Strona główna Dla zadłużonych Jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego?

Jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego?

author
Aleksandra Gościnna
29 kwietnia 2016

Egzekucja z rachunku bankowego to tak naprawdę egzekucja z wierzytelności, bowiem środki znajdujące się na rachunku bankowym są własnością banku, a nie posiadacza rachunku (Dłużnika). Posiadaczowi rachunku bankowego przysługuje wierzytelność o zwrot środków wpłaconych na rachunek i dlatego komornik stosując ten sposób egzekucji dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika.

ETAPY EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO

Egzekucja z rachunków bankowych obejmuje następujące etapy:

1) przesłanie do Banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej Dłużnika,

2) zawiadomienie dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego poprzez doręczenie mu odpisu tytułu wykonawczego.

Wpłynięcie zawiadomienia nie oznacza jednak, że od razu wszystkie środki zostaną przelane na konto komornika. Przy złożeniu tytułu wykonawczego komornik zastrzega, że Komornik zastrzega, żeby nie dokonywać wypłat dłużnikowi, ale nie nakazuje niezwłocznej wpłaty środków na konto komornika.


Mamy 7 dni zanim pieniądze trafią do komornika

Pieniądze nie są wysyłane od razu. W momencie zawiadomienia banku i dłużnika o zajęciu wierzytelności rozpoczyna się czas liczenia 7 dni, które są przeznaczone na wniesienie powództwa przez dłużnika o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jeżeli zatem dłużnik nie zgadza się z tym, by jego środki były zajęte, może takie powództwo wnieść. Zdarza się to często w przypadku:
– kiedy dług jest przedawniony i dłużnik jest tego świadomy,
– kiedy dłużnik spłacił już dług, ale informacja ta nie zdążyła dotrzeć do komornika.

PODSTAWA PRAWNA
Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
Art. 80. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.
Dz.U.2018.0.1314 t.j. – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Kiedy 7 dni nie przysługuje?

Są jednak trzy sytuacje, w których termin 7 dni oczekiwania nie obowiązuje. Zachodzi to w przypadku, gdy środki z egzekucji komorniczej miałyby być przeznaczone na:
– alimenty,
– renty.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 889(2). Przekazywanie komornikowi środków pieniężnych z zajętego rachunku bankowego
Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


Co po siedmiu dniach?

W zależności od tego, czy dłużnik wniósł powództwo, czy też nie, ciąg dalszy egzekucji z rachunku bankowego zostaje odpowiednio wstrzymany lub wykonany.

1. Jeżeli powództwo zostało wniesione, środki nie są przekazywane na konto komornika do momentu wyjaśnienia sprawy.
2. Jeżeli powództwo nie zostało wniesione, środki z rachunku bankowego są niezwłocznie przekazywane na konto komornika.

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Z jakich rachunków dokonywana jest egzekucja?


Zajęcie obejmuje wszystkie rachunki Dłużnika. Zajęcie rachunku bankowego skuteczne jest nawet wtedy, gdy komornik nie zna numeru rachunku bankowego Dłużnika. Banki mogą prowadzić następujące rachunki:

– rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,

– rachunki lokat terminowych,

– rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.

Przepisy o rachunkach bankowych stosuje się również do wkładów umieszczonych na rachunku osobistym członka pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej związku zawodowego, a także do rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.


Czy komornik może zająć majątek prowadzony dla więcej niż jednej osoby, jeżeli tylko jedna z nich jest Dłużnikiem?


Komornik może zająć rachunek bankowy, który prowadzony jest dla kilku osób wspólnie (dotyczy to również rachunku wspólników spółki cywilnej). Po zajęciu rachunku wspólnego bank dokonuje blokady wszystkich środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W takiej sytuacji Dłużnik powinien przedłożyć Komornikowi umowę regulującą prowadzenie rachunku, w terminie tygodnia od zajęcia, aby móc ustalić udziały dłużnika.

Jeśli dłużnik nie przedłoży umowy lub umowa nie określa udziałów wspólników, przyjmuje się, że udziały są równe dla każdego z posiadaczy. Po ustaleniu udziału Dłużnika, komornik zwalnia pozostałe udziały od egzekucji. Jeśli egzekucja prowadzona jest ze środków nienależących do Dłużnika, osoba trzecia (czyli posiadacz tego samego rachunku, który nie jest dłużnikiem) może żądać zwolnienia zajętych środków pieniężnych w odrębnym postępowaniu sądowym.


Czy komornik zajmie majątek wspólny?


Przepisy kodeksu postępowania cywilnego pozwalają na prowadzenie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka, bez uzyskiwania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Taka egzekucja może dotyczyć środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Małżonek dłużnika może domagać się zwolnienia spod egzekucji tych środków, które są jego majątkiem osobistym czyli m.in. nabytym przez zawarciem małżeństwa.


Co jest wyłączone z egzekucji?


Nie podlegają zajęciu:

– świadczenia alimentacyjne,
– świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
– świadczenia rodzinne,
– dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
– zasiłki dla opiekunów,
– świadczenia z pomocy społecznej,
– świadczenia integracyjne, wychowawcze.

Zajęcie rachunku bankowego powinno być ograniczone przez komornika o powyższe świadczenia, ale to Dłużnik powinien poinformować Komornika, że na jego rachunek bankowy wpływa takie świadczenie. Wówczas te świadczenia nie powinny podlegać przekazaniu Komornikowi. Trzeba pamiętać, że zajęcie nie uniemożliwia wypłaty ww. świadczeń bezpośrednio w kasie banku.

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego, dla komornika nie ma znaczenia skąd pochodzą pieniądze, które trafiły na zajęty rachunek. Komornik nie ma wiedzy z jakiego tytułu wpływają środki na rachunek bankowy dłużnika, dlatego też zajęcie obejmuje wszystkie kwoty wpływające na rachunek po jego dokonaniu. W razie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie za pracę czy tez świadczenie emerytalno-rentowe, wpłacone z tego tytułu sumy podlegają egzekucji na zasadach ogólnych. Wypłaty świadczeń wolnych od zajęcia można dokonać w kasie banku.

Komornik powinien ograniczyć zajęcie rachunku bankowego o kwoty wypłacane przez zakład pracy tytułem wynagrodzenia za pracę czy świadczenia emerytalno-rentowego, o ile Dłużnik ma również to wynagrodzenie czy emeryturę bądź rentę zajęte przez Komornika. Brak takiego ograniczenia powinienem spowodować ingerencję po stronie dłużnika, tzn. Dłużnik powinien złożyć wniosek do Komornika o ograniczenie zajęcia rachunku bankowego o ww. świadczenia.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

2021-05-12 12:41:47

Witam mam pytanko jezeli mam komornika i zaklad pracy wysyla z wyplaty pieniadze do komornika o wysyla reszte na konto i czy komornik z tej reszty wyplaty ma prawo zajac jeszcze to?

jg1423
jg1423
2020-06-14 11:23:41

10.05.2020 wysłałam do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji od dłużnika GetiBanck. Otrzymałam powiadomienie od komornika,że wszczęto egzekucję otrzymał też Urząd Skarbowy,dłużnik i bank minęło miesiąc czasu ,a ja nie mam pieniędzy na koncie dlaczego nie rozumie.Czy moje zasądzone pieniądze mogą być przetrzymywane na koncie komornika sądowego?

Andrzej Pe
Andrzej Pe
2020-05-15 20:59:35

Dzień dobry. Czy powyzsza wykładnia przepisów dot. możliwości zajęcia przez komornika konta wspólnego np. konta małżonków dotyczy również sytuacji długu odziedziczonego przez jednego z małżonków w spadku? Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi ze spadek nie wchodzi w skład majątku wspólnego malzonkow. albo np gdyż jeden z małżonków zaciągnął kredyt bez zgody drugiego małżonka. Zgodnie z przepisami wierzyciel np bank może dochodzić wierzytelności wyłącznie z majątku prywatnego małżonka.

Mat
Mat
2020-02-09 06:21:20

Czy jeżeli komornik zajął już 50% mojej wypłaty to czy może dodatkowo zająć jeszcze konto ?

Paweł Gołębiowski
Paweł Gołębiowski
2020-01-17 14:47:28

Czy komórnik może zminusować mi konto jeśli nie ma na nim żadnych środków i w moim banku też nie mam możliwości kożystać z debet.

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Szczytno
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
11 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Szczytno

Ranking Banków Miesięcznika Finansowego „BANK” 2019
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
24 czerwca 2019

Ranking Banków Miesięcznika Finansowego „BANK” 2019

Credit Agricole w Limanowej
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 lipca 2019

Credit Agricole w Limanowej

Zbiórka „Na cztery łapy” z Santander Bank Polska
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
04 listopada 2019

Zbiórka „Na cztery łapy” z Santander Bank Polska

ZUS oddział w Zabrzu
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 września 2019

ZUS oddział w Zabrzu