Bycie właścicielem nieruchomości to nie lada wyzwanie - poza kosztami jej użytkowania, musimy także regularnie ponosić koszt wszelkich podatków z nieruchomością związanych. Często do opłacenia jest nie tylko podatek od nieruchomości, ale także opłata adiacencka, renta planistyczna, czy przyjęty od 1 stycznia 2018 roku podatek od deszczu. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące podatku i innych opłat związanych z nieruchomością.   

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.02.2018
Udostępnij:

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, który zasila budżet gminy, na której dana nieruchomość jest położona. 

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1785 z późniejszymi zmianami).

1. Nie tylko od mieszkania i domu
 

Podatek od nieruchomości należy zapłacić nie tylko od mieszkań czy domów, ale również na przykład od garażu. Opodatkowaniu podlegają:
– grunty,
– budynki albo ich części,
– zabudowania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Płacić muszą właściwie wszyscy właściciele nieruchomości:
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne, (a także spółki).

Podatek musimy odprowadzać od wszystkich zabudowań będących na naszej działce, poza tymi, które nie posiadają fundamentów. Dlatego garaż podlega opodatkowaniu, ale już szopa, stodoła i wiata zazwyczaj nie. Opodatkowanie garażu zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób jest on zbudowany – czy jest w osobnej bryle, czy wchodzi „w skład” domu, czy też jest jednym z wielu garaży  w budynku wielokondygnacyjnym. 

Podstawę opodatkowania dla wszystkich nieruchomości stanowi powierzchnia użytkowa, dlatego też wysokość podatku przelicza się na metry kwadratowe. 

2. Podatek na raty 
 

Podatek od nieruchomości w ratach mogą zapłacić wyłącznie osoby fizyczne. Wyznaczone są 4 terminy rat proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego:
– I rata – do 15 marca,
– II rata – do 15 maja,
– III rata – do 15 września,
– IV rata – do 15 listopada. 
 


Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (które nie mają osobowości prawnej) mogą uiszczać opłatę za podatek w ratach proporcjonalnych do ogólnego czasu trwania obowiązku podatkowego do 15 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia, kiedy spłata musi nastąpić do 31 dnia miesiąca). 
 

Zarówno jednak w przypadku osób fizycznych, jak i osób prawnych, w przypadku gdy wysokość podatku nie przekracza 100 zł, podatek musi być zapłacony jednorazowo (w terminie płatności pierwszej raty). 

3. Terminy podatkowe

Jeżeli zaistnieje okoliczność, która uzasadnia powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, mamy 14 dni (od momentu zaistnienia) na zgłoszenie tego faktu odpowiedniemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) w formularzu określonym uchwałą właściwej gminy. 

Deklarację podatkową na podatek od nieruchomości musimy złożyć do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie, to również mamy 14 dni na zgłoszenie tego do odpowiedniego organu. 

4. Przelewem lub gotówką

Podatek możemy zapłacić na dwa sposoby:
– gotówkowo w kasie we właściwym urzędzie,
– przelewem na rachunek odpowiedniego organu podatkowego. 

Numer rachunku do przelewu znajdziemy na stronie internetowej właściwego urzędu miasta/gminy. 

5. Stawki podatki od nieruchomości 2018 
 

Stawki podatku od nieruchomości ustala się:
– za 1 metr kwadratowy lub hektar powierzchni w przypadku gruntów,
– za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej w przypadku budynków. 
 

W każdym roku wysokość stawki podatku od nieruchomości musi być podana przed dniem 1 stycznia. Wysokość stawek jest ustalana w każdej gminie w drodze ustaw, dlatego stawki te mogą być różne – w żadnej z gmin nie mogą jednak przekroczyć stawki maksymalnej ustalanej każdego roku przez Ministra Finansów. Wysokość stawek maksymalnych dla każdego z podatków przedstawia poniższa tabela. 

6. Obliczanie powierzchni użytkowej 

Powierzchnia użytkowa to ogólnie powierzchnia wszystkich kondygnacji mierzona po wewnętrznej długości ścian.

