Jak złożyć reklamację w IDEA Banku S.A. ?

Jak złożyć reklamację w IDEA Banku S.A. ?

author
Aneta Jankowska
16 marca 2017
Jeśli jesteś niezadowolony z usług w IDEA Banku S.A., złóż reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  
Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

2) Listownie
 
Przesyłając list na adres:

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

lub

Zespół Reklamacji Idea Bank S.A.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa


3) Telefonicznie

Numer infolinii: tel.: 22 101 10 10 lub 801 999 111


4) Elektronicznie

– poprzez formularz reklamacji zamieszczony na stronie http://www.ideabank.pl lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej;
– drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] 

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko skarżącego lub jego nazwę

– numer PESEL skarżącego lub numer NIP i Regon

– adres korespondencyjny

– adres e-mail

– numer telefonu kontaktowego skarżącego

– numer produktu, którego dotyczy reklamacja np. numer rachunku bankowego

– przedmiot reklamacji

– wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację

– sposób, w jaki skarżący chce zostać poinformowany o wyniku reklamacji

– w przypadku reklamacji składanych pisemnie – podpis skarżącego składającego reklamację

Bank może wystąpić do skarżącego o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub informacji telefonicznie, mailowo lub pisemnie.

 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W IDEA BANKU

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w IDEA Banku ?

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bank wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz poinformuje klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Klientów Indywidualnych, a dla pozostałych Klientów termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania
przez bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez bank odpowiedzi przed ich upływem.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację ?

Bank potwierdza przyjęcie reklamacji złożonych w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej w poniżej opisany sposób:

1) Reklamacje składane w Oddziale Banku – przekazując kopię złożonej reklamacji wraz z datą przyjęcia, numerem sprawy i podpisem pracownika Banku
2) Reklamacje składane telefonicznie poprzez Infolinię – odczytując klientowi treść reklamacji
3) Reklamacje składane drogą elektroniczną lub e-mailową – wysyłając automatyczną informację zwrotną wraz z datą przyjęcia i numerem sprawy

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile mamy kredytów mieszkaniowych w Polsce ?
Blog
autor wpisu
Pawel-Zdunski
06 sierpnia 2016

Ile mamy kredytów mieszkaniowych w Polsce ?

Promocja: „3% na Koncie Oszczędnościowym” w Nest Banku
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
21 września 2018

Promocja: „3% na Koncie Oszczędnościowym” w Nest Banku

Expander w Warszawie
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
28 stycznia 2015

Expander w Warszawie

Zabezpieczenie emerytalne to luksus dla kobiet
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
08 marca 2020

Zabezpieczenie emerytalne to luksus dla kobiet

Karta kredytowa od Apple
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
19 maja 2018

Karta kredytowa od Apple

ZUS oddział w Krakowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 września 2019

ZUS oddział w Krakowie

Porównaj