Promesa zatrudnienia – na czym polega?

Promesa zatrudnienia – na czym polega?

author
Halszka Gronek
08 marca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Wygasająca umowa o pracę jest jedną z najczęstszych przyczyn wydawania negatywnych decyzji kredytowych przez banki. W takiej sytuacji warto jest pomyśleć o promesie zatrudnienia – pisemnej umowie cywilnoprawnej zobowiązującej strony do nawiązania stosunku pracy w niedalekiej przyszłości. W dzisiejszym artykule wskażemy, czym dokładnie jest owa promesa zatrudnienia.

Spis treści:

 1. Co to jest promesa zatrudnienia?
 2. Jakie dane zawiera promesa zatrudnienia?
 3. Postanowienia umowy przyrzeczonej
 4. Promesa zatrudnienia a kredyt bankowy
 5. Czy promesa zatrudnienia jest gwarancją?
 6. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
 7. Promesa zatrudnienia – najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Co to jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia to wiążąca forma umowy cywilnoprawnej, jaką zawierają między sobą pracodawca i przyszły pracownik. Na mocy tegoż dokumentu strony zobowiązują się do tego, iż w wyznaczonym czasie zawarty zostanie między nimi stosunek prawny o wskazanych w treści promesy warunkach. Mowa przede wszystkim o wymiarze pracy, wysokości wynagrodzenia, obowiązkach pracownika, miejscu oraz godzinach pracy i tym podobnych.

Mówiąc najprościej, jak to możliwe, promesa zatrudnienia jest więc pisemnym zobowiązaniem pracodawcy do tego, iż przyjmie on do pracy daną osobę. Co równie ważne, promesa działa także w drugą stronę – konsument zawierający promesę z pracodawcą zobowiązany jest do tego, by podjąć się określonej w dokumencie pracy. A ponieważ promesa zatrudnienia jest umową regulowaną przez kodeks cywilny, jest ona wiążąca – strona wycofująca się z promesy powinna liczyć się z konsekwencjami.

Promesa zatrudnienia daje pracownikowi gwarancję, iż po wygaśnięciu obowiązującej umowy czy przykładowo po ukończeniu studiów nie będzie on musiał się martwić o pracę. Posada będzie na niego po prostu czekać. Co więcej, promesa może pomóc w uzyskaniu kredytu na dłuższy okres spłaty – przykładowo wtedy, gdy kredytobiorca jest zatrudniony na umowie na czas określony. Banki niechętnie wypłacają finansowania takim wnioskodawcom (zwłaszcza te hipoteczne!). Sytuacja się zmienia, jeśli wnioskodawca przedstawi promesę zatrudnienia dotyczącą umowy na czas nieokreślony.

Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty online – do 300 tys. złotych

Pożyczki na dowód – bez zaświadczeń od pracodawcy

Jakie dane zawiera promesa zatrudnienia?

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię promesy zatrudnienia i jej niezbędnych elementów, jest Kodeks cywilny. Owa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku weszła w życie wraz z początkiem 1965 roku, a od tamtego czasu była ona wielokrotnie nowelizowana. Treść tegoż dokumentu znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 16 na rok 1964, pod pozycją 93.

Jak wynika z treści artykułu 389. Kodeksu cywilnego:

Art. 389. Definicja umowy przedwstępnej

§ 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.
§ 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Źródło: Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Postanowienia umowy przyrzeczonej

Jak wynika z treści przytoczonej wyżej ustawy, każda umowa (promesa zatrudnienia) powinna zawierać tak zwane postanowienia umowy przyrzeczonej. Czym one są? Cóż, w przypadku umowy o pracę należy wymienić przede wszystkim:

 • dane obu stron umowy,
 • miejsce i czas wykonywania obowiązków,
 • wymiar pracy (część etatu wyrażona ułamkowo),
 • wysokość wynagrodzenia za pracę (netto i brutto),
 • termin zawarcia umowy przyrzeczone.

Co niezwykle istotne dla interesów zarówno pracodawcy, jak i przyszłego pracownika, warto także, aby w umowie przedwstępnej, a więc z treści promesy zatrudnienia, znalazła się także informacja o konsekwencjach niedotrzymania obietnicy zawarcia umowy przyrzeczonej. Mowa między innymi o wysokości zadośćuczynienia bądź odszkodowania w razie złamania warunków umowy lub jej ostatecznego niepodpisania.

Promesa zatrudnienia a kredyt bankowy

Promesa zatrudnienia może służyć wielu różnym celom. Wystawia się ją przede wszystkim po to, by zapewnić obie strony umowy o przyszłej realizacji ich zawodowych planów. Promesa może także okazać się pomocna w przypadku starania się o pozostanie na terenie danego państwa czy w trakcie walki o prawa do opieki nad dzieckiem.

Jednak najczęściej dokument ten jest wystawiany w sytuacji starania się o kredyt przez pracownika z umową dobiegającą końca. Jeżeli zależy nam na finansowaniu, do którego nie będziemy musieli dostarczać żadnych dokumentów, powinniśmy skorzystać z pożyczki bez zaświadczeń.

Każdy z nas wie, że pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego zależy przede wszystkim od wysokości osiąganych dochodów i oceny historii kredytowej. W przypadku kredytów na większą sumę (a tym samym na dłuższy okres spłaty) banki zwracają równie dużą uwagę także na stabilność zatrudnienia wnioskodawcy. Wiele wniosków kredytowych jest odrzucanych tylko dlatego, że umowa o pracę, jaką przedłożył zainteresowany klient, kończy się za kilka czy kilkanaście miesięcy.

Z takiej sytuacji są dwa wyjścia: albo prosimy pracodawcę o zmianę formy zatrudnienia na czas nieokreślony (bez daty końcowej stosunku pracy), albo staramy się o promesę zatrudnienia, czyli pisemne zobowiązanie do ponownego objęcia stosunkiem pracy (najlepiej też na czas nieokreślony). Taki dokument pozytywnie wpłynie na końcowy kształt decyzji kredytowej – zwłaszcza jeśli staramy się o kredyt na wiele długich lat (przykładowo o kredyt hipoteczny na budowę domu).

Czy promesa zatrudnienia jest gwarancją?

Promesa zatrudnienia jest w swej istocie dokumentem zobowiązania, co potwierdza zresztą sam Kodeks cywilny regulujący kwestię umów przedwstępnych. Z tego powodu promesę zatrudnienia można uznać za dokument wiążący i pewną formę gwarancji. Gwarancja ta pozostawia jednak pewien margines błędu, bowiem jak wiadomo, życie ludzkie jest pełne niespodziewanych zwrotów i zrządzeń losu, przez co nic tak naprawdę nie jest stuprocentowo pewne i gwarantowane.

Promesa zatrudnienia niestety nie daje niepodważalnego i nieodwołalnego przyrzeczenia zawarcia właściwej umowy o pracę. Jeśli jednak jej podważenie i zerwanie byłoby rażąco łatwe, nie byłoby najmniejszego sensu zawierania promes z pracodawcami. Tak więc to, co promesa może zagwarantować stronom, to stosowne odszkodowanie na wypadek niewywiązania się z umowy (niepodpisania umowy końcowej). Fakt ten potwierdza zapis Kodeksu cywilnego:

Art. 390. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy przedwstępnej

§ 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.
§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Źrodło: Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Podsumowując, należy wskazać, że promesa zatrudnienia nie jest niepodważalną gwarancją podpisania umowy przyrzeczonej przez obie strony. Jej największym atutem jest jednak fakt, iż strona niewywiązująca się z postanowień promesy zobowiązana jest do uiszczenia na korzyść drugiej strony odpowiedniego odszkodowania. Warto warunki tejże zapłaty ustalić z góry, w samej treści promesy – ułatwi to dochodzenie swych roszczeń na wypadek wycofania się drugiej strony z ustaleń.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Promesa zatrudnienia to wzajemna umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca przyrzeka w niej, że zatrudni pracownika, a pracownik – że podejmie się pracy u pracodawcy. Taka umowa ma postać umowy cywilnoprawnej i stanowi zabezpieczenie dla obu stron.

Tak, promesa zatrudnienia jest umową wiążącą dla obu stron (zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy). Zerwanie tej umowy wiąże się z koniecznością wypłacenia odszkodowania.

Promesa polega na wzajemnym przyrzeczeniu dotyczącym danej pracy. Pracownik zobowiązuje się do podjęcia pracy u pracodawcy, który zobowiązuje się z kolei do tego, by tego pracownika zatrudnić.

Promesa zatrudnienia – najważniejsze informacje

 1. Promesa zatrudnienia to wiążąca forma umowy cywilnoprawnej, jaką zawierają między sobą pracodawca i przyszły pracownik.
 2. Na mocy spisanej promesy zatrudnienia strony zobowiązują się do tego, iż w wyznaczonym czasie zawarty zostanie między nimi stosunek prawny o wskazanych w treści promesy warunkach.
 3. Promesa zatrudnienia jest umową regulowaną przez kodeks cywilny, dlatego strona wycofująca się z promesy powinna liczyć się z konsekwencjami.
 4. Promesa może zagwarantować stronom stosowne odszkodowanie na wypadek niewywiązania się z umowy (niepodpisania umowy końcowej). Wysokość tegoż odszkodowania warto jest wskazać z góry, w treści dokumentu.
 5. Promesa może pomóc w uzyskaniu kredytu na dłuższy okres spłaty – przykładowo wtedy, gdy kredytobiorca jest zatrudniony na umowie na czas określony.
 6. Promesa może także okazać się pomocna w przypadku starania się o pozostanie na terenie danego państwa czy w trakcie walki o prawa do opieki nad dzieckiem.
 7. Umowa przedwstępna zatrudnienia, czyli właśnie promesa, powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Mowa między innymi o terminie podpisania mowy właściwiej, wysokości wynagrodzenia czy wielkości etatu.
 8. W promesie zatrudnienia nie powinno zabraknąć danych obu stron umowy, a także wyraźnego wskazania charakteru przyszłej pracy zatrudnionego (stanowiska, obowiązków itp.).
author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

rokaa
rokaa
2019-06-17 13:57:11

potrzebuje pomocy przyszl szef nie dotrzymal promesy jak moge sie bronic i co zrobic, specjalnie dla niegi odmowilam innej posady

Podobne artykuły

BRICS – jakie państwa należą?

Światem nie rządzą jedynie najbogatsze i najpotężniejsze mocarstwa. Ogromną rolę w kształtowaniu współczesnej geopolityki odgrywają także tak zwane „kraje rozwijające się”, których ze względu na stan gospodarki wciąż jeszcze nie można nazwać najbogatszymi. Niektóre z nich wchodzą w skład grupy BRICS. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, czym jest owa grupa i jakimi zadaniami się zajmuje. Zapraszamy do lektury!

author
Halszka Gronek
09 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

AirHelp – odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

Twój lot został odwołany lub opóźniony ? Dzięki firmie AirHelp masz szanse na odszkodowanie – nawet do 600 euro. Wszystko odbywa się bez wychodzenia z domu.

author
Patryk Byczek
28 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybki kredyt na Święta – bez zaświadczeń

Do Świąt Bożego Narodzenia zostało raptem kilka dni. Sprawdziliśmy, w którym Banku zdążymy jeszcze dostać kredyt.

author
Patryk Byczek
16 grudnia 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Nowym Sączu

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w naszym kraju. Sprawdzamy oddziały i placówki w Nowym Sączu – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
18 maja 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

ZUS wyśle 20 mln listów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle około 20 000 000 listów do Polaków, informując ich o przysługującej im składce emerytalnej. Zeszłoroczna akcja nie wyszła tak, jak planowano, natomiast w tym roku ma być lepiej.

author
Patryk Byczek
27 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

UOKiK wygrywa z Intrum Justitia

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał karę nałożoną przez Prezesa UOKiK dla firmy windykacyjnej Intrum Justitia.

author
Patryk Byczek
31 października 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj