Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem braku środków pieniężnych, jakie potrzebne są do dokonania ważnego zakupu towarów lub usług. Idealnym wyjściem z takiej sytuacji może być kredyt kupiecki.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 02.09.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Kredyt kupiecki – co to jest?
2. Rodzaje kredytu.
3. Wady i zalety.
4. Terminy płatności.
5. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

 

KREDYT KUPIECKI – CO TO JEST?

Kredyt kupiecki, zwany także handlowym lub towarowym, to nic innego, jak specjalne odroczenie terminu płatności na rzecz przedsiębiorstwa, które nie posiada wystarczających środków na zakup niezbędnych produktów. 
 

Kredyt kupiecki jest niezwykle popularnym rozwiązaniem stosowanym przez polskie firmy. Polega on na nawiązaniu współpracy biznesowej z dostawcą lub sprzedawcą towaru zamówionego przez dane przesiębiorstwo, której istotną jest odroczenie terminu płatności za dany towar. 
 

Maksymalny czas, o jaki można przesunąć termin uregulowania płatności na mocy kredytu kupieckiego, nie jest uregulowany prawnie. Oznacza to, że warunki udzielenia kredytu handlowego mogą być indywidualnie i dowolnie ustalone przez strony umowy. 
 

 

RODZAJE KREDYTU

Polskie przepisy prawne nie regulują jednoznacznie żadnych konkretnych form ani rodzajów kredytu kupieckiego. Wszelkie formalności są więc ustalane indywidualnie przez strony umowy. 
 

Kontrahenci mogą spisać umowę, która zawierać będzie wszelkie ustalone między stronami warunki kredytu handlowego. Bardzo często jednak zamiast sporządzania jednej, wiążącej umowy, sprzedawcy po prostu wystawiają na rzecz firm kupujących towar faktury z odroczonym terminem płatności.
 

Termin ten jest ustalany dowolnie przez partnerów biznesowych. Zazwyczaj jest to 30 dni od daty dokonania zakupu, choć w przypadku mały przedsiębiorstw czas ten bywa skrócony do tygodnia, lub nawet kilku dni. 

 

Warunki odbioru towaru przez jedną ze stron umowy handlowej także bywają różne. Czasami nabywca musi wpłacić odpowiednią zaliczkę, aby otrzymać swe zamówienie od sprzedawcy – a zaliczka ta stanowi część całkowitej należności i jest gwarancją dla dostawcy, że produkt lub usługa zostanie zakupiona i całkowicie spieniężona. 
 

Niekiedy firmy sprzedające towary na mocy kredytu kupieckiego wymagają innej formy zabezpieczenia spłaty, na przykład poręczenia, zastawu lub zamieszczenia w umowie handlowej zapisu o naliczaniu karnych odsetek za zwłokę w regulowaniu zadłużenia.
 

Najczęściej jednak bywa tak, że sprzedawca nie wymaga wpłacenia zaliczki, lecz stawia warunek, że kolejnej dostawy towaru dokona dopiero wtedy, gdy nabywca ureguluje całe ponadterminowe zadłużenie.

 

WADY I ZALETY

Kredyty kupieckie są niezwykle popularne na polskim rynku przedsiębiorstw. Nie każdą firmę stać bowiem na natychmiastowe opłacenie dokonanego zakupu (jak wiadomo, w biznesie potrzeba czasu na to, by wygenerować zysk). Kredyt handlowy jest w takiej sytuacji o wiele tańszym rozwiązaniem od zwykłej pożyczki bankowej. 
 

Kredyt kupiecki może być idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które działają na polkim rynku dopiero od kilku miesięcy i nie mają z tego powodu wypracowanych zapasów kapitału, ani szans na uzyskanie kredytu bankowego na bieżącą działalność.

Zyskać na udzieleniu kredytu kupieckiego może także sam sprzedawca oferujący swym kontrahentom towary z odroczonym terminem płatności. Udzielając takowych kredytów staje się bardziej konkurencyjny na rynku, a jednocześnie uzależnia on od siebie swoich kontrahentów i coraz szybciej buduje swą sieć kontaktów biznesowych. 
 

Warto jednak mieć na uwadze, że sprzedawca może także stracić na udzieleniu kredytu kupieckiego nierzetelnej firmie. Jeśli kupujący nie zapłaci mu bowiem za towar, będzie musiał on podjąć często nieefektywne próby wyegzekwowania długu. 

Nieotrzymanie należytych środków od kontrahenta może przerwać płynność finansową dostawcy, a w najgorszym wypadku – doprowadzić go nawet do bankructwa. Dlatego właśnie warto dobrze sprawdzić wiarygodność i wypłacalność przedsiębiorstw, z którymi chcemy rozpocząć współpracę handlową.

 

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Polskie prawo nie przewiduje żadnych prawnych wytycznych, które regulowałyby kwestię długości okresu kredytowania dla umów handlowych zawieranych między poszczególnymi kontrahentami. 
 

Ostateczny termin odraczania płatności jest więc kwestią, którą partnerzy powinni indywidualnie ustalić i umieścić w treści umowy handlowej. Zazwyczaj jednak kredyty kupieckie udzielane są na krótki okres – od kilku dni do miesiąca.
 

Długość tego okresu z pewnością zależy między od branży, w której działają obie firmy, dynamiki sprzedaży oraz od rodzaju i ceny towaru, którego dotyczy umowa. Zasada jest prosta – bardziej luksusowy produkt podlega kredytowaniu, tym zazwyczaj dłuższy jest termin płatności. 
 

 

UBEZPIECZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO

Wielu sprzedawców, którzy decydują się na nawiązanie współpracy partnerskiej i podpisaniu umowy handlowej z innymi przedsiębiorstwami, decyduje się na wykupienie specjalnego ubezpieczenia kredytu kupieckiego. 
 

Ubezpieczenie to jest zabezpieczeniem przez problemami, jakie mogą napotkać każdego sprzedawcę w związku z niewypłacalnością jego kontrahenta. Sprzedający może więc bez problemu ubezpieczyć swoje transakcje z odroczonym terminem płatności – choć warto pamiętać, że ubezpieczalnia pobierze za to należytą kwotę. 
 

Ubezpieczenia tzw. ryzyka kredytu towarowego oferują wszelkie znane na polkim rynku towarzystwa ubezpieczeniowe – np. Ergo Hestia, Allianz czy PZU. Istnieją także firmy ściśle specjalizujące się w ubezpieczeniach transakcji handlowych. Są to m.in.: Coface, Euler Hermes oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
 

Komentarze