Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

author
Halszka Gronek
24 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Potrzebujesz środków na zakup lub remont domu, lecz nie jesteś pewny, z którego  rozwiązania skorzystać: pożyczki hipotecznej czy może kredytu hipotecznego? W dzisiejszym artykule wskażemy najważniejsze równice pomiędzy tymi dwoma produktami. Sprawdzamy szczegóły.

Spis treści:

  1. Kredyt hipoteczny – co to jest?
  2. Pożyczka hipoteczna – co to jest?
  3. Kredyt a pożyczka hipoteczna – różnice
  4. Kredyt a pożyczka hipoteczna – podobieństwa
  5. Kredyt czy pożyczka hipoteczna – co wybrać?
  6. Podsumowanie
  7. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Kredyt hipoteczny – co to jest?

Posługując się fachową definicją, kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem udzielanym przez instytucję finansową na ustalone cele mieszkaniowe klienta, po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Co to oznacza?

Kredyt hipoteczny na cel mieszkaniowy

Kredyt hipoteczny to kredyt (umowa obowiązująca na mocy specjalnych przepisów prawa) zaciągany na cel mieszkaniowy, czyli przykładowo na zakup mieszkania, budynku, domu bądź działki. Istotą takiego kredytu jest zabezpieczenie wierzytelności hipoteką, czyli dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej danej nieruchomości, który blokować będzie pewne ruchy cywilnoprawne właściciela (przykładowo nie będzie on mógł sprzedać nieruchomości bez zgody banku posiadającego hipotekę).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. Umowa o kredyt hipoteczny

1. Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:

1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy […];

2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;

4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.


Źródło: Dz.U.2017.0.819 – Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Kredyt hipoteczny z hipoteką umowną

Hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości ma jeden podstawowy cel: umożliwia ona zabezpieczenie kredytu (wierzytelności) poprzez nadanie wierzycielowi prawa do dochodzenia należności z tej nieruchomości. Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 65. Pojęcie, przedmiot i zakres hipoteki

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).


Źródło: Dz.U.2019.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Pożyczka hipoteczna – co to jest?

Pożyczka hipoteczna może, lecz nie musi być tym samym, co kredyt hipoteczny. Wszystko to zależy od faktu spełnienia warunków opisanych w treści ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. Umowa o kredyt hipoteczny

2. Za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę:

1) pożyczki,

[…].

– o ile spełnia warunki określone w ust. 1.


Źródło: Dz.U.2017.0.819 – Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Jak stanowi podstawa prawna, pożyczkę hipoteczną można uznać za kredyt hipoteczny tylko wtedy, kiedy będzie ona zaciągnięta na cel mieszkaniowy niezwiązany z działalnością gospodarczą i kiedy zabezpieczeniowa zostanie hipoteką umowną lub innym prawem związanym związany z nieruchomością mieszkalną.

Pożyczki hipoteczne w praktyce

W praktyce pożyczkodawcy oferujący pożyczki hipoteczne nie oferują produktów tożsamych z kredytami hipotecznymi – nie spełniają one bowiem definicyjnych warunków uznania za kredyt hipoteczny.

Oferty pożyczek hipotecznych dotyczą produktów finansowych wypłacanych na dowolny cel, przy czym finansowanie zabezpieczone jest pewnym prawem związanym związany z nieruchomością mieszkalną. Zazwyczaj jest to hipoteka umowna, czyli wpis do księgi wieczystej zabezpieczający wierzytelność na rzecz pożyczkodawcy. Czasami jednak pożyczkodawcy decydują się na udzielenie pożyczki po zastaw nieruchomości – nie jest to już pożyczka hipoteczna sensu stricto.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Kredyt a pożyczka hipoteczna – różnice

W większości przypadków pożyczki oferowane przez instytucje pożyczkowe nie spełniają podstawowego warunku uznania ich za kredyt hipoteczny – nie są one celowe. Oznacza to, iż gotówkę wypłaconą w wyniku pozytywnej decyzji pożyczkowej możemy spożytkować na dowolny cel, a nie, tak jak w przypadku kredytu hipotecznego, na cel mieszkaniowy.

Ustawa o o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ustanawia, iż umowa o kredyt hipoteczny to umowa dotycząca finansowania przeznaczonego na:

“sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy […]; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części; udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.”

Z kolei w przypadku pożyczki (także tej hipotecznej) cel finansowania jest dowolny. Ustawa regulująca kwestię funkcjonowania instytucji pożyczki, Kodeks cywilny, w żaden sposób nie obostrza kwestii konkretnego celu wypłaty pożyczki. W akcie prawnym czytamy, co następuje:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 720. Umowa pożyczki

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.


Źródło: Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Kredyt a pożyczka hipoteczna – podobieństwa

Kredyt i pożyczka hipoteczna mogą być zasadniczo tym samym produktem, o ile spełnione są warunki definicyjne kredytu hipotecznego (jest on zaciągnięty na cel mieszkaniowy i zabezpiecza się go hipoteką umowną). W większości przypadków pożyczki oferowane przez instytucje pożyczkowe nie spełniają jednak pierwszego warunku. Oznacza to, iż gotówkę wypłaconą w wyniku pozytywnej decyzji pożyczkowej możemy spożytkować na dowolny cel. 

W przypadku tego typu  pożyczek pozostaje jednak spełniony warunki drugi, czyli zabezpieczenie hipoteką. Pożyczki i kredyty hipoteczne są do siebie podobne właśnie ze względu na zabezpieczenie w postaci uczynienia wpisu do księgi wieczystej o wierzytelności z tytułu umowy bankowej. Warto jednak dodać, iż wierzytelność zabezpieczona hipoteką to raptem jedna z form hipoteki w rozumieniu przepisów o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa przewiduje także następujące formy:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 65. Pojęcie, przedmiot i zakres hipoteki

2. Przedmiotem hipoteki może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.


Źródło: Dz.U.2019.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Kredyt czy pożyczka hipoteczna – co wybrać?

Wybór między pożyczką a kredytem hipotecznym zależy przede wszystkim od tego, jaki jest cel finansowania. Jeśli zależy nam na zaciągnięciu finansowania typowo na cele mieszkaniowe (przykładowo na zakup działki czy domu), powinniśmy skorzystać z kredytu hipotecznego.

Jeśli chcemy uzyskać finansowanie na dowolny cel, ale z braku innych zabezpieczeń jesteśmy skłonni ustanowić hipotekę umowną na posiadanej przez nas nieruchomości, możemy skorzystać z jednej z ofert pożyczki hipotecznej. Tego typu produkty oferowane są nie tylko przez banki, lecz także SKOK-i i wiele firm pożyczkowych.

Jeszcze inne rozwiązanie rekomendujemy, jeśli potrzebujemy pieniędzy na cel mieszkaniowy, jednak kwota finansowania jest relatywnie mała (na przykład 40 tysięcy złotych). W takim wypadku rekomendujemy skorzystanie z kredytu gotówkowego lub – jeśli taki jest cel naszego finansowania – kredytu na remont mieszkania.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny jest rodzajem zobowiązania udzielanego przez instytucję finansową na cele mieszkaniowe, takie jak zakup mieszkania, budynku, domu lub działki. Kluczowym elementem kredytu hipotecznego jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, co oznacza wpis hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości. Wartością tego zabezpieczenia jest to, że pozwala ono bankowi dochodzić swoich praw do nieruchomości w przypadku niespłacenia kredytu przez klienta.

Pożyczka hipoteczna, z kolei, może być podobna do kredytu hipotecznego pod względem zabezpieczenia hipotecznego, ale niekoniecznie musi mieć ten sam cel mieszkaniowy. Może być udzielana na dowolny cel, ale nadal jest zabezpieczona hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną.

Podstawową różnicą między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną jest cel finansowania. Kredyt hipoteczny jest przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe, podczas gdy pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na dowolny cel.

Ostatecznie wybór między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną zależy od twoich potrzeb finansowych i celu, na jaki potrzebujesz środków. Jeśli planujesz zakup lub remont nieruchomości, kredyt hipoteczny może być odpowiednią opcją. Natomiast jeśli potrzebujesz finansowania na inne cele i jesteś gotów zabezpieczyć je hipoteką, możesz rozważyć pożyczkę hipoteczną. Warto zawsze dokładnie analizować oferty i porównywać warunki, aby wybrać najlepszą opcję dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Pytania i odpowiedzi

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie udzielane przez instytucję finansową na cele mieszkaniowe klienta, z zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości.

Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup mieszkania, domu, budynku, działki, a także na ich budowę lub przebudowę.

Kredyty hipoteczne są regulowane przede wszystkim przez Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym.

Hipoteka to zabezpieczenie kredytu poprzez wpis do księgi wieczystej danej nieruchomości, co daje bankowi prawo do dochodzenia należności z tej nieruchomości w przypadku niespłacenia kredytu.

Pożyczka hipoteczna może być podobna do kredytu hipotecznego pod względem zabezpieczenia hipotecznego, ale niekoniecznie musi mieć ten sam cel mieszkaniowy.

Główną różnicą jest cel finansowania – kredyt hipoteczny jest przeznaczony na cele mieszkaniowe, podczas gdy pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na dowolny cel.

Kredyty hipoteczne mogą udzielać banki, natomiast pożyczki hipoteczne mogą oferować zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe.

Wymagane dokumenty to m.in. dowód tożsamości, zaświadczenie o zarobkach, umowa przedwstępna lub akt notarialny dotyczący nieruchomości oraz informacje dotyczące innych zobowiązań finansowych.

Ustanowienie hipoteki umownej może obniżyć koszty pożyczki hipotecznej i umożliwia zabezpieczenie pożyczki na nieruchomości bez konieczności zakupu nowej.

Głównym ryzykiem jest możliwość utraty nieruchomości w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania, dlatego ważne jest staranne planowanie i zarządzanie finansami.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Cezary Kochalski – nowy członek Rady Polityki Pieniężnej

Jak poinformowała w ostatnim czasie Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda powołał swojego dotychczasowego doradcę na nowe stanowisko. Tym samym Cezary Kochalski stał się nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Jakie funkcje będzie pełnić na nowym stanowisku i jak do tej pory przebiegała jego kariera?

author
Alicja Hirsekorn
02 stycznia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Rejestr Danych Kontaktowych już dostępny

22 grudnia bieżącego roku ruszył Rejestr Danych Kontaktowych – o wydarzeniu tym poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Nowość ta ma na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy obywatelami, a instytucjami i urzędami.

author
Aleksandra Gościnna
31 grudnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Pożyczka 10 000 zł – gdzie dostać?

Potrzebujesz pożyczki na nagłe wydatki? Sprawdź nasz ranking pożyczek na 10 000 zł. Często, aby zaciągnąć zobowiązanie wystarczy dowód osobisty i wolny czas na wypełnienie wniosku. Sprawdź szczegóły.

author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Środzie Wielkopolskiej

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Środzie Wielkopolskiej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
05 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Prezes Pekao S.A. o współpracy z chińskimi firmami

Zgodnie z najnowszym komunikatem, jaki Bank Pekao S.A. zamieścił na swojej stronie internetowej, prezes spółki Michał Krupiński udzielił wywiadu chińskiej agencji Xinhua. Podczas rozmowy został poruszony temat korzyści z nawiązania współpracy polskich i chińskich firm. Dlaczego warto poszukiwać partnerów biznesowych tak daleko od kraju?

author
Alicja Hirsekorn
26 sierpnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

9 mln Polaków korzysta z aplikacji mobilnej banku

Już połowa użytkowników bankowości elektronicznej w swoich bankach korzysta z aplikacji na tablety i smartfony. Łącznie już 9 mln Polaków ma swój bank zawsze przy sobie, zgodnie z danymi NetB@nk za pierwszy kwartał 2019 r. W ciągu roku liczba użytkowników tych aplikacji wzrosła o 3 mln.

author
Alicja Hirsekorn
27 czerwca 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj