zadluzenia.com
zamknij

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest szczególnym środkiem zaskarżenia. Z jednej strony służy usunięciu szkód/zagrożeń spowodowanych bezprawnym działaniem komornika, z drugiej strony pełni pewną formę kontroli sądu nad działaniami organu egzekucyjnego. 


Aby sąd uwzględnił skargę na czynności komornika musimy się dobrze do tego przygotować. Mnogość warunków formalnych może na początek zniechęcić, ale warto korzystać z powyższej możliwości.


Kto jest uprawniony do wniesienia skargi ?


Każdy, którego prawa zostały naruszone bądź zagrożone przez bezprawną czynność komornika. Przykładowo:

 

 • dłużnik, któremu komornik zajął środki pieniężne wolne od egzekucji
 • dłużnik, którego komornik nie zawiadomił o wszczęciu egzekucji
 • wierzyciel, gdy komornik nie wszczął egzekucji z rachunku bankowego pomimo wskazania przez wierzyciela banku, w którym dłużnik prowadzi rachunek
 • mieszkający z dłużnikiem kolega, któremu komornik zajął laptopa niezbędnego do pracy a brak wątpliwości co do właściciela sprzętu
 • córka dłużnika, która nie mogła zaspokoić potrzeb życiowych z powodu zajęcia przez komornika alimentów, które dłużnik otrzymał od byłej żony
 • osoba niedopuszczona do licytacji nieruchomości pomimo spełnienia wszystkich warunków

 

I wiele innych. Należy pamiętać o2 przesłankach, które muszą łącznie wystąpić:


1) czynność jest bezprawna
2) nasze prawa zostały naruszone/zagrożone.Termin do wniesienia skargi


Na złożenie skargi mamy 7 dni. Sposób liczenia terminu jest zawiły i zależy od wielu czynników. Termin biegnie od momentu, gdy:

 

 • komornik dokonał czynności  - jeżeli byliśmy przy czynności lub zostaliśmy o niej powiadomieni
 • komornik zawiadomił o czynności po fakcie – nie byliśmy przy czynności, bo nie zostaliśmy o niej na czas powiadomieni
 • sami dowiedzieliśmy się o czynności
 • czynność powinna zostać dokonana – dotyczy skargi na zaniechanie.

 

Gdzie należy wnieść skargę ?


Zasada- skargę wnosimy do sądu rejonowego przy którym działa komornik. Ustalenie właściwego sądu nie powinno przysporzyć trudności  - komornik jest zobowiązany używać tytułu: „ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w……”.

Identyczną informację można odczytać z pieczątki. Dane adresowe sądu możemy ustalić pod adresem http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/search.html.


Wyjątek - jeżeli wierzyciel wybierze komornika działającego przy innym sądzie rejonowym. Skargę wnosimy wówczas do sądu rejonowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Miejsce zameldowania jest nieistotne, choć przeważnie pokrywa się z miejscem zamieszkania. Jak ustalić, że wierzyciel wybrał komornika spoza „rewiru” ? No cóż, wierzyciel nie musi o tym fakcie informować dłużnika.

Najprościej będzie porównać oznaczenie komornika z oznaczeniem sądu rejonowego, jeżeli są różne (np. komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, a na tytule wykonawczym widnieje Sąd Rejonowy w Świdnicy) to skargę wnosimy do sądu rejonowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.


Ile to kosztuje ?


Opłata za wniesienie skargi wynosi 100 zł. Możemy:

 

 • nakleić na oryginał skargi znaczek skarbowy o wartości 100 zł
 • przelać kwotę na rachunek bankowy sądu i dołączyć potwierdzenie do skargi
 • udać się do kasy sądu, zapłacić i otrzymać pieczątkę/potwierdzenie na oryginale skargi

 

Jeżeli sąd uwzględni skargę i nasze żądanie o zwrot kosztów, opłata zostanie zwrócona przez komornika.


Sposób wniesienia skargi


Skargę składa się na piśmie (w budynku sądu bądź korespondencyjnie), przestrzegając formalnych warunków wskazanych dla pisma procesowego.  Skargę można wnieść osobiście (wzory skargi są dostępne na naszej stronie TUTAJ) bądź przez pełnomocnika co przeważnie wiążę się z dodatkowymi kosztami. Warto na początek spróbować samemu napisać skargę, może pomoc profesjonalisty okaże się zbędna.
 


Zawartość skargi

Pismo ze skargą na czynności komornika powinno zawierać:

 

 • datę
 • adresata: właściwy sąd rejonowy
 • oznaczenie stron ze wskazaniem danych osobowych i adresowych
 • sygnatura akt: przeważnie będzie to Km ../…
 • wartość egzekwowanego roszczenia
 • nazwę pisma czyli: SKARGA
 • określenie czynności którą skarżymy
 • wnioski: o zmianę/uchylenie/dokonanie czynności; dodatkowo możemy wnosić o zasądzenie kosztów, zawieszenie postępowania egzekucyjnego itp.
 • uzasadnienie: opisujemy stan faktyczny, wskazujemy dowody, składamy oświadczenia.
 • podpis
 • załączniki: odpisy pisma, dowód opłaty sądowej i ewentualne dowody (dokumenty, faktury itp.)

 

Rozstrzygnięcie skargi


Jeżeli skarga zawiera braki formalne sąd wzywa do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni. Jeżeli skarga spełnia wymogi formalne - sąd w ciągu 3 dni przesyła odpis skargi do komornika. Komornik w ciągu 3 dni przesyła do sądu uzasadnienie dokonania/zaniechania czynności.

Jeżeli komornik w całości uwzględnia skargę zawiadamia o tym fakcie sąd i zainteresowanych. Sąd postanowieniem oddala lub uwzględnia skargę na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Teoretycznie sąd powinien wydać postanowienie w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia skargi do sądu.
 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY