Jak złożyć reklamację w Deutsche Bank Polska ?

Jak złożyć reklamację w Deutsche Bank Polska ?

author
Aneta Jankowska
28 listopada 2016
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Deutsche Bank Polska S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  
 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W DEUTSCHE BANK ? 

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

Bank na podstawie reklamacji złożonej w oddziale sporządza protokół. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

Deutsche Bank Polska S.A.

Biuro Obsługi Reklamacji 

ul. Lubicz 23

31-503 Kraków


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 801 18 18 18

Dla dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy: +48 12 625 80 00


4) Elektronicznie

Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego reklamacji dostępnego na stronie www.deutschebank.pl w zakładce „kontakt”.

Za pomocą e-mail: [email protected] 
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko

– numer reklamowanej umowy lub rachunku

– szczegółowy opis podstaw reklamacji razem z jej uzasadnieniem

– podpis.

W przypadku reklamowania operacji czy transakcji wykonanych kartą debetową lub kredytową konieczne jest wypełnienie odpowiedniego druku reklamacyjnego dostępnego w oddziale lub na stronie: www.deutschebank.pl.

  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ 

 

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Deutsche Bank Polska ?

Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez bank odpowiedzi na reklamacje przed jego upływem.

W "szczególnie skomplikowanych przypadkach", uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, bank poinformuje klienta o:

– przyczynie opóźnienia
– okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
– przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Deutsche Bank Polska ?

O wyniku postępowania reklamacyjnego bank powiadomi:

– w formie papierowej

– za pomocą innego trwałego nośnika informacji

Bank, na wniosek klienta, prześle odpowiedź na reklamację przez pocztą elektroniczną.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Biuro Terenowe ZUS w Lubaczowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Lubaczowie: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Profi Credit we Wrześni

Profi Credit to druga największa firma pożyczkowa w Polsce. Klienci dzięki instytucji mogą uzyskać do 25 000 złotych pożyczki, której wniosek można złożyć całkowicie przez Internet. Sprawdź dane placówki Profi Credit we Wrześni.

author
Dominika Byczek
10 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

ING Bank Śląski w Strykowie

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Strykowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Dominika Byczek
02 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Nowe oznaczenia na stacjach paliw

Od października bieżącego roku zmienią się oznaczenia na stacjach paliwowych. Wszystko w związku z nową, unijną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE, która narzuca zmianę oznaczeń paliw płynnych. 

author
Patryk Byczek
04 lipca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank BPH z nowym prezesem

Bank BPH ogłosił zmiany w zarządzie. Nowy etap w karierze rozpoczną osoby na stanowiskach między innymi Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Przyczyną tych przekształceń była rezygnacja Grzegorza Jurczyka ze stanowiska Prezesa Zarządu.

author
Patryk Byczek
05 października 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Radomsku

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Radomsku – dowiedz się, jakie są godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
01 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj