Abonament RTV 2019

Abonament RTV 2019

author
Dominika Sobieraj
22 listopada 2018

Abonament RTV teoretycznie powinien być opłacany przez każde gospodarstwo domowe, a w praktyce mało kto się nim przejmuje. Sprawdzamy, kto musi, a kto nie musi go opłacać i jaka jest jego stawka w 2019 roku.

 Spis treści:
1. Abonament RTV – podstawowe informacje.
2. Opłaty – abonament RTV 2019.
3. Kto musi płacić abonament RTV?
4. Kto nie musi płacić abonamentu RTV?
5. Kara za brak płatności.
6. Jak zapłacić abonament RTV 2019?
7. Podstawa prawna.

ABONAMENT RTV – PODSTAWOWE INFORMACJE

Abonament RTV to specyficzna opłata, której podlega większość gospodarstw domowych i placówek, w których umieszczone są odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Co więcej – niektórzy muszą nawet płacić za każdy posiadany sprzęt tego typu.

Powszechny sąd na temat abonamentu RTV jest jednak zgoła inny. Czytelnicy często zwracają się do nas z pytaniem o to, czy rzeczywiście muszą go płacić. Powód do niepłacenia jest zazwyczaj ten sam: “Przecież opłacam już abonament u mojego dostawcy telewizyjnego i to wcale niemało!”. Rzeczywiście – kwoty abonamentu w prywatnych firmach niejednokrotnie opiewają na kwotę kilkukrotnie większą niż proponowane przez rząd 20 zł miesięcznie.

Uprzedzamy jednak na wstępie – płacenie takiego abonamentu nie ma nic wspólnego ze zwolnieniem z opłaty ustawowego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Dlaczego? Ponieważ płaci się za samo posiadanie takiego sprzętu, a nie to, czy (i w jaki sposób) się z niego korzysta.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych
1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
3. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
4. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5.

Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

OPŁATY – ABONAMENT RTV 2019

W 2019 roku opłaty abonamentowe wynoszą:
7,00 zł / 1 miesiąc za posiadanie radioodbiornika,
22,70 zł / 1 miesiąc za posiadanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego.

Dla tych, którzy opłacą abonament do 25 stycznia 2019 roku, jest przewidziane 10% zniżki. W ciągu roku można natomiast korzystać ze zniżek przewidzianych w przypadku płatności z góry za więcej niż 1 miesiąc.

Cennik opłat za dłuższy okres abonamentu w przypadku posiadania radioodbiornika:

Cennik opłat za dłuższy okres abonamentu w przypadku posiadania odbiornika telewizyjnego:

KTO MUSI PŁACIĆ ABONAMENT RTV?

Abonament RTV zgodnie z ustawą muszą opłacać wszystkie gospodarstwa domowe, które posiadają w domu odbiornik radiowy lub odbiornik telewizyjny. Przepisy zwracają uwagę na sam stan posiadania, a nie na to, czy z krajowych rozgłośni lub programów telewizyjnych w ogóle się korzysta. Obowiązek płatności dotyczy zatem także tych gospodarstw, które posiadają wykupiony abonament telewizyjny u firmy zewnętrznej.

Co więcej – ustawa wskazuje także, że abonamentem objęte są także radia i telewizory umieszczone w samochodach osób wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego. Nie musimy się jednak obawiać, że trzeba opłacić osobny abonament od każdego z tych sprzętów. Na szczęście w przypadku:

 • osób fizycznych zamieszkujących gospodarstwo domowe,
 • podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, abonament płaci się tylko raz. W pozostałych przypadkach, czyli kiedy urządzenia te znajdują się na przykład w firmie prywatnej, opłacie abonamentowej podlega każdy odbiornik.

Jako gospodarstwo domowe traktowane są wszystkie zespoły osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo osoby, które mieszkają i utrzymują się samotnie. Oznacza to w praktyce, że np.: dziecko na studiach, które w akademiku posiada odbiornik telewizyjny, nie musi opłacać abonamentu RTV, bo na stałe zamieszkuje i jest utrzymywany przez rodziców.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych
1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
3. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. (…)
6. Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.
Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

KTO NIE MUSI PŁACIĆ ABONAMENTU RTV?

Artykuł czwarty Ustawy o opłatach abonamentowych wyraźnie wskazuje wiele grup osób, które nie muszą uiszczać abonamentu RTV. Są to osoby:

 1. posiadające orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej,
 2. wobec których wydano orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
 3. posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. posiadające trwałe lub okresowe całkowite orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 5. mające 75 lat,
 6. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne,
 7. otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy,
 8. które otrzymują rentę socjalną z ZUS-u,
 9. u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 10. niewidome (do 15% ostrości wzroku),
 11. które ukończyły 60 rok życia i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim,
 12. mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych (w ramach pomocy społecznej),
 13. bezrobotne,
 14. które posiadają praw do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 15. które otrzymują zasiłek dla opiekuna.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. Zwolnienia od opłat abonamentowych
1. Zwalnia się od opłat abonamentowych:
1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);
2) osoby, które ukończyły 75 lat;
Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

KARA ZA BRAK PŁATNOŚCI

Wszystkie osoby, które nie opłacają należnego abonamentu RTV, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności i odpowiednio ukarane. Organem wyznaczonym do kontroli realizacji obowiązku uiszczania tej opłaty jest Poczta Polska.

Jeżeli będziemy uchylać się od płatności, najpierw zostanie do nas przesłane pismo ponaglające, a potem –  w razie dalszego braku wpłaty – ostateczne wezwanie do zapłaty. Ostatecznie po doręczeniu tego pisma dostaniemy jeszcze 7 dni na uiszczenie opłaty wraz ze wszystkimi zaległościami (zaległość ściągana jest do 5 lat wstecz).

Wreszcie, jeżeli nadal nie uiścimy opłaty za abonament RTV, sprawa trafi do komornika, który zajmie się egzekucją tych środków. Więcej o tym, jak przebiega egzekucja komornicza w wypadku niespłacania abonamentu i o tym, jak się przed nią uchronić, piszemy tutaj.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7. Kontrola realizacji obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej
3. Do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).
5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego.
Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

JAK ZAPŁACIĆ ABONAMENT RTV 2019?

Do zapłaty abonamentu przede wszystkim potrzebujemy specjalnego numeru rachunku bankowego abonenta (jest on zawsze nadawany podczas rejestracji odbiornika). Wszyscy, którzy nie wiedzą, jaki numer rachunku jest do nich przypisany, mogą zgłosić się z tą sprawą:

telefonicznie na numer 43 842 06 06 czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 8:00-20:00,

online na stronie internetowej Poczty Polskiej poprzez podanie 8 cyfr numeru identyfikacyjnego abonenta.

Jeżeli już znamy numer rachunku bankowego, możemy uiścić opłatę na 3 sposoby:

 1. Osobiście w każdej placówce pocztowej.
 2. Na stronie internetowej Poczty Polskiej (https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Oplacenie).
 3. Za pośrednictwem jakiejkolwiek instytucji finansowej, np.: banku.

Wpłata tradycyjnym przelewem

Wpłaty można oczywiście dokonać przelewem internetowym, ale dla osób, które preferują tradycyjne metody płatności, wciąż dostępne są opcje bardziej tradycyjne.

Aby ułatwić sobie zadanie, można pobrać odpowiedni gotowy formularz wpłaty z dowolnej placówki pocztowej albo wydrukować go ze strony internetowej: https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetPdf1. Jeżeli akurat nie są one dostępne na poczcie i nie mamy możliwości wydrukowania blankietu, możemy zamówić go przez infolinię albo przez stronę internetową.

Dokonujący wpłaty mogą posłużyć się zatem także tradycyjnym pocztowym blankietem służącym do przelewów. Należy wpisać:

 • numer rachunku: przypisany do nas (do abonenta),
 • nazwa odbiorcy:  Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
 • kwota: wpłacana wysokość abonamentu,
 • nazwa zleceniodawcy: nasze dane osobowe i adres (dane abonenta),
 • tytuł: okres, jakiego dotyczy wpłata.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6. Pobieranie i przekazywanie opłat abonamentowych
1. Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
2. Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 8 przeznaczanie i podział wpływów z opłat abonamentowych, ust. 1, po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.
Dz.U.2014.0.1204 t.j. – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

PODSTAWA PRAWNA

Konieczność uiszczania opłat za abonament RTV określa Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Historia tego abonamentu sięga lat 90. Jednakże obowiązek płatności wynika nie z samego faktu oglądania telewizji lub słuchania radia, ale posiadania tego odbiornika. Niewątpliwie korzystanie z przekazów medialnych przez wszystkich posiadaczy takich sprzętów było w tamtych czasach oczywistością.

Aktualnie rzeczywistość jest jednak zupełnie inna, a ustawa utknęła w założeniach tamtych lat. W czasie jej tworzenia zupełnie nie brano pod uwagę tego, że osoby posiadające w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, mogą używać go do celów innych niż korzystanie z krajowych rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Obecnie duża część odbiorców korzysta z telewizora wyłącznie w celu traktowania go jako dużego ekranu dla treści wyświetlanych z Internetu.

Archaiczna forma obowiązkowej płatności jednakże w prawie póki co pozostała, a więc od obowiązku płatności nie powinniśmy się uchylać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Świętochłowice
Kredyty miasta
autor wpisu
Dorota Cholewicka
28 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Świętochłowice

Bank Pekao w Staszowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
08 lipca 2019

Bank Pekao w Staszowie

TOP Employers Polska 2020 dla ING
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 lutego 2020

TOP Employers Polska 2020 dla ING

Wtorki z Mastercard w Multikinie – darmowy drugi bilet
Promocje bankowe
author
Aneta Jankowska
30 listopada 2017

Wtorki z Mastercard w Multikinie – darmowy drugi bilet

Styczniowa oferta obligacji Skarbu Państwa
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
28 grudnia 2019

Styczniowa oferta obligacji Skarbu Państwa

Porównaj