zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Deutsche Bank Polska ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi wDeutsche Bank Polska S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:


- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  
Deutsche Bank sesje Elixir
Deutsche Bank kod SWIFT
Deutsche Bank infolinia
 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W DEUTSCHE BANK ? 

 

Reklamację można złożyć w:


1) Dowolnym oddziale banku 


Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 


Bank na podstawie reklamacji złożonej w oddziale sporządza protokół. 2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 


Deutsche Bank Polska S.A.

Biuro Obsługi Reklamacji 

ul. Lubicz 23

31-503 Kraków


 

3) Telefonicznie


Numer infolinii: 801 18 18 18

Dla dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy: +48 12 625 80 00


 

4) Elektronicznie


Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego reklamacji dostępnego na stronie www.deutschebank.pl w zakładce „kontakt”.


Za pomocą e-mail: [email protected]  
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

 

Reklamacja powinna zawierać:


- imię i nazwisko

- numer reklamowanej umowy lub rachunku

- szczegółowy opis podstaw reklamacji razem z jej uzasadnieniem

- podpis.

 

W przypadku reklamowania operacji czy transakcji wykonanych kartą debetową lub kredytową konieczne jest wypełnienie odpowiedniego druku reklamacyjnego dostępnego w oddziale lub na stronie: www.deutschebank.pl.


  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ 


 

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Deutsche Bank Polska ?


Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez bank odpowiedzi na reklamacje przed jego upływem.

W "szczególnie skomplikowanych przypadkach", uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, bank poinformuje klienta o:


- przyczynie opóźnienia
- okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
- przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Deutsche Bank Polska ?

 

O wyniku postępowania reklamacyjnego bank powiadomi:

 

- w formie papierowej

- za pomocą innego trwałego nośnika informacji

 

Bank, na wniosek klienta, prześle odpowiedź na reklamację przez pocztą elektroniczną.


O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 


Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 


Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY