Stypendium naukowe – kto może otrzymać?

Stypendium naukowe – kto może otrzymać?

author
Halszka Gronek
22 stycznia 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Jednym z profitów, na jakie liczyć mogą najlepsi studenci danej uczelni, jest przyznanie im przez rektora specjalnego stypendium naukowego. Sprawdziliśmy, kto może otrzymać takie świadczenie i jakie wymogi trzeba spełnić w tym celu.

Spis treści:

 1. Stypendium naukowe - czym jest?
 2. Stypendium naukowe obecnie - przykładowe wysokości
 3. Wysokość stypendium naukowego - w jaki sposób jest ustalana?
 4. Tryb ustalania środków na cele uczelnianej pomocy materialnej
 5. Stypendium naukowe - kto może otrzymać?
 6. Przykładowe procedury wnioskowania o stypendium naukowe
 7. Jak otrzymać stypendium naukowe?
Zwiń spis treści

Stypendium naukowe - czym jest?

Stypendium naukowe, a właściwie  stypendium rektora dla najlepszych studentów, jest specjalnym świadczeniem, jakie wypłaca się na rzecz wyjątkowo zdolnych studentów danej uczelni. Na przyznanie stypendium rektora mogą liczyć przede wszystkim ci studenci, którzy ze szczególnymi osiągnięciami ukończyli pierwszy lub kolejny rok nauki. Co istotne jednak, w przypadku spełnienia określonych warunków stypendium naukowe może zostać wypłacone także „pierwszoroczniakom”. Stypendium naukowe wypłacane jest przez rektora na wniosek zainteresowanego studenta. W zależności od uczelni świadczenie może zostać przyznane na cały rok akademicki lub na jeden semestr – z możliwością ponownego wnioskowania w kolejnym półroczu. Dla tych studentów, którzy potrzebują zastrzyku gotówki, a kwota stypendium okaże się niewystarczająca do zrealizowania wybranego celu, pomocne mogą stać się pożyczki dla studentów lub mini chwilówki dostępne przez Internet.

Stypendium naukowe obecnie - przykładowe wysokości

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 950  zł miesięcznie;

Uniwersytet Warszawski – 1000 zł miesięcznie;

Uniwersytet Wrocławski – 1100 zł miesięcznie;

Uniwersytet Gdański – 850 zł miesięcznie;

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie– od 600 do 1300 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej kategorii stypendium);

Uniwersytet w Białymstoku – 1300 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej kategorii stypendium);

Politechnika Opolska – od 650 do 1050 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej kategorii stypendium);

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – 1350 zł miesięcznie.

Wysokość stypendium naukowego - w jaki sposób jest ustalana?

Wysokość przyznawanego stypendium rektora nie ma odgórnie ustalonej wysokości, a na jego ostateczną kwotę wypływa wiele różnych czynników. Do najistotniejszych zalicza się:

 • kwotę państwowych dotacji przyznanych na rzecz funduszu.
 • pomocy materialnej danej uczelni;
 • ilość kierunków otworzonych na danej uczelni;
 • ilość studentów na każdym z poszczególnych kierunków;
 • przyjęty przez uczelnię procent od wszystkich środków funduszu, jaki ma zostać przeznaczony na wypłatę stypendiów rektora;
 • sposób przyznawania pomocy obrany przez daną uczelnie (jedna stawka stypendialna dla wszystkich lub kilka odrębnych stawek – w zależności od wagi osiągnięć).

By zrozumieć, dlaczego powyższe czynniki mają kluczowe znaczenie dla ostatecznej wysokości stypendium naukowego, należy zapoznać się z trybem ustalania środków na cele uczelnianej pomocy materialnej. Poniżej opisujemy tę procedurę.

Tryb ustalania środków na cele uczelnianej pomocy materialnej

Świadczenia uczelnianej pomocy materialnej, do których zalicza się stypendia rektora dla najlepszych studentów, przyznawane są ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Środki owego funduszu zasilane są corocznie wypłacanymi dotacjami państwowymi. W każdym poszczególnym roku akademickim możliwe jest wykorzystanie nie więcej niż 60% owego funduszu właśnie na cel spieniężenia wypłaty stypendiów rektora dla najlepszych studentów. Pozostałe 40% środków powinno zostać przeznaczone na inne świadczenia pomocy materialnej (stypendia socjalne i zapomogi). Co równie istotne, owe 60% środków uczelnianego funduszu pomocy materialnej może zostać przyznane na rzecz co najwyżej 10% liczby studentów każdego kierunku. Jeżeli jednak liczba studentów na danym kierunku jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

Stypendium naukowe - kto może otrzymać?

Przykładowe procedury wnioskowania o stypendium naukowe

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w swym pierwszym lub kolejnym roku studiów (także magisterskich) wykazał się szczególnymi i ściśle określonymi osiągnięciami. Do wyjątkowych sukcesów, jakie kwalifikują studenta do uzyskania stypendium rektora, zalicza się uzyskanie wysokiej średniej ocen, a także posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium rektora może także ubiegać się „pierwszoroczniak”, o ile jest on laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem/finalistą krajowej olimpiady przedmiotowej i o ile zdobył on świadectwo maturalne w roku bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok studiów.

Jak otrzymać stypendium naukowe?

