Jak złożyć reklamację w Deutsche Bank Polska ?

Jak złożyć reklamację w Deutsche Bank Polska ?

author
Aneta Jankowska
28 listopada 2016
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Deutsche Bank Polska S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  
 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W DEUTSCHE BANK ? 

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

Bank na podstawie reklamacji złożonej w oddziale sporządza protokół. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

Deutsche Bank Polska S.A.

Biuro Obsługi Reklamacji 

ul. Lubicz 23

31-503 Kraków


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 801 18 18 18

Dla dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy: +48 12 625 80 00


4) Elektronicznie

Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego reklamacji dostępnego na stronie www.deutschebank.pl w zakładce „kontakt”.

Za pomocą e-mail: [email protected] 
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko

– numer reklamowanej umowy lub rachunku

– szczegółowy opis podstaw reklamacji razem z jej uzasadnieniem

– podpis.

W przypadku reklamowania operacji czy transakcji wykonanych kartą debetową lub kredytową konieczne jest wypełnienie odpowiedniego druku reklamacyjnego dostępnego w oddziale lub na stronie: www.deutschebank.pl.

  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ 

 

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Deutsche Bank Polska ?

Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez bank odpowiedzi na reklamacje przed jego upływem.

W "szczególnie skomplikowanych przypadkach", uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, bank poinformuje klienta o:

– przyczynie opóźnienia
– okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
– przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Deutsche Bank Polska ?

O wyniku postępowania reklamacyjnego bank powiadomi:

– w formie papierowej

– za pomocą innego trwałego nośnika informacji

Bank, na wniosek klienta, prześle odpowiedź na reklamację przez pocztą elektroniczną.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Miliard dolarów pożyczki dla Rosji
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
08 września 2019

Miliard dolarów pożyczki dla Rosji

Szybkie pożyczki Biłgoraj
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
08 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Biłgoraj

Kredyt konsolidacyjny Knurów
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
12 stycznia 2021

Kredyt konsolidacyjny Knurów

Raport „Doing Business” – Polska spadła o 6 pozycji
Wpisy
autor wpisu
Natalia Narloch
05 listopada 2018

Raport „Doing Business” – Polska spadła o 6 pozycji

Chwilówki Brzeszcze
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2022

Chwilówki Brzeszcze

Leasing podstawą finansowania 63 proc. małych i średnich firm
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
18 stycznia 2020

Leasing podstawą finansowania 63 proc. małych i średnich firm

Porównaj