zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w IDEA Banku S.A. ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usług w IDEA Banku S.A., złóż reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

 

- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  
Reklamację można złożyć w:

 

1) Dowolnym oddziale banku 

 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres:

 

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

 

lub


Zespół Reklamacji Idea Bank S.A.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa3) Telefonicznie

 

Numer infolinii: tel.: 22 101 10 10 lub 801 999 111


 

4) Elektronicznie

 

- poprzez formularz reklamacji zamieszczony na stronie http://www.ideabank.pl lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej;
- drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] 


 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

 

Reklamacja powinna zawierać:

 

- imię i nazwisko skarżącego lub jego nazwę

- numer PESEL skarżącego lub numer NIP i Regon

- adres korespondencyjny

- adres e-mail

- numer telefonu kontaktowego skarżącego

- numer produktu, którego dotyczy reklamacja np. numer rachunku bankowego

- przedmiot reklamacji

- wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację

- sposób, w jaki skarżący chce zostać poinformowany o wyniku reklamacji

- w przypadku reklamacji składanych pisemnie - podpis skarżącego składającego reklamację

 

Bank może wystąpić do skarżącego o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub informacji telefonicznie, mailowo lub pisemnie.


 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W IDEA BANKU

 

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w IDEA Banku ?

 

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bank wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz poinformuje klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Klientów Indywidualnych, a dla pozostałych Klientów termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania
przez bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez bank odpowiedzi przed ich upływem.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację ?

 

Bank potwierdza przyjęcie reklamacji złożonych w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej w poniżej opisany sposób:


1) Reklamacje składane w Oddziale Banku - przekazując kopię złożonej reklamacji wraz z datą przyjęcia, numerem sprawy i podpisem pracownika Banku
2) Reklamacje składane telefonicznie poprzez Infolinię - odczytując klientowi treść reklamacji
3) Reklamacje składane drogą elektroniczną lub e-mailową - wysyłając automatyczną informację zwrotną wraz z datą przyjęcia i numerem sprawy

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)


2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy


3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

 

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY