zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Raiffeisen Polbank ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi lub niesłusznie naliczono ci opłaty na koncie w Raiffeisen Polbank, złóż reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:


- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK

Raiffeisen Polbank sesje Elixir
Raiffeisen Polbank kod SWIFT

Raiffeisen Polbank infolinia
 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W RAIFFEISEN POLBANK?

 
Reklamację można złożyć w:

 

1) Dowolnym oddziale banku 


Reklamacja wymaga wówczas zachowania formy pisemnej.2) Listownie


Przesyłając list na adres: 


a) Raifeisen Bank Polska S. A.
Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa


b) w przypadku klientów Domu Maklerskiego:


Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S. A. 
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

 


 

3) Telefonicznie


Numer infolinii: 801 180 801 lub 22 549 99 994) Elektronicznie


Za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu lub w sposób, który bank udostępnił klientowi.
   

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

 

Reklamacja powinna zostać złożona jak najszybciej po zaistnieniu zastrzeżenia i zawierać wszystkie potrzebne informacje lub dokumenty, które są podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

 

Bank może poprosić klienta o dodatkowe wyjaśnienia.

 

PRZYJĘCIE REKLAMACJI W RAIFFEISEN POLBANK

 

Bank potwierdza klientowi fakt złożenia reklamacji w sposób:


a) przekazując kopię złożonej reklamacji razem z datą przyjęcia i podpisem pracownika banku – w przypadku reklamacji składanych osobiście
b) odczytując klientowi treść oraz numer reklamacji – w przypadku reklamacji składanych za pośrednictwem Centrum Telefonicznego
c) wysyłając automatyczną informację zwrotną w przypadku reklamacji składanych za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu lub innych kanałów komunikowania się na odległość 
d) wysyłając sms. 
 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ

 

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w  Raiffeisen Polbank ?

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia. 


W przypadku niedotrzymania terminu bank po upływie 30 dni, poinformuje klienta o opóźnieniu. Wówczas bank ma maksymalnie 90 dni na rozpatrzenie reklamacji od daty jej wpływu.  

 

W przypadku reklamacji związanych z transakcjami kartą, nieautoryzowanymi, niewykonanymi lub nienależycie wykonanymi, które wymagają kontaktu z instytucją zewnętrzną, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony. Klient jest informowany o przedłużającym się terminie rozpatrzenia reklamacji po upływie 90 dni od dnia wpływu reklamacji.


W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Raiffeisen Polbank ?
 
Po rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany o jej wyniku w sposób:


- pisemny na adres korespondencyjny klienta
- telefoniczny lub SMS
- za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu
 

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:


- uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji banku
- informacje na temat zgłoszonego problemu
- imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi razem z jej stanowiskiem służbowym

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do rozstrzygania sporów z bankiem. Możemy np.:

- skierować odwołanie bezpośrednio do banku

- skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (klienci indywidualni, dla roszczeń do 8.000 złotych)

- zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Ubezpieczonych (klienci indywidualni, dla spraw związanych z ubezpieczeniami)

- wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
- Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
- Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
- Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
- W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi
 

 

Skomentuj artykuł
captcha
~?

przesyłając pismo na Fabryczna?   Odpowiedź