Jak złożyć reklamację w Banku BPH S.A. ?

Jak złożyć reklamację w Banku BPH S.A. ?

author
Aneta Jankowska
28 lutego 2017
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku BPH S.A., możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku 

Reklamację można złożyć osobiście w formie ustnej lub pisemnej. 

Istnieje możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 

Bank na życzenie klienta na podstawie reklamacji złożonej w oddziale sporządza protokół. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 48 58 300 75 00 lub 801 889 889


4) Elektronicznie

Drogą mailową na adres: [email protected] lub poprzez pocztę wewnętrzną po zalogowaniu się do bankowości internetowej
.
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Bank nie podaje szczegółowych informacji na temat tego, co powinno znależć się w naszym wniosku.

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku BPH S.A. ?

Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, bank poinformuje o tym Klienta wskazując przy tym:

– przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji
– okoliczności wymagające wyjaśnienia
– ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji

Bank może zwrócić się też do klienta o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych, informacji lub posiadanej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, które mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku BPH S.A. ?

Odpowiedź na reklamację klienta będącego osobą fizyczną – konsumenta oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej, zostanie udzielona przez bank w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Na życzenie klienta bank udzieli odpowiedzi również pocztą elektroniczną.

Odpowiedź na reklamację klienta niebędącego osobą fizyczną zostanie udzielona w formie pisemnej (przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną) albo w innej formie uprzednio uzgodnionej z tym klientem.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku.

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Ostróda
Wpisy Inne
author
Aneta Jankowska
02 marca 2017

Kredyt konsolidacyjny Ostróda

Kredyt konsolidacyjny Brodnica
Wpisy Inne
author
Aneta Jankowska
19 lipca 2017

Kredyt konsolidacyjny Brodnica

Młodzi Polacy nie znają się na finansach
Blog
author
Aneta Jankowska
26 kwietnia 2017

Młodzi Polacy nie znają się na finansach

Jak wybrać najtańszy kredyt hipoteczny?
Wpisy Inne
author
Aneta Jankowska
09 sierpnia 2018

Jak wybrać najtańszy kredyt hipoteczny?

Ile wyniesie abonament RTV w 2017 ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
30 listopada 2016

Ile wyniesie abonament RTV w 2017 ?

KredytOK w Przasnyszu
Oddziały
author
Aneta Jankowska
10 lutego 2017

KredytOK w Przasnyszu