Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego

author
Halszka Gronek
24 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

W świetle prawa pełnoprawnym pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia to, czy pracuje ona na cały etat, na 3/4 czy 1/2 – w każdym z tych przypadków przysługiwać jej będą wszelkie przywileje pracownicze. Jednym z nich jest prawo do urlopu wypoczynkowego. W dzisiejszym  artykule sprawdzamy, kto może liczyć na przyznanie urlopu wypoczynkowego i jaki jest jego wymiar.

Spis treści:

  1. Czym jest urlop wypoczynkowy?
  2. Urlop wypoczynkowy a podstawa prawna
  3. Dla kogo jest urlop wypoczynkowy?
  4. Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
  5. Ile dni ma urlop wypoczynkowy?
  6. Urlop wypoczynkowy - co wlicza się do czasu pracy?
  7. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Zwiń spis treści

Czym jest urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych przywilejów, na jakie liczyć mogą wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – niezależnie od formy etatu i wymiaru podjętej przez nich pracy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisanie prawnymi pracownik uzyskuje prawo do skorzystana z płatnego urlopu wypoczynkowego wraz z wykonywaniem swych obowiązków służbowych. Z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy naliczane są na rzecz pracownika kolejne dni urlopu, które wykorzystać on może w danym roku.

Co istotne, przywilej urlopu wypoczynkowego jest nieodwołalny i przyznany bezwarunkowo każdej osobie zatrudnionej na etat. W związku z tym pracodawcy muszą liczyć się z tym, że nieudzielenie urlopu i nieprzestrzeganie przepisów w tymże zakresie podlegają karze grzywny. Sprawdź oferty pożyczek na dowód oraz pożyczek bez BIK.

Urlop wypoczynkowy a podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Art. 152. Prawo do urlopu wypoczynkowego

§ 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej “urlopem”.
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Dla kogo jest urlop wypoczynkowy?

Przyznanie tego przywileju nie zależy od wymiaru etatu, na jakim dany pracownik zdecydował się wykonywać swe zawodowe obowiązki – przysługuje zarówno osobie pracującej  na pół etatu, jak i na 2/3 czy 3/4 (oczywiście  w proporcjonalnym wymiarze).

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie, która została zatrudniona na etat – a więc na podstawie umowę o pracę.

Urlop wypoczynkowy jest więc niezbywalnym prawem każdego pełnoprawnego pracownika, a fakt ten podkreślają odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy. Liczba dni, a więc inaczej wymiar urlopu przysługującego danemu pracownikowi, zależy jednak przede wszystkim od stażu pracy i liczby przepracowanych miesięcy kalendarzowych. Więcej na ten temat w kolejnych akapitach tekstu. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy

Zgodnie z treścią odpowiednich artykułów Kodeksu Pracy każdy pracownik, który po raz pierwszy podejmuje się pracy na etat, stopniowo uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego wraz z upływem każdego miesiąca pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 153. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego

§ 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

Jak wynika z wyżej przytoczonej podstawy prawnej, świeżo upieczony pracownik etatowy zyskuje prawo do wykorzystania 1/12 wymiaru urlopu wraz z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem kalendarzowym. Ułamek ten odpowiada 1,66 dnia urlopu, jaki przysługiwać będzie owemu pracownikowi w kolejnym roku jego pracy. Prawo do urlopu w pierwszym roku pracy narasta więc wprost proporcjonalnie do upływu okresu zatrudnienia, a jego wymiar zwiększa się z każdym przepracowanym miesiącem o 1,66 dnia urlopu.

Ile dni ma urlop wypoczynkowy?

Wymiar urlopu wypoczynkowego, a więc inaczej mówiąc ilość dni przysługujących danemu pracownikowi na wypoczynek, zależy przede wszystkim od stażu pracy i liczby przepracowanych na etacie lat. Sprawdź również ranking pożyczek na 500 plus.

Zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie pracy, wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni w danym roku – jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik wykazuje się ponad 10-letnim stażem pracy).

Wymiar urlopu pracownika, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu (np. na pół lub na 3/4 etatu), ustalany jest wprost proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Każdy niepełny dzień przyznanego urlopu zaokrągla się zawsze  na korzyść pracownika – w górę do pełnego dnia.

Co istotne, wszystkie niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego przechodzą na następny rok, lecz muszą być wykorzystane do 30 września owego kolejnego roku kalendarzowego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 154. Wymiar urlopu wypoczynkowego

§ 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Urlop wypoczynkowy - co wlicza się do czasu pracy?

Do okresu zatrudnienia zalicza się – oprócz stażu w obecnym miejscu – wszelkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w tych pracach, a ani sposób ustania dawnych stosunków pracy.
Co niezwykle ważne dla wielu z nas, do okresu zatrudnienia wliczane są także lata nauki. Zasada ta obejmuje lata edukacji spędzone w zasadniczych lub równorzędnych szkołach zawodowych (nie więcej jednak niż 3 lata) czy w średnich szkołach zawodowych (także tych dla absolwentów zasadniczych i równorzędnych szkół zawodowych) – do 5 lat.

Do okresu pracy wliczany jest także czas pobierania nauki w średniej szkole ogólnokształcącej (do 4 lat), szkole policealnej (do 6 lat) oraz szkole wyższej (do 8 lat). Warto mieć jednak na uwadze, iż okresy nauki nie podlegają sumowaniu, co oznacza, iż warto podać do okresu pracy ten czas pobierania edukacji, jaki jest w naszym przypadku najkorzystniejszy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 155. Wliczanie okresu nauki do oo okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu

§ 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.
§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Najlepszą cechą urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje każdemu pracownikowi etatowemu po wypracowaniu odpowiedniej liczby miesięcy kalendarzowych, jest fakt otrzymania wynagrodzenia za czas wypoczynku.

Wartość wypłaty za czas urlopu jest równa kwocie, jaką dany pracownik otrzymałby, gdyby – zamiast wypoczywać – pracował. Jest to niezwykle pozytywna informacja dla wszystkich pełnoprawnych pracowników w Polsce. Szczegółowe informacje na ten  temat znaleźć można w artykule 172. Kodeksu pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 172. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 172[1]. świadczenie pieniężne za czas urlopu wypoczynkowego

§ 1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171 [ekwiwalent za niewykorzystany urlop – przyp. red.].
§ 2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Procedura kredytowa przy zakupie mieszkania

Kredyt na mieszkanie jest zobowiązaniem, które zaciągamy na dłuższy okres, zazwyczaj kilkudziesięciu lat. Warto więc wybrać taką ofertę, która pozwoli na systematyczną spłatę zadłużenia, bez zbytniego obciążania domowego budżetu. Sprawdźmy na co zwrócić uwagę zaciągając kredyt na nowe mieszkanie i jakich formalności należy dopełnić, by uzyskać pozytywną odpowiedź banku.

author
Julia Wierciło
05 czerwca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Coraz więcej wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej

W najnowszym komunikacie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja o liczbie wniosków, jakie przedsiębiorcy złożyli w ramach tarczy antykryzysowej. O wsparcie zawnioskowało już ponad 2 miliony przedsiębiorców i łącznie otrzymali oni wsparcie w wysokości 1,2 mld zł.

author
Alicja Hirsekorn
02 maja 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Kasa Stefczyka Strzelce Krajeńskie

Jesteś zainteresowany danymi na temat Kasy Stefczyka w Strzelcach Krajeńskich? Odkryj wszystko, co musisz wiedzieć, czytając nasz artykuł. Sprawdź adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Julia Wierciło
19 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Chwilówki Szamotuły

Pilnie potrzebujesz gotówki? Sprawdź oferty pożyczek chwilówek wypisane w poniższym rankingu. Wszystkie oferty możemy uzyskać drogą internetową. Maksymalnie możemy uzyskać nawet 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
06 lutego 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczka z Mikrokosztami w Alior Bank

Pożyczka z Mikrokosztami to nowość w ofercie Alior Banku. Pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel – także na konsolidację innych zobowiązań. Maksymalna kwota pożyczki to aż 200 000 zł, a jej średni miesięczny koszt to tylko 6 zł za każdy 1000 zł. Sprawdzamy szczegóły oferty.

author
Dominika Byczek
01 kwietnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Lokata Kompletna Banku Millennium

Bank Millennium wprowadza nowy produkt oszczędnościowy – Lokatę Kompletną. Średnie roczne oprocentowanie wynosi 2,55%.

author
Patryk Byczek
27 maja 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj