Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

author
Halszka Gronek
22 marca 2020

Potrzebujesz środków na zakup lub remont domu, lecz nie jesteś pewny, z którego  rozwiązania skorzystać: pożyczki hipotecznej czy może kredytu hipotecznego? W dzisiejszym artykule wskażemy najważniejsze równice pomiędzy tymi dwoma produktami. Zapraszamy do lektury!

Kredyt hipoteczny – co to jest?

Posługując się fachową definicją, kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem udzielanym przez instytucję finansową na ustalone cele mieszkaniowe klienta, po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Co to oznacza?

Kredyt hipoteczny na cel mieszkaniowy

Kredyt hipoteczny to kredyt (umowa obowiązująca na mocy specjalnych przepisów prawa) zaciągany na cel mieszkaniowy, czyli przykładowo na zakup mieszkania, budynku, domu bądź działki. Istotą takiego kredytu jest zabezpieczenie wierzytelności hipoteką, czyli dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej danej nieruchomości, który blokować będzie pewne ruchy cywilnoprawne właściciela (przykładowo nie będzie on mógł sprzedać nieruchomości bez zgody banku posiadającego hipotekę). 

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. Umowa o kredyt hipoteczny

1. Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:

1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy […];

2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;

4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.


Źródło: Dz.U.2017.0.819 – Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Kredyt hipoteczny z hipoteką umowną

Hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości ma jeden podstawowy cel: umożliwia ona zabezpieczenie kredytu (wierzytelności) poprzez nadanie wierzycielowi prawa do dochodzenia należności z tej nieruchomości. Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 65. Pojęcie, przedmiot i zakres hipoteki

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).


Źródło: Dz.U.2019.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Pożyczka hipoteczna – co to jest?

Pożyczka hipoteczna może, lecz nie musi być tym samym, co kredyt hipoteczny. Wszystko to zależy od faktu spełnienia warunków opisanych w treści ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. Umowa o kredyt hipoteczny

2. Za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę:

1) pożyczki,

[…].

– o ile spełnia warunki określone w ust. 1.


Źródło: Dz.U.2017.0.819 – Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Jak stanowi podstawa prawna, pożyczkę hipoteczną można uznać za kredyt hipoteczny tylko wtedy, kiedy będzie ona zaciągnięta na cel mieszkaniowy niezwiązany z działalnością gospodarczą i kiedy zabezpieczeniowa zostanie hipoteką umowną lub innym prawem związanym związany z nieruchomością mieszkalną.

Pożyczki hipoteczne w praktyce

W praktyce pożyczkodawcy oferujący pożyczki hipoteczne nie oferują produktów tożsamych z kredytami hipotecznymi – nie spełniają one bowiem definicyjnych warunków uznania za kredyt  hipoteczny.

Oferty pożyczek hipotecznych dotyczą produktów finansowych wypłacanych na dowolny cel, przy czym finansowanie zabezpieczone jest pewnym prawem związanym związany z nieruchomością mieszkalną. Zazwyczaj jest to hipoteka umowna, czyli wpis do księgi wieczystej zabezpieczający  wierzytelność na rzecz pożyczkodawcy. Czasami jednak pożyczkodawcy decydują się na udzielenie pożyczki po zastaw nieruchomości – nie jest to już pożyczka hipoteczna sensu stricto, lecz 

 

Kredyt a pożyczka hipoteczna – różnice

W większości przypadków pożyczki oferowane przez instytucje pożyczkowe nie spełniają podstawowego warunku  uznania ich za kredyt hipoteczny – nie są one celowe. Oznacza to, iż gotówkę wypłaconą w wyniku pozytywnej decyzji pożyczkowej możemy spożytkować na dowolny cel, a nie, tak jak w przypadku kredytu hipotecznego, na cel mieszkaniowy.

Ustawa o o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ustanawia, iż umowa o kredyt hipoteczny to umowa dotycząca finansowania przeznaczonego na:

"

sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy […]; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części; udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Z kolei w przypadku pożyczki (także tej hipotecznej) cel finansowania jest dowolny. Ustawa regulująca kwestię funkcjonowania instytucji pożyczki, Kodeks cywilny, w żaden sposób nie obostrza kwestii konkretnego celu wypłaty pożyczki. W akcie prawnym czytamy, co następuje:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 720. Umowa pożyczki

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.


Źródło: Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Kredyt a pożyczka hipoteczna – podobieństwa

Kredyt i pożyczka hipoteczna mogą być zasadniczo tym samym produktem, o ile spełnione są warunki definicyjne kredytu hipotecznego (jest on zaciągnięty na cel mieszkaniowy i zabezpiecza się go hipoteką umowną). W większości przypadków pożyczki oferowane przez instytucje pożyczkowe nie spełniają jednak pierwszego warunku. Oznacza to, iż gotówkę wypłaconą w wyniku pozytywnej decyzji pożyczkowej możemy spożytkować na dowolny cel. 

W przypadku tego typu  pożyczek pozostaje jednak spełniony warunki drugi, czyli zabezpieczenie hipoteką. Pożyczki i kredyty hipoteczne są do siebie podobne właśnie ze względu na zabezpieczenie w postaci uczynienia wpisu do księgi wieczystej o wierzytelności z tytułu umowy bankowej. Warto jednak dodać, iż wierzytelność zabezpieczona hipoteką to raptem jedna z form hipoteki w rozumieniu przepisów o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa przewiduje także następujące formy:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 65. Pojęcie, przedmiot i zakres hipoteki

2. Przedmiotem hipoteki może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.


Źródło: Dz.U.2019.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Kredyt czy pożyczka hipoteczna – co wybrać?

Wybór między pożyczką a kredytem hipotecznym zależy przede wszystkim od tego, jaki jest cel finansowania. Jeśli zależy nam na zaciągnięciu finansowania typowo na cele mieszkaniowe (przykładowo na zakup działki czy domu), powinniśmy skorzystać z kredytu hipotecznego. 

Jeśli chcemy uzyskać finansowanie na dowolny cel, ale z braku innych zabezpieczeń jesteśmy  skłonni ustanowić hipotekę umowną na posiadanej przez nas nieruchomości, możemy skorzystać z jednej z ofert pożyczki hipotecznej. Tego typu produkty oferowane są nie tylko przez banki, lecz także SKOK-i i wiele firm pożyczkowych. 

Jeszcze inne rozwiązanie rekomendujemy, jeśli potrzebujemy pieniędzy na cel mieszkaniowy, jednak kwota finansowania jest relatywnie mała (na przykład 40 tysięcy złotych). W takim  wypadku rekomendujemy skorzystanie z kredytu gotówkowego lub – jeśli taki jest cel naszego finansowania – kredytu na remont mieszkania. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole oddział w Białej Podlaskiej
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Credit Agricole oddział w Białej Podlaskiej

E-paragon w Polsce
Emerytura
author
Halszka Gronek
18 kwietnia 2020

E-paragon w Polsce

Bocian Pożyczki w Szczecinie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
21 lipca 2019

Bocian Pożyczki w Szczecinie

Analiza budżetu przed zaciągnięciem kredytu
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
02 listopada 2020

Analiza budżetu przed zaciągnięciem kredytu

Coraz lepsze nastroje zakupowe polskich konsumentów
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
26 listopada 2019

Coraz lepsze nastroje zakupowe polskich konsumentów

Kredyt gotówkowy Kalisz
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
24 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Kalisz

Porównaj