Do powierzchni użytkowej zalicza się także powierzchnię:
– piwnicy,
– suteren,
– garażu podziemnego,
– poddasza użytkowego.

Nie wlicza się do niej powierzchni:
– klatki schodowej,
– szybu windowego.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku powierzchni ze skosami, czyli na przykład w przypadku poddasza w domu jednorodzinnym. Jeżeli wysokość w skosie wynosi od 1,4 m do 2,2 m wliczamy 50% tej części pomieszczenia. Jeżeli natomiast wysokość jest poniżej 1,4 m, takiej powierzchni wcale nie wliczamy do powierzchni użytkowej nieruchomości.

7. W niektórych przypadkach bez podatku 

Istnieją nieruchomości zwolnione z podatku od nieruchomości. Należą do nich:
– użytki rolne i lasy, nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – poza tymi, które są wykorzystywane pod działalność gospodarczą,
– budynki gospodarcze, które związane są działalnością rolniczą albo leśną,
– budynki i grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, 
– grunty, altany oraz budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 metrów kwadratowych (pod warunkiem, że są ulokowane na terenie rodzinnych ogrodów działkowych). 

8. Opłata adiacencka 
 

W niektórych przypadkach właściciel nieruchomości może być także zobowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej. Opłata może zostać naliczona wtedy, kiedy wartość nieruchomości wzrośnie na skutek:
– wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z wkładem pieniędzy pochodzących ze Skarbu Państwa, z samorządów, z Unii Europejskiej albo ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi,
– scalenia nieruchomości i jej ponownego podziału w celu uzyskania bardziej korzystnej konfiguracji przestrzennej,
– podziału nieruchomości. 

Maksymalna stawka procentowa opłaty adiacenckiej wynosi:
30% w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału,
50% w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalania i ponownego podziału lub na skutek budowy infrastruktury technicznej. 

Opłatę oblicza się za podstawę biorąc różnicę wartości nieruchomości przed i po zmianie. 

Opłatę adiacencką ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a wysokość stawki procentowej opłaty jest ustalana osobną uchwałą rady gminy. 

9. opłata reklamowa 

Opłata reklamowa pobierana jest w przypadku umieszczenia na nieruchomości lub gruncie:
– reklamy – w rozumieniu jakiejkolwiek wizualnej formy informacji,
– tablicy reklamowej – w rozumieniu banerów reklamowych, naklejek na oknach, reklam na rusztowaniach,
– urządzenia reklamowego – w rozumieniu przedmiotu innego niż tablica reklamowa,
– szyld – w rozumieniu tablicy lub urządzenia informującego o działalności, która prowadzona jest w nieruchomości. 

Co ważne – opłata reklamowa pobierana jest niezależnie od tego, czy na tablicy reklamowej aktualnie eksponowana jest jakaś reklama. Kwota podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej albo od urządzenia reklamowego wlicza się w poczet opłaty reklamowej. Stawka opłaty reklamowej i jej wprowadzenie zależne jest od danej gminy.

Opłata reklamowa składa się z dwóch części, dla której określono maksymalne wysokości:
– część stała – 2,50 zł za nośnik reklamowy,
– część zmienna – 0,21 za 1 metr kwadratowy powierzchni urządzenia lub tablicy reklamowej. 

10. Podatek od deszczu 

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje także jeszcze jeden podatek – podatek od deszczu. Do jego płacenia zobowiązana jest każda gmina.

Podatek od deszczu musi być płacony przez właścicieli dużych budynków – duże to te, których powierzchnia użytkowa przekracza 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Do płacenia podatku są zobowiązani także ci, którzy zabudowali działkę w minimum 70% jej powierzchni, a w pobliżu nie ma kanalizacji odprowadzającej nadmiar wody deszczowej. 

Opłatę tę poniosą właściciele sklepów wielkopowierzchniowych, biurowców, magazynów, a także spółdzielni mieszkaniowych. Prawdopodobnie ci ostatni obowiązek płacenia podatku od deszczu przerzucą na swoich lokatorów. Z podatku od deszczu zwolnione są jedynie kościoły i związki wyznaniowe. 

Komentarze