Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

author
Dominika Byczek
26 lipca 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bycie właścicielem nieruchomości to nie lada wyzwanie – poza kosztami jej użytkowania, musimy także regularnie ponosić koszt wszelkich podatków z nieruchomością związanych. Często do opłacenia jest nie tylko podatek od nieruchomości, ale także opłata adiacencka, renta planistyczna, czy nawet podatek od deszczu. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące podatku i innych opłat związanych z nieruchomością.

Spis treści:

 1. Podatek od nieruchomości - co to?
 2. Od czego płaci się podatek od nieruchomości?
 3. Podatek od nieruchomości na raty
 4. Podatek od nieruchomości - terminy
 5. Podatek od nieruchomości - jak można opłacić?
 6. Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022?
 7. Jak obliczyć powierzchnię użytkową?
 8. Nieruchomości zwolnione z podatku 2022
 9. Dodatkowe podatki i opłaty od nieruchomości
 10. Podatek od nieruchomości - 10 najważniejszych informacji
Zwiń spis treści

Podatek od nieruchomości - co to?

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, który zasila budżet gminy, na której dana nieruchomość jest położona. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1785 z późniejszymi zmianami). Rozdział drugi tejże ustawy jest w całości poświęcony podatkowi od nieruchomości.

§ PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Od czego płaci się podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości należy zapłacić nie tylko od mieszkań czy domów, ale również na przykład od garażu.

Opodatkowaniu podlegają:
– grunty,
– budynki albo ich części,
– zabudowania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Płacić muszą właściwie wszyscy właściciele nieruchomości:
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne, (a także spółki).

Od czego nie trzeba płacić podatku od nieruchomości?

Podatek musimy odprowadzać od wszystkich zabudowań będących na naszej działce, poza tymi, które nie posiadają fundamentów. Dlatego garaż podlega opodatkowaniu, ale już szopa, stodoła i wiata zazwyczaj nie. Opodatkowanie garażu zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób jest on zbudowany – czy jest w osobnej bryle, czy wchodzi „w skład” domu, czy też jest jednym z wielu garaży w budynku wielokondygnacyjnym.

Podstawę opodatkowania dla wszystkich nieruchomości stanowi powierzchnia użytkowa, dlatego też wysokość podatku przelicza się na metry kwadratowe.

Podatek od nieruchomości na raty

Podatek od nieruchomości w ratach mogą zapłacić wyłącznie osoby fizyczne. Wyznaczone są 4 terminy rat proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego:
– I rata – do 15 marca,
– II rata – do 15 maja,
– III rata – do 15 września,
– IV rata – do 15 listopada.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (które nie mają osobowości prawnej) mogą uiszczać opłatę za podatek w ratach proporcjonalnych do ogólnego czasu trwania obowiązku podatkowego do 15 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia, kiedy spłata musi nastąpić do 31 dnia miesiąca).

Zarówno jednak w przypadku osób fizycznych, jak i osób prawnych, w przypadku gdy wysokość podatku nie przekracza 100 zł, podatek musi być zapłacony jednorazowo (w terminie płatności pierwszej raty).

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty online – wypłata nawet w 1 dzień

Pożyczki bez BIK – wypłata nawet w 15 minut

Pożyczki na dowód – minimum formalność

Podatek od nieruchomości - terminy

Jeżeli zaistnieje okoliczność, która uzasadnia powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, mamy 14 dni (od momentu zaistnienia) na zgłoszenie tego faktu odpowiedniemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) w formularzu określonym uchwałą właściwej gminy.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację podatkową?

Deklarację podatkową na podatek od nieruchomości musimy złożyć do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie, to również mamy 14 dni na zgłoszenie tego do odpowiedniego organu.

Podatek od nieruchomości - jak można opłacić?

Podatek możemy zapłacić na dwa sposoby:
– gotówkowo w kasie we właściwym urzędzie,
– przelewem na rachunek odpowiedniego organu podatkowego.

Numer rachunku do przelewu znajdziemy na stronie internetowej właściwego urzędu miasta/gminy.

Pamiętajmy również o tym, że bez względu na to, czy kupujemy mieszkanie za gotówkę, na kredyt hipoteczny lub korzystając z pożyczek prywatnych, musimy zapłacić podatek od zakupu nieruchomości.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022?

Stawki podatku od nieruchomości ustala się:
– za 1 metr kwadratowy lub hektar powierzchni w przypadku gruntów,
– za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej w przypadku budynków.

W każdym roku wysokość stawki podatku od nieruchomości musi być podana przed dniem 1 stycznia. Wysokość stawek jest ustalana w każdej gminie w drodze ustaw, dlatego stawki te mogą być różne – w żadnej z gmin nie mogą jednak przekroczyć stawki maksymalnej ustalanej każdego roku przez Ministra Finansów.

Stawki dla budynków lub ich części 2022

– mieszkalnych – 0,89 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,

– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Stawki dla gruntów 2022

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,03 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,

– pod wodami powierzchniowymi – 5,17 zł od 1 hektara powierzchni,

– pozostałych – 0,54  zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową?

Powierzchnia użytkowa to ogólnie powierzchnia wszystkich kondygnacji mierzona po wewnętrznej długości ścian.

Do powierzchni użytkowej zalicza się także powierzchnię:
– piwnicy,
– suteren,
– garażu podziemnego,
– poddasza użytkowego.

Nie wlicza się do niej powierzchni:
– klatki schodowej,
– szybu windowego.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku powierzchni ze skosami, czyli na przykład w przypadku poddasza w domu jednorodzinnym. Jeżeli wysokość w skosie wynosi od 1,4 m do 2,2 m wliczamy 50% tej części pomieszczenia. Jeżeli natomiast wysokość jest poniżej 1,4 m, takiej powierzchni wcale nie wliczamy do powierzchni użytkowej nieruchomości.

Nieruchomości zwolnione z podatku 2022

Do nieruchomości zwolnionych z podatku należą:

– użytki rolne i lasy, nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – poza tymi, które są wykorzystywane pod działalność gospodarczą,
– budynki gospodarcze, które związane są działalnością rolniczą albo leśną,
– budynki i grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
– grunty, altany oraz budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 metrów kwadratowych (pod warunkiem, że są ulokowane na terenie rodzinnych ogrodów działkowych).

Dodatkowe podatki i opłaty od nieruchomości

Opłata adiacencka

W niektórych przypadkach właściciel nieruchomości może być także zobowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej. Opłata może zostać naliczona wtedy, kiedy wartość nieruchomości wzrośnie na skutek:

– wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z wkładem pieniędzy pochodzących ze Skarbu Państwa, z samorządów, z Unii Europejskiej albo ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi,

– scalenia nieruchomości i jej ponownego podziału w celu uzyskania bardziej korzystnej konfiguracji przestrzennej,

– podziału nieruchomości.

Maksymalna stawka procentowa opłaty adiacenckiej wynosi:
– 30% w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału,
– 50% w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalania i ponownego podziału lub na skutek budowy infrastruktury technicznej.

Kto ustala opłatę adiacenacką i jak się ją oblicza?

Opłatę oblicza się za podstawę biorąc różnicę wartości nieruchomości przed i po zmianie. Opłatę adiacencką ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a wysokość stawki procentowej opłaty jest ustalana osobną uchwałą rady gminy.

Opłata reklamowa od nieruchomości

Opłata reklamowa pobierana jest w przypadku umieszczenia na nieruchomości lub gruncie:
– reklamy – w rozumieniu jakiejkolwiek wizualnej formy informacji,
– tablicy reklamowej – w rozumieniu banerów reklamowych, naklejek na oknach, reklam na rusztowaniach,
– urządzenia reklamowego – w rozumieniu przedmiotu innego niż tablica reklamowa,
– szyldu – w rozumieniu tablicy lub urządzenia informującego o działalności, która prowadzona jest w nieruchomości.

Co ważne – opłata reklamowa pobierana jest niezależnie od tego, czy na tablicy reklamowej aktualnie eksponowana jest jakaś reklama. Kwota podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej albo od urządzenia reklamowego wlicza się w poczet opłaty reklamowej. Stawka opłaty reklamowej i jej wprowadzenie zależne jest od danej gminy.

Opłata reklamowa – kwota 2022

Opłata reklamowa składa się z dwóch części, dla której określono maksymalne wysokości:
część stała – 2,80  od 1 metra kwadratowego powierzchni reklamowej lub urządzenia reklamowego,
część zmienna – 0,25 zł za 1 metr kwadratowy służący ekspozycji reklamy dziennie.

Podatek od deszczu

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje także jeszcze jeden podatek – podatek od deszczu. Do jego płacenia zobowiązana jest każda gmina.

Podatek od deszczu musi być płacony przez właścicieli dużych budynków – duże to te, których powierzchnia użytkowa przekracza 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Do płacenia podatku są zobowiązani także ci, którzy zabudowali działkę w minimum 70% jej powierzchni, a w pobliżu nie ma kanalizacji odprowadzającej nadmiar wody deszczowej.

Opłatę tę poniosą właściciele:

– sklepów wielkopowierzchniowych,
– biurowców,
– magazynów,
– spółdzielni mieszkaniowych.

Ci ostatni z reguły obowiązek płacenia podatku od deszczu przerzucają na swoich lokatorów. Z podatku od deszczu zwolnione są jedynie kościoły i związki wyznaniowe.

Podatek od nieruchomości - 10 najważniejszych informacji

 1. Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, który zasila budżet gminy, na której dana nieruchomość jest położona.
 2. Podatek od nieruchomości należy zapłacić nie tylko od mieszkań czy domów, ale również na przykład od garażu.
 3. Podatek musimy odprowadzać od wszystkich zabudowań będących na naszej działce, poza tymi, które nie posiadają fundamentów.
 4. Podatek od nieruchomości w ratach mogą zapłacić wyłącznie osoby fizyczne. Wyznaczone są 4 terminy rat proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego: I rata – do 15 marca, II rata – do 15 maja, III rata – do 15 września, IV rata – do 15 listopada.
 5. Deklarację podatkową na podatek od nieruchomości musimy złożyć do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie, to również mamy 14 dni na zgłoszenie tego do odpowiedniego organu.
 6. Podatek możemy zapłacić na dwa sposoby: gotówkowo w kasie we właściwym urzędzie lub przelewem na rachunek odpowiedniego organu podatkowego.
 7. W każdym roku wysokość stawki podatku od nieruchomości musi być podana przed dniem 1 stycznia.
 8. W niektórych przypadkach właściciel nieruchomości może być także zobowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej.
 9. Istnieje również opłata reklamowa, która pobierana jest w przypadku umieszczenia na nieruchomości lub gruncie:
 10. Obowiązuje także jeszcze jeden podatek – podatek od deszczu. Do jego płacenia zobowiązana jest każda gmina.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2023-04-02 12:18:00

Nie mieszkam w tej miejscowości

Podobne artykuły

Ile dzieci rodzi się w Polsce?

Wydawać by się mogło, że 500+ przyznawane już nawet na pierwsze dziecko, będzie skutkowało istnym “baby boomem”. Statystyki GUS-u pokazują jednak jasno, że z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci.

author
Dominika Byczek
08 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Jak złożyć pozew w EPU?

Zgłoszenie pozwu w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) to wyjątkowo wygodny i efektywny sposób rozpoczęcia postępowania sądowego. Procedura jest całkowicie zautomatyzowana i dostępna online, co sprawia, że składanie pozwu staje się znacznie prostsze i bardziej dostępne dla osób, które chcą dochodzić swoich praw w sposób elektroniczny. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo kroki, jakie należy podjąć, aby złożyć pozew za pośrednictwem EPU oraz przedstawimy praktyczne wskazówki, które mogą okazać się pomocne dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z tej nowoczesnej formy dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Sprawdź szczegóły.

author
Emilia
07 września 2023
author
Autor
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Kredyt gotówkowy Wągrowiec

Poszukujesz dobrego kredytu gotówkowego w Wągrowcu? Sprawdź nasz ranking, a dowiesz się o najkorzystniejszych ofertach, które banki mogą zaproponować Ci w Twoim mieście. Najwyższa kwota, którą może przyznać Ci bank to 300 000 zł, a spłatę możesz rozłożyć aż na 10 lat.

author
Aleksandra Gościnna
29 czerwca 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt hipoteczny Radomsko

Szukasz kredytu mieszkaniowego, ale nie wiesz, jakie banki w Radomsku posiadają go w swojej ofercie? Jeżeli tak, sprawdzając nasz ranking na pewno będziesz bogatszy o tę wiedzę. Maksymalny okres spłaty wynosi 35 lat.

author
Patryk Byczek
25 lipca 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt gotówkowy Piła

Szukasz kredytu gotówkowego dostępnego w Pile? Sprawdź nasz ranking ofert i wybierz tę, która jest najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Maksymalna kwota kredytu to 200 000 zł, a jej spłatę można rozłożyć nawet na 10 lat. Dodatkowo kredyt możesz uzyskać przez Internet, a cała procedura jest niezwykle prosta. Finansowanie jest udzielane bez względu na cel.

author
Dominika Byczek
24 grudnia 2021
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

KredytOK w Lublinie

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Lublinie.

author
Patryk Byczek
18 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj