Jak złożyć pozew w EPU

Jak złożyć pozew w EPU

autor wpisu
Emilia
18 marca 2017
Złożenie pozwu za pośrednictwem e-Sądu odbywa się w całości online. Sprawdziliśmy, jak to zrobić.

Procedura wprowadzania pozwu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego przebiega następująco:

1) Zainicjowanie procedury następuje po zalogowaniu się do systemu e-Sądu i wybraniu opcji „Złóż nowy pozew”;

2) Dane powoda wpisuje się w oknie „Definiowanie powodów”. Należy kliknąć tu opcję „Dodaj powoda” i wypełnić właściwymi informacjami formularz, który się pojawił. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką wypełnia się obowiązkowo. Po wypełnieniu należy kliknąć „Zatwierdź dane”;

3) Klikając opcję „Dalej” przechodzimy do pozycji „Informacja o reprezentacji”. Pole nie dotyczy osób fizycznych. Dotyczy zaś podmiotów, które działają przez swoje organy lub wspólników uprawnionych do reprezentacji, np.: spółka z o.o., spółka jawna, fundacja;

4) Oznaczenie pozwanego następuje przez wpisanie danych pozwanego lub pozwanych i odbywa się analogicznie jak w przypadku definiowania powoda lub powodów. Po kliknięciu opcji „Dodaj pozwanego” należy wprowadzić dane podmiotu, który jest pozwanym. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką wypełnia się obowiązkowo.

Gdy chodzi o pozwanego będącego osobą fizyczną powód ma obowiązek podania dodatkowych danych identyfikujących pozwanego: numer PESEL lub NIP, o ile pozwany obowiązany jest do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku (obcokrajowcy żadnego z tych numerów posiadać nie muszą).

Gdy zaś chodzi o pozwanych nie będących osobami fizycznymi, powód winien podać numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji, ewentualnie NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, jeśli dany pozwany nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, a jest on obowiązany do posiadania NIP. Po zakończeniu wprowadzania należy zatwierdzić dane;

5) Definiowanie listy dowodów jest kolejnym etapem wprowadzania pozwu w EPU. Do pozwu nie trzeba wprawdzie załączać dowodów, ale należy je opisać. Klikając opcję „Dodaj dowód” wybieramy typ dowodu z rozwijanej listy – „umowa”, „faktura”, „akt notarialny”, „inny”. Jeżeli dodajemy dowód w postaci faktury lub umowy, to należy podać jej numer i datę wystawienia. Następnie w dwóch kolejnych pozycjach należy opisać „fakt podlegający stwierdzeniu” (czyli na jaką okoliczność dany dowód jest powoływany), a następnie wprowadzić opis tego dowodu i uzasadnienie do jego powołania w pozwie. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, można dodawać kolejne dowody. Po wprowadzeniu wszystkich dowodów do systemu przechodzimy do kolejnego okna, klikając opcję „Dalej”;

6) Zdefiniowanie roszczenia następuje po kliknięciu opcji „Dodaj roszczenie”, w której należy wpisać kwotę dochodzoną pozwem. Kwota ta winna być wpisana bez oznaczenia waluty. Obowiązkowe jest określenie także typu roszczenia, tj. czy jest to roszczenie cywilne, gospodarcze, czy pracownicze.

W związku z tym, że w EPU mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu, przy definiowaniu roszczenia, należy wypełnić także pole „data wymagalności”. Po przejściu „Dalej”, należy uzupełnić dane dotyczące odsetek w polach: „Data początkowa” (data od której odsetki mają być liczone) i „Data końcowa” (w przypadku której można zaznaczyć opcję „Do dnia zapłaty”). Ostatnim krokiem w tej części formularza jest oznaczenie rodzaju odsetek: ustawowe albo umowne (odsetki umowne należą się, gdy strony w umowie ustaliły ich wysokość, w pozostałych wypadkach – ustawowe);

7) Powoływanie dowodów. Dowody zostały już wprawdzie wprowadzone, zgodnie z poprzednim krokiem, ale należy wskazać, które z nich mają być powołane w odniesieniu do konkretnych roszczeń. Po wybraniu wcześniej zdefiniowanego dowodu, każdorazowo należy kliknąć opcję „Powołaj wybrany dowód”, a na końcu po przejściu „Dalej” albo „Zdefiniuj kolejne roszczenie”, (jeżeli mamy ich kilka np. z kilku faktur/umów) i dopiero po „podpięciu” dowodów do wszystkich zgłaszanych roszczeń przejść „Dalej”;

