Szykują się zmiany w ustawie o rynku pracy. Ustawa z 2004 roku przestanie obowiązywać, a zastąpi ją nowa, która ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Co się zmieni?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 30.07.2018
Udostępnij:

Od 14 lat obowiązuje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak zapowiedziała Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ma ją zastąpić nowa, która wprowadzi między innymi zmiany dotyczące profilowania pomocy i wsparcia długotrwale bezrobotnych.

Nowa regulacje

Argumentem proponowanych zmian jest zupełnie inna sytuacja na rynku pracy niż jeszcze ponad dekadę temu. 

Zgodnie z informacjami, które udzieliła Elżbieta Rafalska, nowa ustawa zakłada:

zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy – mowa tu o większej efektywności i skuteczności działań urzędów pracy

podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy 30-letnim stażu pracy

optymalizację stosowanych form pomocy udzielanej przez urzędy pracy osobom bezrobotnym i tym, którzy poszukują pracy; urzędy zgodnie z nowymi przepisami będą miały możliwość stosowania wobec każdego bezrobotnego dowolnej formy pomocy

zwiększenie pomocy osobom o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli długotrwale bezrobotnym, takie osoby będą miały pierwszeństwo w szkoleniach kwalifikacyjnych

– udostępnienie jednej bazy ofert pracy z sektora publicznego, co ma ułatwić dostęp do tych ofert osobom bezrobotnym, ale także agencjom zatrudnienia czy agencjom pracy tymczasowej

zwiększenie dostępności do Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota dofinansowania, jaką dysponuje Fundusz także zostanie zmieniona wyniesie do 200 mln zł w 2019 roku

– przekształcenie Ochotniczych Hufców Pracy w Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży

– wprowadzenie bonów ofertowych dla mikro i małych firm – dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 osób, mających problemy ze znalezieniem pracowników – w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie znajdzie w ciągu dwóch tygodni w rejestrze bezrobotnych mogących podjąć pracę na konkretnym stanowisku, to udzieli on firmie bonu ofertowego, który zrefunduje część kosztów rekrutacji zrealizowanej przez agencję 

– nowe rozwiązania dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców –  łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców między innymi poprzez wprowadzenie zasady składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy w postaci elektronicznej; czas, w którym cudzoziemcy mogliby pracować nad Wisłą na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, miałby zostać wydłużony z 6 miesięcy do 12 miesięcy 

– ułatwienie polskim obywatelom powrót na rodzimy rynek pracy – projekt ustawy zakłada możliwość skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy

Z opcji pożyczki będą mogli skorzystać polscy obywatele, którzy:
 

  • są bezrobotni
  • w ciągu ostatnich dwóch lat na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: zamieszkiwali przez co najmniej 12 miesięcy
  • byli nieprzerwanie zatrudnieni przez minimum pół roku lub przez minimum pół roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu

Aktualnie, projekt ustawy o rynku pracy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
 

Komentarze