Licytacja ruchomości

Licytacja ruchomości

author
Dominika Byczek
19 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Licytacja jest ostateczną formą sprzedaży ruchomości zajętej podczas egzekucji. Ostateczną w tym sensie, że komornik podjął przedtem próby sprzedaży ruchomości z wolnej ręki lub w formie tzw. sprzedaży komisowej na wniosek wierzyciela. Jest to konieczny warunek, aby mogło dojść do licytacji. Prześledźmy jej przebieg.

Spis treści:

 1. Co to jest licytacja ruchomości?
 2. Licytacja ruchomości a podstawa prawna
 3. Kto może wziąć udział w licytacji ruchomości?
 4. Pierwsza licytacja ruchomości
 5. Druga licytacja ruchomości
 6. Jak wygląda licytacja ruchomości?
 7. Licytacja ruchomości - podsumowanie
Zwiń spis treści

Co to jest licytacja ruchomości?

Licytacja ruchomości to nic innego, jak wystawienie jej na sprzedaż. Licytacja odbywa się na standardowych zasadach – wygrywa ten, kto jest gotów zapłacić najwięcej.

Licytacja ma zawsze publiczny charakter. W konsekwencji ustawodawca obciążył komornika pewnymi obowiązkami informacyjnymi. Komornik obwieszcza licytację w sposób przyjęty w danej miejscowości oraz w budynku sądu rejonowego najbliższego dla miejsca sprzedaży. Szczegółowo o aukcjach komorniczych piszemy tutaj.

Jeżeli cena wywołania przekracza 15 tysięcy złotych, komornik jednorazowo informuje o licytacji za pośrednictwem środków masowego przekazu (dziennik, radio). O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na 3 dni przed dniem licytacji albo w dniu licytacji ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. Sprawdź oferty pożyczek bez BIK oraz pożyczek na dowód.

Licytacja ruchomości a podstawa prawna

Egzekucja z ruchomości regulowana jest przez zapisy w Kodeksie postępowania cywilnego. Bezpośrednio dotyczą jej artykuły od 844 do 1040.

Art. 844. Właściwość komornika w sprawach egzekucji z ruchomości
§ 1. Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel wybierze innego komornika.
§ 2. Komornik, który wszczął egzekucję z niektórych ruchomości dłużnika, jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostałych ruchomości dłużnika, chociażby znajdowały się w okręgu innego sądu.
§ 3. Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po dokonaniu zajęcia ruchomości zawiadamia o zajęciu komornika działającego przy sądzie rejonowym, w którego okręgu znajdują się ruchomości, w chwili zajęcia, przesyłając odpis protokołu zajęcia ruchomości.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Kto może wziąć udział w licytacji ruchomości?

Licytować może ten kto wniósł 10% oszacowanej wartości ruchomości (tzw. rękojmia). Jeżeli licytacja obejmuje więcej ruchomości, licytant wnosi 10% wartości każdej ruchomości, do licytacji której zamierza przystąpić. Rękojmię wnosi się przed licytacją, najpóźniej w chwili złożenia oferty.

Każdy może obserwować przebieg licytacji, ale nie każdy może brać udział w licytacji w charakterze licytanta. 

Nie może licytować:

 • komornik
 • dłużnik
 • małżonkowie komornika/dłużnika
 • rodzice komornika/dłużnika
 • rodzeństwo komornika/dłużnika
 • dzieci komornika/dłużnika
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym
 • tzw. opieszały nabywca – w przypadku ponownej licytacji.

Licytant nie musi brać udziału osobiście, może działać przez pełnomocnika. Nie mają zastosowania przepisy części I Kodeksu Postępowania Cywilnego dot. pełnomocnictwa, w związku z powyższym pełnomocnikiem może zostać każdy, kto przedstawi pisemne upoważnienie. Sprawdź ranking pożyczek na raty.

W niektórych przypadkach krąg potencjalnych licytantów będzie ograniczony. Przykładowo, jeżeli komornik zamierza przeprowadzić licytację:

 • whisky – licytantem może zostać podmiot posiadający odpowiednią koncesję,
 • nieużytkowego przedmiotu z platyny – licytantem może być przedsiębiorca zajmujący się obrotem lub przerobem metali szlachetnych.

Pierwsza licytacja ruchomości

Stawienie się jednego licytanta wystarczy do rozpoczęcia licytacji. Cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości ruchomości. Komornik wywołuje cenę, po czym czeka na zgłoszenie od licytantów. Brak zgłoszeń powoduje, iż licytacja nie dochodzi do skutku. Pierwszą propozycją może być cena równa cenie wywołania.

Trzykrotne wygłoszenie ostatniej ceny i brak ofert skutkuje tzw. przybiciem. Formalnie przybicie następuje w drodze postanowienia o udzieleniu przybicia. Komornik wpisuje do protokołu imię i nazwisko, miejsce zamieszkania nabywcy oraz zwraca rękojmie pozostałym licytantom.

Wierzyciel lub dłużnik może wnieść tzw. skargę na udzielenie przybicia, jeżeli w ocenie skarżącego doszło do naruszenia przepisów:

 • o publicznym charakterze licytacji – np. dłużnik nie został powiadomiony o licytacji,
 • o wyłączeniu od udziału w przetargu – np. licytantem była siostra komornika,
 • o najniższej cenie nabycia – np. komornik ustalił cenę wyjściową na 70% wartości oszacowania.

Jeżeli wg naszego uznania doszło do naruszenia innych przepisów, wnosimy pisemną skargę na czynności komornika, o której pisaliśmy we wcześniejszym artykule (np. komornik odmówił udzielenia przybicia). Skarga na udzielenie przybicia nie obowiązuje przy licytacji ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu.

Skargę należy złożyć ustnie. Komornik odnotowuje skargę w protokole i niezwłocznie przekazuje akta egzekucyjne do właściwego sądu rejonowego. Sąd teoretycznie w ciągu 2 tygodni rozstrzyga skargę postanowieniem. Jeżeli po 2 tygodniach sąd nie wyda postanowienia, nabywca ma prawo w ciągu 7 dni zrzec się ruchomości i żądać zwrotu pieniędzy. Jeżeli sąd uwzględni skargę lub jeżeli nabywca skorzysta z prawa zrzeczenia się ruchomości, licytacja zostaje uznana za niedoszłą do skutku, a komornik przeprowadza ponowną licytację.

Druga licytacja ruchomości

Jeżeli pierwsza licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel w ciągu 2 tygodni może:

 • przejąć ruchomość na własność po cenie nie niższej niż cena wywołania (75% oszacowanej wartości); przeniesienie własności następuje z chwilą doręczenia postanowienia komornika o przyznaniu rzeczy na własność,
 • żądać przeprowadzenia drugiej licytacji.

Jeżeli w ciągu 2 tygodni wierzyciel nie złoży wniosku dot. dalszego przebiegu sprzedaży ruchomości, komornik umarza postępowanie egzekucyjne w stosunku do zajętej ruchomości, wydając stosowne postanowienie.

Decyzja wierzyciela jest wiążąca dla komornika. Wierzyciel ma prawo wyboru jeżeli pierwsza licytacja nie doszła do skutku: tzn. nie stawił się choćby jeden licytant albo po wywołaniu ceny przez komornika, licytanci nie zaoferowali przynajmniej ceny wywołania.

Pozostałe przypadki niepomyślnego zakończenia licytacji, które opisaliśmy wcześniej (uwzględnienie skargi na udzielenie przybicia, zrzeczenie się lub nie uiszczenie dopłaty nabywcę) skutkują ponowieniem licytacji  czyli (ujmując rzecz kolokwialnie) licznik licytacji nie postępuje. Przy niezwykle pechowym zbiegu okoliczności komornik może przeprowadzić wiele licytacji.

Cena wywołania w drugiej licytacji wynosi 50% oszacowanej wartości ruchomości. Pozostałe przepisy dot. samego przebiegu licytacji pozostają bez zmian.

Jeżeli druga licytacja nie dojdzie do skutku, wierzyciel w ciągu 2 tygodni może przejąć rzecz na własność po cenie nie niższej niż cena wywołania (50% oszacowanej wartości ruchomości). Jeżeli w ciągu 2 tygodni od niedojścia 2 licytacji do skutku, wierzyciel nie złoży wniosku przejęcia własności ruchomości, komornik umarza postępowanie egzekucyjne co do nie sprzedanej ruchomości, wydając stosowne postanowienie.

Jak wygląda licytacja ruchomości?

Z chwilą udzielenia przybicia, nabywca może korzystać z pożytków ruchomości. Przeniesienie własności nastąpi dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia i uiszczenia przez nabywcę dopłaty do 100% wylicytowanej kwoty (rękojmia zostaje zaliczona na poczet wylicytowanej kwoty).

Przyszły właściciel od razu dopłaca brakującą kwotę, jeżeli cena nabycia wynosi maksymalnie 500 zł. Jeżeli cena przekracza 500 zł nabywca ruchomości uiszcza 20% ceny (minimalnie 500 zł), pozostałą kwotę dopłaca do godziny 12 następnego dnia.

Jeżeli nabywca nie dochowa powyższych terminów, właścicielem ruchomości ponownie zostaje dłużnik, a komornik przeprowadza ponowną licytację, już bez udziału feralnego nabywcy. Ponowna licytacja odbywa się od razu po zakończeniu poprzedniej licytacji, jeżeli cena nabycia wyniosła maksymalnie 500 zł. Jeżeli cena nabycia przekroczyła 500 zł ponowna licytacja odbędzie w terminie ustalonym przez komornika. Komornik wyegzekwuje 10% ceny nabycia od opieszałego nabywcy i z wyegzekwowanej kwoty pokryje koszty związane z przeprowadzeniem licytacji.

Licytacja ruchomości - podsumowanie

Licytacja może mieć przeróżny przebieg, w zależności od motywów wierzyciela, dłużnika czy nawet sytuacji ekonomicznej. Różne mogą być także rezultaty licytacji z punktu widzenia zainteresowanych stron. Wierzyciel może być zadowolony, iż pierwsza licytacja nie doszła do skutku – otrzymuje wtedy szansę nabycia ruchomości na własność.

Dłużnik może oczekiwać umorzenia postępowania, wskutek niedojścia 2 licytacji do skutku, bowiem darzy ruchomość szczególną sympatią i nie mógłby pogodzić się z jej utratą. Licytant może oczekiwać drugiej licytacji i szansy nabycia ruchomości za połowę wartości. Należy po raz kolejny podkreślić, iż licytacja ruchomości to ostateczna forma sprzedaży i niesie za sobą kolejne koszty.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Lemoniada w mobilnym oddziale Citi

Bankowcy Citi Handlowy odwiedzą 10 miast z mobilnym oddziałem Smart Mini. Wszyscy zainteresowani będą mogli załatwić swoje sprawy finansowe i odpocząć na leżaku lub napić się lemoniady w specjalnie strefie.

author
Aneta Jankowska
30 czerwca 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Sekurytyzacja portfela wierzytelności Alior Leasing

“Alior Leasing, spółka z Grupy Alior Banku, przeprowadziła transakcję sekurytyzacji części swojego portfela wierzytelności o wartości 500 mln złotych” – informuje Alior Bank w oficjalnym komunikacie. Wierzytelności od Alior Leasing nabyła spółka celowa z siedzibą w Irlandii.

author
Dominika Byczek
21 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Santander Bank Polska kolejny raz nagradza tysiące uczniów

Do końca pierwszego miesiąca szkoły trwa promocja dla dobrych uczniów od Santander Banku Polska. Uczniowie, którzy mają dobre świadectwo i zechcą utworzyć swoje pierwsze konto mogą otrzymać nagrodę od banku.

author
Aleksandra Gościnna
24 września 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Przybywa dłużników alimentacyjnych

Coraz więcej dłużników alimentacyjnych. W trakcie pierwszych 6 miesięcy 2018 roku ich liczba wzrosła o blisko 3%, a wspólne zaległości zwiększyły się o więcej niż 6%.

author
Aneta Jankowska
04 sierpnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Sprzęt na raty dla zadłużonych – czy jest dostępny?

W przypadku braku możliwości zgromadzenia dużej kwoty, raty na sprzęt AGD czy RTV mogą okazać się niezwykle przydatne. Finansowanie udzielane jest zazwyczaj na podstawie dochodów, a także historii kredytowej klienta. Z tego powodu, osoby zadłużone lub takie, które są pod nadzorem komornika, mogą mieć trudności z zaciągnięciem finansowania na potrzebny sprzęt. Sprawdźmy czy otrzymanie sprzętu na raty dla zadłużonych jest możliwe, a także jakie sklepy oferują takie rozwiązanie.

author
Julia Wierciło
16 listopada 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

BNP Paribas oddziały w Ząbkowicach Śląskich

Szukasz informacji o oddziale BNP Paribas w Ząbkowicach Śląskich? Poniżej znajdziesz wszystkie najpotrzebniejsze informacje o placówce w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
22 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj