W świetle prawa pełnoprawnym pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia to, czy pracuje ona na cały etat, na 3/4 czy 1/2 - w każdym z tych przypadków przysługiwać jej będą wszelkie przywileje pracownicze. Jednym z nich jest właśnie prawo do urlopu wypoczynkowego.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 02.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest urlop wypoczynkowy?
2. Dla kogo urlop wypoczynkowy?
3. Urlop wypoczynkowy – pierwszy rok pracy.
4. Wymiar urlopu 2018.
5. Co wlicza się do okresu pracy?
6. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

 

CO TO JEST URLOP WYPOCZYNKOWY?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych przywilejów, na jakie liczyć mogą wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – niezależnie od formy etatu i wymiaru podjętej przez nich pracy.
 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisanie prawnymi pracownik uzyskuje prawo do skorzystana z płatnego urlopu wypoczynkowego wraz z wykonywaniem swych obowiązków służbowych. Z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy naliczane są na rzecz pracownika kolejne dni urlopu, które wykorzystać on może w danym roku. 
 

Co istotne, przywilej urlopu wypoczynkowego jest nieodwołalny i przyznany bezwarunkowo każdej osobie zatrudnionej na etat. W związku z tym pracodawcy muszą liczyć się z tym, że nieudzielenie urlopu i nieprzestrzeganie przepisów w tymże zakresie podlegają karze grzywny.

 

DLA KOGO URLOP WYPOCZYNKOWY?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie, która została zatrudniona na etat – a więc na podstawie umowę o pracę. Przyznanie tego przywileju nie zależy od wymiaru etatu, na jakim dany pracownik zdecydował się wykonywać swe zawodowe obowiązki.
 

Urlop wypoczynkowy jest więc niezbywalnym prawem każdego pełnoprawnego pracownika, a fakt ten podkreślają odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy.

Ilość dni, a więc inaczej wymiar urlopu przysługującego danemu pracownikowi, zależy jednak przede wszystkim od stażu pracy i liczby przepracowanych miesięcy kalendarzowych. 
 

 

URLOP WYPOCZYNKOWY – PIERWSZY ROK PRACY

Zgodnie z treścią odpowiednich artykułów Kodeksu Pracy każdy pracownik, który po raz pierwszy podejmuje się pracy na etat, stopniowo uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego wraz z upływem każdego miesiąca pracy. 
 

Świeżo upieczony pracownik etatowy zyskuje prawo do wykorzystania 1/12 wymiaru urlopu wraz z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem kalendarzowym. Ułamek ten odpowiada 1,66 dnia urlopu, jaki przysługiwać będzie owemu pracownikowi w kolejnym roku jego pracy.

Prawo do urlopu w pierwszym roku pracy narasta więc wprost proporcjonalnie do upływu okresu zatrudnienia, a jego wymiar zwiększa się z każdym przepracowanym miesiącem o 1,66 dnia urlopu.
 

 

WYMIAR URLOPU 2018

Wymiar urlopu wypoczynkowego, a więc inaczej mówiąc ilość dni przysługujących danemu pracownikowi na wypoczynek, zależy przede wszystkim od stażu pracy i liczby przepracowanych na etacie lat.

Zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Pracy, wymiar urlopu wynosi 20 dni w danym roku – jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, a 26 dni – jeżeli pracownik wykazuje się ponad 10-letnim stażem pracy.

Wymiar urlopu pracownika, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu (np. na pół lub na 3/4 etatu), ustalany jest wprost proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Każdy niepełny dzień przyznanego urlopu zaokrągla się zawsze  na korzyść pracownika – w górę do pełnego dnia.

Co istotne, wszystkie niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego przechodzą na następny rok, lecz muszą być wykorzystane do 30. września owego kolejnego roku kalendarzowego.
 

 

CO SIĘ WLICZA DO OKRESU PRACY?

Do okresu zatrudnienia zalicza się – oprócz stażu w obecnym miejscu – wszelkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w tych pracach, a ani sposób ustania dawnych stosunków pracy.
 

Co niezwykle ważne dla wielu z nas, do okresu zatrudnienia wliczane są także lata nauki. Zasada ta obejmuje lata edukacji spędzone w zasadniczych lub równorzędnych szkołach zawodowych (nie więcej jednak niż 3 lata) czy w średnich szkołach zawodowych – także tych dla absolwentów zasadniczych i równorzędnych szkół zawodowych (do 5 lat). 

Do okresu pracy wliczany jest także czas pobierania nauki w średniej szkole ogólnokształcącej (do 4 lat), szkole policealnej (do 6 lat) oraz szkole wyższej (do 8 lat). Warto mieć jednak na uwadze, iż okresy nauki nie podlegają sumowaniu, co oznacza, iż warto podać do okresu pracy ten czas pobierania edukacji, jaki jest w naszym przypadku najkorzystniejszy.
 

 

WYNAGRODZENIE ZA URLOP WYPOCZYNKOWY

Najlepszą cechą urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje każdemu pracownikowi etatowemu po wypracowaniu odpowiedniej ilości miesięcy kalendarzowych, jest fakt otrzymania wynagrodzenia za czas wypoczynku.

Wartość wypłaty za czas urlopu jest równa kwocie, jaką dany pracownik otrzymałby, gdyby – zamiast wypoczywać – pracował. Jest to niezwykle pozytywna informacja dla wszystkich pełnoprawnych pracowników w Polsce. 
 

Komentarze