ING Bank Hipoteczny już niebawem wyemituje listy zastawne o łącznej wartości 400 mln zł. Budowanie księgi popytu na pierwszą emisję zielonych listów zastawnych zakończyło się 3 października 2019 roku. Wartość jednego listu zastawnego to aż pół miliona złotych.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 08.10.2019
Udostępnij:

Zielone listy zastawne w ING

Emitowane przez ING Bank Hipoteczny zielone listy zastawne będą miały okres pięcioletni. Wartość nominalna jednego zastawu, jak deklaruje bank, wynosi dokładnie 500 000 zł.

W trakcie budowania księgi popytu deklarację zakupu zielonych listów zastawnych zgłosiło 15 inwestorów. “Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych” – informuje ING Bank Śląski w komunikacie.

“Oferowane przez nas zielone listy zastawne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem na rynku. To nasza pierwsza emisja, dlatego cieszymy się z zaufania, którym obdarzyli nas inwestorzy.

Środki z emisji zielonych listów zastawnych będą służyły finansowaniu oszczędnych energetycznie „zielonych” hipotek – wskazuje cytowany w komunikacie bankowym Mirosław Boda, prezes ING Banku Hipotecznego.

Emisja zielonych listów zastawnych jest zaplanowana na moment, w którym zawarta zostanie wymagana dokumentacja oraz spełnione zostaną wszystkie przewidziane w niej warunki zawieszające.

Listy zastawne ING BH na giełdach

ING Bank Hipoteczny rozpocznie również ubieganie się o wprowadzenie zielonych Listów Zastawnych do notowań na giełdzie w Luksemburgu, a także w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

ING przypomina, że 5 września tego roku Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła prospekt ING Banku Hipotecznego dotyczący Programu Emisji Listów Zastawnych. Prospekt ten został już paszportowany do Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość programu może dojść nawet do 5 mld euro.

Zastrzeżenie Prawne

“NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI JAKIMKOLWIEK INNYM KRAJU GDZIE PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁABY ZABRONIONA PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA.

1. Ten komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych.

2. Ten komunikat nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

3. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani polegać na zawartej w nim treści.

4. Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129, z późniejszymi zmianami (dalej zwane „Rozporządzeniem Prospektowym”) i/lub części IV Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Prospekt emisyjny został sporządzony i udostępniony zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Inwestorzy powinni dokonywać zapisów na papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym. Inwestorzy mogą uzyskać kopię prospektu emisyjnego ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

5. Papiery wartościowe emitowane w ramach programu nie są przedmiotem oferty publicznej w Polsce, która wymagałaby publikacji w Polsce prospektu.

6. Rating nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży ani trzymania papierów wartościowych i może w każdej chwili podlegać rewizji, zawieszeniu albo wycofaniu przez organizację go nadającą. Podobne ratingi przyznane różnym typom emitentów albo papierów wartościowych niekoniecznie oznaczają to samo. Znaczenie każdego ratingu powinno być analizowane przez inwestorów niezależnie od innych ratingów.”


Źródło:

https://media.ingbank.pl/informacje-prasowe/926/pr/465470/ing-bank-hipoteczny-wyemituje-zielone-listy-zastawne-o-wartosci-400-ml

Komentarze