Stypendium naukowe – kto może otrzymać?

Stypendium naukowe – kto może otrzymać?

author
Halszka Gronek
22 stycznia 2020

Jednym z profitów, na jakie liczyć mogą najlepsi studenci danej uczelni, jest przyznanie im przez rektora specjalnego stypendium naukowego. Sprawdziliśmy, kto może otrzymać takie świadczenie i jakie wymogi trzeba spełnić w tym celu.

Spis treści

1. Stypendium naukowe – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Kto może otrzymać?
4. Jak otrzymać stypendium?
5. Ile wynosi stypendium naukowe?
6. Pytania i odpowiedzi.

 

STYPENDIUM NAUKOWE – CO TO JEST?

Stypendium naukowe, a właściwie  stypendium rektora dla najlepszych studentów, jest specjalnym świadczeniem, jakie wypłaca się na rzecz wyjątkowo zdolnych studentów danej uczelni.

Na przyznanie stypendium rektora mogą liczyć przede wszystkim ci studenci, którzy ze szczególnymi osiągnięciami ukończyli pierwszy lub kolejny rok nauki. Co istotne jednak, w przypadku spełnienia określonych warunków stypendium naukowe może zostać wypłacone także „pierwszoroczniakom”.

Stypendium naukowe wypłacane jest przez rektora na wniosek zainteresowanego studenta. W zależności od uczelni świadczenie może zostać przyznane na cały rok akademicki lub na jeden semestr – z możliwością ponownego wnioskowania w kolejnym półroczu.

Studencie, potrzebujesz gotówki? Sprawdź nasz ranking pożyczek od 18 lat.

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowym aktem prawnym, jaki reguluje kwestię przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, jest Ustawa z dnia 27. lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 164 na rok 2005, pod pozycją 1365.
Kwestię przyznawania stypendium regulują następujące zapisy Ustawy z dnia 27. lipca 2005 roku:

§

PODSTAWA PRAWNA

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Art. 181., ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Wprowadzona w życie z rokiem 2016 ustawa o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadza także dodatkowe wytyczne w kwestii przyznawania stypendiów rektora:

§

PODSTAWA PRAWNA

W art. 181 ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym) punkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty”.


Art. 1., ust. 36. ustawy z dnia 23. czerwca 2016 roku

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ?

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w swym pierwszym lub kolejnym roku studiów (także magisterskich) wykazał się szczególnymi i ściśle określonymi osiągnięciami.

Do wyjątkowych sukcesów, jakie kwalifikują studenta do uzyskania stypendium rektora, zalicza się uzyskanie wysokiej średniej ocen, a także posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora może także ubiegać się „pierwszoroczniak”, o ile jest on laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem/finalistą krajowej olimpiady przedmiotowej i o ile zdobył on świadectwo maturalne w roku bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok studiów.

 

JAK OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Większość uczelni w Polsce już podczas wakacji studenckich umieszcza na swych stronach internetowych konkretne wytyczne w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

By otrzymać stypendium naukowe, wystarczy złożyć wniosek w wydziałowym dziekanacie właściwym ds. socjalnych, a jeśli uczelnia prowadzi elektroniczny nabór wniosków – poprzez właściwą platformę internetową. Informacji na ten temat należy szukać w zakładce poświęconej stypendiom na stronach www danej uczelni.

W większości przypadków nie jest konieczne załączanie do wniosku specjalnego wykazu ocen z indeksu studenckiego, bowiem uczelnie samodzielnie weryfikują osiągnięcia wnioskodawcy i zdobytą przez niego średnią ocen. Wystarczy więc wypełnić wniosek, podając swoje dane osobowe, kierunek i rok studiów, a także dane do przelewu bankowego.

Przykładowe procedury wnioskowania o stypendium naukowe

Uniwersytet Warszawski 

Wnioski o stypendium rektora rejestruje się poprzez serwer centralny USOSweb. W tym celu należy wejść w zakładkę „Dla wszystkich”, następnie we „Wnioski” i wypełnić odpowiedni druk dla ubiegających się o stypendium naukowe.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do właściwej komisji stypendialnej, dziekanatu lub sekretariatu w wyznaczonym terminie – do 15. października danego roku akademickiego.

Co istotne, w celu zarejestrowania wniosku o stypendium naukowe trzeba umieścić w serwerze USOSweb swój numer konta bankowego. Numer konta można także uzupełnić w dziekanacie lub sekretariacie.

Uniwersytet Gdański

Formalności związane z uzyskaniem świadczeń z uczelnianego Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów (w tym – stypendium rektora dla najlepszych studentów) należy załatwić w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

W kwestii szczegółów dotyczących niezbędnych dokumentów, terminu złożenia wniosku i jego prawidłowego wypełnienia należy kontaktować się bezpośrednio pracownikami wyżej wskazanej jednostki lub na stronie internetowej uczelni.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia w sekretariacie ds. pomocy materialnej danego wydziału.

Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien obliczyć swoją średnią ważoną ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych. Obliczoną średnią ocen należy zweryfikować w sekretariacie prowadzącym kierunek studiów studenta.

W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni, wymagane jest przedłożenia zaświadczenia o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia.

 

ILE WYNOSI STYPENDIUM NAUKOWE?

Wysokość przyznawanego stypendium rektora nie ma odgórnie ustalonej wysokości, a na jego ostateczną kwotę wypływa wiele różnych czynników. Do najistotniejszych zalicza się:

  1. kwotę państwowych dotacji przyznanych na rzecz funduszu pomocy materialnej danej uczelni;
  2. ilość kierunków otworzonych na danej uczelni;
  3. ilość studentów na każdym z poszczególnych kierunków;
  4. przyjęty przez uczelnię procent od wszystkich środków funduszu, jaki ma zostać przeznaczony na wypłatę stypendiów rektora;
  5. sposób przyznawania pomocy obrany przez daną uczelnie (jedna stawka stypendialna dla wszystkich lub kilka odrębnych stawek – w zależności od wagi osiągnięć).

By zrozumieć, dlaczego powyższe czynniki mają kluczowe znaczenie dla ostatecznej wysokości stypendium naukowego, należy zapoznać się z trybem ustalania środków na cele uczelnianej pomocy materialnej. Poniżej opisujemy tę procedurę.

Tryb ustalania środków na cele uczelnianej pomocy materialnej

Świadczenia uczelnianej pomocy materialnej, do których zalicza się stypendia rektora dla najlepszych studentów, przyznawane są ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Środki owego funduszu zasilane są corocznie wypłacanymi dotacjami państwowymi.

W każdym poszczególnym roku akademickim możliwe jest wykorzystanie nie więcej niż 60% owego funduszu właśnie na cel spieniężenia wypłaty stypendiów rektora dla najlepszych studentów. Pozostałe 40% środków powinno zostać przeznaczone na inne świadczenia pomocy materialnej (stypendia socjalne i zapomogi).

Co równie istotne, owe 60% środków uczelnianego funduszu pomocy materialnej może zostać przyznane na rzecz co najwyżej 10% liczby studentów każdego kierunku. Jeżeli jednak liczba studentów na danym kierunku jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

Przykładowe wysokości stypendiów rektora w roku akademickim 2019/202o

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 815  zł miesięcznie;

Uniwersytet Warszawski – 790 zł miesięcznie;

Uniwersytet Wrocławski – 620 zł miesięcznie;

Uniwersytet Gdański – 600 zł miesięcznie;

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie– od 300 do 1000 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej kategorii stypendium);

Uniwersytet w Białymstoku – 900 lub 1300 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej kategorii stypendium);

Politechnika Opolska – od 400 do 800 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej kategorii stypendium);

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – od 350 do 1050 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej kategorii stypendium).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy każda uczelnia wypłaca stypendia naukowe?

Ustawa regulująca kwestię przyznawania stypendiów rektora (Ustawa z dnia 27. lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym) stosowana jest zarówno do publicznych, jak i prywatnych uczelni działających w Polsce.

Oznacza to, że każda uczelnia – nie tylko państwowa, lecz także niepubliczna – ma obowiązek wpierania swych studentów poprzez wypłacanie im odpowiednich świadczeń pieniężnych, w tym stypendiów naukowych.

Warto jednak wiedzieć, iż obowiązek wypłacania świadczeń takich jak stypendia naukowe nie obowiązuje w przypadku szkół wyższych oraz wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe – z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Czy o przyznaniu stypendium naukowego decyduje próg dochodowy?

O przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów decydują jedynie sukcesy osiągnięte przez danego wnioskodawcę.

Do osiągnięć kwalifikujących studenta do uzyskania stypendium zaliczane są: uzyskanie wysokiej średniej ocen, a także odnoszenie wybitnych sukcesów naukowych, artystycznych lub sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Próg dochodowy nie jest brany pod uwagę w procesie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium naukowego. Liczy on się jedynie w przypadku starania się o stypendium socjalne lub zapomogę studencką.

Czy wysokość średniej ma wpływ na wysokość wypłacanego stypendium?

Wszystkie uczelnie obierają pewien próg średniej ocen, po osiągnięciu którego student ma prawo do otrzymania stypendium rektora. Warto jednak wiedzieć, iż niektóre uczelnie wprowadzają dodatkowe progi, według których przyznają odpowiednio wysokie stypendia.

W przypadku uczelni stosujących wieloprogowy tryb przyznawania stypendiów wysokość średniej ocen będzie miała kluczowe znaczenie. Osoby z najwyższą średnią ocen będą klasyfikowały się do najlepszej kategorii uczniów i zyskają najwyższe stypendia. Osoby z nieco niższą średnią dostaną niższe wypłaty.

Uczelnie, które stosują wieloprogowy system przyznawania stypendiów, to m.in: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Opolska czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

czytelnik
czytelnik
2018-10-04 06:54:11

fajnie by było dostac taki zastrzyk gotowki haha

Podobne artykuły

Profi Credit zamknął prawie połowę oddziałów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
13 listopada 2019

Profi Credit zamknął prawie połowę oddziałów

„Kobiety na mury” – BGŻ BNP Paribas partnerem akcji
Bez kategorii
autor wpisu
Natalia Narloch
29 listopada 2018

„Kobiety na mury” – BGŻ BNP Paribas partnerem akcji

PKO BP w Leśnej
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
12 października 2019

PKO BP w Leśnej

Kredyt samochodowy Sztum
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
30 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Sztum

Kasa Stefczyka Kłodzko
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 października 2020

Kasa Stefczyka Kłodzko

Porównaj