Rejestr Dowodów Osobistych – co to jest?

Rejestr Dowodów Osobistych – co to jest?

author
Halszka Gronek
12 marca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Niewielu z nas wie, że istnieje coś takiego jak Rejestr Dowodów Osobistych. Sprawdziliśmy, jakie dane znajdują się w owym rejestrze, kto posiada do nich dostęp i jaki organ sprawuje pieczę nad całym RDO.

Spis treści:

 1. Rejestr Dowodów Osobistych – co to jest?
 2. Rejestr Dowodów Osobistych a podstawa prawna
 3. Do czego służy Rejestr Dowodów Osobistych?
 4. Jakie dane znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych?
 5. Kto może sprawdzić Rejestr Dowodów Osobistych?
 6. Rejestr Dowodów Osobistych - podsumowanie
 7. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Rejestr Dowodów Osobistych – co to jest?

Rejestr Dowodów Osobistych to centralna i ogólnokrajowa baza danych, w oparciu o którą rozpatrywane są wszelkie sprawy związane z wydawaniem i unieważnianiem polskich dowodów osobistych.

Organem sprawującym pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem RDO jest Ministerstwo Cyfryzacji, na którego czele od kwietnia 2018 roku zasiada Marek Zagórski. W ogólnopolskim Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzone są personalne dane osobowe dotyczące tych obywateli polskich, którzy albo:

 • ubiegają się o wydanie dowodu osobistego,
 • otrzymali już dowody osobiste.

Znajdziemy tam takie informacje, jak na przykład PESEL zgłoszonego członka, imiona jego rodziców, określenie płci biologicznej czy dane dotyczące wcześniejszych dowodów. Rejestr Dowód Osobistych został uruchomiony wraz z początkiem marca 2015 roku. Informacje w nim zawarte są aktualizowane w trybie rzeczywistym – bezpośrednio przez urzędników organów gmin. Personalizacja dokumentów prowadzona jest natomiast przez Centrum Personalizacji Dokumentów działającym przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sprawdź również pożyczki na dowód.

Rejestr Dowodów Osobistych a podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię funkcjonowania Rejestru Dowodów Osobistych, jest Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem marca 2015 roku – wtedy także zaczął istnieć Rejestr Dowodów Osobistych. Ujednoliconą treść owej ustawy znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 167 na rok 2010, pod pozycją 1131. 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych

Art. 1., pkt. 6-8.
Ustawa określa:

 • zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady prowadzenia tego rejestru;
 • zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;
 • zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Art. 55., ust. 1-2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi Rejestr Dowodów Osobistych.
Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w formie elektronicznej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć także, iż aktem prawnym, jaki określa dokładny wzór wniosku o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 roku. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem marca 2015 roku. Jego jednolitą treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 243 na rok 2011, pod pozycją 1452. 

Do czego służy Rejestr Dowodów Osobistych?

Osoba posiadająca dowód osobisty ma możliwość szybkiego dostępu do wielu personalnych danych za pomocą Rejestru Dowodów Osobistych. Wystarczy jedynie, iż posiada ona profil zaufany lub e-dowód. Dzięki Rejestrowi zainteresowany może także zdalnie złożyć wniosek do organu danej gminy o wydanie dowodu osobistego. Co więcej, ma on także możliwość zgłoszenia uszkodzenia lub utraty dokumentu tożsamości każdego Polaka. Mimo istnienia zobowiązań, takich jak pożyczki bez dowodu, dane znajdujące się na dokumencie muszą być bezwzględnie chronione.

Korzyści z utworzenia Rejestru Dowodów Osobistych odczują nie tylko sami posiadacze danego dokumentu, lecz także osoby postronne. Mogą one zweryfikować informacje zawarte w bazach Rejestru, o ile posiadają w tym interes prawny lub faktyczny. Przykładowo RDO ułatwia pracę wierzycielom, którzy chcą zweryfikować dane dłużnika, nim jeszcze przekażą sprawę komornikowi sądowemu.

Centralny Rejestr Dowodów Osobistych przyczynia się do szybszego i sprawniejszego przepływu informacji między poszczególnymi organami administracji, eliminując tym samym szansę na ewentualne rozbieżności czy braki systemowe. Co więcej, utworzenie Rejestru znacząco przyczyniło się także do „odmiejscowienia” czynności. Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w organie dowolnej gminy, a nie tylko w miejscu zamieszkania zainteresowanego.

Jakie dane znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych?

