Kredyt a pożyczka

author
28 kwietnia 2020

Na polskim rynku finansowym znajdziemy wiele produktów. Do najpopularniejszych należą jednak: kredyt i pożyczka. Chociaż oba polegają na tym, że klient pożycza pieniądze od konkretnej instytucji finansowej, to te pojęcia nie są ze sobą tożsame. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym się różnią i przedstawimy ich cechy wspólne.

Kredyt online, kredyt hipoteczny, a może pożyczka na raty? Potrzebujesz gotówki i nie wiesz, co wybrać? Spokojnie, wiele osób zastanawia się nad tym, czy zdecydować się na kredyt lub pożyczkę. Zdarza się również, że mylimy ze sobą te dwa pojęcia. Chociaż na co dzień używamy ich zamiennie, to nie powinniśmy tego robić, bo pożyczka i kredyt różnią się od siebie pod wieloma względami.

Przeglądając różne oferty, zarówno w sieci, jak i w stacjonarnych placówkach banków, znajdziemy kilka rożnych opcji pożyczek i kredytów. Od pożyczki na dowód po pożyczkę pod zastaw. W kolejnych akapitach tekstu przedstawimy wszystkie najistotniejsze różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

Kredyt – co to jest?

Szukasz najlepszego kredytu? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe 2020 – minimum formalności

Kredyty konsolidacyjne online – 100% online

Pożyczka – co to jest?

Szukasz najlepszej pożyczki? Sprawdź:

Pożyczki bez BIK – także dla zadłużonych

Pożyczki bez baz – z negatywną historią

Kredyt a pożyczka – czym się różnią?

Po krótki wyjaśnieniu, czym jest kredyt, a czym pożyczka, sprawdzimy podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma produktami.

Analizując kredyt i pożyczkę podzielmy pojęcia na kilka zależnych, czyli:

 1. strony zawarcia umowy
 2. formę umowy
 3. podstawę prawną
 4. przedmiot naszego zobowiązania
 5. koszt
 6. cel finansowania
 7. czas trwania naszego zobowiązania
 8. rodzaj spłaty

1) Strony umowy

Klient, który zdecyduje się na kredyt może go otrzymać jedynie w banku. W przypadku pożyczki może mu jej udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, czyli dowolna instytucja finansowa. Do pożyczek, których udziela osoba fizyczna, należą na przykład pożyczki prywatne. Tego typu zobowiązań udzielają prywatni pożyczkodawcy, a nawet osoby z rodziny, czyli naszego najbliższego otoczenia.

2) Forma umowy

To kolejny element, który różni się przy kredycie i pożyczce. Umowa o kredyt musi zostać spisana, natomiast w przypadku pożyczki umowa może być w dowolnej formie do kwoty równej 1 000 zł.

3) Podstawa prawna

Oba produkty regulują konkretne przepisy (o czym więcej piszemy w kolejnych akapitach tekstu). Kredyt – ustawa Prawo bankowe, a także kodeks cywilny oraz Ustawa o kredycie konsumenckim. Pożyczkę – Kodeks cywilny oraz Ustawa o kredycie konsumenckim.

4) Przedmiot zobowiązania

W przypadku kredytu przedmiotem zobowiązania mogą być jedynie pieniądze, a w przypadku pożyczki – konkretnie określone wartości materialne.

5) Koszt finansowania

Analizując koszt naszego zobowiązania, umowa o kredyt generuje zawsze dodatkowe koszty. Z drugiej strony, umowa o pożyczkę może, ale nie musi dodatkowo obciążać pożyczkobiorcę.

6) Cel finansowania

Klient, który zdecyduje się na kredyt musi określić dokładny cel swojego zobowiązania, na przykład nowe mieszkanie lub zakup wymarzonego auta. Cel pożyczki jest dowolny.

7) Czas trwania

Osoba, która podpisuje umowę kredytową musi liczyć się z tym, że kredyt będzie towarzyszył jej przez dłuższy czas. Pożyczkę zazwyczaj bierzemy na czas od kilku do kilkunastu miesięcy.

8) Rodzaj spłaty

W zależności od tego, jak pożyczkobiorca umówi się z pożyczkodawcą, może spłacić pożyczkę jednorazowo, na przykład chwilówkę po 30 dniach lub w co miesiąc, w ratach. W przypadku kredytu, klient może spłacać go jedynie w formie ratalnej.

Podsumowując, kredyt i pożyczka różnią się od siebie pod wieloma względami. W prostej tabeli zamieściliśmy najistotniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma, bardzo popularnymi produktami:

POŻYCZKA

KREDYT

Strony umowy

Pożyczki mogą udzielić osoby prywatne lub podmioty prawne

Kredytu udziela wyłącznie bank

Forma umowy

Do 1 000 zł forma dowolna

Koniecznie spisana

Podstawa prawna

Kodeks cywilny

oraz Ustawa o kredycie konsumenckim

Ustawa Prawo bankowe,

Kodeks cywilny oraz Ustawa

o kredycie konsumenckim

Przedmiot finansowania

Pieniądze lub konkretne wartości materialne

Pieniądze

Koszt finansowania

Umowa może, ale nie musi generować dodatkowych kosztów

Umowa zawsze generuje dodatkowy koszt

Cel finansowania

Dowolny

Określony

Czas trwania zobowiązania

Krótki

Długi

Rodzaj spłaty

W ratach lub jednorazowo

W ratach

Kredyt a pożyczka – podstawa prawna

Podobnie jak inne produkty finansowe, kredyt i pożyczka są uregulowane prawnie.

Informacje o umowie pożyczki znajdziemy w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o Kredycie konsumenckim.

§

PODSTAWA PRAWNA

Pożyczka

Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Art. 721. Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Art. 722. Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Art. 723. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego
pożyczkę.

Art. 724. Jeżeli rzeczy otrzymane przez biorącego pożyczkę mają wady, dający pożyczkę obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się w wypadku, gdy biorący mógł z łatwością wadę zauważyć.


Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93

Analizując przepisy prawne dotyczące kredytu, to umowę o kredyt określają przepisy Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o Kredycie konsumenckim.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 69. 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:
1) strony umowy;
2) kwotę i walutę kredytu;
3) cel, na który kredyt został udzielony;
4) zasady i termin spłaty kredytu;
4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej
niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania
kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest
kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania
na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;
5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

3. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku.


Fragment/Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939

Cel wzięcia kredytu i pożyczki

Przeanalizujmy dokładnie cel wzięcia kredytu i pożyczki. Mogłoby się wydawać, że w przypadku kredytu i pożyczki, podmiot, który udziela zobowiązania nie musi znać konkretnego celu finansowania. Nic bardziej mylnego. O ile w przypadku kredytu zawsze mamy do czynienia z określonym celem, to przy pożyczce sprawa może wyglądać nieco inaczej.

Podkreślmy to jeszcze raz, przedmiotem finansowania pożyczki może być zarówno nowe auto, jak i wymarzone wczasy nad morzem. Klient może otrzymać od pożyczkodawcy pieniądze lub określoną wartość materialną. Po otrzymaniu pieniędzy z pożyczki, w sytuacji, której klient się nie spodziewał, może on zmienić swój cel i wydać środki na cokolwiek. Wszystko zależy od jego potrzeb.

W przypadku kredytu cel musi być ściśle określony w umowie kredytowej. Kredytobiorca już na samym początku definiuje cel swojego zobowiązania.

Ważne! Bank może zażądać od kredytobiorcy zwrotu finansowania, jeśli ten wykorzysta środki na coś innego, niż cel zawarty wcześniej w umowie.

Forma zawarcia umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowa o pożyczkę może być zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie. To, jaką formę przybierze, nie zależy jedynie od preferencji stron umowy.  Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, jeśli pożyczka przekroczy kwotę 1 000 zł, to umowa powinna być zawarta na piśmie. Co więcej, o ile ta umowa pożyczki jest także kredytem konsumenckim, to równanie powinna być zawarta na piśmie.

Analizując formę zawarcia umowy w przypadku kredytu, to zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim musi być ona zawarta pisemnie. Wyjątkiem są umowy, które zostały zawarte elektronicznie. Takie przypadki również są dozwolone.

Ważne! Umowa kredytu, aby była poprawna, musi zawierać konkretne informacje i elementy. Mowa między innymi o: stronach umowy, kwocie i walucie kredytowania klienta, jego celu, zasadach i sprecyzowanych terminach spłaty rat, wysokości oprocentowania, a także zabezpieczeniu i całkowitym koszcie zobowiązania klienta.

Czas otrzymania pożyczki i kredytu

Temat czasu, w jakim klient otrzyma pieniądze w przypadku pożyczki i kredytu jest różny. Powtarzając już sformułowanie wszystkim znane jak mantrę – wszystko zależy od konkretnej oferty.

Z pewnością, w przypadku pożyczki czas ten może (ale nie musi!) być krótszy. Analizując na przykład popularne w Polsce chwilówki, klient decydując się na takie zobowiązanie, może otrzymać pieniądze nawet w 15 minut od momentu wydania pozytywnej decyzji w sprawie finansowania.

Osoba, która wybierze kredyt w banku na pewno poczeka dłużej na pieniądze. Banki dokładnie weryfikują klienta w różnych bazach. Analizują szczegółowo historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy i sprawdzają jego dochody. W efekcie – czas, w którym środki spłyną do klienta może się wydłużyć nawet do kilku tygodni.

Kredyt a pożyczka – cechy wspólne

Chociaż kredyt i pożyczka różnią się od siebie pod wieloma względami, to posiadają jednak pewne cechy wspólne.

Zarówno kredyt, jak i pożyczka to rodzaj zobowiązania, które powoduje, że klient się zadłuża i zobowiązuje do oddania w przyszłości pożyczonych pieniędzy. Oba produkty polegają na tym samym, czyli na otrzymaniu zastrzyku pieniędzy na potrzeby kredytobiorcy/pożyczkobiorcy. Cechą wspólną kredytu i pożyczki jest maksymalna wysokość oprocentowania.

Kredyt a pożyczka – kto udziela?

Kredytów udzielają przede wszystkim banki. To instytucje finansowe, których działalność jest uregulowana prawnie. Co więcej, banki podlegają stałemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a ich środki są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To bardzo ważna informacja, ponieważ w przypadku upadku banku, Fundusz zwraca konsumentom pieniądze.

Instytucje pożyczkowe nie mają prawa do gromadzenia pieniędzy. Udzielają one jednak pożyczek. Podstawową różnicą jest fakt, że jeśli zdecydujemy się na pożyczkę, instytucja, w której wzięliśmy pożyczkę upadnie, to nie otrzymamy żadnych pieniędzy.

Co więcej, pożyczek mogą udzielać również osoby prywatne (osoby fizyczne). Zarówno osoby prywatne, jak i instytucje pożyczkowe nie muszą znać celu finansowania. Mogą go jednak zaznaczyć w umowie. Podobnie jest w przypadku pobierania opłat za udzielenie pożyczki. Zobowiązanie może być darmowe, ale nie musi. Wszystko zależy od podmiotu, który pożyczka pieniądze pożyczkobiorcy.

Całkowity koszt pożyczki i kredytu

Decydując się na pożyczkę lub kredyt warto mieć świadomość, jakie koszty poniesiemy w związku z naszym zobowiązaniem. Na całkowity koszt pożyczki/kredytu składa się wiele elementów, w tym:

 • Opłata przygotowawcza
 • Kapitał
 • Prowizja
 • Wysokość oprocentowania
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku
 • Opłata weryfikacyjna
 • Opłata za ustanowienie zabezpieczenia
 • Odsetki
 • Ubezpieczenie zobowiązania
 • Opłata administracyjna

To, jakie dodatkowe opłaty poniesiemy, zależy od konkretnej oferty, którą jesteśmy zainteresowani. Dlatego przed podpisaniem umowy dokładnie przestudiujmy warunki zobowiązania.

Ważne! Pożyczkodawca lub kredytodawca musi zawrzeć w konkretnych punktach umowy lub regulaminu pożyczki wszystkie koszta związane z finansowaniem.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 13. 1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami:
(…)
10) w odpowiednich przypadkach, informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o odsetkach, prowizjach, marżach, opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie z
instrumentów płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie; (…).


Źródło: Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715

Kiedy warto brać kredyt a kiedy pożyczkę?

Jeśli zastanawiasz się, który produkt finansowy wybrać, to dokładnie przeanalizuj swoje potrzeby i możliwości. Zastanów się, czego potrzebujesz? Czy masz zdefiniowany cel finansowania? Co chcesz osiągnąć, dzięki dodatkowemu zastrzykowi pieniędzy?

Wybierając pożyczkę na pewno zyskamy na czasie. Instytucja pożyczkowa wypłaci nam ją szybciej niż bank kredyt (szczególnie w przypadku chwilówki na miesiąc). Jeżeli potrzebujesz kwoty zdecydowanie wyższej niż maksymalnie kilka tysięcy złotych – wybierz kredyt w banku. Wysokość kredytów może sięgać setek tysięcy złotych. Wszystko zależy od rodzaju oferty.

Przy pożyczka procedury i formalności są przeważnie ograniczone do minimum. Dla porównania, banki dokładnie sprawdzają kredytobiorcę w wielu bazach i weryfikują jego dochody oraz historię kredytową. Weryfikacja finansowych możliwości klienta zajmuje o wiele więcej czasu.

Kredyt a pożyczka – co jest bezpieczniejsze?

Każdy z nas chciałby mieć stuprocentowa pewność, że zobowiązanie, na które się zdecyduje będzie bezpieczne. Na pytanie, który produkt – pożyczka lub kredyt, nie można odpowiedzieć jednoznacznie, jednak większe prawdopodobieństwo jakichkolwiek problemów występuje przy pożyczce. Tym bardziej, jeśli pożyczamy pieniądze od kogoś bliskiego, nie podpisując przy tym żadnych dokumentów, które w razie kłopotów będą świadczyć na naszą korzyść.

Co więcej, pożyczka jest regulowana w oparciu o Kodeks cywilny. W sytuacji problemu, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. Kredytowi towarzyszą dokładnie sprecyzowane dokumenty i jest on prawnie chroniony.

Ubezpieczenie kredytu i pożyczki

Klient, który decyduje się na kredyt lub pożyczkę, może ubezpieczyć swoje zobowiązanie. Nie jest to opcja konieczna, ale w przypadku wielu ofert, kredytodawca musi opłacić dodatkowe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie kredytu to nic innego jak jedna z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty naszego zobowiązania. Tego typu produkt ma wesprzeć kredytobiorcę w spłacie rat kredytu w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub w wyniku szkody na nieruchomości.

Na rynku spotkamy różne rodzaje ubezpieczeń, na przykład:

 • ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie w przypadku utraty pracy lub niezdolności do wykonywania obowiązków w pracy
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Jeśli zastanawiamy się nad tym, czy warto podpisać umowę o ubezpieczenie, to pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzić jej warunki.

Na co warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o kredyt?

Decydując się na jakiekolwiek zobowiązanie, warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, którą mamy zamiar podpisać. Pochopne i nagłe podejmowanie decyzji pod wpływem chwili może nas kosztować w przyszłości wiele nerwów i niepotrzebnych zmartwień.

Niezależnie od tego, na jaki produkt zamierzamy się zdecydować, pamiętajmy o kilku prostych zasadach:

Zapoznaj się z umową!

Krok po kroku prześledź warunki finansowania. Jeśli czegoś nie rozumiesz, to dopytaj. W tym przypadku doskonale sprawdza się powiedzenie: “kto pyta, nie błądzi”.

Zweryfikuj RRSO

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania określa całkowity koszt zobowiązania, który musi ponieść każdy kredytobiorca. RRSO uwzględnia już dodatkowe opłaty, jak prowizje, ubezpieczenia czy inne opłaty bankowe, które klient płaci co miesiąc.

Pamiętaj o wszystkich kosztach zobowiązania

W całkowity koszt kredytu lub pożyczki wchodzi wiele elementów. Sprawdź dokładnie, za co zapłacisz. Zweryfikuj takie opłaty, jak opłata przygotowawcza, weryfikacyjna, dodatkowe ubezpieczenia lub prowizje.

Od umowy możesz odstąpić

Każdy, kto chce nieodpłatnie odstąpić od umowy, może to zrobić w trakcie 14 dni od podpisania dokumentów. Klient w takiej sytuacji nie musi podawać przyczyny i opłacać żadnych kosztów.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy dostanę pożyczkę w banku?

Tak. Niektóre banki, oprócz kredytów gotówkowych lub hipotecznych, posiadają w swojej ofercie pożyczki gotówkowe.

2. Kiedy dostanę pieniądze z chwilówki?

Chwilówka jest zobowiązaniem, które przede wszystkim cechuje się szybkością transakcji i minimalnymi formalnościami, dlatego pieniądze mogą wpłynąć na konto klienta nawet w kwadrans od momentu podpisania wniosku.

3. Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa określa naszą kondycję finansową. Bank sprawdza naszą zdolność kredytową, aby mieć pewność, że będziemy w stanie spłacać nasze zobowiązanie.

4. Co to jest całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu określa wszystkie opłaty, które klient musi zapłacić w związku z kosztami, jakie naliczy kredytodawca (bank) za udzielone zobowiązanie.

5. Czy mogę zrezygnować z pożyczki lub kredytu?

Tak. Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy w trakcie dwóch tygodni od dnia podpisania dokumentów.

6. Czy biorąc pożyczkę muszę podpisać umowę?

To zależy od kwoty pożyczanych pieniędzy. Finansowania do 1 000 zł  nie muszą być uregulowane na piśmie, jednak zawsze warto zabezpieczyć się odpowiednim dokumentem. W razie problemów, mamy wówczas dowód w sprawie.

7. Czy muszę korzystać z ubezpieczenia kredytu lub pożyczki?

Wszystko zależy od naszych potrzeb i oferty, z której chcemy skorzystać. Niektórzy pożyczkodawcy, a szczególnie bank proponują klientom oferty z obligatoryjnym ubezpieczeniem. Wtedy klient musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Pamiętajmy, że większość polis jest dodatkowa.

8. Potrzebuję pieniędzy na wymarzone auto. Z którego produktu powinienem skorzystać: z pożyczki czy kredytu?

W przypadku zainteresowania kupnem nowego auta warto skorzystać z dedykowanych kredytów. Najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt samochodowy, który jest typową ofertą na zakup wymarzonego pojazdu.

9. Czy mogę wziąć kredyt na dowolny cel?

Niestety, kredyt zawsze musi mieć sprecyzowany cel. Jeśli nie jesteśmy pewni, na co przeznaczymy pieniądze, lepiej jest skorzystać z pożyczki. Środki z pożyczki gotówkowej możemy przeznaczyć na cokolwiek, a wcześniej, przy podpisywaniu umowy nie musimy precyzować celu naszego finansowania.

10. Jakie elementy składają się na całkowity koszt kredytu?

To, za co będziemy musieli zapłacić zależy od konkretnej oferty, którą jesteśmy zainteresowani. Na całkowity koszt kredytu składa się między innymi: opłata przygotowawcza, kapitał, prowizja, wysokość oprocentowania, czasem opłata za rozpatrzenie wniosku czy opłata weryfikacyjna.


Źródła:

https://www.uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php#faq1714

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przewodnik%20po%20kredycie%20konsumenckim%202018_64304.pdf

https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenia_kredytow__2868

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych

https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Na_co_zwrocic_uwage_przed_podpisaniem_umowy_o_kredyt_pozyczke__22220

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Konin
Pożyczki miasta
author
21 marca 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Konin

ZUS oddział w Rzeszowie
Oddziały
author
12 września 2019

ZUS oddział w Rzeszowie

Biuro paszportowe w Lesznie
Biura paszportowe
author
23 maja 2022

Biuro paszportowe w Lesznie

Kwota wolna od potrąceń 2021
Bez kategorii
author
31 grudnia 2020

Kwota wolna od potrąceń 2021

Barometr Zawodów 2019 – dane Ministerstwa
Bez kategorii
author
13 maja 2019

Barometr Zawodów 2019 – dane Ministerstwa