8) Wybór sądu następuje przez wybranie z rozwijanej listy sądu właściwości ogólnej pozwanego, tj. takiego, do którego sprawa winna być przekazana ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) pozwanego, jeżeli od wydanego nakazu zapłaty pozwany wniesie sprzeciw lub gdy e-Sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU;

9) Koszty procesu. W tej części formularza należy zaznaczyć żądanie zasądzenia zwrotu kosztów procesu (przede wszystkim opłaty sądowej);

10)  Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienia pozwu. Konieczne elementy uzasadnienia pozwu w EPU to:

a) wskazanie podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia pieniężnego, a więc jego źródła, np. umowa, czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie; 

b) gdy podstawą roszczenia jest umowa, to należy wskazać datę jej zawarcia, formę (ustnie, na piśmie, w formie aktu notarialnego), rodzaj (np. umowa sprzedaży, umowa najmu);

c) zwięzłe opisanie treści umowy, zwłaszcza tych jej elementów, które wpływają na ocenę należytego wykonania zobowiązania przez pozwanego;

d) termin, w którym pozwany miał spełnić swoje świadczenia (określony albo w umowie albo w innym dokumencie, np. w zaakceptowanym przez pozwanego rachunku, w wezwaniu do zapłaty, w oświadczeniu o uznaniu długu);

e) w przypadku żądania zasądzenia odsetek od należności głównej trzeba uzasadnić termin początkowy ich żądania, wskazać czy są to odsetki ustawowe czy umowne, a jeżeli umowne to należy wskazać ich wysokość. Jeżeli powód nie jest w stanie ustalić terminu, od którego może żądać zasądzenia odsetek albo ma co do tego terminu wątpliwość, bezpiecznym rozwiązaniem jest żądanie zasądzenia odsetek od dnia wniesienia pozwu;

f) w przypadku gdy źródłem żądania pozwu jest czyn zabroniony, należy zwięźle go opisać ze wskazaniem czasu i miejsca zdarzenia. Jeżeli toczyło się w tej sprawie postępowanie karne czy też w sprawach o wykroczenia, to należy wskazać ten fakt i podać sposób zakończenia tego postępowania oraz sygnaturę akt sprawy;

11) Rachunek bankowy. Po wprowadzeniu uzasadnienia pozwu należy wypełnić pole przeznaczone na numer rachunku bankowego powoda, na które pozwany, po wydaniu nakazu zapłaty, ma wpłacić zasądzoną kwotę i na które – ewentualnie – zwrócona zostanie nadpłacona opłata sądowa;

12) Przesłanie pozwu. Po wypełnieniu pozwu istnieje możliwość jego podglądu jako całości, a także edycji, gdyby powód zdecydował się na wprowadzenie zmian lub gdyby konieczne było poprawienie błędów. Po zweryfikowaniu treści pozwu należy wybrać opcję „Prześlij pozew”. Wówczas pozew zostaje zapisany w zakładce „Dokumenty do podpisania”;

13) Podpisanie pozwu. Aby podpisać pozew, należy przejść do zakładki „Dokumenty do podpisania”, podkategoria „Pozwy”, a następnie wybrać opcję „Podpisz pozew”. Po jej kliknięciu należy wybrać właściwy certyfikat i złożyć podpis. Jeśli po kliknięciu opcji „Podpisz pozew” nic się nie dzieje, należy sprawdzić, czy system użytkownika spełnia wymogi podane na stronie e-Sądu, dotyczące oprogramowania: https://www.e-sad.gov.pl/Subpage.aspx?page_id=21. Należy także zainstalować najnowszą wersję oprogramowania JAVA;

14) Opłacenie pozwu. Podpisany pozew znajduje się w zakładce „Dokumenty do opłacenia” w podkategorii „Pozwy”. Z listy pozwów oczekujących na opłatę należy wybrać ten, który ma zostać opłacony i kliknąć opcję „Opłać pozew”. System przekieruje wówczas użytkownika na stronę e-Card, gdzie należy wybrać bank, za pośrednictwem którego opłata sądowa zostanie dokonana (ewentualnie kartę płatniczą). Jeśli autoryzacja płatności przebiegnie pomyślnie pozew pojawi się w zakładce „Dokumenty złożone”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Brodnicy
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
23 lipca 2019

PKO BP w Brodnicy

PKO BP w Kargowej
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
15 października 2019

PKO BP w Kargowej

Santander Consumer Bank Prudnik
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
19 lipca 2021

Santander Consumer Bank Prudnik

Kredyt gotówkowy Świętochłowice
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
20 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Świętochłowice

Toyota Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2022

Toyota Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Porównaj