Zasiłek wychowawczy – najważniejsze informacje

Zasiłek wychowawczy – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
17 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Państwo polskie oferuje wiele rodzajów wsparcia dla osób, które zdecydowały się na założenie rodziny. Jednym w elementów polityki prorodzinnej jest możliwość uzyskania zasiłku wychowawczego. Sprawdziliśmy, na jakich zasadach jest on przyznawany i kto może liczyć na jego przyznanie.

Spis treści:

 1. Ile wynosi zasiłek wychowawczy?
 2. Zasiłek wychowawczy - czym jest?
 3. Zasiłek wychowawczy - komu przysługuje?
 4. Jak otrzymać zasiłek wychowawczy?
 5. Zasiłek wychowawczy - wymagane dokumenty
 6. Zasiłek wychowawczy - kryterium dochodowe
 7. Kto nie dostanie zasiłku wychowawczego
 8. Zasiłek wychowawczy - jak długo można go pobierać?
 9. Zasiłek wychowawczy - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Ile wynosi zasiłek wychowawczy?

Kwota przyznanego świadczenia wynosi 400 złotych miesięcznie. Stawka nie uległa zmianie od wielu lat i nic nie wskazuje na to, by i w tym roku rząd zmienił stanowisko w tej sprawie. Jeśli chcemy pobrać świadczenie za niepełny miesiąc, za każdy dzień urlopu wychowawczego wypłacona zostanie nam równowartość 1/30 całej miesięcznej kwoty zasiłku (może być zaokrąglona do 10 groszy w górę) – tak stanowi ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Art. 10. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

 1. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.
  3. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
  4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Źródło: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek wychowawczy - czym jest?

Zasiłek wychowawczy to dodatek, który przysługuje rodzicowi z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Z przywileju pieniężnego można skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres ten wydłuża się do 18. roku życia potomka. Dodatek wychowawczy przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i faktycznym lub prawnym opiekunom – o ile dana osoba pobiera zasiłek rodzinny i posiada także prawo do korzystania z urlopu wychowawczego. Zasiłek wypłacany jest tylko raz na dane dziecko – niezależnie od tego, czy oboje rodziców mają prawo do jego pobrania, czy tylko jedno z nich. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi łącznie aż 36 miesięcy. Czas ten można wykorzystać jednorazowo, lecz można także podzielić pulę dni wolnych na kilka mniejszych części. Co istotne, jedno z rodziców nie może skorzystać z więcej niż 35 miesięcy wolnego. Pozostały czas powinien wykorzystać drugi rodzic. Sprawdź oferty pożyczek na dowód oraz pożyczek bez BIK.

Zasiłek wychowawczy udzielany jest wyłącznie jednemu z rodziców lub opiekunów dziecka. Może je otrzymać zarówno ojciec, matka, jak i opiekun faktyczny małoletniego.

Zasiłek wychowawczy - komu przysługuje?

Dodatek wychowawczy przysługuje wszystkim osobom, które przebywają na urlopie wychowawczym. Może to być zarówno matka, jak i ojciec dziecka, a także jego faktyczny lub prawny opiekun. Co istotne, zasiłek zostanie przyznany tylko jednemu z rodziców (nawet jeśli oboje skorzystają z urlopu). By móc uzyskać prawo do urlopu wychowawczego, należy wykazać co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Poza tym zasiłek wychowawczy, tak jak i sam urlop wychowawczy, przysługuje jedynie osobom zatrudnionym, pozostającym w stosunku pracy. Z przywileju tego, nie skorzysta rodzic zatrudniony na umowie cywilnoprawnej (na przykład umowie zlecenia). Kolejnym warunkiem do nabycia dodatku wychowawczego jest spełnienie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

Jak otrzymać zasiłek wychowawczy?

Tu złożysz wniosek o przyznanie zasiłku wychowawczego:

 • portal PUE ZUS;
 • strona Ministerstwa Rodziny Emp@tia;
 •  bankowość elektroniczna.

 

Jak podaje portal rządowy, od 1. lutego 2023 roku wniosek o przyznanie zasiłku wychowawczego można złożyć wyłącznie elektronicznie. Wnioskodawca dopełni wszelkich formalności poprzez portal PUE ZUS, za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny Emp@tia bądź też przy pomocy bankowości elektronicznej. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do 30 kwietnia, wówczas otrzyma świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia czerwca. Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia nie będzie zatem dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. Jeżeli wnioskodawca dostarczy wniosek później, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia dokumentów. Wniosek można wypełnić i wysłać już w lutym.

Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki bez baz – dla osób ze złą historią kredytową

Kredyty online – nawet do 300 tysięcy złotych

Zasiłek wychowawczy - wymagane dokumenty

Starając się o przyznanie świadczenia wychowawczego należy pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych dokumentów, które należy wykazać, aby otrzymać tę formę wsparcia finansowego.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie, które dokumentuje fakt przyznania urlopu wychowawczego wnioskodawcy, zawierające informację o tym, na jaki czas został on udzielony;
 • zaświadczenie, które wykazuje, iż wnioskodawca przez ostatnie pół roku pozostawał w stosunku pracy;
 • zaświadczenie, informujące o tym, że wnioskodawca jest osobą ubezpieczoną (dokument potwierdzający odprowadzanie  składek – dot. ostatniego miesiąca przed tym, w którym wnioskujemy o przyznanie zasiłku).

Zasiłek wychowawczy - kryterium dochodowe

Dochód jest głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku. Wyliczany jest on na podstawie średniego dochodu osiągniętego przez każdego członka danej rodziny (gospodarstwa domowego), a w przypadku uczącego się dziecka niepozostającego pod opieką rodziców – na podstawie jego dochodu. Zasiłek rodzinny jest przyznawany wtedy, gdy ów dochód nie przekracza progu 674,00 zł netto miesięcznie, a w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 764,00 zł netto miesięcznie. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Kto nie dostanie zasiłku wychowawczego

Art. 10. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

Dodatek nie przysługuje osobie […] jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Źródło: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek wychowawczy - jak długo można go pobierać?

Świadczenie to można pobierać przez okres:

 • 24 miesięcy;
 • 36 miesięcy;
 • 72 miesięcy.

Wnioskodawcy przysługuje zasiłek wychowawczy na okres 36. miesięcy wyłącznie w sytuacji, kiedy zajmuje się on wychowaniem przynajmniej dwójki dzieci, urodzonych w tym samym czasie (ciąża bliźniacza). Świadczenie to można uzyskać maksymalnie na 72. miesiące. Wnioskodawca jest uprawniony do pobierania świadczenia przez 3 lata, gdy opiekuje się dzieckiem, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na jej stopień. Sprawdź również ranking pożyczek z komornikiem.

Kto wypłaca zasiłek wychowawczy?

Świadczenie to jest wypłacane rodzicowi przez urząd miasta, gminy bądź ośrodek pomocy społecznej.

Zasiłek wychowawczy - najważniejsze informacje

 1. Zasiłek wychowawczy jest dodatkiem do standardowego zasiłku rodzinnego i przysługuje rodzicom w czasie przebywania przez nich na urlopie wychowawczym.
 2. Wymiar urlopu wynosi do 72. miesięcy i można go wykorzystać w maksymalnie pięciu częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego możliwe jest także podwojenie wymiaru urlopowego. 
 3. Zasiłek wychowawczy nie przysługuje jedynie matce, lecz także ojcu dziecka bądź opiekunowi faktycznemu, o ile ten zdecyduje się skorzystać z urlopu wychowawczego. 
 4. Wysokość zasiłku wychowawczego od kilku lat jest niezmienna i wynosi 400 złotych miesięcznie.
 5. Zasiłku wychowawczego nie można pobierać dłużej, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych – do 18. roku życia. 
 6. Zasiłek wychowawczy jest świadczeniem przyznawanym, tylko i wyłącznie, jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Nie można więc go otrzymać, jeśli nie pobiera się zasiłku rodzinnego.
 7. By uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego (w tym także dodatku wychowawczego), trzeba spełnić kryteria dochodowe.
 8. Kryterium dochodowe wynosi obecnie 674 zł dochodu miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a 764 zł w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-zasady-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-wychowawcze-na-okres-swiadczeniowy-20222023

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jolanta.malec99@gmail.com
2022-02-15 08:07:34

16 lat temu byłam na wychowawczym i kwota nic się nie zmieniła śmiechu warte

Kasia
Kasia
2021-06-10 17:07:29

Masakra to najlepiej nie pracować i państwo tylko tym daje co maja małe zarobki lub wcale nie pracują jakiś skandal zasiłek powinien być dla wszystkich czemu ja nie mogę dostać becikowego ani dodatku wychowawczego tylko dlatego ze wychodzi mi więcej na osobę masakra co się dzieje z tym państwem

Adrian Kujawski
Adrian Kujawski
2021-02-19 21:27:31

Witam. Moja żona pracowała przez dwa lata jako osoba współpracująca. Przez ten czas pobierała zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie. Złożyła wniosek o opiekę nad dzieckiem przez 3 lata. Dostała potwierdzenie z ZUS że ten dodatek jej się należy. Niestety jako osoba współpracująca nie może być na urlopie wychowawczym. Czy jest jakaś możliwość aby otrzymać dodatek z tej kwestii? W tej chwili pobiera rodzinne wysokości ok 90 zł.

Podobne artykuły

33 dobre praktyki – wyróżnienia dla Banku BNP Paribas

W kwietniu bieżącego roku odbyło się osiemnaste Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na którym zaprezentowany został Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jest to największy w Polsce przegląd inicjatyw CRS. Hasło tegorocznej premiery brzmiało „Środowisko naturalne a nowe wyzwania społeczne – jak zmienia się odpowiedzialny biznes?”.

author
Patryk Byczek
25 kwietnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Pierwsza bankowość prywatna w Polsce – edycja letnia” w Citi Handlowym

W Citi Handlowy trwa kolejna edycja promocji prestiżowego Konta CitiGold, w którym w zamian za otworzenie rachunku i spełnienie warunków Klienci mogą zgarnąć nawet 3000 złotych. Promocja trwa do 30 września 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
07 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Nest Bank Zamość

Chciałbyś otworzyć nowe konto, lecz nie wiesz, jaki bank warto wybrać? Sprawdź ofertę Nest Banku. Poniżej znajdziesz szczegółowe dane na temat placówek w Zamościu.

author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to największa od 30 lat reforma prawa gospodarczego. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie funkcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Sprawdź, jaki jest zakres kompetencji osoby obejmującej to stanowisko i kto aktualnie pełni tę funkcję.

author
Dominika Byczek
14 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

W grudniu pierwsze Mieszkania Plus

Pierwsze mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus zostaną oddane już w grudniu tego roku. Pierwsza pula ma być przeznaczona dla 108 rodzin - na ostatnim etapie budowy ma być niemal 400 mieszkań. 

author
Dominika Byczek
28 października 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

T-Mobile Usługi Bankowe w Szczecinku

T-Mobile Usługi Bankowe jest nowoczesnym bankiem internetowym, w którym Klienci mogą otworzyć konto, czy wziąć kredyt gotówkowy i konsolidacyjny przez Internet. Sprawdź informacje na temat placówki w Szczecinku.

author
Patryk Byczek
19 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj