Zasiłek tacierzyński – na czym polega?

Zasiłek tacierzyński – na czym polega?

author
Halszka Gronek
20 lutego 2020

Narodziny dziecka i jego pierwsze tygodnie w rodzinie są wspaniałym czasem, którego żadne z rodziców nie chce stracić. Od 2010 roku szansę na pozostanie z maluchem w domu mają także ojcowie – wszystko za sprawą urlopu ojcowskiego i wypłacanego na ten czas zasiłku tacierzyńskiego. Sprawdziliśmy, kto może starać się o wypłatę świadczenia i ile wynosi jego wysokość. Zapraszamy do lektury!

 

CO TO JEST ZASIŁEK TACIERZYŃSKI?

Zasiłek tacierzyński jest specjalnym świadczeniem pieniężnym, jakie wypłacane jest ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka w związku z wzięciem przez niego urlopu ojcowskiego (nie tacierzyńskiego!).

Gwoli wyjaśnienia, każdy wychowujący dziecko mężczyzna ma prawo do pobierania zasiłku tacierzyńskiego przez czas prawnie określony przepisami jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten można wziąć do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Przepisy polskiego prawa stanowią, że urlop ojcowski i związany z nim zasiłek tacierzyński udzielony jest pracownikowi maksymalnie na 14 dni. Czas ten można go w podziale na co najwyżej 2 części, przy czym żadna z nich nie może trwać krócej niż 7 dni.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 184. Zasiłek macierzyński

Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?

Na zasiłek tacierzyński liczyć może ojciec dziecka sprawujący nad nim opiekę. Świadczenie to będzie przysługiwało także mężczyźnie, który przyjmie dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem.

Prawo do zasiłku przysługuje także ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny – w razie śmierci ubezpieczonej matki lub porzucenia przez nią dziecka.

 

Ile wynosi zasiłek tacierzyński 2020?

Zasiłek tacierzyński przyznawany jest za czas urlopu ojcowskiego. Podstawę do jego obliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie danego pracownika, jakie wypłacane zostało za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Wysokość zasiłku tacierzyńskiego wynosi zwykle 100% podstawy obliczonej na podstawie osiągniętego wynagrodzenia. Od tej kwoty odejmowane są jedynie odpowiednie składki i ubezpieczenie.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 29a. Okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego

1. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

 

Art. 31. Wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego

1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Źródło: Dz.U.2019.0.645 t.j. – Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Ubezpieczony, który stara się o przyznanie urlopu ojcowskiego, musi złożyć u swego pracodawcy pisemny wniosek o urlop. Pracodawca powinien go otrzymać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Nie ma wątpliwości, iż wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej i powinien zawierać takie dane, jak miejscowość i datę założenia wniosku, imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka wnioskodawcy, a także początkową i końcową datę planowanego urlopu.

We wniosku o urlop ojcowski można dodać również adnotację o niepobieraniu zasiłku tacierzyńskiego z innego tytułu. Wówczas nie będzie konieczności sporządzania odrębnego oświadczenia, które niezbędne jest w przypadku starania się o wypłatę świadczeń bezpośrednio z ZUS-u.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1823. Urlop ojcowski

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186 [8a] rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby pójść na urlop ojcowski, wystarczy, iż ojciec dziecka dostarczy swemu pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu do swojego pracodawcy.

Większość firm i zakładów pracy posiada wzory takiego pisma. Co istotne, pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, o ile ten złoży ów wniosek nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu.

Wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej i powinien zawierać takie dane, jak miejscowość i datę założenia wniosku, imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka wnioskodawcy, a także początkową i końcową datę planowanego urlopu.

 

ZASIŁEK TACIERZYŃSKI A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Każdy przedsiębiorca, który zostaje ojcem, ma prawo do skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Możliwość taka dedykowana mężczyznom została wprowadzona w życie w 2010 roku.

Zasiek tacierzyński przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem – zarówno zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jak i temu, który prowadzi własną działalność gospodarczą.

Za okres urlopu ojcowskiego przedsiębiorcy przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS-u. Co istotne, młody tata ma prawo obniżyć płacone przez siebie składki ZUS w okresie trwania urlopu.

Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest przedsiębiorcom, podobnie etatowym pracownikom, w kwocie 100% podstawy wymiaru. By otrzymać owe świadczeniem za okres urlopu ojcowskiego wymagane jest przesłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, wypełnionego formularzu ZUS Z-3b oraz wniosku o urlop ojcowski (formularz ZAS-34). Dokumenty powinny zostać wysłane do ZUS-u najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.

  

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

trombalski
trombalski
2019-04-15 08:54:51

zasiłek tacieryński jest za urlop ojcowski, a za urlop tacierzyński ... zasiłek macierzyński hahaha co za dureń to wymyślał

cecyliaignaczak
cecyliaignaczak
2018-08-03 12:04:50

dpbrze ze pjcom tez dają juz brawo polska

Podobne artykuły

Darmowa pożyczka w Zaplo.pl
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
21 czerwca 2017

Darmowa pożyczka w Zaplo.pl

PKO BP w Radomsku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
26 sierpnia 2019

PKO BP w Radomsku

T-Mobile Usługi Bankowe w Chrzanowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
15 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Chrzanowie

Kulczyk inwestuje w polskie startupy
Wpisy
author
Aneta Jankowska
08 sierpnia 2017

Kulczyk inwestuje w polskie startupy

Rootpay dołącza do listy ostrzeżeń KNF
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
06 listopada 2019

Rootpay dołącza do listy ostrzeżeń KNF

Porównaj