Mieszkanie na Start – dopłaty do czynszu

Mieszkanie na Start – dopłaty do czynszu

author
Dominika Byczek
22 października 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Mieszkanie na Start to nowy rządowy program, dzięki któremu będzie można uzyskać dopłaty do czynszu na wynajem mieszkania. Dofinansowania są przeznaczone dla tych, którzy zarabiają zbyt wiele, by otrzymać lokale socjalne, ale jednocześnie zbyt mało, by kupić mieszkanie na własność. Sprawdzmy wszystkie szczegóły.

Spis treści:

1. Mieszkanie na Start – co to jest?
2. Kiedy rusza program?
3. Kto może otrzymać dopłatę?
4. Kryterium dochodowe.

5. Wysokość dopłat – tabela.
6. Jak otrzymać dopłatę?
7. Wymagane dokumenty.
8. Środki przeznaczone na program.
9. Podsumowanie. 

MIESZKANIE NA START – CO TO JEST?

Mieszkanie na Start to właściwie program zastępujący program Mieszkanie Plus, który niestety się nie sprawdził. Od uchwalenia decyzji o programie minęły już dwa lata. Zaczęto co prawda budowę wielu bloków, ale do teraz żadne nowe mieszkanie nie zostało oddane do użytku. Budowa tanich mieszkań na wynajem miała spowodować obniżkę czynszów na prywatnym rynku wynajmu – w efekcie mieszkania nie powstały, a ceny wynajmu stale rosną.

Mieszkanie na Start opiera się na zupełnie innym pomyśle dofinansowania – jest to rządowy program dopłat do czynszu dla osób, którzy będą najemcami nowych mieszkań albo takich lokali, które zostały gruntownie zrewitalizowane na skutek współpracy gmin z inwestorami. Mieszkanie na Start, tak jak poprzedni program, ma w założeniu pozytywnie wpłynąć na rynek wynajmu mieszkań. 

Mieszkanie na Start nie będzie, w przeciwieństwie do Mieszkania Plus, oferowało opcji dojścia do własności. Będzie to program polegający jedynie na dopłatach do czynszu, a zatem będzie mógł odciążyć gospodarstwa domowe na tyle, by były one w stanie odłożyć pieniądze na poczet np.: wkładu do kredytu hipotecznego. 

KIEDY RUSZA PROGRAM?

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku, a zatem od tego momentu program Mieszkanie na Start oficjalnie ruszy. Wyjątkiem będą jedynie przepisy, które umożliwiają wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą: umowy w sprawie stosowania dopłat oraz uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o zawarcie umowy najmu – zaczną one obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu ustawy.

Pierwotnie zakładano, że dofinansowania do czynszu będą wypłacane przez 9 lat i będą maleć co każde 3 lata spłaty. Na ten moment mówi się jednak o dużo dłuższym czasie dopłacania – maksymalny czas określa się nawet na 15 lat. W dodatku kwota dofinansowania ma nie maleć, a utrzymywać się przez cały czas bycia beneficjentem programu Mieszkanie na Start.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOPŁATĘ?

Dopłaty do czynszu będą przysługiwały tylko tym, którzy nie posiadają innego mieszkania i spełniają limit dochodowy (czyli ich dochód nie przekroczy kwoty ujętej w ustawie). Próg dochodowy w złotych będzie każdego roku inny, ponieważ będzie uzależniony od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (według danych, które będą opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny).

Warunki dotyczące osoby, która chce ubiegać się o dopłaty:

1. Najemcą może być jedynie osoba fizyczna.

2. Najemca musi być obywatelem Polski, który mieszka w kraju albo cudzoziemcem, który ma prawo stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej.

3. Nie można być właścicielem albo współwłaścicielem budynku mieszkanego jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego w takim stopniu, że po zniesieniu współwłasności osobie ubiegającej się o dopłatę przysługiwałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
4. Nie można posiadać w całości lub w części spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu rodzinnego.

5. Trzeba spełniać kryterium dochodowe.

6. Należy mieć zdolność do opłacania czynszu w terminie (części nieobjętej dofinansowaniem).

7. Należy zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego.
najemcy nie może także przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
należy spełniać kryterium dochodowe, określone przez ustawę, w odniesieniu do liczebności rodziny,
posiadać zdolność do terminowego opłacania czynszu,
mieszkanie musi być zasiedlane po raz pierwszy, wyjątkiem są natomiast inwestycje objęte Specjalną Strefą Rewitalizacji.

Waurnki dotyczące mieszkania, na które mają być przeznaczone dopłaty: 

1. Mieszkanie musi być zasiedlane są po raz pierwszy i zasiedlenie to musi mieć miejsce nie później niż przed upływem 12 miesięcy od zakończenia danej inwestycji. 

2. Może być to mieszkanie dopiero wybudowane albo znajdujące się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej (terenach poddanych renowacji). 

3. Mieszkanie to musi być oddane do użytku w skutek takiej inwestycji mieszkaniowej, która została zrealizowana przed podmiot, który zawarł umowę w kwestii współpracy z gminą albo spółką gminną. 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Kryterium dochodowe jest jednym z kluczowych kryteriów, które będa obowiązywały przy przyznawaniu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start. Progi zarobkowe określane są procentowo i będą wyliczane w każdym roku adekwatnie do ogłoszonej przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Dla gospodarstwa jednoosobowego (osób mieszkających samotnie) będzie to próg 60% średnio wynagrodzenia, a z każdą osobą wchodzącą w skład gospodarstwa domowego próg ten będzie zwiększał się o kolejne 30%. Oczywiście kryterium dochodowe będzie liczyło się nie tylko przy pierwszym momencie przyznawania dofinansowania, ale będzie weryfikowane co roku.  

Przykładowo dla kwoty przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 roku (4521,08 zł) progi wynosiłyby:

– dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 2712,65 zł,
– dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 4068,97 zł,
– dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 5425,30 zł,
– dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 6781,62 zł,
– dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 8137,94 zł.

TABELA WYSOKOŚCI DOPŁAT DO CZYNSZU

Wysokość dopłat do czynszu jest różna w zależności od tego, czy wynajmowane mieszkanie położone jest w mieście wojewódzkim, czy w gminach z nim sąsiadujących, czy w jeszcze większym oddaleniu. Kwota dopłat w miastach wojewódzkich jest średnio o 15% wyższa niż w gminach sąsiadujących, dlatego też kwoty te podajemy osobno.

Kwota wskazana dla województwa określa kwoty dofinansowania w tych gminach, które nie sąsiadują bezpośrednio z miastem wojewódzkim – na tych obszarach wysokość dopłat rządowych jest najniższa.

Tabela jasno pokazuje, że na największe dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy stolicy oraz czterech dużych wojewódzkich miast: Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Poznania. Najniższe kwoty wśród mieszkańców miast wojewódzkich otrzymają mieszkańcy Opola i Łodzi.

JAK OTRZYMAĆ DOPŁATĘ?

Proces składa się z dwóch etapów:


ETAP I – ZAWARCIE UMOWY NAJMU


1. Sprawdzamy listę gmin, które uczestniczą w programie Mieszkanie na Start (dostępna jest ona w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego).
2. Wybieramy miejsce, w którym chcemy wynająć mieszkanie.

3. Kontaktujemy się z gminą w celu ustalenia możliwośc wynajmu lokalu, który jest objęty prawem do uzyskiwania dopłat rządowych.

4. Czekamy na organizację naboru przez gminę.

5. Składamy wniosek o zawarcie umowy najmu wraz ze wszystkimi dokumentami.

6. Czekamy na wyniki oceny komisji.

Jeżeli spełniamy wszystkie warunki, znajdziemy się na liście kandydatów na najemców. Lista ta zostanie przekazana wynajmującemu. Po sprawdzeniu, czy mamy zdolnośc czynszową (mamy minimalne dochody albo jesteśmy w stanie wpłacić kaucję w odpowiedniej wysokości), wynajmujący skontaktuje się z nami w celu ustalenia warunków, procedury oraz konkretnego terminu zawarcia umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej).


ETAP II – UBIEGANIE SIĘ O DOPŁATY


1. Udajemy się do urzędu gminy i składamy:
– wniosek o uzyskanie dopłat,
– kopię umowy najmu albo umowy rezerwacyjnej,
– oświadczenia i inne dokumenty wskazane w sekcji WYMAGANE DOKUMENTY.

2. Gmina weryfikuje nasz wniosek (w razie potrzeby wzywa nas do okazania stosownych zaświadczeń potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach).

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w ciągu miesiąca rozpatruje wniosek i wydaje decyzję w sprawie przyznania dopłat.

4. Informacja o decyzji zostaje przekazana nam i wynajmującemu.

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to nasza umowa najmu zostanie poprawiona – kwota wskazana na nowej umowie będzie już pomniejszona o wysokość dopłat z państwa. Czynsz wynikający z umowy będzie musiał być wpłacany wynajmującemu. Dopłata do czynszu nie trafi do nas, a bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Poza wnioskiem o przyznanie dofinansowania do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start, należy złożyć także komplet dokumentów potwierdzających spełnianie wszystkich wymagań.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię umowy najmu mieszkania (musi być w niej jasno wskazana powierzchnia wynajmowanego lokalu oraz ewentualnie dane współmałżonka, jeżeli on też przystępuje do umowy najmu).

2. Oświadczenie na temat ograniczeń w zakresie majątkowym.

3. Oświadczenie, które byłoby motywowane szczególnymi przypadkami dotyczącymi opłat (będą one uregulowane w nowej ustawie, najprawdopodobniej będzie chodziło np.: o zamieszkiwanie z osobą, która wcześniej była już najemcą lokalu, albo najmowanie takiego lokalu, wobec którego były już stosowane dopłaty).

4. Oświadczenie dotyczące liczby osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego.

5. Oświadczenie dotyczące wysokości dochodów w gospodarstwie domowym z wskazanym wyodrębnieniem dochodów poszczególnych członków (okres, za który należy przedstawić oświadczenie, będzie podany w ustawie).

Ministerstwo udostępni wzory wszystkich tych dokumentów, ale dopiero bliżej terminu wprowadzenia programu w życie. Wszystkie dokumenty (oświadczenia i umowa) będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Jeżeli komisja będzie miała jakiekolwiek podejrzenia co do prawdziwości zawartych w oświadczeniu danych, może wezwać osobę składającą oświadczenie do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających podane informacje.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA PROGRAM

Jeszcze kilka miesięcy temu rząd szacował, że w pierwszym roku funkcjonowania programu będzie w stanie przeznaczyć na niego 400 mln zł. W roku następnym kwota ta miała być już dwa razy wyższa, a w kolejnych latach miała wynosić:
– 2021 r. – 1,2 mld zł,
– 2022 r. – 1,6 mld zł,
– 2023 r. i kolejnych – 2 mld zł rocznie.

Aktualnie kwotę początkową zmniejszono już dwukrotnie, a o 2 mld rocznie nie ma w planie wcale mowy. Kwotą maksymalną za 8 lat ma być 1,2 mld złotych, czyli tyle, ile wstępnie zakładano jako możliwe do wypłacenia już za 2 lata.

Na ten moment rząd szacuje, że na program uda się przeznaczyć:
– w 2019 roku: 200 mln złotych,
– w 2020 roku: 400 mln złotych,
– w 2021 roku: 600 mln złotych,
– w 2022 roku: 800 mln złotych,
– w 2023 roku: 1 mld zł,
– w 2024 roku: 1 mld zł,
– w 2025 roku: 1 mld zł,
– od 2026 roku: 1,2 mld zł.

PODSUMOWANIE

  • Program Mieszkanie na Start zastąpi Mieszkanie Plus
  • grupą docelową programu są średnio zamożni Polacy
  • program ma na celu dofinansowanie wynajmu mieszkań
  • wysokość dopłaty zależna jest od miejsca, w którym wynajmowane będzie mieszkanie
  • dopłaty będzie można otrzymywać nawet przez 15 lat
  • program wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku
  • głównym kryterium jest wysokość dochodu
  • program nie umożliwia opcji dojścia do własności
  • kwota dofinansowania za metr wyniesie od 5 do 9 zł miesięcznie

Źródła:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/mieszkanie-na-start-podpisane/

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/mieszkanie-plus/#Mieszkanie%20na%20Start

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-przyjal-mieszkanie-na-start/

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski w Lublinie

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Pięć placówek banku mieści się w Lublinie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówek.

author
Dominika Byczek
12 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

20 najbogatszych klubów piłkarskich

Piłka nożna to jeden z najpopularniejszych sportów na świecie, zaś z drugiej strony jest to wielki biznes. Skąd kluby biorą pieniądze na kupno nowych zawodników, przedłużanie kontraktów, czy strojów? Który klub jest najbogatszy?

author
Patryk Byczek
09 stycznia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „ Aktywni z Salomonem i CitiKontem” w Citi Handlowym

Citibank przygotował promocję dla nowych Klientów, w której w zamian za założenie konta i spełnienie bardzo prostych warunków, Klienci mogą zdobyć 200 złotych do sklepów Intersport. Promocja trwa do 31 marca 2020 roku, lecz pula wniosków promocyjnych wynosi jedynie 500 sztuk. Sprawdź warunki promocji.

author
Patryk Byczek
23 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Kłomnicach sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Kłomnice.

author
Patryk Byczek
30 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Strzelce Krajeńskie

Potrzebujesz taniej pożyczki w Strzelcach Krajeńskich? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
29 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

ING Księgowość z nowymi usługami

ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym, że z usługi ING Księgowość korzysta już prawie 100 000 firm. To właśnie dlatego bank rozszerza swoje usługi oraz umożliwia swoim Klientom korzystanie z Biura rachunkowego oraz Konsultacji księgowych dla przedsiębiorców. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
09 lutego 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj