zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Banku BPH S.A. ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku BPH S.A., możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?

 

Reklamację można złożyć w:

 

1) Dowolnym oddziale banku 

 

Reklamację można złożyć osobiście w formie ustnej lub pisemnej. 

 

Istnieje możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 

 

Bank na życzenie klienta na podstawie reklamacji złożonej w oddziale sporządza protokół. 2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

 

Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk3) Telefonicznie

 

Numer infolinii: 48 58 300 75 00 lub 801 889 8894) Elektronicznie


Drogą mailową na adres: [email protected] lub poprzez pocztę wewnętrzną po zalogowaniu się do bankowości internetowej
.
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

 

Bank nie podaje szczegółowych informacji na temat tego, co powinno znależć się w naszym wniosku.

 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ

 

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku BPH S.A. ?

 

Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, bank poinformuje o tym Klienta wskazując przy tym:

- przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji
- okoliczności wymagające wyjaśnienia
- ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji


Bank może zwrócić się też do klienta o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych, informacji lub posiadanej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, które mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku BPH S.A. ?


Odpowiedź na reklamację klienta będącego osobą fizyczną - konsumenta oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej, zostanie udzielona przez bank w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

 

Na życzenie klienta bank udzieli odpowiedzi również pocztą elektroniczną.


Odpowiedź na reklamację klienta niebędącego osobą fizyczną zostanie udzielona w formie pisemnej (przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną) albo w innej formie uprzednio uzgodnionej z tym klientem.

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku.

 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)


2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy


3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację


4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY