Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

author
Halszka Gronek
24 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Potrzebujesz środków na zakup lub remont domu, lecz nie jesteś pewny, z którego  rozwiązania skorzystać: pożyczki hipotecznej czy może kredytu hipotecznego? W dzisiejszym artykule wskażemy najważniejsze równice pomiędzy tymi dwoma produktami. Sprawdzamy szczegóły.

Spis treści:

  1. Kredyt hipoteczny – co to jest?
  2. Pożyczka hipoteczna – co to jest?
  3. Kredyt a pożyczka hipoteczna – różnice
  4. Kredyt a pożyczka hipoteczna – podobieństwa
  5. Kredyt czy pożyczka hipoteczna – co wybrać?
  6. Podsumowanie
  7. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Kredyt hipoteczny – co to jest?

Posługując się fachową definicją, kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem udzielanym przez instytucję finansową na ustalone cele mieszkaniowe klienta, po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Co to oznacza?

Kredyt hipoteczny na cel mieszkaniowy

Kredyt hipoteczny to kredyt (umowa obowiązująca na mocy specjalnych przepisów prawa) zaciągany na cel mieszkaniowy, czyli przykładowo na zakup mieszkania, budynku, domu bądź działki. Istotą takiego kredytu jest zabezpieczenie wierzytelności hipoteką, czyli dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej danej nieruchomości, który blokować będzie pewne ruchy cywilnoprawne właściciela (przykładowo nie będzie on mógł sprzedać nieruchomości bez zgody banku posiadającego hipotekę).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. Umowa o kredyt hipoteczny

1. Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:

1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy […];

2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;

4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.


Źródło: Dz.U.2017.0.819 – Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Kredyt hipoteczny z hipoteką umowną

Hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości ma jeden podstawowy cel: umożliwia ona zabezpieczenie kredytu (wierzytelności) poprzez nadanie wierzycielowi prawa do dochodzenia należności z tej nieruchomości. Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 65. Pojęcie, przedmiot i zakres hipoteki

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).


Źródło: Dz.U.2019.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Pożyczka hipoteczna – co to jest?

Pożyczka hipoteczna może, lecz nie musi być tym samym, co kredyt hipoteczny. Wszystko to zależy od faktu spełnienia warunków opisanych w treści ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. Umowa o kredyt hipoteczny

2. Za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę:

1) pożyczki,

[…].

– o ile spełnia warunki określone w ust. 1.


Źródło: Dz.U.2017.0.819 – Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Jak stanowi podstawa prawna, pożyczkę hipoteczną można uznać za kredyt hipoteczny tylko wtedy, kiedy będzie ona zaciągnięta na cel mieszkaniowy niezwiązany z działalnością gospodarczą i kiedy zabezpieczeniowa zostanie hipoteką umowną lub innym prawem związanym związany z nieruchomością mieszkalną.

Pożyczki hipoteczne w praktyce

W praktyce pożyczkodawcy oferujący pożyczki hipoteczne nie oferują produktów tożsamych z kredytami hipotecznymi – nie spełniają one bowiem definicyjnych warunków uznania za kredyt hipoteczny.

Oferty pożyczek hipotecznych dotyczą produktów finansowych wypłacanych na dowolny cel, przy czym finansowanie zabezpieczone jest pewnym prawem związanym związany z nieruchomością mieszkalną. Zazwyczaj jest to hipoteka umowna, czyli wpis do księgi wieczystej zabezpieczający wierzytelność na rzecz pożyczkodawcy. Czasami jednak pożyczkodawcy decydują się na udzielenie pożyczki po zastaw nieruchomości – nie jest to już pożyczka hipoteczna sensu stricto.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Kredyt a pożyczka hipoteczna – różnice

W większości przypadków pożyczki oferowane przez instytucje pożyczkowe nie spełniają podstawowego warunku uznania ich za kredyt hipoteczny – nie są one celowe. Oznacza to, iż gotówkę wypłaconą w wyniku pozytywnej decyzji pożyczkowej możemy spożytkować na dowolny cel, a nie, tak jak w przypadku kredytu hipotecznego, na cel mieszkaniowy.

Ustawa o o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ustanawia, iż umowa o kredyt hipoteczny to umowa dotycząca finansowania przeznaczonego na:

“sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy […]; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części; udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.”

Z kolei w przypadku pożyczki (także tej hipotecznej) cel finansowania jest dowolny. Ustawa regulująca kwestię funkcjonowania instytucji pożyczki, Kodeks cywilny, w żaden sposób nie obostrza kwestii konkretnego celu wypłaty pożyczki. W akcie prawnym czytamy, co następuje:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 720. Umowa pożyczki

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.


Źródło: Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Kredyt a pożyczka hipoteczna – podobieństwa

Kredyt i pożyczka hipoteczna mogą być zasadniczo tym samym produktem, o ile spełnione są warunki definicyjne kredytu hipotecznego (jest on zaciągnięty na cel mieszkaniowy i zabezpiecza się go hipoteką umowną). W większości przypadków pożyczki oferowane przez instytucje pożyczkowe nie spełniają jednak pierwszego warunku. Oznacza to, iż gotówkę wypłaconą w wyniku pozytywnej decyzji pożyczkowej możemy spożytkować na dowolny cel. 

W przypadku tego typu  pożyczek pozostaje jednak spełniony warunki drugi, czyli zabezpieczenie hipoteką. Pożyczki i kredyty hipoteczne są do siebie podobne właśnie ze względu na zabezpieczenie w postaci uczynienia wpisu do księgi wieczystej o wierzytelności z tytułu umowy bankowej. Warto jednak dodać, iż wierzytelność zabezpieczona hipoteką to raptem jedna z form hipoteki w rozumieniu przepisów o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa przewiduje także następujące formy:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 65. Pojęcie, przedmiot i zakres hipoteki

2. Przedmiotem hipoteki może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.


Źródło: Dz.U.2019.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Kredyt czy pożyczka hipoteczna – co wybrać?

Wybór między pożyczką a kredytem hipotecznym zależy przede wszystkim od tego, jaki jest cel finansowania. Jeśli zależy nam na zaciągnięciu finansowania typowo na cele mieszkaniowe (przykładowo na zakup działki czy domu), powinniśmy skorzystać z kredytu hipotecznego.

Jeśli chcemy uzyskać finansowanie na dowolny cel, ale z braku innych zabezpieczeń jesteśmy skłonni ustanowić hipotekę umowną na posiadanej przez nas nieruchomości, możemy skorzystać z jednej z ofert pożyczki hipotecznej. Tego typu produkty oferowane są nie tylko przez banki, lecz także SKOK-i i wiele firm pożyczkowych.

Jeszcze inne rozwiązanie rekomendujemy, jeśli potrzebujemy pieniędzy na cel mieszkaniowy, jednak kwota finansowania jest relatywnie mała (na przykład 40 tysięcy złotych). W takim wypadku rekomendujemy skorzystanie z kredytu gotówkowego lub – jeśli taki jest cel naszego finansowania – kredytu na remont mieszkania.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny jest rodzajem zobowiązania udzielanego przez instytucję finansową na cele mieszkaniowe, takie jak zakup mieszkania, budynku, domu lub działki. Kluczowym elementem kredytu hipotecznego jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, co oznacza wpis hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości. Wartością tego zabezpieczenia jest to, że pozwala ono bankowi dochodzić swoich praw do nieruchomości w przypadku niespłacenia kredytu przez klienta.

Pożyczka hipoteczna, z kolei, może być podobna do kredytu hipotecznego pod względem zabezpieczenia hipotecznego, ale niekoniecznie musi mieć ten sam cel mieszkaniowy. Może być udzielana na dowolny cel, ale nadal jest zabezpieczona hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną.

Podstawową różnicą między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną jest cel finansowania. Kredyt hipoteczny jest przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe, podczas gdy pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na dowolny cel.

Ostatecznie wybór między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną zależy od twoich potrzeb finansowych i celu, na jaki potrzebujesz środków. Jeśli planujesz zakup lub remont nieruchomości, kredyt hipoteczny może być odpowiednią opcją. Natomiast jeśli potrzebujesz finansowania na inne cele i jesteś gotów zabezpieczyć je hipoteką, możesz rozważyć pożyczkę hipoteczną. Warto zawsze dokładnie analizować oferty i porównywać warunki, aby wybrać najlepszą opcję dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Pytania i odpowiedzi

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie udzielane przez instytucję finansową na cele mieszkaniowe klienta, z zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości.

Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup mieszkania, domu, budynku, działki, a także na ich budowę lub przebudowę.

Kredyty hipoteczne są regulowane przede wszystkim przez Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym.

Hipoteka to zabezpieczenie kredytu poprzez wpis do księgi wieczystej danej nieruchomości, co daje bankowi prawo do dochodzenia należności z tej nieruchomości w przypadku niespłacenia kredytu.

Pożyczka hipoteczna może być podobna do kredytu hipotecznego pod względem zabezpieczenia hipotecznego, ale niekoniecznie musi mieć ten sam cel mieszkaniowy.

Główną różnicą jest cel finansowania – kredyt hipoteczny jest przeznaczony na cele mieszkaniowe, podczas gdy pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na dowolny cel.

Kredyty hipoteczne mogą udzielać banki, natomiast pożyczki hipoteczne mogą oferować zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe.

Wymagane dokumenty to m.in. dowód tożsamości, zaświadczenie o zarobkach, umowa przedwstępna lub akt notarialny dotyczący nieruchomości oraz informacje dotyczące innych zobowiązań finansowych.

Ustanowienie hipoteki umownej może obniżyć koszty pożyczki hipotecznej i umożliwia zabezpieczenie pożyczki na nieruchomości bez konieczności zakupu nowej.

Głównym ryzykiem jest możliwość utraty nieruchomości w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania, dlatego ważne jest staranne planowanie i zarządzanie finansami.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Od 1 stycznia 2023 znika WIBOR

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił rządowy plan pomocy skierowany do kredytobiorców, którzy obecnie mają kłopoty ze spłatą zadłużenia w związku z rosnącymi stopami procentowymi. Jednym z założeń planu ma być zlikwidowanie wskaźnika WIBOR od 2023 roku. Sprawdź szczegóły.

author
Aleksandra Gościnna
10 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Jak działa wpłatomat?

Wpłatomat to urządzenie przypominające bankomat, ale służące nie do wypłaty, a do wpłaty gotówki na własne konto bankowe. W naszym artykule sprawdzisz, jak można wpłacić pieniądze do wpłatomatu, ile kosztuje wpłata pieniędzy oraz jakie sieci wpłatomatów możesz spotkać w Polsce.

author
Dominika Byczek
14 czerwca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Jak sklepy będą otwarte w majówkę?

Majówka to czas odpoczynku - większość z nas ma w tym czasie wolne od pracy. Co za tym idzie - większość sklepów w te dni pozostaje zamknięta. Sprawdź, gdzie będzie można zrobić zakupy w dniach od pierwszego do trzeciego maja. 

author
Dominika Byczek
27 kwietnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: „Aktywni z bankiem BGŻ BNP Paribas”

Bank BGŻ BNP Paribas przygotował kolejną promocję, w której za założenie rachunku osobistego można otrzymać trzymiesięczny karnet OK System, dzięki któremu Klienci będą mieli dostęp do bardzo wielu obiektów sportowych w zupełności za darmo.

author
Patryk Byczek
16 września 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Jaśle

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Jaśle – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
18 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

mDokumenty będą działały na iPhone’ach

Dziennik Gazeta Prawna podał, że w przyszłym roku wreszcie mDokumenty będą działały na iPhone’ach i innych urządzeniach firmy Apple. Jeszcze szybciej może być dostępna aplikacja mPojazd.

author
Dominika Byczek
18 listopada 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj