Nie każdy Użytkownik rynku konsumenckiego wie, że od wszelkich transakcji dokonywanych kartą płatniczą pobierana jest specjalna taksa nazywana opłatą interchange. Sprawdziliśmy, kto ponosi jej koszty i do kogo trafia cały zysk.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 18.10.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Opłata interchange – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Kto ponosi opłatę?
4. Ile wynosi opłata interchange w Polsce?
5. Opłata interchange VISA/MasterCard?
6. Podsumowanie.

 

OPŁATA INTERCHANGE – CO TO JEST?

Opłata interchange jest specjalną taksą pobieraną od każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej. Opłata ta trafia na konto emitenta karty, czyli podmiotu, który ją wydał (zwykle jest nim po prostu bank). Taksa interchange inkasowana jest bezpośrednio od agenta rozliczeniowego, czyli instytucji firmy obsługującej terminale płatnicze (np. First Data czy Elavon).
 

Mówiąc najprościej, jak to możliwe, opłata interchange jest specjalną taksą odliczaną od wartości każdej dokonanej za pomocą karty płatniczej transakcji przez Konsumenta. Zysk z owej opłaty trafia do banku, jaki wydał daną kartę, po uprzednim pobraniu należnej sumy od agenta rozliczeniowego, czyli pośrednika transakcji (operatora terminali płatniczych). Pobieranie opłaty interchage ma jeden zasadniczy cel – zrekompensowanie bankowi kosztów obsługi rachunku Właściciela karty. 

Warto także dodać, iż opłata interchange jest jedną z trzech składowych tzw. opłaty MSC, czyli taksy regulowanej przez punkty usługowo-handlowe (np. sklepy) z tytułu obsługiwania transakcji kartami płatniczymi. Oprócz opłaty interchange na MSC składa się także indywidualnie ustalona marża agenta rozliczeniowego (czyli operatora terminali płatniczych) oraz opłata systemowa na rzecz producenta kart (np. Visy lub MasterCard).

PODSTAWA PRAWNA

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię pobierania opłaty interchange, jest Ustawa z dnia 19. sierpnia 2011 roku o usługach opłatyczych. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 199 na rok 2011, pod pozycją 1175. 
 

Znowelizowana treść wskazanej Ustawy odwołuje się do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29. kwietnia 2015 roku w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę i ustanawia, co następujące:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2015/751 z dnia 29. kwietnia 2015 roku 

w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę
 

Punkt 10

Opłaty interchange są zwykle stosowane między należącymi do określonego systemu kart płatniczych dostawcami usług płatniczych świadczącymi usługę acquiringu a dostawcami usług płatniczych wydającymi karty. Opłaty interchange stanowią jedną z głównych części opłat nakładanych na akceptantów przez dostawców usług płatniczych świadczących usługę acquiringu za każdą transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę. Akceptanci z kolei wliczają te koszty stosowania kart – podobnie jak wszystkie inne ponoszone przez siebie koszty – w ogólne ceny towarów i usług. 

Wysokość opłaty interchange została określona następująco:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29. kwietnia 2015 roku 

w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę


Rozdział II

Opłaty interchange


Artykuł 3

Opłaty interchange z tytułu transakcji kartą debetową dla konsumentów

1.   Dostawcy usług płatniczych nie mogą oferować ani żądać opłaty interchange z tytułu pojedynczej transakcji w wysokości przekraczającej 0,2 % wartości transakcji w odniesieniu do transakcji kartą debetową.Artykuł 4

Opłaty interchange z tytułu transakcji kartą kredytową dla konsumentów

Dostawcy usług płatniczych nie mogą oferować ani żądać – w odniesieniu do transakcji kartą kredytową – opłaty interchange z tytułu pojedynczej transakcji w wysokości przekraczającej 0,3 % wartości transakcji. W przypadku krajowych transakcji kartą kredytową państwa członkowskie mogą określić niższy pułap opłaty interchange z tytułu pojedynczej transakcji.

 

KTO PONOSI OPŁATĘ?

Opłata interchange pobierana jest na rzecz banku obsługującego daną kartę płatniczą bezpośrednio od agenta rozliczeniowego, czyli instytucji zajmującej się przekierowywaniem ruchu transakcyjnego do wydawców kart płatniczych (mówiąc prościej – od operatora terminalu). To właśnie ten podmiot z formalnego punktu widzenia ponosi opłatę interchange.
 

W praktyce jednak sprawa ta jest nieco bardziej skomplikowana. Gdy Konsument dokonuje zakupu przy użyciu karty płatniczej, odpowiednia część środków pieniężnych znika z jego konta (lub w przypadku kart kredytowych – z salda przyznanego limitu). Zanim jednak pieniądze te trafią do akceptanta, czyli sprzedawcy, przejdą one długą drogę. 
 

W pierwszej kolejności nasz bank przeleje odpowiednie pieniądze za zakup towaru lub usługi agentowi rozliczeniowemu (operatorowi terminalu płatniczego, przy pomocy którego Konsument dokonał transakcji kartą). W tym momencie jednak bank pobierze dla siebie opłatę interchange. W następnej kolejności agent rozliczeniowy przekaże otrzymane środki akceptantowi, czyli sprzedawcy w punkcie usługowo-handlowym, lecz i on zatrzyma dla siebie odpowiednie taksy – własną marżę oraz opłatę na rzecz producenta karty. 
 

W konsekwencji więc do sprzedawcy trafi wartość pieniężna pomniejszona aż o trzy opłaty (łącznie nazywanymi “MSC”). By więc akceptant (sklep) nie stracił zbyt wiele na samej sprzedaży, podwyższył on ceny swych towarów – tak, by wyjść “na zero”. Można więc powiedzieć, iż opłatę interchange ponosi sam Konsument – w chwili płacenia za celowo podrożały towar. 
 

 

ILE WYNOSI OPŁATA INTERCHANGE?

Jeszcze kilka lat tem w Polsce opłata interchange (a także pozostałe taksy sumujące się na tzw. opłatę MSC) była na tyle wysoka, że krajowym punktom handlowo-usługowym nie opłacało się uruchamiać sprzedaży bezgotówkowej i instalować terminali płatniczych. I choć w 2012 r. Visa i MasterCard obniżyły wysokość opłaty interchange dla kart debetowych i kredytowych do poziomu ok. 1,25%-1,3%, stawka ta wciąż była niekorzystnie wysoka. 
 

Niedługo później wysokością opłaty interchange zajął się polski rząd, a także i sama Unia Europejska, do której dotarły informacje o dużym rozstrzale stawek taksy interchange wśród krajów członkowskich. Ostateczne regulacje prawne weszły w życie 29 stycznia 2015 r., a na ich mocy obecna stawka interchange dla kart debetowych może wynosić maksymalnie 0,2%, natomiast dla kart kredytowych – 0,3%

Ustalone limity nie dotyczą jednak transakcji kartami, jakie pochodzą od nowopowstałego na rynku producenta kart w okresie pierwszych 3 lat jego działania (pod warunkiem, że owa organizacja nie jest wspólnikiem lub partnerem działającego już producenta, np. Visy lub MasterCard). 

 

OPŁATA INTERCHANGE VISA/MASTERCARD

W świetle obecnie obowiązujących przepisów wszelkie organizacje kartowe (producenci tacy jak Visa czy MasterCard) mają prawo do dowolnego ustalania wysokości opłaty interchange, lecz muszą opublikować na swych stronach internetowych aktualne stawki owych taks. Co oczywiste, opłaty interchange nie mogą przekraczać ustawowo wyznaczonych progów maksymalnych (0,2% dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych). 
 

Przykładowe opłaty interchange wyznaczone przez czołowe organizacje kartowe na świecie:
 

 1. Karty debetowe i pre-paidowe VISA dla klientów indywidualnych – 0,20%.

 2. Opłaty na rzecz państwowej administracji opłacane dowolną kartą VISA – 0,01%.

 3. Opłaty z tytułu detalicznych transakcji krajowych i wewnątrzeuropejskich przy użyciu kart

 4. MasterCard – od 0,00191 do 0,003%.

 

Warto jednak wiedzieć, że choć to właśnie organizacje kartowe wyznaczają stawki opłat interchange, zysk z nich nie trafia na ich konta, lecz zasila rachunki banków wydających owe karty. Na kartach płatniczych ich producenci zarabiają inaczej – poprzez pobieranie bezpośrednio od sprzedawcy (punktu handlowo-usługowego) odrębnej opłaty systemowej. 

 

PODSUMOWANIE

 1. Opłata interchange jest taksą odprowadzaną od każdej transakcji przy użyciu karty płatniczej na rzecz wydawcy owej karty (zwykle banku). 

 2. Organizacje kartowe, czyli ich producenci (np. Visa lub MasterCard) indywidualnie ustalają wysokość opłaty interchange dla transakcji płatniczych.

 3. Ustalone przez organizacje kartowe wysokości opłat interchange muszą być opublikowane na stronach internetowych owych instytucji.

 4. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów wysokość opłaty interchange, choć indywidualnie ustalana przez organizacje kartowe, nie może przekraczać progu 0,2% w przypadku kart debetowych, a 0,3% w przypadku kart kredytowych. 

 5. Aktem prawnym, jaki ustanowił progi opłat interchange, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29. kwietnia 2015 roku w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.

 6. Opłata interchange pobierana jest na rzecz banku od agenta rozliczeniowego, czyli firmę obsługującą dane terminale płatnicze. 

 7. Agent rozliczeniowy rozlicza się z pobranej od niego opłaty interchange bezpośrednio ze sprzedawcą (punktem handlowo-usługowym, w którym Konsument dokonał płatności za pomocą karty).

 8. Opłata interchange jest jedną z trzech składowych tzw. opłaty MSC, jaką każdy sprzedawca (PHU) opłaca w związku z obsługiwaniem transakcji bezgotówkowych. 

 9. Oprócz opłaty interchange na “MSC” składa się także indywidualnie ustalona marża agenta rozliczeniowego (czyli operatora terminali płatniczych) oraz opłata systemowa na rzecz producenta kart (np. Visy lub MasterCard).

 10. By sprzedawca (PHU) nie tracił na sprzedaży bezgotówkowej i na uiszczaniu opłaty MSC, podnosi on ceny swych towarów. Można więc powiedzieć, iż za opłatę interchange płaci sam Konsument.

 

 
Źródła:
https://www.nbp.pl/systemplatniczy/interchange/obnizenie-oplaty-interchange.pdf
https://www.mastercard.pl/pl-pl/punkty-handlowo-uslugowe/pierwsze-kroki/zrozumiec-oplate-interchange.html
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/3239/3195
 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

bardzo prosto i dokladnie wytlumaczone gratuluje