Większość uczelni w Polsce już podczas wakacji studenckich umieszcza na swych stronach internetowych konkretne wytyczne w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. By otrzymać stypendium naukowe, wystarczy złożyć wniosek w wydziałowym dziekanacie właściwym ds. socjalnych, a jeśli uczelnia prowadzi elektroniczny nabór wniosków – poprzez właściwą platformę internetową. Informacji na ten temat należy szukać w zakładce poświęconej stypendiom na stronach www danej uczelni. W większości przypadków nie jest konieczne załączanie do wniosku specjalnego wykazu ocen z indeksu studenckiego, bowiem uczelnie samodzielnie weryfikują osiągnięcia wnioskodawcy i zdobytą przez niego średnią ocen. Wystarczy więc wypełnić wniosek, podając swoje dane osobowe, kierunek i rok studiów, a także dane do przelewu bankowego. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Uniwersytet Warszawski 

Wnioski o stypendium rektora rejestruje się poprzez serwer centralny USOSweb. W tym celu należy wejść w zakładkę „Dla wszystkich”, następnie we „Wnioski” i wypełnić odpowiedni druk dla ubiegających się o stypendium naukowe. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do właściwej komisji stypendialnej, dziekanatu lub sekretariatu w wyznaczonym terminie – do 15. października danego roku akademickiego. Co istotne, w celu zarejestrowania wniosku o stypendium naukowe trzeba umieścić w serwerze USOSweb swój numer konta bankowego. Numer konta można także uzupełnić w dziekanacie lub sekretariacie.

Uniwersytet Gdański

Formalności związane z uzyskaniem świadczeń z uczelnianego Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów (w tym – stypendium rektora dla najlepszych studentów) należy załatwić w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów. W kwestii szczegółów dotyczących niezbędnych dokumentów, terminu złożenia wniosku i jego prawidłowego wypełnienia należy kontaktować się bezpośrednio pracownikami wyżej wskazanej jednostki lub na stronie internetowej uczelni.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia w sekretariacie ds. pomocy materialnej danego wydziału. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien obliczyć swoją średnią ważoną ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych. Obliczoną średnią ocen należy zweryfikować w sekretariacie prowadzącym kierunek studiów studenta. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni, wymagane jest przedłożenia zaświadczenia o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Ustawa regulująca kwestię przyznawania stypendiów rektora (Ustawa z dnia 27. lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym) stosowana jest zarówno do publicznych, jak i prywatnych uczelni działających w Polsce. Oznacza to, że każda uczelnia – nie tylko państwowa, lecz także niepubliczna – ma obowiązek wspierania swych studentów poprzez wypłacanie im odpowiednich świadczeń pieniężnych, w tym stypendiów naukowych. Warto jednak wiedzieć, iż obowiązek wypłacania świadczeń takich jak stypendia naukowe nie obowiązuje w przypadku szkół wyższych oraz wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe – z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

O przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów decydują jedynie sukcesy osiągnięte przez danego wnioskodawcę. Do osiągnięć kwalifikujących studenta do uzyskania stypendium zaliczane są: uzyskanie wysokiej średniej ocen, a także odnoszenie wybitnych sukcesów naukowych, artystycznych lub sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Próg dochodowy nie jest brany pod uwagę w procesie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium naukowego. Liczy on się jedynie w przypadku starania się o stypendium socjalne lub zapomogę studencką.

Wszystkie uczelnie obierają pewien próg średniej ocen, po osiągnięciu którego student ma prawo do otrzymania stypendium rektora. Warto jednak wiedzieć, iż niektóre uczelnie wprowadzają dodatkowe progi, według których przyznają odpowiednio wysokie stypendia. W przypadku uczelni stosujących wieloprogowy tryb przyznawania stypendiów wysokość średniej ocen będzie miała kluczowe znaczenie. Osoby z najwyższą średnią ocen będą klasyfikowały się do najlepszej kategorii uczniów i zyskają najwyższe stypendia. Osoby z nieco niższą średnią dostaną niższe wypłaty. Uczelnie, które stosują wieloprogowy system przyznawania stypendiów, to m.in: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Opolska czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Źródła:

https://stypendia.uken.krakow.pl/

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich

https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/

https://www.uw.edu.pl/student_/stypendia-naukowe/

https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-rektora

 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

czytelnik
czytelnik
2018-10-04 06:54:11

fajnie by było dostac taki zastrzyk gotowki haha

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Zabrze

Rozglądasz się za kredytem hipotecznym w Zabrzu? Sprawdź ranking najlepszych ofert. Wnioskować o kredyt możemy bezpłatnie przez Internet lub w oddziale banku w Zabrzu. Maksymalna kwota kredytu to nawet 90% wartości nieruchomości ze spłatą do 35 lat.

author
Dorota Grycko
28 lutego 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Promocja: „Odbierz voucher do Circle K z kartą kredytową Mastercard” w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski wystartował z promocją, w której Klienci mogą zgarnąć voucher o wartości 200 złotych do wykorzystania na stacjach Circle K. Wystarczy wyrobić kartę kredytową Mastercard. Promocja trwa do 6 grudnia 2018 roku.

author
Patryk Byczek
23 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Lesznie

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Lesznie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
17 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wkład własny – najważniejsze informacje

Dla wielu osób, które starają się o kredyt hipoteczny, wkład własny stanowi największy problem, z jakim muszą sobie poradzić, by zyskać pieniądze na spełnienie swoich mieszkaniowych marzeń. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom czytelników, sprawdziliśmy najnowsze wytyczne KNF-u w sprawie wkładu własnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury!

author
Halszka Gronek
28 lipca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Adam Małysz twarzą kampanii Kredyt w Porządku

W swoim najnowszym komunikacie Bank Pocztowy poinformował o rozpoczęciu kolejnej edycji kampanii reklamującej Kredyt w Porządku. Produkt reklamowany jest przez legendarnego skoczka Adama Małysza głównie w Internecie. Co więcej, reklamę przygotowano także w gwarze kaszubskiej, śląskiej i po góralsku. Kampanię będzie można śledzić do 8 grudnia bieżącego roku.

author
Alicja Hirsekorn
15 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Kasa Stefczyka Tuchola

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Tucholi – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
17 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj