Jak złożyć reklamację w Raiffeisen Polbank ?

Jak złożyć reklamację w Raiffeisen Polbank ?

author
Aneta Jankowska
17 listopada 2016
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi lub niesłusznie naliczono ci opłaty na koncie w Raiffeisen Polbank, złóż reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W RAIFFEISEN POLBANK?

 
Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku 

Reklamacja wymaga wówczas zachowania formy pisemnej.


2) Listownie

Przesyłając list na adres: 

a) Raifeisen Bank Polska S. A.
Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

b) w przypadku klientów Domu Maklerskiego:

Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S. A. 
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 801 180 801 lub 22 549 99 99


4) Elektronicznie

Za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu lub w sposób, który bank udostępnił klientowi.
   

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Reklamacja powinna zostać złożona jak najszybciej po zaistnieniu zastrzeżenia i zawierać wszystkie potrzebne informacje lub dokumenty, które są podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

Bank może poprosić klienta o dodatkowe wyjaśnienia.

PRZYJĘCIE REKLAMACJI W RAIFFEISEN POLBANK

Bank potwierdza klientowi fakt złożenia reklamacji w sposób:

a) przekazując kopię złożonej reklamacji razem z datą przyjęcia i podpisem pracownika banku – w przypadku reklamacji składanych osobiście
b) odczytując klientowi treść oraz numer reklamacji – w przypadku reklamacji składanych za pośrednictwem Centrum Telefonicznego
c) wysyłając automatyczną informację zwrotną w przypadku reklamacji składanych za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu lub innych kanałów komunikowania się na odległość 
d) wysyłając sms. 
 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w  Raiffeisen Polbank ?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia. 

W przypadku niedotrzymania terminu bank po upływie 30 dni, poinformuje klienta o opóźnieniu. Wówczas bank ma maksymalnie 90 dni na rozpatrzenie reklamacji od daty jej wpływu.  

W przypadku reklamacji związanych z transakcjami kartą, nieautoryzowanymi, niewykonanymi lub nienależycie wykonanymi, które wymagają kontaktu z instytucją zewnętrzną, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony. Klient jest informowany o przedłużającym się terminie rozpatrzenia reklamacji po upływie 90 dni od dnia wpływu reklamacji.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Raiffeisen Polbank ?
 
Po rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany o jej wyniku w sposób:

– pisemny na adres korespondencyjny klienta
– telefoniczny lub SMS
– za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu
 

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

– uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji banku
– informacje na temat zgłoszonego problemu
– imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi razem z jej stanowiskiem służbowym

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do rozstrzygania sporów z bankiem. Możemy np.:

– skierować odwołanie bezpośrednio do banku

– skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (klienci indywidualni, dla roszczeń do 8.000 złotych)

– zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Ubezpieczonych (klienci indywidualni, dla spraw związanych z ubezpieczeniami)

– wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
– Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
– Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
– Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
– W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

?
?
2016-11-22 17:08:53

przesyłając pismo na Fabryczna?

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Rybnik
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
23 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Rybnik

Szybkie pożyczki Myszków
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
27 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Myszków

Kredyt samochodowy Ostrołęka
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
19 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Ostrołęka

mBank placówki w Sopocie
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
04 lutego 2019

mBank placówki w Sopocie

Credit Agricole w Nysie
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 lipca 2019

Credit Agricole w Nysie

Rozwój platformy iwoca
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
31 lipca 2015

Rozwój platformy iwoca

Porównaj