Renta socjalna z MOPS – jak otrzymać?

Renta socjalna z MOPS – jak otrzymać?

autor wpisu
Dorota Cholewicka
17 września 2022

Renta socjalna jest jednym ze świadczeń społecznych, jakie państwo polskie gwarantuje swym obywatelom. Sprawdź, komu i w jakich przypadkach przysługuje prawo do otrzymania renty oraz jaka jest jej wysokość w bieżącym roku.

Spis treści:

 1. Renta socjalna - co to jest?
 2. Renta socjalna - podstawa poprawna
 3. Komu przysługuje renta socjalna?
 4. Jak otrzymać rentę socjalną?
 5. Renta socjalna - wymagane dokumenty
 6. Ile wynosi renta socjalna w 2022?
 7. Renta socjalna a praca
 8. Renta socjalna - najważniejsze pytania
Zwiń spis treści

Renta socjalna - co to jest?

Renta socjalna jest specjalnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym na rzecz osób, które ze względu na swój stan zdrowia są niezdolne do podjęcia lub kontynuowania pracy zarobkowej.

Wypłacaniem renty zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a instytucjami pośredniczącymi i udzielającymi wskazówek m.in. co do zgromadzenia niezbędnych dokumentów są lokalne ośrodki pomocy społecznej. Urzędy te nazywane są skrótowo MOPS-em lub GOPS-em (odpowiednio dla gminy miejskiej i wiejskiej). Sprawdź najlepsze pożyczki dla rencistów.

Renta socjalna - podstawa poprawna

Aby dostać rentę socjalną, należy być pełnoletnim mieszkańcem Polski i posiadać ważne orzeczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy – albo stałe, albo czasowe. Co istotne, renta socjalna przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby lub wypadku nabytego przed ukończeniem przez osobę pobierającą świadczenie 18. roku życia, w trakcie pobierania przez nią nauki (do 25. roku życia), a także w czasie jej studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Podstawowym i najważniejszym aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania renty socjalnej, jest Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Znowelizowaną treść tego dokumentu znaleźć można w Dzienniku ustaw z 2003 roku o numerze 135, pod pozycją 1268.

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna dedykowana jest tym osobom, które nie wypracowały w swym życiu całego okresu składkowego z powodu wczesnej utraty zdrowia – przed ukończeniem pełnoletności, w trakcie pobierania nauki w szkole lub na uczelni wyższej (do 25. roku życia) oraz w czasie trwania studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Prawo do renty socjalnej przysługuje pełnoletnim i mieszkającym w Polsce wnioskodawcom, którzy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy – niezależnie od tego, czy jest to niezdolność stała czy czasowa. Istotnym wymogiem jest posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego, jakie potwierdzi stan zdrowia wnioskodawcy oraz jego całkowitą niezdolność do pracy. Bez tego dokumentu żaden wniosek o przyznanie renty nie zostanie rozpatrzony.

Renta socjalna przysługuje osobom, które:

 • są pełnoletnie, 
 • mają ukończone 18 lat (z wyjątkiem kobiet, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 roku lat),
 • mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego), w szkole lub w szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Jak otrzymać rentę socjalną?

W celu przyznania renty socjalnej osoba zainteresowana powinna złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Druki można także dostarczyć do ZUS-u listownie lub poprzez pełnomocnika, któremu wypiszemy pisemną zgodę.

W przypadku osób małoletnich, które niebawem skończą 18. rok życia, wniosek powinien złożyć przedstawiciel ustawowy zainteresowanego – czyli w większości przypadków rodzic, opiekun prawny lub faktyczny.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, w imieniu zainteresowanego wniosek złożyć może kierownik ośrodka pomocy społecznej, a jeśli stan zdrowia wnioskodawcy tego wymaga, lekarz orzecznik ZUS przebada go w miejscu jego zamieszkania.

Renta socjalna - wymagane dokumenty

Oprócz odpowiedniego wniosku o przyznanie renty socjalnej, którego druk znajdziemy nie tylko w miejscowym oddziale ZUS-u, lecz i na stronie internetowej Zakładu, niezbędne będzie okazanie kilku innych zaświadczeń.

Najważniejszym dokumentem, o którym trzeba pamiętać, jest orzeczenie zaświadczenie o stanie zdrowia i całkowitej niezdolność do pracy, jakie lekarz prowadzący leczenie powinien wystawić nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o rentę socjalną. Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku pomocna może okazać się także każda inna dokumentacja medyczna osoby zainteresowanej – o ile będzie ona miała znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i przyznania renty.

Sztab rozpatrujący dany wniosek o przyznanie renty socjalnej może także poprosić o konkretne dokumenty wystawione przez pracodawcę osoby niepełnosprawnej: wywiad zawodowy, zaświadczenie o wysokości i rodzaju pracy i zaświadczenie o ewentualnym pobieraniu zasiłków lub świadczeń socjalnych.

W przypadku wnioskodawcy, który nie podejmował pracy zarobkowej, lecz pobierał naukę, konieczne będzie przedłożenie zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres kształcenia się. W sytuacji, gdy osoba wnioskująca posiada gospodarstwo rolne, ZUS wymaga także przedłożenia właściwego zaświadczenia z urzędu gminy, które wskaże powierzchnię danych użytków rolnych w hektarach.

Wymagane dokumenty

 • wniosek,
 • orzeczenie zaświadczenia o stanie zdrowia i całkowitej niezdolności do pracy, które wyda lekarz-orzecznik ZUS (pamiętajmy, że musi być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą wnioskowania),
 • inna dokumentacja medyczna osoby zainteresowanej (o ile będzie ona miała znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i przyznania renty),
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres kształcenia się (w przypadku osób uczących się),
 • dokumenty od pracodawcy (jeśli starając się o rentę jesteś zatrudniony, mogą to być na przykład:  wywiad zawodowy, zaświadczenie o wysokości i rodzaju pracy i zaświadczenie o ewentualnym pobieraniu zasiłków lub świadczeń socjalnych),
 • oświadczenie o byciu właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej (w sytuacji, gdy osoba wnioskująca posiada gospodarstwo rolne).

Ile wynosi renta socjalna w 2022?

Każdego roku ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przeprowadzają waloryzację wysokości świadczeń, jakie wypłacane będą uprawnionym do nich osobom. W związku z tym wraz z dniem 1 marca 2022 w życie weszła nowa stawka renty socjalnej, której wysokość wynosi: 

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna – 1338,44 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1606,13 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1204,60 zł.

Renta socjalna a praca

Pobieranie renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wyklucza podejmowania przez świadczeniobiorcę pracy zarobkowej – jednak znacznie ogranicza tę możliwość. Wypłata renty zostanie bowiem zawieszona na każdy miesiąc, w którym odbiorca świadczenia osiągnie dochód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Renta socjalna rozliczana jest wraz z bieżąco z osiąganym przychodem świadczeniobiorcy. Do owych wyliczeń brane są pod uwagę zarobki osiągnięte na podstawie:

 1. pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów;
 2. pracy nakładczej;
 3. pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, jeżeli oprócz tej umowy jesteś zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w ramach innej umowy;
 4. prowadzenia pozarolniczej działalności, a także współpracy przy jej wykonywaniu;
 5. wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 6. odpłatnego świadczenia pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 7. pobierania stypendium sportowego;
 8. działalności artystycznej i twórczej;
 9. wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia;
 10. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, a także zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego;
 11. przychodu  z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Renta socjalna - najważniejsze pytania

Zasiłek stały otrzymują osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Renta socjalna wypłacana jest osobom pełnoletnim z uwagi na całkowitą niezdolność do wykonywania pracy.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie są traktowane na równi z orzeczeniem o niezdolności do pracy. W takiej sytuacji renta nie przysługuje automatycznie. Możemy spotkać się z odmową prawa do renty socjalnej, w sytuacji gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi że nie jesteś całkowicie niezdolny do pracy.

Aby otrzymać rentę socjalną, musimy przede wszystkim posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia i całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna przysługuje osobom, które: są pełnoletnie,
mają ukończone 18 lat (z wyjątkiem kobiet, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 roku lat), mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego), w szkole lub w szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Do renty uprawnione są osoby, które: są pełnoletnie,
mają ukończone 18 lat (z wyjątkiem kobiet, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 roku lat), mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego), w szkole lub w szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Podsumowanie

 1. Renta socjalna jest  świadczeniem wypłacanym na rzecz osób, które ze względu na swój stan zdrowia są niezdolne do podjęcia lub kontynuowania pracy zarobkowej.
 2. Wypłacaniem renty zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a instytucją pośredniczącą są lokalne ośrodki pomocy społecznej (MOPS / GOPS).
 3. Aby dostać rentę socjalną, należy być pełnoletnim mieszkańcem Polski i posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy – albo stałe, albo czasowe.
 4. Renta socjalna przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby lub wypadku nabytego przed ukończeniem przez osobę pobierającą świadczenie 18. roku życia, w trakcie pobierania przez nią nauki (do 25. roku życia), a także w czasie jej studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
 5. Aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania renty socjalnej, jest Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.
 6. Wymogiem niezbędnym do przyznania renty jest posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego, jakie potwierdzi stan zdrowia wnioskodawcy oraz jego całkowitą niezdolność do pracy.
 7. Renta przyznawana po 1 marca 2022 roku wynosi 1338,44 .
 8. W celu przyznania renty socjalnej osoba zainteresowana powinna złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 9. W przypadku osób małoletnich, które niebawem skończą 18. rok życia, wniosek powinien złożyć przedstawiciel ustawowy zainteresowanego – czyli w większości przypadków rodzic, opiekun prawny lub faktyczny.

Źródła:

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jola
Jola
2022-07-05 17:54:19

A renty rodzinne to dopiero jest cyrk.Zdrowa osoba kt ukończyła 50 lat otrzymuje rentę socjalna bo zmarł jej współmałżonek. Mało tego otrzymuje rentę nawet nie oglądając lekarza orzecznika.Osoba ta jest zdrowa i zdolna do pracy to z jakiej racji dostaje z marszu rentę rodzinną, a osoba która jest po zachorowaniu na raka ma odbierana rentę.Pytam się czy to jest normalne?!

Sylwester Fortuniak
Sylwester Fortuniak
2021-01-11 19:22:26

W sprawie renty socjalnej

Krzysztof Sz.
Krzysztof Sz.
2020-09-12 00:08:38

Polska to chory dziwny kraj. Ludzie chorzy nie dostają pracy nie mają za co żyć a ZUS nie daje renty ,więc za co mają żyć ? ? ? Ale synkowi SBeka dali wojskowa rentę ponad 2 tysiące a nigdy nie był.w wojsku. Sukinsyny

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Mikołowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Mikołowie

Provident w Łodzi
Oddziały
author
Patryk Byczek
08 marca 2019

Provident w Łodzi

Bank Lokata Facto – nowy bank w Polsce
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
17 września 2019

Bank Lokata Facto – nowy bank w Polsce

Mieszkanie dla młodych 2014 – zasady programu
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
05 listopada 2013

Mieszkanie dla młodych 2014 – zasady programu

Expander w Legnicy
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
27 stycznia 2015

Expander w Legnicy

PKO BP w Walimiu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Walimiu

Porównaj