Ulga na Internet jest jedną z najcześciej odliczanych ulg podatkowych przez polskich płatników. By móc stać się jej beneficjentem, trzeba jednak spełnić kilka bezwględnych warunków. Sprawdziliśmy więc, kto może skorzystać z ulgi internetowej, jaka jest jej obecna stawka i w jaki sposób uwzględnić owe odliczenie na zeznaniu rocznym.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 16.01.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Co to jest ulga na Internet?
2. Ulga na Internet – podstawa prawna.
3. Kto może otrzymać ulgę na Internet w 2019?
4. Ile wynosi ulga na Internet w 2019?
5. Jak otrzymać ulgę na Internet?
6. Pytania i odpowiedzi.
7. Podsumowanie.

 

Co to jest ulga na Internet?

Ulga internetowa jest specjalną formą przywileju podatkowego, jakie przewidziane zostały w polskich przepisach prawa. Jej istotą – tak jak i w przypadku innych ulg podatkowych – jest zmniejszenie wysokości dochodu (lub odpowiednio: podatku, jaki płatnik uiszcza na rzecz fiskusa).

Ulga na Internet to nic innego, jak pieniężne wsparcie wszystkich tych, którzy stale korzystają z Internetu. Jeśli posiadasz rachunki potwierdzające ponoszenie przez Ciebie kosztów internetowych, nic nie stoi na przeszkodzie, byś skorzystał z przywileju podatkowego. Lecz czy na pewno?

Choć sprawa wygląda prosto, prawo przewidziało jednak kilka „warunków” i „wykluczeń”. Kwestia najważniejsza: z ulgi na Internet nie mogą skorzystać wszyscy płatnicy podatków. Przywilej ten dedykowany jest jedynie tym przedsiębiorcom, którzy rozliczającą się według ryczałtu ewidencjonowanego lub skali podatkowej. 

Z grona beneficjentów wykluczeni zostali biznesmeni i biznesmenki korzystający z podatku liniowego lub karty podatkowej, a także osoby prawne. Poza tym ulga przysługuje również pracownikom składającym PIT-37 (a więc podatnikom nieprowadzącym działalności). Jakie jeszcze warunki nałożone zostały na beneficjentów ulgi na Internet? O tym w dalszej części artykułu.

Ulga na Internet – podstawa prawna

Pierwszym z aktów prawnych, jakie regulują kwestię przyznawania ulgi na Internet, jest Ustawa z dnia 26. lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokument ten, skrótowo nazywany ustawą o PIT, wszedł w życie wraz z początkiem 1992 roku. Jego ujednolicą treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 80 na rok 1991, pod pozycją 350. 

Ustawa o PIT przedstawia kwestię odliczenia ulgi internetowej w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 6
Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Art. 26, ust. 1

Podstawę obliczenia podatku […] stanowi dochód […] po odliczeniu kwot:

[pkt 6a] wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Drugim z dokumentów, jakie regulują kwestię przyznawania ulgi na Internet, jest Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 1990 roku. Jego ujednolicą treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 144 na rok 1998, pod pozycją 930. 

Podstawowe kwestie związane z odliczeniem ulgi internetowej przedstawione zostały w owej ustawie następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20. listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Art. 11, ust. 1

Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę […] oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

 

Kto może otrzymać ulgę na Internet w 2019?

Ulgi na Internet nie mogą wykorzystywać wszyscy płatnicy podatków. Przywilej ten dedykowany jest jedynie tym przedsiębiorcom, którzy rozliczającą się według ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) lub skali podatkowej (PIT-36). Poza tym ulga przysługuje również pracownikom składającym PIT-37 (a więc podatnikom nieprowadzącym działalności).

Z grona beneficjentów wykluczeni zostali biznesmeni i biznesmenki korzystający z podatku liniowego lub karty podatkowej, a także osoby prawne. Jednak odpowiedni status i sposób rozliczania się z fiskusem nie są jedynymi wymogami niezbędnymi do skorzystania z ulgi internetowej.

Kolejna kwestia konieczna do spełnienia to fakt ilości wykorzystanych już ulg. Z przywileju odliczenia kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z sieci Internet skorzystać można bowiem tylko dwa razy – rok po roku. Jeśli więc uwzględniłeś ulgę w 2018 roku, możesz po raz ostatni zrobić to teraz, w 2019 roku. Jeśli odliczenia użyłeś w 2017 roku, a w 2018 już nie, Twoja druga szansa na skorzystanie z ulgi przepadła. 

Poza tym beneficjent przywileju podatkowego powinien przechowywać dowody poniesionych kosztów związanych z korzystaniem z Internetu. Rachunki lub umowy abonamentowe powinny być imienne, jasno wskazywać koszt ponoszony przez płatnika i odnosić się bezpośrednio do sieci Internet. Jeśli więc podatnik wykupił pakiet łączony (np. Internet+TV+telefon), faktura powinna rozdzielać poszczególne kwoty.

 

Ile wynosi ulga na Internet w 2019?

Ulga na Internet to niezwykle korzystne rozwiazanie – lecz jak wszystko, co dobre, ma niestety swój limit. W ciągu jednego roku podatkowego płatnik nie może odliczyć od dochodu więcej, niż 760 złotych łącznych kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z Siecią. Oczywiście na wszystkie te opłaty musi on posiadać rachunki lub odpowiednio faktury czy umowy abonamentowe. 

Jeśli dochód rozliczany z fiskusem nie jest wystarczająco duży, by odliczyć całe pokryte koszty internetowe (do limitu 760 złotych), brakująca kwota zostaje wyzerowana. Oznacza to, że nie płatnik nie może liczyć na wyrównanie i zwrot podatkowy ulgi w postaci gotówki. Co więcej – kwota, która nie znajdzie pokrycia w dochodach, nie będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach. 

Warto także wiedzieć, jakie dokładnie koszty poniesione w związku z korzystaniem z Internetu można odliczyć od dochodu. Oprócz Internetu domowego do właściwych wydatków zalicza się także korzystanie z Internetu w telefonie lub kafejce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku pakietów łączonych (np. abonament komórkowy + internet LTE) umowa od dostawcy powinna jasno wskazywać, jaka część wydatków dotyczyła bezpośrednio Internetu. W innym przypadku dokonanie odliczenia będzie niemożliwe.

Na koniec warto także dodać, iż nie ma możliwości odliczenia wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację, serwis czy obsługę techniczną Sieci. Ulga internetowa pozwala pomniejszyć swój opodatkowany dochód jedynie o koszty dostępu (transferu). Kwestie techniczne (na przykład jednorazowe podłączenie routera) nie będą uwzględniane przez skarbówkę. 

 

Jak otrzymać ulgę na Internet?

Odliczenie ulgi internetowej od dochodu jest bardzo proste. Wystarczy dołączyć odpowiedni formularz do składanej przez nas deklaracji PIT. Można oczywiście to zrobić, składając zeznanie podatkowe dowolną metodą – również w wygodnej formie e-deklaracji. 

Do odpowiedniego druku zeznania podatkowego koniecznie należy dołączyć formularz PIT-O. To właśnie dzięki owemu załącznikowi możliwe jest także odliczenie takich ulg jak ulga rehabilitacyjna (odliczana również od podstawy opodatkowania, czyli dochodu/przychodu)  czy ulga na dziecko (odliczana bezpośrednio od podatku).

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składają PIT-O wraz z deklaracją PIT-28. W przypadku przedsiębiorców na skali podatkowej podstawą rozliczenia jest deklaracja PIT-36. Natomiast osoby nieprowadzące działalności (będące pracownikami) załącznik dotyczący ulg składają wraz z drukiem PIT-37. 

Pytania i odpowiedzi

Czy zarówno ja, jak i moja małżonka możemy odliczyć od swego dochodu koszty związane z Internetem?

Jeżeli jedną umowę korzystania z usług internetowych zawarło kilka osób, każdej z nich przysługuje osobne prawo do ulgi na Internet (oczywiście w ramach odrębnego limitu).  Warunek jest jeden: każda z owych osób posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu. Mówiąc prościej – każda musi imiennie figurować w umowie abonamentowej lub na fakturze. Tak więc w przypadku małżonków, którzy rozliczają się oddzielnie, każdy z nich może samodzielnie odliczyć koszty korzystania z Internetu – o ile dowód zapłaty/umowa wskazują oba nazwiska.


W zeszłym roku podatkowym nie osiągnąłem wystarczająco dużego dochodu, by móc odliczyć pełną kwotę ulgi internetowej. Czy mogę liczyć na wyrównanie lub zwrot?

Maksymalna kwota odliczenia kosztów internetowych wynosi obecnie 760 złotych rocznie. Jeśli jednak podatnik nie uzyskał wystarczających dochodów, kwota ta także ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że koszty internetowe, które nie znajdą pokrycia w dochodach, zostaną wyzerowane i nie będą podlegać wyrównaniu lub zwrotowi – także i w kolejnych latach. Pod tym względem ulga internetowa różni się od ulgi prorodzinnej, która – jak wiemy – zakłada możliwość wypłacenia podatnikowi brakującej sumy odliczenia.


Posiadam umowę abonamentową na pakiet usług (Internet, kablówka i telefon komórkowy). W jaki sposób mogę dokonać odliczenia? 

Wszystkie rachunki lub umowy abonamentowe, na których postawie wnioskujemy o ulgę podatkową, powinny jasno wskazywać koszt ponoszony przez płatnika bezpośrednio w związku z siecią Internetu. Jeśli więc podatnik wykupił pakiet łączony, faktura powinna wyodrębniać poszczególne kwoty. Przykładowo: wartość X za Internet, Y za TV i Z za telefon. Warto więc sprawdzić, czy dany dostawca rozdziela poszczególne wartości na fakturze, zanim podpiszemy z nim umowę abonamentową. W przeciwnym razie możemy stracić szansę na odliczenie ulgi.


Wykorzystałem juz dwukrotnie przywilej odliczenia ulgi internetowej, lecz nie bezpośrednio rok po roku. Czy mogę więc i teraz skorzystać z ulgi na Internet?

Niestety nie. Z przywileju odliczenia kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z sieci Internet skorzystać można tylko dwa razy. Co więcej, według najnowszych przepisów owe odliczenia powinny być zastosowane rok po roku. Jednak Pan – niezależnie od tego, czy w latach bezpośrednio następujących po sobie, czy nie – wykorzystał obie szanse odliczenia. W takim wypadku nie może Pan już po raz trzeci starać się o uwzględnienie ulgi internetowej.


Podsumowanie

1) Ulga internetowa jest specjalną formą przywileju podatkowego, jakie przewidziane zostały w polskich przepisach prawa. Jej istotą jest zmniejszenie wysokości dochodu (lub odpowiednio przychodu w przypadku przedsiębiorców na ryczałcie). 

2) Owa ulga na Internet to nic innego, jak pieniężne wsparcie wszystkich tych, którzy stale korzystają z Internetu. Dzięki niej możliwe jest opłacenie mniejszej kwoty podatku na rzecz fiskusa. 

3) Przywilej korzystania z ulgi dedykowany jest jedynie przedsiębiorcom, którzy rozliczającą się według ryczałtu ewidencjonowanego lub skali podatkowej, a także podatnikom nieprowadzącym biznesu (zatrudnionym). 

4) Z grona beneficjentów ulgi na Internet wykluczeni zostali biznesmeni i biznesmenki korzystający z podatku liniowego lub karty podatkowej. Co więcej, także i osoby prawne (opodatkowane CIT-em) nie mogą stosować odliczenia w związku z korzystaniem z Internetu.

5) Z przywileju odliczenia kosztów internetowych skorzystać można tylko dwa razy – rok po roku.

6) Beneficjent przywileju podatkowego powinien przechowywać dowody poniesionych kosztów związanych z korzystaniem z Internetu. 

7) Rachunki lub umowy abonamentu internetowego powinny być imienne, jasno wskazywać koszt ponoszony przez płatnika i odnosić się bezpośrednio do sieci Internet.

8) ciągu jednego roku podatkowego płatnik nie może odliczyć od dochodu więcej, niż 760 złotych łącznych kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z Siecią.

9) By odliczyć ulgę internetową od dochodu, wystarczy dołączyć odpowiedni formularz PIT-O do składanej przez nas deklaracji podatkowej.

10)  W przypadku małżonków, którzy z podatków rozliczają się oddzielnie, każdy z nich może samodzielnie odliczyć koszty korzystania z Internetu. Warunek do tego jest jeden: umowa lub faktura musi wskazywać nazwiska obojga małżonków.


Źródła:
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=0c713bdf-4844-4520-ae25-913c890d5200&groupId=766655

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (1)

a czy na fakturze musi byc podany. adres ?