Zasiłek wychowawczy – najważniejsze informacje

Zasiłek wychowawczy – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
17 lutego 2020

Państwo polskie oferuje wiele rodzajów wsparcia dla osób, które zdecydowały się na założenie rodziny. Jednym w elementów polityki prorodzinnej jest możliwość uzyskania zasiłku wychowawczego. Sprawdziliśmy, na jakich zasadach jest on przyznawany i kto może liczyć na jego przyznanie. Zapraszamy do lektury!

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY – CO TO JEST?

Zasiłek wychowawczy zwany jest także dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Z przywileju pieniężnego można skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres ten wydłuża się do 18. roku życia potomka.

Dodatek wychowawczy przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i faktycznym lub prawnym opiekunom – o ile dana osoba pobiera zasiłek rodzinny i posiada także prawo do korzystania z urlopu wychowawczego. Zasiłek wypłacany jest tylko raz na dane dziecko – niezależnie od tego, czy oboje rodziców mają prawo do jego pobrania, czy tylko jedno z nich.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi łącznie aż 36 miesięcy. Czas ten można wykorzystać jednorazowo, lecz można także podzielić pulę dni wolnych na kilka mniejszych części. Co istotne, jedno z rodziców nie może skorzystać z więcej niż 35 miesięcy wolnego. Pozostały czas powinien wykorzystać drugi rodzic.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK WYCHOWAWCZY?

Dodatek wychowawczy przysługuje wszystkim osobom, które przebywają na urlopie wychowawczym. Może to być zarówno matka, jak i ojciec dziecka, a także jego faktyczny lub prawny opiekun. Co istotne, zasiłek zostanie przyznany tylko na jednego rodzica (nawet jeśli oboje skorzystają z urlopu).

By móc uzyskać prawo do urlopu wychowawczego, należy wykazać co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Poza tym zasiłek wychowawczy, jak i sam urlop wychowawczy, przysługuje jedynie osobom pozostającym w stosunku pracy. Z przywileju tego nie skorzysta więc rodzic zatrudniony na umowie cywilnoprawnej (na przykład umowie zlecenia).

Kolejnym warunkiem do nabycia dodatku wychowawczego jest spełnienie kryteriów dochodowych wymaganych przez ustawę o świadczeniach rodzinnych. Aby móc skorzystać z dodatku, należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego – a zasiłek ten przyznawany jest tylko osobom o odpowiednim dochodzie.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 10. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 24 miesięcy kalendarzowych;
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Źródło: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

Ile wynosi zasiłek w 2020?

Kwota zasiłku wychowawczego aktualna na rok 2020 wynosił 400 złotych dodatku miesięcznego. Stawka nie uległa zmianie od wielu lat i nic nie wskazuje na to, by i w 2020 roku rząd zmienił stanowisko w tej sprawie.

Jeśli chcemy pobrać świadczenie za niepełny miesiąc, za każdy dzień urlopu wychowawczego wypłacona zostanie nam równowartość 1/30 całek miesięcznej kwoty zasiłku (może być zaokrąglona do 10 groszy w górę) – tak stanowi ustawa o świadczeniach rodzinnych.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 10. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.
3. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.


Źródło: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Aby otrzymać dodatek wychowawczy należy przede wszystkim wypełni odpowiedni wniosek i złożyć we właściwym pod względem miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta.

Jeśli w danym urzędzie nie znajduje się dział świadczeń społecznych, wniosek włożyć można w lokalnym ośrodku pomocy Społecznej. Warto jednak pamiętać o zabraniu kilku dodatkowych dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne.

Przyznany dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany jest co miesiąc – wraz z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram owych wypłat ustala podmiot realizujący świadczenia (ośrodek pomocy społecznej lub właściwy urząd gminy).

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY – WYMAGANE DOKUMENTY

Starając się o przyznanie dodatku wychowawczego pamiętać należy o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Są to:

  1. wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego, którego druk znaleźć można w każdym ośrodku pomocy społecznej oraz na stronach internetowych tychże placówek;
  2. zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i czasie, w jakim wnioskodawca będzie z niego korzystać;
  3. zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy;
  4. zaświadczenie potwierdzające posiadane ubezpieczenia w ZUS-ie waznego na miesiąc, który poprzedzał złożenie wniosku.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Aby móc skorzystać z dodatku wychowawczego, należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego, którego warunkiem przyznania jest spełnienie kryterium dochodowego.

Kryterium wynosi obecnie 674 zł dochodu miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a 764 zł w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

Ów dochód kryterialny wyliczany jest na podstawie średniego dochodu osiągniętego przez każdego członka danej rodziny (gospodarstwa domowego).

 

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY A URLOP WYCHOWAWCZY

Zasiłek wychowawczy, czyli dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jak sama nazwa wskazuje – przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, którzy korzystają z urlopu wychowawczego.

Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie 36 miesięcy, a czas ten można wykorzystać nie później niż do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy sześć lat. W przypadku niepełnosprawnego dziecka urlop wychowawczy można wykorzystać do chwili ukończenia przez potomka 18. roku życia.

Co istotne, z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać obydwoje rodzice lub opiekunowie dziecka. Niezależnie od tego jednak, zasiłek zostanie przyznany tylko raz, na jednego rodzica.

 

KTO NIE DOSTANIE ZASIŁKU?

Dodatek wychowawczy nie przysługuje m.in. wtedy, gdy osoba wnioskująca pobiera już inne świadczenie (np. zasiłek macierzyński lub tzw. „kosiniakowe”).

Na przyznanie tego świadczenia nie mogą liczyć także osoby, które pracowały krócej niż 6 miesięcy lub obecnie podjęły pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Dodatek nie przysługuje także wtedy, gdy dziecko zostało umieszczone na więcej niż 5 dni w tygodniu w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym- z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 10. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

5. Dodatek nie przysługuje osobie […] jeżeli:
1) (uchylony)
2) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
6) korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.


Źródło: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

  

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jolanta.malec99@gmail.com
2022-02-15 08:07:34

16 lat temu byłam na wychowawczym i kwota nic się nie zmieniła śmiechu warte

Kasia
Kasia
2021-06-10 17:07:29

Masakra to najlepiej nie pracować i państwo tylko tym daje co maja małe zarobki lub wcale nie pracują jakiś skandal zasiłek powinien być dla wszystkich czemu ja nie mogę dostać becikowego ani dodatku wychowawczego tylko dlatego ze wychodzi mi więcej na osobę masakra co się dzieje z tym państwem

Adrian Kujawski
Adrian Kujawski
2021-02-19 21:27:31

Witam. Moja żona pracowała przez dwa lata jako osoba współpracująca. Przez ten czas pobierała zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie. Złożyła wniosek o opiekę nad dzieckiem przez 3 lata. Dostała potwierdzenie z ZUS że ten dodatek jej się należy. Niestety jako osoba współpracująca nie może być na urlopie wychowawczym. Czy jest jakaś możliwość aby otrzymać dodatek z tej kwestii? W tej chwili pobiera rodzinne wysokości ok 90 zł.

Podobne artykuły

„Poznaj Top Employera” w Provident Polska
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
30 października 2019

„Poznaj Top Employera” w Provident Polska

Ile zarabia mediator?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
15 listopada 2019

Ile zarabia mediator?

Proekologiczna kampania BNP Paribas
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
01 października 2019

Proekologiczna kampania BNP Paribas

Według Eurostatu Polacy kupują głównie mieszkania deweloperskie
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 czerwca 2019

Według Eurostatu Polacy kupują głównie mieszkania deweloperskie

Jak zastrzec kartę w Toyota Banku?
Banki
author
Patryk Byczek
17 października 2017

Jak zastrzec kartę w Toyota Banku?

Credit Agricole w Mrągowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 lipca 2019

Credit Agricole w Mrągowie

Porównaj