Błędy zdarzają się każdemu - mogą zdarzyć się także komornikowi. W takiej sytuacji możemy złożyć skargę na czynności komornika. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące tej instytucji. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 04.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest skarga na czynności komornika?
2. Podstawa prawna skargi.
3. Kto może złożyć skargę?
4. Kiedy można wnieść skargę?
5. Na co nie można złożyć skargi? 
6. Ile kosztuje skarga?
7. Skarga na czynności komornika – wzór.
8. Zmiany od 2019 roku. 

Co to jest skarga na czynności komornika? 

Skarga na czynności komornika to jeden z przywilejów przysługujących wszystkim osobom, wobec których wykonywana jest egzekucja. Poprzez skargę wszyscy pokrzywdzeni działaniami komornika mogą zaskarżyć wykonane przez niego czynności lub zaniechanie czynności, które powinien był wykonać. 

W przypadku złożenia takiej skargi, kontroli czynności komornika dokonuje sąd rejonowy, przy którym dany komornik działa. Co ważne – skarga może być złożona jedynie bezpośrednio na czynności samego komornika, a nie sądu, czy innej instytucji. 

Podstawa prawna skargi

Skarga na czynności komornika została zdefiniowana w kodeksie prawa cywilnego. Jej szczegóły precyzuje artykuł 767: 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 767. Skarga na czynności komornika
§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

Kto może złożyć skargę?

Skargę może złożyć każda osoba:
–  której prawa zostały naruszone przez czynności komornicze,
– której prawa zostały zagrożone przez działania komornika,
– której prawa zostały naruszone przez zaniechanie działań komorniczych,
– której prawa zostały zagrożone przez zaniechanie działań komorniczych. 

Oznacza to, że ze skargą może wystąpić każda poszkodowana przez komornika – nie tylko osoba, wobec której wykonywana jest egzekucja. Z tego przywileju mogą skorzystać także osoby trzecie, jeżeli tylko ich prawa zostały naruszone przez czynności komornicze. 

Skargę mogę zatem złożyć:
– dłużnik, wobec którego wykonywana jest egzekucja komornicza,
– wierzyciel,
– sąd,
– prokurator,
– organizacja społeczna,
– osoby obecne podczas czynności komorniczych dokonywanych wobec dłużnika (np.: zamieszkujące z nim).
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 767. Skarga na czynności komornika
§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Kiedy można wnieść skargę?

Zgodnie z prawem skargę można wnieść maksymalnie w ciągu 7 dni od:
– dokonania danej czynności przez komornika,
– zawiadomienia osoby, której prawo zostało  naruszone albo zagrożone przez czynności komornika,
– momentu, w którym osoba dowiedziała się o dokonanej przez komornika czynności. 

W sytuacji chęci zaskarżenia zaniechania dokonania czynności przez komornika, termin 7 dni liczony jest od dnia, w którym czynność powinna zostać przez niego wykonana.
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 767. Skarga na czynności komornika
§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Na co nie można złożyć skargi?

Skargi nie można złożyć w trzech przypadkach:
1. Jeżeli chcemy zaskarżyć fakt, iż komornik złożył zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków w piśmie.
2. Jeżeli chcemy zaskarżyć zawiadomienie o terminie czynności.
3. Jeżeli chcemy zaskarżyć fakt uiszczenia przez komornika podatku od towarów i usług. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 767. Skarga na czynności komornika
§ 1(1). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Ile kosztuje skarga?

Wniesienie do sądu skargi na czynności komornicze kosztuje 100 zł. Sam fakt złożenia skargi do komornika nie jest jednak jednoznaczny ze złożeniem tej skargi do sądu. Dlaczego? 

Wyjaśnienie jest proste – od momentu otrzymania skargi na swoje czynności komornik ma 3 dni na sporządzenie uzasadnienia zaskarżonej czynności. Jeżeli:
komornik uwzględnia skargę – nie wyśle skargi do sądu, a my unikniemy opłaty 100 zł,
komornik nie będzie zgadzał się z naszą skargą – wyśle skargę do sądu, a my poniesiemy koszt równy 100 zł. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 767. Skarga na czynności komornika
§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 

Jeżeli przy składaniu skargi do komornika od razu zapłacimy 100 zł, a komornik jednak nie przekaże skargi do sądu, należy nam się zwrot poniesionych kosztów, ponieważ opłata ta staje się nienależną. Zgodnie z artykułem 80. Ustawy o kosztach sądowych kwota ta musi w takim wypadku zostać nam zwrócona przez komornika. 
 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 2. Zakres kosztów sądowych
1. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.
2. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Dz.U.2018.0.300 t.j. – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych


 

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga na czynności komornika to oficjalne pismo, które może trafić do sądu, dlatego musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące pism procesowych.

Dokument musi zatem zawierać:
– oznaczenie sądu, do którego składana jest skarga,
– oznaczenie stron postępowania,
– wskazanie adresów stron postępowania,
– oznaczenie rodzaju pisma („Skarga na czynności komornika”),
– sygnaturę akt komorniczych,
– precyzyjne określenie zaskarżanej czynności albo czynności zaniechanej przez komornika,
– wniosek o zmianę, uchylenie albo dokonanie danej czynności przez komornika,
– uzasadnienie wniosku,
– podpis osoby wnoszącej skargę. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 767. Skarga na czynności komornika
§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


 

Zmiany od 2019 roku

2019 rok przyniesie nowe zapisy w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Niektóre z nich będą dotyczyły skargi na czynności komornika. Najważniejsze zmiany to:
1. Opłata za wniesienie do sądu skargi na czynności komornika będzie wynosiła nie 100 zł, a 50 zł.
2. Skarga na komornika będzie wnoszona do sądu rejonowego właściwego z uwagi na miejsce siedziby kancelarii danego komornika.
3. Komornik będzie miał obowiązek doręczyć urzędowy formularz skargi każdemu dłużnikowi, który wyrazi taką wolę. 


 

Komentarze (0)

super wpis, szkoda tylko ze ci komornicy sa niestety nietykalni w naszym upolitycznionym kraju/…..