Ile można dorobić do emerytury?

Ile można dorobić do emerytury?

author
Julia Wierciło
27 czerwca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Ze względu na wysokość emerytur w Polsce, wielu emerytów postanawia nie rezygnować ze swojej pracy zarobkowej. Jednocześnie pobierają oni świadczenia z ZUS-u. Ile można dorobić do emerytury aby nie stracić prawa do otrzymywanych świadczeń? Sprawdźmy jaki jest obowiązujący limit dochodów, a także kogo on dotyczy.

Spis treści:

 1. Ile można dorobić do emerytury w 2024 roku?
 2. Zmniejszenie renty po przekroczeniu dochodów
 3. Zawieszenie wypłaty świadczenia rentowego
 4. Limit dochodów - kiedy obowiązuje?
 5. Limit dochodów - kiedy nie obowiązuje?
 6. Dlaczego emeryci dorabiają do emerytury?
 7. Ilu emerytów dorabia do emerytury?
 8. Ile można dorobić na emeryturze mundurowej?
 9. Ile można dorobić na emeryturze pomostowej?
Zwiń spis treści

Ile można dorobić do emerytury w 2024 roku?

Świadczenie emerytalne w Polsce posiada stosunkową niską stopę zastąpienia. Oznacza to, że stosunek wysokości emerytury do przeciętnej płacy otrzymywanej w przeszłości przez emeryta jest znacznie niższy niż w przypadku naszych sąsiadów (niższy jest proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Z tego względu wielu emerytów decyduje się na kontynuowanie aktywności zawodowej. Warto jednak pamiętać, że polskie przepisy przewidują pewne limity zarobkowe, po przekroczeniu których dorabianie do emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nie będzie możliwe bądź opłacalne, także przy zarabianiu minimalnej emerytury. Przy przekroczeniu progu zarobkowego, możliwe jest nawet wstrzymanie wypłaty świadczenia. Limity dotyczą jednak tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego.

Limity dochodów:

 • 4987 zł – czyli 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za dany kwartał roku,
 • 9261,60 zł – czyli 130 % średniej krajowej w poprzedzającym kwartale.

Oznacza to, że dodatkowe przychody emeryta nie mogą przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli tak się stanie, emerytura zostanie obniżona nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeśli jednak dodatkowy dochód przekroczy 130 proc.,  ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Te same przepisy dotyczą osób, które pobierają rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy a także w przypadku renty socjalnej.

Pamiętaj, jeżeli przekroczyłeś powszechny wiek emerytalny, wspomniane tu limity Cię nie dotyczą.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Zmniejszenie renty po przekroczeniu dochodów

Renty nie ogranicza się, jeśli dochody rencisty nie przekraczają 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 czerwca 2023 roku ta kwota wynosi 4987 zł brutto. Jeśli dochody przekroczą tę granicę, wypłacane świadczenie rentowe zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Istnieje zasada, zgodnie z którą maksymalna kwota obniżki wypłacanej renty zależy od jej rodzaju i nie może przekroczyć:

 • 794,35 zł dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 595,80 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 675,24 zł dla renty rodzinnej, wypłacanej jednej osobie.

Zawieszenie wypłaty świadczenia rentowego

W momencie, gdy wynagrodzenie rencisty przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwotę 9261,60 zł brutto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przestaje wypłacać rentę. Zasady zawieszania renty socjalnej są takie same.

Sprawdź także:

Kredyty i pożyczki dla emerytów – najlepsze oferty

Pożyczki na 90 dni – z szybką wypłatą

Pożyczki bez odmowy – z akceptacją renty i emerytury jako dochodu

 

Warto pamiętać! Dokładne przeciętne wynagrodzenie służące do obliczania progów dochodowych dla pracujących emerytów są ogłaszane raz na kwartał i obowiązują odpowiednio od początku marca, czerwca, września i grudnia. Aby sprawdzić, ile można dorobić na emeryturze, trzeba więc każdorazowo upewnić się, jakie są aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat przeciętnego wynagrodzenia. Pamiętajmy także, że istnieje obowiązek informowania ZUS o dorabianiu do emerytury i renty.

Limit dochodów - kiedy obowiązuje?

Limit dochodów generowanych przez seniorów dotyczy jedynie rencistów, a więc osób mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej, a także emerytów, którzy zdecydowali się na tak zwaną wcześniejszą emeryturę. Wcześniejsza emerytura to specjalny przywilej przysługujący osobom urodzonym po 1 grudnia 1948 roku, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. By móc liczyć na wcześniejszą emeryturę, trzeba jednak spełnić jeszcze kilka dodatkowych wymogów.

Wymagania dotyczące obowiązującego limitu dochodów:

 • wiek,
 • udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe,
 • 15 lat pracy w szczególnych warunkach,
 • program OFE.

Pierwszym z nich jest wiek. Kobiety muszą mieć co najmniej 55 lat, a mężczyźni – 60 lat.

Po drugie, potencjalny emeryt musi posiadać udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe na dzień 1 stycznia 1999 roku. Dla kobiet okres ten powinien wynosić co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn – 25 lat. Co niezwykle ważne, w zakresie tego okresu znaleźć się musi co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Ostatni warunek umożliwiający skorzystanie ze wcześniejszej emerytury dotyczy programu OFE. Z wcześniejszej emerytury mogą skorzystać osoby, które nie przystąpiły do OFE, a jeśli przystąpiły, powinny one złożyć wniosek o przeniesienie środków z OFE na dochody budżetu państwa.

Na koniec warto dodać, iż istnieje ścisła lista zawodów uprawniających do jeszcze szybszej emerytury. Są to między innymi:

 • pracownicy portów handlowych,
 • pracownicy żeglugi powietrznej i morskiej,
 • pracownicy hutnictwa,
 • pracownicy produkcji ołowiu i kadmu.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Limit dochodów - kiedy nie obowiązuje?

Limit dochodowy dotyczy jedynie rencistów oraz świadczeniobiorców korzystających z wcześniejszej emerytury. Osoby, które przeszły na tradycyjną emeryturę już po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, nie muszą przejmować się progiem dochodowym. Oznacza to, że nawet jeżeli pracujący seniorzy w wieku emerytalnym będą dużo zarabiać, nie wpłynie to niekorzystnie na wysokość ich emerytury.

Bez ograniczeń mogą dorabiać także niektórzy renciści, w szczególności pobierający renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych. Przepis ten dotyczy także rent rodzinnych przysługujących bliskim po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Limit dochodów generowanych przy emeryturze nie obejmuje również osób, które:

 • pobierają emeryturę częściową,
 • mają rentę inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia (lub przysługuje im prawo do emerytury po takiej osobie),
 • mają rentę inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową,
 • pobierają rentę rodzinną po zmarłym w trakcie służby żołnierzu.

Dlaczego emeryci dorabiają do emerytury?

Przyglądając się rzeczywistej sytuacji seniorów w Polsce, można oszacować, iż jednym z powodów przedłużonej aktywności zawodowej jest chęć osiągnięcia dodatkowych dochodów. Prawdą jest, że średnia emerytura w Polsce w wielu przypadkach nie pozwala na spokojne prowadzenie gospodarstwa domowego. Seniorzy decydują się więc na podjęcie pracy i mogą liczyć oni na bardzo korzystne zasady ubezpieczeń społecznych.

W Polskim systemie ubezpieczeń społecznych istnieje „emeryckie ułatwienie” polegające na wyłączaniu z obowiązku wnoszenia niektórych składek w przypadku tak zwanych zbiegu tytułów. Taki mechanizm ma zastosowanie przykładowo wtedy, gdy emeryt prowadzi działalność gospodarczą – podlega on wówczas ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie emerytalnemu i rentowemu.

Ilu emerytów dorabia do emerytury?

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koniec 2018 roku w Polsce blisko aż 750 tysięcy emerytek i emerytów pozostawało aktywnych zawodowo przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia emerytalnego.

Zestawienie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących ogólnej liczby emerytów w Polsce z informacjami udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozwala orzec, iż odsetek pracujących emerytów na koniec 2018 roku wynosił 11,3 %. Realny procent dorabiających emerytów najpewniej jest jeszcze większy, gdyż w zestawieniu ZUS-owskim nie uwzględniono emerytów pobierających świadczenie z KRUS-u.

Z danych ZUS-u wynika, iż kobiety zdecydowanie częściej od mężczyzn podejmują się pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i otrzymania prawa do świadczenia. Kobiety stanowią 56% wszystkich pracujących emerytów, a mężczyźni – tylko 44%.

Dlaczego kobiety chętniej podejmują się pracy zarobkowej mimo pobierania emerytury? Do najczęstszych czynników skłaniających emerytki do utrzymania aktywności zawodowej jest niższy próg wieku emerytalnego oraz statystycznie udowodniony fakt otrzymywania zdecydowanie niższego świadczenia od zakładu ubezpieczeń.

Ile można dorobić na emeryturze mundurowej?

Emerytura mundurowa, przeznaczona dla przedstawicieli służb mundurowych, podlega podobnym zasadom co emerytura cywilna. Osoby pobierające emeryturę lub rentę z tych służb muszą powiadomić odpowiedni świadczeniodawcę, czyli Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (lub Wojskowe Biuro Emerytalne w przypadku wojskowych), o swoim zamiarze uzyskiwania dochodów, które obowiązują ubezpieczenia społeczne lub wynikają z pełnionej służby.

Jeśli dochody osoby pobierającej emeryturę mundurową przekraczają 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wysokość emerytury lub renty inwalidzkiej zostaje zmniejszona o 25%. Innymi słowy, emerytura zostaje obcięta o ćwierć jej wartości, jeżeli dochody przekroczą ten próg. Natomiast w przypadku osoby pobierającej rentę rodzinną, wypłata tego świadczenia zostaje zawieszona, jeśli jej dochody przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dlatego ważne jest, aby przedstawiciele służb mundurowych, którzy pobierają emerytury lub renty, regularnie informowali odpowiednie instytucje emerytalne o swoich dochodach. W przypadku przekroczenia ustalonego progu, świadczenie emerytalne może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu, w zależności od konkretnych warunków i typu świadczenia.

Ile można dorobić na emeryturze pomostowej?

Emerytury pomostowe są uregulowane przez ustawę z 19 grudnia 2008 roku, określającą ich zasady i warunki. Przysługują one osobom, które spełniają określone kryteria, takie jak urodzenie po określonej dacie oraz wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na pełnym etacie. Wymagane jest również posiadanie odpowiedniego stażu pracy oraz udokumentowanie określonej liczby lat wykonywania takiej pracy.

Emerytura pomostowa może zostać przyznana kobietom w wieku 55 lat i mężczyznom w wieku 60 lat, po spełnieniu wszystkich warunków. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych świadczeń emerytalnych, istnieją pewne ograniczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma prawo zawiesić lub ograniczyć wypłatę emerytury pomostowej w przypadku osiągnięcia przez beneficjenta określonego poziomu dochodów.

Ważne jest zauważyć, że ZUS może zawiesić wypłatę emerytury pomostowej, jeśli osoba pobierająca to świadczenie podejmie etatową pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. W takiej sytuacji, wysokość osiąganych dochodów nie jest brana pod uwagę – nawet niewielkie dochody mogą skutkować zawieszeniem wypłaty emerytury pomostowej przez ZUS.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Aion Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Jaki jest numer SWIFT, BIC oraz IBAN w Aion Banku? Numer SWIFT/BIC w Aion Banku to BMPBBEBBVOD, natomiast kod IBAN to litery “PL” i pełny numer rachunku bankowego. Sprawdź szczegóły na temat kodów BIC/SWIFT oraz IBAN w Aion Banku.

author
Aleksandra Gościnna
06 stycznia 2024
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Opłata interchange – co to jest?

Nie każdy użytkownik rynku konsumenckiego wie, że od wszelkich transakcji dokonywanych kartą płatniczą pobierana jest specjalna taksa nazywana opłatą interchange. Sprawdziliśmy, kto ponosi jej koszty i do kogo trafia cały zysk.

author
Aleksandra Gościnna
14 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Czy można mieć kilka pożyczek jednocześnie?

Życie jest nieprzewidywalne i często zdarza się, że przez nieoczekiwane sytuacje, brakuje nam pieniędzy. Wydatki przekraczają nasze możliwości finansowe i zastanawiamy się co zrobić w takiej sytuacji. Z pomocą przychodzą darmowe pożyczki lub chwilówki. Nasuwa się pytanie, czy możemy korzystać z kilku pożyczek jednocześnie? Podpowiadamy czy jest to możliwe i przede wszystkim bezpieczne.

author
Dorota Grycko
05 sierpnia 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Chwilówki Głowno

Poszukujesz chwilówki w Głownie? Sprawdź poniższe zestawienie z darmowymi ofertami. Pieniądze otrzymasz w całości online i bez zaświadczeń o dochodach. Maksymalna kwota chwilówki to nawet 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Młodzi zadłużają się na potęgę

Zadłużenie osób w wieku od 18 do 25 lat rośnie w ekspresowym tempie. Jak podaje KRD łączny dług 152 000 osób, które widnieją na liście dłużników, wynosi 535 000 000 złotych. Młodzi na własne życzenie wpychają sami siebie w dół finansowy, z którego może być ciężko wyjść.

author
Patryk Byczek
14 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Odbierz nagrodę z kartą kredytową” w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski przygotował promocję dla Klientów, którzy posiadają kartę kredytową banku. Zainteresowani mogą zgarnąć 20 złotych w ramach voucheru, który można wymienić na 2 bilety na seans w Cinema City lub wykorzystać w serwisie pyszne.pl. Promocja trwa do 8 listopada 2018 roku.

author
Patryk Byczek
24 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj