Rejestr Dowodów Osobistych – co to jest?

Rejestr Dowodów Osobistych – co to jest?

author
Halszka Gronek
12 marca 2019

Niewielu z nas wie, że istnieje coś takiego jak Rejestr Dowodów Osobistych. Sprawdziliśmy, jakie dane znajdują się w owym rejestrze, kto posiada do nich dostęp i jaki organ sprawuje pieczę nad całym RDO.

Spis treści

1. Rejestr Dowodów Osobistych – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Do czego służy Rejestr Dowodów Osobistych?
4. Jakie dane znajdują się w rejestrze?
5. Kto może sprawdzić Rejestr Dowodów Osobistych?
6. Pytania i odpowiedzi.
7. Podsumowanie.

 

Rejestr Dowodów Osobistych – co to jest?

Rejestr Dowodów Osobistych to centralna i ogólnokrajowa baza danych, w oparciu o którą rozpatrywane są wszelkie sprawy związane z wydawaniem i unieważnianiem polskich dowodów osobistych. Organem sprawującym pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem RDO jest Ministerstwo Cyfryzacji, na którego czele od kwietnia 2018 roku zasiada Marek Zagórski. 

W ogólnopolskim Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzone są personalne dane osobowe dotyczące tych obywateli polskich, którzy albo ubiegają się o wydanie dowodu osobistego, albo otrzymali już dowody osobiste. Znajdziemy tam takie informacje, jak na przykład PESEL zgłoszonego członka, imiona jego rodziców, określenie płci biologicznej czy dane dotyczące wcześniejszych dowodów. 

Rejestr Dowód Osobistych został uruchomiony wraz z początkiem marca 2015 roku. Informacje w nim zawarte są aktualizowane w trybie rzeczywistym – bezpośrednio przez urzędników organów gmin. Personalizacja dokumentów prowadzona jest natomiast przez Centrum Personalizacji Dokumentów działającym przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię funkcjonowania Rejestru Dowodów Osobistych, jest Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem marca 2015 roku – wtedy także zaczął istnieć Rejestr Dowodów Osobistych. Ujednoliconą treść owej ustawy znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 167 na rok 2010, pod pozycją 1131. 

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych

Art. 1., pkt. 6-8.

Ustawa określa:

  • zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady prowadzenia tego rejestru;
  • zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;
  • zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Art. 55., ust. 1-2.

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi Rejestr Dowodów Osobistych.
Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w formie elektronicznej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć także, iż aktem prawnym, jaki określa dokładny wzór wniosku o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 roku. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem marca 2015 roku. Jego jednolitą treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 243 na rok 2011, pod pozycją 1452. 

 

Do czego służy Rejestr Dowodów Osobistych?

Osoba posiadająca dowód osobisty ma możliwość szybkiego dostępu do wielu personalnych danych za pomocą Rejestru Dowodów Osobistych. Wystarczy jedynie, iż posiada ona profil zaufany lub e-dowód. Dzięki Rejestrowi zainteresowany może także zdalnie złożyć wniosek do organu danej gminy o wydanie dowodu osobistego. Co więcej, ma on także możliwość zgłoszenia uszkodzenia lub utraty dokumentu tożsamości każdego Polaka. 

Korzyści z utworzenia Rejestru Dowodów Osobistych odczują nie tylko sami posiadacze danego dokumentu, lecz także osoby postronne. Mogą one zweryfikować informacje zawarte w bazach Rejestru, o ile posiadają w tym interes prawny lub faktyczny. Przykładowo RDO ułatwia pracę wierzycielom, którzy chcą zweryfikować dane dłużnika, nim jeszcze przekażą sprawę komornikowi sądowemu. 

Centralny Rejestr Dowodów Osobistych przyczynia się do szybszego i sprawniejszego przepływu informacji między poszczególnymi organami administracji, eliminując tym samym szansę na ewentualne rozbieżności czy braki systemowe. Co więcej, utworzenie Rejestru znacząco przyczyniło się także do „odmiejscowienia” czynności. Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w organie dowolnej gminy, a nie tylko w miejscu zamieszkania zainteresowanego.

  

Jakie dane znajdują się w rejestrze? 

W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzonych jest wiele informacji – przede wszystkim zaś tych, które niezbędne są do wydania samego dowodu osobistego. Można je podzielić na następujące grupy:

 

Kto może sprawdzić Rejestr Dowodów Osobistych?

Własne dane zapisane w centralnym Rejestrze Dowodów Osobistych może sprawdzić każdy zainteresowany, o ile posiada profil zaufany (eGo) lub e-dowód. Usługa ta jest bezpłatna i dostępna w każdym niemal momencie (poza przerwami technicznymi). Co więcej, wgląd do danych odnotowanych w RDO mogą mieć także osoby postronne – o ile spełnią dodatkowe wymogi. 

Aby uzyskać wzgląd do informacji zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych na temat osoby trzeciej należy bezwzględnie udowodnić interes prawny lub faktyczny takiej potrzeby. Przykładowo, o dostęp do informacji z Rejestru może starać się wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy i chce przekazać sprawę do komornika sądowego. Interesem prawnym będzie konieczność porównania posiadanych informacji na temat z dłużnika z tymi oficjalnymi z Rejestru. 

Interes faktyczny dotyczy przypadków, co do których osoba sprawdzana w Rejestrze musi wyrazić zgodę. Przykładowo, dziennikarz śledczy pragnie zawrzeć w swoim reportażu zdjęcie jednego z bohaterów (widniejące w Rejestrze). By mieć na to zgodę, musi on jednak wystąpić o pozwolenie na wzgląd do samego bohatera. 

Osoby trzecie mają możliwość złożenia wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów osobistych. Zainteresowani mogą jednak wnioskować tylko o informacje dotyczące jednej osoby lub jednego dokumentu. Otrzymane dane można wykorzystać tylko w tym celu, jaki podano w uzasadnieniu wniosku. Inne przypadki będą rozpatrywane jako złamanie prawa.

Gotowy wniosek o udostępnienie danych z RDO można złożyć w dowolnym urzędzie gminy bądź wysłać listem poleconym. W imieniu zainteresowanego wniosek może wypełnić i dostarczyć także pełnoprawny pełnomocnik.

Opłata za złożenie wniosku wynosi 14 zł (opłata administracyjna – 31 złotych). Oprócz dowodu uiszczenia owej kwoty i samego wniosku należy także należy przygotować dokumenty, jakie potwierdzą istnienie prawnego lub faktycznego interesu w udostępnieniu informacji z Rejestru Dowodów Osobistych. Bez odpowiedniego uzasadnienia wniosek osoby trzeciej zostane automatycznie odrzucony. 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Czy sprawdzenie informacji w Rejestrze Dowodów Osobistych kosztuje?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kto wnioskuje o dostęp do informacji z RDO. W przypadku osób, które chcą zweryfikować dane na temat własnego dowodu i które posiadają dostęp do profilu zaufanego lub e-dowodu, internetowa weryfikacja informacji będzie całkowicie bezpłatna. 

Inaczej w przypadku zainteresowanych, którzy wnioskują o udostępnienie informacji o osobie trzeciej. W ich przypadku urząd pobierze opłatę skarbową w wysokości 17 złotych (opłata administracyjna – 31 złotych) . Ponadto będą oni musieli udokumentować prawny lub faktyczny interes w otrzymaniu dostępu do danych z Rejestru. 


Jak często dane zgromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ulegają aktualizacji?

Według zapewnień ministerstwa informacje gromadzone w RDO są edytowane i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Oznacza to, iż ich odnowiona treść powinna pojawić się w systemie kilka sekund po zapisaniu zmian przez uprawnionego urzędnika. Wszystko to dzięki nowoczesnemu i elektronicznemu systemowi przekazu i magazynowania danych. 


Kto ma prawo do nieograniczonego dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych?

Tryb pełnej teletransmisji danych (czyli nieograniczonego dostępu on-line) przyznany został na mocy odpowiedniej ustawy organom prokuratury, Policji, Służby Celnej czy administracji finansowej. Co więcej, o dostęp do RDO w każdej chwili ubiegać się może Szef Agencji Wywiadu, kierownictwo CBW, ABW i CIK, a także szefostwo Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. 


Podsumowanie


Źródła:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rejestr-dowodow-osobistych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

niedajsiezwiesc
niedajsiezwiesc
2019-03-19 14:02:05

inwigiluja nas na kazdym kroku, nawet nie wiecie kiedy, kolejny rejestr i kolejna baza danych ! chceesz byc anonimowy to umrzyj tylko w grobie swiat o nas zapomni

Podobne artykuły

Pożyczka online Provident
Wpisy
autor wpisu
Pawel-Zdunski
18 stycznia 2016

Pożyczka online Provident

ZUS wyszkoli pracodawców do walki z wyłudzaniem zwolnień lekarskich
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 kwietnia 2019

ZUS wyszkoli pracodawców do walki z wyłudzaniem zwolnień lekarskich

Euroloan – pożyczka chwilówka na raty
Wpisy
autor wpisu
Marek_Rutkowski
27 kwietnia 2015

Euroloan – pożyczka chwilówka na raty

Weekendowy system czasu pracy
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
03 marca 2020

Weekendowy system czasu pracy

Bank Pekao w Rogowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 lipca 2019

Bank Pekao w Rogowie

PKO BP w Sławie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Sławie

Porównaj