie zamieszczając w wiadomości zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych, zgodnie z postanowieniami § 6 poniżej, przy czym wyrażenie zgody przez Laureata jest dobrowolne ale jej nie udzielenie uniemożliwia uzyskania przez Laureata statusu Zwycięzcy i przyznanie mu Nagrody.

7. Odpowiedź, Uczestnika któremu przyznano Nagrodę, zostanie zamieszczona na stronie https://www.facebook.com/zadluzenia/ zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

8. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

1) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
2) nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania Nagrody;
3) nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych od przyznania i przekazania mu Nagrody;
4) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
5) naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
6) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie;
7) swoim działaniem lub wypowiedziami naruszył dobre imię Organizatora lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przyznania i przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezawinionych, a zwłaszcza podania błędnego adresu korespondencyjnego przez Zwycięzcę.

10. Utrata prawa przez Laureata lub Zwycięzcę w rozumieniu postanowień Regulaminu oznacza, że osoba taka nie może się ubiegać o przyznanie Nagrody i nie przysługują jej żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

§5. Autorskie prawa majątkowe

1. Uczestnik Zgłaszając się do udziału w Konkursie oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem, a Odpowiedź nie została wykorzystana w żadnym innym konkursie i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie Odpowiedzi, zgodnie z postanowieniami ust. 2 – 6 poniżej.

2. Dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi do nieodwołalnego, nieodpłatnego i wielokrotnego wykorzystania Odpowiedzi, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania przez Organizatora.

3. Dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznacznie z udzieleniem Organizatorowi z chwilą przesłania Zgłoszenia do udziału w Konkursie licencji niewyłącznej czasowej do wykorzystywania Odpowiedzi w ramach aktywności Organizatora związanej z Konkursem.

4. Podanie przez Uczestnika danych o których mowa w § 4 ust. 6 powyżej jest jednoznacznie z przeniesieniem na Organizatora służących Uczestnikowi z mocy ustawy autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i miejscu korzystania i rozporządzania Odpowiedzią. Przejście na Organizatora autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przesłania przez Uczestnika danych o których mowa w §4 ust. 6 powyżej.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wykorzystania Odpowiedzi w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie odpowiedzi dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i drukarską;
2) wprowadzanie do obrotu;
3) publiczne udostępnianie;
4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu;
5) wystawienie, wyświetlenie;
6) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną;
7) nadania za pośrednictwem satelity;
8) reklama, promocja.

6. Uczestnik z chwilą o której mowa w ust. 4 powyżej, w upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Odpowiedzi oraz do wprowadzania w niej zmian w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Odpowiedzi. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora. W szczególności, autor Odpowiedzi zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Odpowiedzi, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Odpowiedzi.

§ 6. Dane osobowe

1. Laureat z momentem wskazanym w § 4 ust. 6 Regulaminu zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, oraz numer rachunku bankowego wskazanego w § 4 Regulaminu, w celu i zakresie związanym z rozstrzygnięciem Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem Nagrody, z rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu, z archiwizacją, marketingiem towarów lub usług Organizatora oraz z przeprowadzeniem analizy i statystyki.

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolne tak samo jak przystąpienie do Konkursu, jednakże brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu i zakresie opisanym w ust. 1 wyklucza możliwość uzyskania przez Laureata statusu Zwycięzcy oraz przyznanie i przekazanie mu Nagrody przez Organizatora.

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) przez Organizatora.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika (ADO) jest Organizator;
2) Dane kontaktowe Organizatora to: [email protected].
3) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom wchodzącym w skład redakcji Zadluznenia.com, podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz serwisu i utrzymania obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Organizatora lecz tylko w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia Konkursu;
4) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu, a w celach archiwalnych przez okres 5 lat od rozstrzygnięcia Konkursu;
5) Uczestnik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania lub zmiany swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingu bezpośredniego;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika;
f) przenoszenia danych,
g) cofnięcia zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) żądania usunięcia jego danych osobowych;

7) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§7. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, lub w formie elektronicznej na adres [email protected], w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji).

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

4. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji.

5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie lub pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

§8. Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu. Regulamin pozostaje do wglądu na https://www.facebook.com/zadluzenia/.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Uczestników Konkursu oraz osób trzecich (w szczególności Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci Internet), na których powstanie nie miał wpływu.

§9. Postanowienia dodatkowe

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz sieć sklepów Apart, ani z nim związany.

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Odpowiedzi będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, unieważnienia lub zakończenia Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.

9. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.facebook.com/zadluzenia/ w okresie trwania Konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Loteria: „Pieniądze na start w biznesie” w ING & Mastercard
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
11 września 2021

Loteria: „Pieniądze na start w biznesie” w ING & Mastercard

Bank BNP Paribas nagrodzony w konkursie Dyrektor Marketingu Roku 2019
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
12 grudnia 2019

Bank BNP Paribas nagrodzony w konkursie Dyrektor Marketingu Roku 2019

Kredyt1000 – pożyczka online
Firmy pożyczkowe
author
Halszka Gronek
06 sierpnia 2018

Kredyt1000 – pożyczka online

T-Mobile Usługi Bankowe w Białymstoku
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Białymstoku

Allegro SMART – bezpłatne zwroty na Poczcie Polskiej
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 grudnia 2018

Allegro SMART – bezpłatne zwroty na Poczcie Polskiej

Jak przygotować się do spotkania z pośrednikiem finansowym?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
18 czerwca 2019

Jak przygotować się do spotkania z pośrednikiem finansowym?

Porównaj