Blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym

author
Aleksandra Gościnna
11 marca 2022

Istnieje kilka sytuacji, które upoważniają banki do nałożenia blokady na pieniądze znajdujące się rachunku bankowym Klienta. Blokada nie musi oznaczać jednak całkowitego zablokowania dostępu do środków. Sprawdzamy, jakie środki i na jaki okres podlegają zajęciu.

Blokada środków na rachunku bankowym – co to jest?

Blokada środków na rachunku bankowym jest niczym innym, jak sytuacją, w której właściciel konta bankowego nie ma prawa do korzystania z dostępnym na nim środków. Blokadzie podlegają zarówno środki, które znajdują się już na koncie, jak i te, które na nie wpłyną podczas nałożonej blokady.

Spis treści:

  1. Kiedy pieniądze na koncie mogą zostać zablokowane?
  2. Jak zdjąć blokadę z rachunku bankowego?
  3. Ile trwa blokada na rachunku bankowym?
  4. Jakie środki nie mogą być zablokowane?
  5. Kto może zablokować środki na koncie bankowym?
  6. Blokada przelewu
Zwiń spis treści

Kiedy pieniądze na koncie mogą zostać zablokowane?

Można wskazać kilka powodów, dla których nasze środki na rachunku bankowym mogą zostać zablokowane. Tymczasowa blokada może nastąpić nawet w sytuacji, gdy nasz bank będzie miał podejrzenia do wykonywanych na naszym koncie transakcji. Dotyczy to przypadków, w których wykonywane są np. przelewy na rachunki zagraniczne. Dla bezpieczeństwa Klientów bank blokuje więc takie środki aż do wyjaśnienia sprawy.

Przedstawiona blokada jest jednak chwilowa i może zostać zdjęta od razu po skontaktowaniu się z bankiem. Nieco inaczej jest jednak w przypadku nałożonych blokad ze strony odpowiednich organów. Blokada pieniędzy w banku może pojawić się bowiem przez:

– opóźnienia w spłacie kredytów i pożyczek,

– postępowanie komornicze,

– nieopłacone mandaty i kary pieniężne,

– zaległości w uiszczeniu opłat na rzecz organów państwowych.

Jak zdjąć blokadę z rachunku bankowego?

W przypadku istnieje możliwość zdjęcia blokady środków, gdy zostały zablokowane przez instytucje upoważnione inne niż bank. Do zdjęcia blokady potrzebne będzie wówczas złożenie odpowiedniego wniosku. Co ciekawe, wniosek może spowodować nie tylko całkowite zdjęcie nałożonej blokady, lecz także zmniejszyć wysokość zablokowanych pieniędzy.

Niestety złożenie specjalnego wniosku nie zawsze musi przynieść oczekiwane efekty. Aby blokada została zdjęta lub zmniejszona, muszą wystąpić wyjątkowe okoliczności. Najczęściej zaliczamy do nich kiepską sytuację finansową, która powoduje, że brakuje nam środków do życia.

Jak powinien wyglądać taki wniosek? Przede wszystkim powinien zawierać nasze dane osobowe, a także organu, od którego zależy zdjęcie blokady. Dodatkowo potrzebne będą również informacje o źródle dochodu, z którego zablokowano środki oraz wyjaśnienia okoliczności, które upoważniałby do odblokowania pieniędzy.

Ile trwa blokada na rachunku bankowym?

Długość okresu, w którym obowiązywać będzie blokada środków na koncie bankowym jest kwestią indywidualną. Oznacza to, że w każdym wypadku może być różny czas obowiązywania zamrożenia środków, uzależniony będzie bowiem od przyczyn nałożenia blokady.

Najkorzystniejsza wydaje się sytuacja, w której bank blokuje nasze środki, gdy zauważa podejrzane transakcję. W takim wypadku zdjęcie blokady może potrwać od kilku do kilkunastu dni – do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

Najdłużej potrwać może natomiast blokada w przypadku podejrzenia przestępstwa. Środki odblokowane będą mogły dopiero w momencie udowodnienia niewinności, a finał takiej sprawy może zająć od kilku do kilkunastu miesięcy. W ekstremalnych wypadkach takie sprawy ciągną się nawet przez kilka lat.

W przypadkach blokady nałożonej z ramienia innych instytucji, na przykład Urzędu Skarbowego, środki odblokowane zostaną dopiero po uregulowaniu zaległości finansowych. Dowiedz się, co zrobić, jeżeli Urząd Skarbowy zajmie konto bankowe.

Jakie środki nie mogą być zablokowane?

Warto wiedzieć, że według prawa nie wszystkie środki na rachunku bankowym podlegają blokadzie. Artykuł 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego określa, jakie pieniądze są wolne od egzekucyjnego postępowania. Są to:

– alimenty,

– 500+

– świadczenia rodzinne,

– świadczenia z pomocy społecznej,

– dodatki pielęgnacyjne,

– dodatki dla sierot zupełnych,

– dodatki porodowe,

– świadczenia pieniężne wypłacane w sytuacji bezskuteczności egzekucji alimentów.

Co również istotne, organ egzekucyjny musi zostawić na koncie osoby zadłużonej kwotę, która odpowiada aktualnej wysokości kwoty wolnej od zajęcia, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia z danym roku. W 2022 kwota wolna wynosi około 1658 zł. Tyle więc musi pozostać do dyspozycji dłużnika.

Kto może zablokować środki na koncie bankowym?

W określonych sytuacjach bank może zablokować część środków dostępnych na naszym rachunku bankowym. Warto jednak mieć świadomość tego, że bank zwykle tylko wykonuje polecenie blokady nałożonej za strony innej upoważnionej do tego instytucji. Instytucje, które mają prawo zablokować środki na rachunku bankowym to:

– Urząd Skarbowy,

– Izba Celna

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

– Komornik,

– Sąd,

– Prokurator,

– Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Oczywiście zgodnie z tym, o czym pisaliśmy wcześniej, zdarza się, że w wyjątkowych sytuacji to bank jest w pełni odpowiedzialny za blokadę naszych środków. Dzieje się to jednak głównie w przypadku zauważenia podejrzanych transakcji na naszym koncie, a w momencie wyjaśnienia sprawy środki zostaną odblokowane.

Blokada przelewu

Bank może zablokować również zlecony przelew, aby móc go zweryfikować. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy bank ma pewne wątpliwości co do prawidłowości wykonanej transakcji. Jeśli proces sprawdzania przebiegnie prawidłowo, to zlecone środki od razu zostaną odblokowane i przekazane do realizacji.

Wymienić można kilka sytuacji, w których banki decydują się na blokadę zleconych środków, są nimi:

– podejrzenia prania brudnych pieniędzy,

– podejrzenie finansowanie terroryzmu,

– problemy techniczne,

– przy nietypowych operacjach

– podczas zlecania przelewów w bardzo wysokich kwotach.

Czy banki informują o blokadzie środków na rachunku bankowym?

Ważna informacja jest taka, że bank nie ma obowiązku poinformowania Klienta o zajęciu na jego rachunku bankowym.

Decyzja o zajęciu środków na koncie bankowym przesłana będzie do Klienta listownie. Dlatego tak istotne jest, aby zadbać o aktualność naszego adresu do korespondencji. W przeciwnym wypadku możemy przez długi czas nie mieć świadomości prowadzonego wobec nas postępowania.

Blokada środków na rachunku bankowym podczas egzekucji komorniczej

Egzekucja z rachunku bankowego jest jedną z możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej. W momencie przejęcia kontroli nad kontem przez komornika, to właśnie on ma do niego prawo. Oznacza to, że właściciel konta nie może już sama dysponować pieniędzmi, które wpływają na jego rachunek bankowy. To komornik zadecyduje o tym, które wpływy z rachunku wypłaci dłużnikowi, a które przejmie na poczet spłaty długów.

Komornik ma prawo zająć większość środków wpływających na konto dłużnika. Jest jednak pewna kwota, którą musi mu pozostawić, są takie środki, które są chronione przed zajęciem na mocy specjalnych przepisów. Do dyspozycji dłużnika musi zostać bowiem równowartość 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku. To kwota, którą komornik musi bezwzględnie pozostawić do dyspozycji osoby zadłużonej w każdym miesiącu. Pozostała nadwyżka jest natomiast kwotą, którą komornik może zająć, o ile wpływające na konto środki nie zaliczają się do świadczeń wyłączonych z egzekucji komorniczej.

Blokada środków na koncie bankowym a podejrzenie przestępstwa

W przypadku, gdy bank ma podejrzenie popełnienia przestępstwa, może natychmiastowo zablokować środki, które mogą mieć z nim związek. Następnie konieczne jest jednak potwierdzenie podejrzeń i wyjaśnienie sprawy. Często dzieje się tak, że bank kieruje sprawę do prokuratury. Tam rozpoznana zostanie sprawa, a także podjęta decyzja o dalszym postępowaniu.

Jeżeli zdaniem prokuratury podejrzenia banku okażą się nieuzasadnione, to zablokowane środki powinny być ponownie przywrócone do dyspozycji osoby, do której należy rachunek bankowy. Niezależnie od ostatecznej decyzji bank i tak nie ma możliwości zablokowania środków, które nie mają związku z podejrzeniami. Oznacza to, że nie zablokuje np. środków pojawiających się z tytułu otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego czy świadczenia 500+.

Blokada środków, nawet tymczasowa, może doprowadzić do wielu nieprzyjemnych dla posiadacza rachunku sytuacji. Czasami w wyniku takich sytuacji upadają nawet firmy z braku płynności finansowej. Warto wówczas rozważyć możliwość wzięcia kredytu kupieckiego, który może pozwolić na podtrzymanie kondycji przedsiębiorstwa aż do wyjaśnienia sprawy.

Blokada środków na koncie bankowym – o czym warto pamiętać?

Nałożenie blokady na rachunek bankowy nigdy nie jest niczym przyjemnym dla posiadacza konta. Blokada może pojawić się na wniosek upoważnionych instytucji lub być działaniem banku. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie nasze pieniądze muszą podlegać blokadzie. Zgodnie z prawem bank nie będzie mógł zablokować pieniędzy, których blokada nie dotyczy. Kwota wolna od zajęcia musi być więc wciąż w pełni dostępna do dyspozycji posiadacza konta.

Pamiętać warto także, że środki uzyskiwane z tytułu świadczeń społecznych czy dodatków zdrowotnych również nie mogą zostać zablokowane. Niestety to w interesie posiadacza konta jest, aby zadbać o dostępność środków. Na przykład w sytuacji zajęcia komorniczego komornik nie musi upewniać się, skąd pochodzą nasze pieniądze. Dlatego to osoba zadłużona musi dostarczyć komornikowi odpowiednie zaświadczenie, które umożliwi dalszy dostęp do pieniędzy uzyskiwanych np. w ramach świadczenia 500+.

Dodatkowo istotny jest także fakt, że zajęcie komornicze nie musi oznaczać całkowitego pozbawienia nas środków do życia. Zgodnie z prawem istnieje kwota wolna od zajęcia, która wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Warto jednak dbać w odpowiednich terminach o swoje zobowiązania finansowe tak, aby unikać blokady środków. Każda egzekucja może bowiem znacznie obniżać scoring kredytowy.

Podsumowanie

1. Blokadę na koncie bankowym nałożyć może bank na wniosek organów upoważnionych do zajęcia środków.

2. Bank również ma prawo do zablokowania środków w przypadku wystąpienia specjalnych okoliczności, np. gdy występuje podejrzenie przestępstwa.

3. Blokadzie nie podlegają wszystkie nasze środki. Do dyspozycji posiadacza rachunku zawsze musi zostać równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

4. W 2022 roku kwota wolna od zajęcia wynosi i około 1658 zł.

5. Czas nałożenia blokady uzależniony jest od powodów zlecenia zatrzymania środków.

6. Posiadacza konta w wyjątkowych sytuacjach może wnioskować o zdjęcie blokady.

7. Nie wszystkie środki podlegają zajęciu. Zablokowane nie mogą być np. środki uzyskiwanie w ramach świadczenia 500+.

8. Osoba zadłużona sama musi dopilnować, aby pieniądze wolne od zajęcia były wciąż dla niej dostępne.

9. Banki nie mają obowiązku informowania Klientów o nałożonej blokadzie.

10. Informacja o nałożeniu blokady pojawia się listowanie.

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Ranking najlepszych pracodawców według studentów
Blog
author
Aleksandra Gościnna
21 września 2018

Ranking najlepszych pracodawców według studentów

Listopadowa oferta obligacji Skarbu Państwa
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
29 października 2019

Listopadowa oferta obligacji Skarbu Państwa

Idea Bank w Gdańsku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 stycznia 2019

Idea Bank w Gdańsku

Zakaz handlu także w sobotnie wieczory?  
Aktualności
author
Aleksandra Gościnna
05 października 2018

Zakaz handlu także w sobotnie wieczory?  

Szybkie pożyczki Świnoujście
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
23 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Świnoujście

Program 500+ z kryterium dochodowym?
Świadczenia socjalne
author
Aleksandra Gościnna
24 sierpnia 2018

Program 500+ z kryterium dochodowym?