W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzonych jest wiele informacji – przede wszystkim zaś tych, które niezbędne są do wydania samego dowodu osobistego. Można je podzielić na następujące grupy:

Dane personalne:

 • imię (imiona) i nazwisko posiadacza dokumentu, wraz z nazwiskiem rodowym,
 • numer PESEL,
 • imiona rodziców posiadacza, wraz z nazwiskiem rodowym matki,
 • data i miejsce urodzenia,
 • określenie płci biologicznej (K/M),
 • fotografia w formacie do dowodu osobistego.

Dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 • numer wniosku,
 • data złożenia wniosku,
 • oznaczenie organu uprawnionego do wydania dowodu osobistego,
 • status wniosku wraz z danymi dotyczącymi ewentualnego rozpatrzenia.

Dane dotyczące aktualnego dowodu osobistego:

 • seria i numer dowodu osobistego,
 • data ważności dokumentu,
 • oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
 • status dowodu osobistego,
 • data wydania, przekazania do organu gminy, przyjęcia w organie gminy i odbioru przez obywatela,
 • przyczyna wydania dowodu osobistego,
 • data oraz przyczyna ewentualnego unieważnienia dowodu, wraz z odpowiednim oznaczeniem administracyjnym i wskazaniem daty przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen.

Inne dane ewidencjonowane:

 • informacje dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych,
 • dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji dowodach wydanych do między 1 stycznia 2001 roku a 28 lutego 2015 roku, o ile zostały one unieważnione,
 • informacje o wszystkich dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku (dane zawarte dotychczas w Rejestrze PESEL).

Kto może sprawdzić Rejestr Dowodów Osobistych?

Dane zapisane w centralnym Rejestrze Dowodów Osobistych może sprawdzić:

 • własne dane – każdy zainteresowany, o ile posiada profil zaufany (eGo) lub e-dowód,
 •  dane osób postronnych – o ile spełnią dodatkowe wymogi.

Aby uzyskać wzgląd do informacji zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych na temat osoby trzeciej należy bezwzględnie udowodnić interes prawny lub faktyczny takiej potrzeby. Przykładowo, o dostęp do informacji z Rejestru może starać się wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy i chce przekazać sprawę do komornika sądowego. Interesem prawnym będzie konieczność porównania posiadanych informacji na temat z dłużnika z tymi oficjalnymi z Rejestru. Dane znajdujące się na dokumencie są bowiem bardzo wrażliwe i umożliwiają zaciągnięcie wielu zobowiązań, np. pożyczki na dowód

Koszt sprawdzenia Rejestru Dowodów Osobistych:

Usługa sprawdzenia swoich danych jest bezpłatna i dostępna w każdym niemal momencie (poza przerwami technicznymi). Usługa zweryfikowania danych osób postronnych jest płatna – za złożenie wniosku wynosi ona 17 zł (opłata administracyjna – 31 złotych).

Interes faktyczny dotyczy przypadków, co do których osoba sprawdzana w Rejestrze musi wyrazić zgodę. Przykładowo, dziennikarz śledczy pragnie zawrzeć w swoim reportażu zdjęcie jednego z bohaterów (widniejące w Rejestrze). By mieć na to zgodę, musi on jednak wystąpić o pozwolenie na wzgląd do samego bohatera. 

Osoby trzecie mają możliwość złożenia wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów osobistych. Zainteresowani mogą jednak wnioskować tylko o informacje dotyczące jednej osoby lub jednego dokumentu. Otrzymane dane można wykorzystać tylko w tym celu, jaki podano w uzasadnieniu wniosku. Inne przypadki będą rozpatrywane jako złamanie prawa.

Oprócz dowodu uiszczenia owej kwoty i samego wniosku należy także należy przygotować dokumenty, jakie potwierdzą istnienie prawnego lub faktycznego interesu w udostępnieniu informacji z Rejestru Dowodów Osobistych. Bez odpowiedniego uzasadnienia wniosek osoby trzeciej zostane automatycznie odrzucony. 

Rejestr Dowodów Osobistych - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Rejestr Dowodów Osobistych to centralna i ogólnokrajowa baza danych, w oparciu o którą rozpatrywane są wszelkie sprawy związane z wydawaniem i unieważnianiem polskich dowodów osobistych.
 • Organem sprawującym pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem Rejestru Dowodów Osobistych jest Ministerstwo Cyfryzacji, na którego czele od kwietnia 2018 roku zasiada Marek Zagórski.
 • Rejestr Dowód Osobistych został uruchomiony wraz z początkiem marca 2015 roku, na mocy Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.
 • Informacje zawarte w centralnym Rejestrze Dowodów Osobistych aktualizowane są w trybie rzeczywistym – bezpośrednio przez urzędników organów gmin.
 • W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzonych jest wiele informacji – przede wszystkim zaś tych, które niezbędne są do wydania samego dowodu osobistego. Mowa o informacjach personalnych, takich jak numer PESEL czy  imiona rodziców posiadacza.
 • Dane na temat własnego dowodu w Rejestrze Dowodów Osobistych może sprawdzić każdy zainteresowany, o ile posiada profil zaufany (eGo) lub e-dowód. Usługa ta jest bezpłatna.
 • Wgląd do danych odnotowanych w Rejestrze Dowodów Osobistych mogą mieć osoby postronne – o ile spełnią wymóg udowodnienia interesu prawnego lub faktycznego.
 • Opłata za złożenie wniosku o udostępnienie danych na temat osoby trzeciej z rejestru Dowodów osobistych wynosi 17 zł. Opłata skarbowa – 31 złotych.
 • Tryb pełnej teletransmisji danych Rejestru, czyli nieograniczonego dostępu on-line, przyznany został na mocy odpowiedniej ustawy organom porządkowym, na przykład prokuraturze czy Policji.
 • Centralny Rejestr Dowodów Osobistych przyczynia się do szybszego i sprawniejszego przepływu informacji między poszczególnymi organami administracji publicznej.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

W przypadku osób, które chcą zweryfikować dane na temat własnego dowodu i które posiadają dostęp do profilu zaufanego lub e-dowodu, internetowa weryfikacja informacji będzie całkowicie bezpłatna. 

W przypadku zainteresowanych, którzy wnioskują o udostępnienie informacji o osobie trzeciej urząd pobierze opłatę skarbową w wysokości 17 złotych (opłata administracyjna – 31 złotych). Ponadto będą oni musieli udokumentować prawny lub faktyczny interes w otrzymaniu dostępu do danych z Rejestru. 

Według zapewnień ministerstwa informacje gromadzone w RDO są edytowane i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Oznacza to, iż ich odnowiona treść powinna pojawić się w systemie kilka sekund po zapisaniu zmian przez uprawnionego urzędnika. Wszystko to dzięki nowoczesnemu i elektronicznemu systemowi przekazu i magazynowania danych. 

Tryb pełnej teletransmisji danych (czyli nieograniczonego dostępu on-line) przyznany został na mocy odpowiedniej ustawy organom prokuratury, Policji, Służby Celnej czy administracji finansowej. Co więcej, o dostęp do RDO w każdej chwili ubiegać się może Szef Agencji Wywiadu, kierownictwo CBW, ABW i CIK, a także szefostwo Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rejestr-dowodow-osobistych

 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

niedajsiezwiesc
niedajsiezwiesc
2019-03-19 14:02:05

inwigiluja nas na kazdym kroku, nawet nie wiecie kiedy, kolejny rejestr i kolejna baza danych ! chceesz byc anonimowy to umrzyj tylko w grobie swiat o nas zapomni

Podobne artykuły

Polacy nie są przygotowani na cyberatak

Pandemia koronawirusa zbiera coraz większe żniwa na świecie. Wielu obywateli czas izolacji postanowiło spędzić online – korzystając z różnorakich witryn, platform i kanałów VoD w Internecie. Niestety okazuje się, że polskie społeczeństwo nie jest przygotowane na ewentualny atak ze strony cyberprzestępców. Nie wiemy, jak się zachować w obliczu cyfrowego zagrożenia –  informuje mBank.

author
Halszka Gronek
30 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Siódma nagroda The Best Annual Report dla PKO BP

W swoim najnowszym komunikacie PKO Bank Polski poinformował o kolejnym wyróżnieniu, jakie otrzymał w ramach The Best Annual Report 2018. Jest to już siódma nagroda, którą bank otrzymał w kategorii „The Best of The Best”. O przyznaniu tego wyróżnienia zadecydowało zdobycie przez raport roczny spółki 91,45 pkt na 100 możliwych.

author
Alicja Hirsekorn
18 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Alior Bank w Przeźmierowie

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Przeźmierowie – dowiedz się, jakie są godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
22 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Pyrzycach

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Pyrzycach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
05 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Credit Agricole w Płocku

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Oddziały banku mieszczą się również w Płocku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówek.

author
Patryk Byczek
25 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wniosek o “Dobry Start” w BNP Paribas

BNP Paribas poinformował, że od 1 lipca 2020 roku Klienci mogą składać wnioski o świadczenie Dobry Start. Wniosek o wyprawkę 300+ można składać z poziomu bankowości internetowej BNP Paribas oraz w tych samych instytucjach, w których składa się wniosek o 500+.

author
Patryk Byczek
02 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj