Państwo polskie oferuje wiele rodzajów wsparcia dla osób, które zdecydowały się na założenie rodziny. Jednym w elementów polityki prorodzinnej jest możliwość uzyskania zasiłku wychowawczego. Sprawdziliśmy, na jakich zasadach jest on przyznawany i kto w 2018 roku może liczyć na uzyskanie tego świadczenia.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 27.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Zasiłek wychowawczy – co to jest?
2. Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?
3. Ile wynosi zasiłek w 2018?
4. Jak otrzymać zasiłek?
5. Zasiłek wychowawczy – wymagane dokumenty.
6. Kryterium dochodowe.
7. Zasiłek wychowawczy a urlop wychowawczy.
8. Kto nie dostanie zasiłku?

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY – CO TO JEST?

Zasiłek wychowawczy zwany jest także dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Świadczenie to przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i faktycznym lub prawnym opiekunom – o ile dana osoba pobiera zasiłek rodzinny i posiada także prawo do korzystania z urlopu wychowawczego.

Wymiar urlopu wychowawczego to łącznie aż 36 miesięcy, które można wykorzystać nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat – a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 18. roku życia.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK WYCHOWAWCZY?

Dodatek wychowawczy przysługuje wszystkim osobom, które przebywają na urlopie wychowawczym. Mogą to być więc zarówno matka, jak i ojciec dziecka, lecz także jego faktyczny lub prawny opiekun.

By móc uzyskać prawo do urlopu wychowawczego, należy wykazać co najmniej 6-o miesięczny staż pracy (co istotne, do tego czasu wlicza się również poprzednie okresy pracy).

Kolejnym warunkiem do nabycia dodatku wychowawczego jest spełnienie kryteriów dochodowych wymaganych przez ustawę o świadczeniach rodzinnych. Aby móc skorzystać z dodatku, należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego – a zasiłek ten przyznawany jest tylko osobom o odpowiednim dochodzie.

 

ILE WYNOSI ZASIŁEK WYCHOWAWCZY 2018?

Kwota zasiłku wychowawczego aktualna na rok 2018 wynosił 400 złotych dodatku miesięcznego.

Jeśli chcemy pobrać świadczenie za niepełny miesiąc, za każdy dzień urlopu wychowawczego wypłacona zostanie nam równowartość 1/30 całek miesięcznej kwoty zasiłku (może być zaokrąglona do 10 groszy w górę).

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Aby otrzymać dodatek wychowawczy należy przede wszystkim wypełni odpowiedni wniosek i złożyć we właściwym pod względem miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta. 

Jeśli w danym urzędzie nie znajduje się dział świadczeń społecznych, wniosek włożyć można w lokalnym ośrodku pomocy Społecznej. Warto jednak pamiętać o zabraniu kilku dodatkowych dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne. 
 

Przyznany dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany jest co miesiąc – wraz z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram owych wypłat ustala podmiot realizujący świadczenia (ośrodek pomocy społecznej lub właściwy urząd gminy).

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY – WYMAGANE DOKUMENTY

Starając się o przyznanie dodatku wychowawczego pamiętać należy o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Są to:

1. wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego, którego druk znaleźć można w każdym ośrodku pomocy społecznej oraz na stronach internetowych tychże placówek;

2. zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i czasie, w jakim wnioskodawca będzie z niego korzystać;

3. zaświadczenie, o co najmniej 6-o miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy;

4. zaświadczenie potwierdzające posiadane ubezpieczenia w ZUS-ie waznego na miesiąc, który poprzedzał złożenie wniosku.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Aby móc skorzystać z dodatku wychowawczego należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego, którego warunkiem przyznania jest spełnienie kryterium dochodowego.

Kryterium wynosi obecnie 674 zł dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a 764 zł w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Od 1. listopada 2018 mają pojawić się nowo uchwalone progi dochodowe dla zasiłku rodzinnego.

Owy dochód kryterialny wyliczany jest na podstawie średniego dochodu osiągniętego przez każdego członka danej rodziny (gospodarstwa domowego).

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY A URLOP WYCHOWAWCZY

Zasiłek wychowawczy, czyli dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jak sama nazwa wskazuje – przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, którzy korzystają z urlopu wychowawczego.  

Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie 36 miesięcy, a czas ten można wykorzystać nie później niż do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy sześć lat. W przypadku niepełnosprawnego dziecka urlop wychowawczy można wykorzystać do chwili ukończenia przez potomka 18. roku życia.

Co istotne, z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać obydwoje rodzice lub opiekunowie dziecka.

 

KTO NIE DOSTANIE ZASIŁKU?

Dodatek wychowawczy nie przysługuje m.in. wtedy, gdy osoba wnioskująca pobiera już inne świadczenie (np. zasiłek macierzyński lub tzw. „kosiniakowe”).

Na przyznanie tego świadczenia nie mogą liczyć także osoby, które pracowały krócej niż 6 miesięcy lub obecnie podjęły pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Dodatek nie przysługuje także wtedy, gdy dziecko zostało umieszczone na więcej niż 5 dni w tygodniu w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym- z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

super pmocna praca dzieki