Cesja ubezpieczenia na bank – co to jest?
cesja

Cesja ubezpieczenia na bank – co to jest?

author
Halszka Gronek
07 marca 2023

Wiele banków udzielających kredytu na zakup samochodu lub mieszkania żąda od kredytobiorcy udzielenia cesji praw z polisy. Owa zgoda ma stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązania na wypadek zajścia przykrych sytuacji losowych. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, czy cesja ubezpieczenia na bank jest dobrym rozwiązaniem i w jakich przypadkach kredytodawca ma prawo nas o nią poprosić. 

Spis treści:

 1. Na czym polega cesja ubezpieczenia na bank?
 2. Cedent a cesjonariuszem
 3. Kiedy bank ma prawo zażądać cesji ubezpieczenia?
 4. Do czego bank potrzebuje cesji?
 5. Cesja praw z ubezpieczenia hipoteki
 6. Cesja praw z polisy samochodowej
 7. Cesja ubezpieczenia - podstawa prawna
 8. Podsumowanie - najważniejsze informacje o cesji ubezpieczenia
Zwiń spis treści

Na czym polega cesja ubezpieczenia na bank?

W języku urzędowym cesja oznacza tyle, co przeniesienie pewnych praw z jednej osoby na drugą. Przykładowo w sytuacji dokonania cesji wierzytelności przeniesione zostaje prawo do żądania zapłaty z jednej osoby na drugą. Jeśli bank zmagający się z nieterminowym kredytobiorcom dokona takie cesji i przeniesie prawa do dochodzenia wierzytelności na inny podmiot (na przykład na firmę windykacyjną), ten właśnie podmiot będzie miał w pełni uprawomocnioną możliwość dochodzenia swych roszczeń (zapłaty) od kredytobiorcy.

Cesja ubezpieczenia jest pod tym względem bardzo podobna do cesji wierzytelności. Jej istotą również jest przeniesienie pewnych praw – a dokładniej prawa do żądania wypłaty odszkodowania w razie zajścia umownie wskazanych przypadków.

Cesja polisy jest formą zabezpieczenia kredytu konsumenckiego – a więc tego, który zaciągany jest w konkretnym celu, przykładowo na zakup samochodu czy nieruchomości. Dzięki cesji bank udzielający kredytu ma gwarancję wypłaty środków z ubezpieczenia w razie zajścia odpowiednich okoliczności.

Warto w tym miejscu dodać, iż standardowa cesja polisy przyjmuje zwykle postać adnotacji, załącznika lub aneksu do umowy ubezpieczenia zawartej między kredytobiorcą kupującym dany przedmiot (na przykład auto lub nieruchomość) na kredyt a firmą ubezpieczeniową.

Cedent a cesjonariuszem

Cedentem takiego przelewu (przekazania) praw do wypłaty polisy jest kredytobiorca zrzekający się prawa do zatrzymania gotówki.

Cesjonariuszem natomiast jest bank udzielający kredytu na zakup ubezpieczonego przedmiotu (auta lub nieruchomości).

Kiedy bank ma prawo zażądać cesji ubezpieczenia?

Udzielając kredytu konsumenckiego – na przykład samochodowego (na zakup auta) lub hipotecznego (na kupno mieszkania lub budowę domu) – banki komercyjnego żądają od klienta wykupienia ubezpieczenia chroniącego szkody na przedmiocie kredytowania (odpowiednio: na samochodzie lub nieruchomości). Oczywiście ubezpieczenie to może być wykupione bezpośrednio w banku (na zasadzie cross sellingu) lub w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. 

Niezależnie od tego, która instytucja sprzeda kredytobiorcy ubezpieczenie, bank udzielający kredytu może poprosić o dokonanie cesji z polisy. Oznacza to, iż w umowie ubezpieczeniowej zawarta zostanie informacja o tym, iż w przypadku zajścia prawnie wskazanych okoliczności pieniądze z polisy wypłacone zostaną bezpośrednio na rzecz banku, a nie – na konto kredytobiorcy, który wykupił ubezpieczenie. 

Do czego bank potrzebuje cesji?

Dzięki zagwarantowaniu cesji praw z polisy bank może być niejako pewien, iż w razie zajścia losowych wydarzeń (na przykład wypadku przy użyciu kredytowanego samochodu) konsument nie zaprzestanie spłaty zobowiązania kredytowego.

Pieniądze z wypłaconej polisy posłużą bankowi uregulowaniu przyszłych rat, a kredytobiorca nie będzie musiał zaprzątać sobie głowy dalszą spłatą zobowiązana. Zwłaszcza, jeśli przedmiot kredytowania (auto lub nieruchomość) został zupełnie i nieodwracalnie zniszczony.

Cesja praw z ubezpieczenia hipoteki

Cesja prawa z polisy ubezpieczeniowej jest często stosowaną formą zabezpieczenia kredytu zaciąganego na cele mieszkaniowe. Przykładowo może chodzić o kredyt na zakup działki budowlanej, na budowę domu lub na kupno mieszkania. W każdym z tych przypadków nie obędzie się oczywiście bez ubezpieczenia chroniącego przedmiot kredytowania, a więc nieruchomość. 

Jeśli w trakcie spłaty kredytu hipotecznego dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, na mocy którego kredytowany przedmiot (mieszkanie lub dom) ulegnie zniszczeniu, pula ubezpieczenia zostanie wypłacona poszkodowanemu. Co istotne jednak, na mocy dokonanej cesji polisy ubezpieczyciel nie wypłaci środków na rzecz kredytobiorcy.

Pieniądze trafią bezpośrednio do banku, w którym zaciągnięty został kredyt na sfinansowanie mieszkaniowych celów. Posłużą one spłacie przyszłych rat kredytu, dzięki czemu poszkodowany kredytobiorca nie będzie musiał martwić się należnościami. 

Oczywiście cesja praw z ubezpieczenia hipoteki nie jest jedyną formą zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego. Równie często, co po cesję, banki sięgają po takie rozwiązania, jak:

 • ustanowienie hipoteki umownej,
 • poręczenie kredytu,
 • blokada środków na koncie.

Żadne z wyżej wymienionych rozwiązań nie chroni jednak spłaty zobowiązania przez zdarzeniami losowymi. Dlatego ubezpieczenie hipoteki i dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej staje się niezbywalnym wymogiem banków udzielających kredytu na cele mieszkaniowe.

Cesja praw z polisy samochodowej

Każdy posiadacz samochodu zaraz po jego rejestracji zobowiązany jest do wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Fakt ten wykorzystują banki właśnie w celu zabezpieczenia wypłacanego finansowania. W jaki sposób? Poprzez zagwarantowanie sobie zwrócenia odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia ubezpieczanego samochodu.

Dzięki cesji praw pieniądze z odszkodowania nie trafiają bezpośrednio do ubezpieczonego właściciela pojazdu, lecz do banku, który sfinansował zakup samochodu. Owe przeniesienie prawa wypłaty odszkodowania jest istotą cesji praw z polisy AC. Owy zabieg chroni kredytodawcę (bank) przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, jak kradzież samochodu czy szkoda całkowita. 

Tak więc jeśli zakupione na kredyt auto zostanie skradzione lub uszkodzone na skutek czynników zewnętrznych, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie nie właścicielowi, a bankowi. Dzięki cesji praw wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie pozwoli pokryć koszty kolejnych rat, chroniąc tym samym interesy banku, lecz pośrednio także i samego kredytobiorcy.

Cesja ubezpieczenia - podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię ubezpieczeń i przenoszenia praw wierzytelności, jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 1965 roku, choć od tego czasu był on wielokrotnie nowelizowany i ujednolicany. Ujednoliconą treść Kodeksu znaleźć można w Dzienniku ustaw nr 16 na rok 1964, pod pozycją 93.

PODSTAWA PRAWNA

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.


Art. 805., § 1-2. Kodeksu cywilnego

Kwestie ubezpieczenia jasno doprecyzowane są w Kodeksie cywilnym. By cesja praw z polisy została uprawomocniona, konieczne jest zawarcie odpowiedniej adnotacji w umowie ubezpieczeniowej. Informacja ta może mieć także charakter załącznika lub aneksu do pierwotnej umowy polisowej.

Ważne, by adnotacja zawierała jasne wskazanie, iż w razie zajścia określonych okoliczności pula ubezpieczenia zostanie wypłacona na rzecz cesjonariusza (kredytodawcy), a nie cedenta (kredytodawcy i kupca ubezpieczenia). 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Cesja ubezpieczenia na bank polega na tym, że prawa z polisy ubezpieczeniowej zostają przeniesione na bank.

Żeby zrobić cesję z polisy, wystarczy zgłosić to towarzystwu ubezpieczeniowemu podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Towarzystwo dopełni wszelkich formalności.

Cesja ubezpieczenia to po prostu zapis w umowie ubezpieczeniowej. Nie musi nawet stanowić osobnego dokumentu.

Jeżeli nasza polisa zawiera cesję na bank, powinno być to zapisane w treści polisy.

Koszty cesji są ustalane indywidualnie. Często cesja przy kredycie hipotecznym jest bezpłatna.

W praktyce cesja przenosi prawa do odszkodowania na bank. Cesja działa tak, że przekazuje uprawnienia innemu podmiotowi. Jeżeli dokonamy cesji ubezpieczenia, to cesjonariusz zyskuje prawa wynikające z tego ubezpieczenia.

Nie ma prawnej definicji wskazującej, kto ponosi koszty cesji. Może być to ustalone indywidualnie przez cesjonariusza i cedenta. Najczęściej koszt cesji ponosimy my lub dzielimy się nim w stosunku 50%/50% z podmiotem udzielającym nam kredytu.

Podsumowanie - najważniejsze informacje o cesji ubezpieczenia

 1. W języku urzędowym cesja oznacza tyle, co przeniesienie pewnych praw z jednej osoby na drugą.
 2. Istotą cesji ubezpieczenia jest przeniesienie pewnych praw – a dokładniej prawa do żądania wypłaty odszkodowania w razie zajścia umownie wskazanych przypadków.
 3. Cesja polisy jest formą zabezpieczenia kredytu konsumenckiego, a więc tego, który zaciągany jest w konkretnym celu, przykładowo na zakup samochodu czy nieruchomości.
 4. Dzięki cesji praw z polisy bank udzielający kredytu ma gwarancję wypłaty środków z ubezpieczenia w razie zajścia odpowiednich okoliczności.
 5. Standardowa cesja polisy przyjmuje zwykle postać adnotacji, załącznika lub aneksu do umowy ubezpieczenia zawartej między kredytobiorcą kupującym dany przedmiot (na przykład auto lub nieruchomość) na kredyt a firmą ubezpieczeniową.
 6. Cedentem cesji ubezpieczenia, czyli przekazania praw do wypłaty polisy, jest kredytobiorca zrzekający się prawa do zatrzymania gotówki w przypadku wypłaty puli ubezpieczenia.
 7. Cesjonariuszem przelewu ubezpieczenia jest bank udzielający kredytu na zakup ubezpieczonego przedmiotu (auta lub nieruchomości). Cesjonariusz otrzyma wypłatę ubezpieczenia w razie zajścia określonych w umowie okoliczności.
 8. Pieniądze z wypłaconej polisy posłużą bankowi uregulowaniu przyszłych rat, a kredytobiorca nie będzie musiał zaprzątać sobie głowy dalszą spłatą zobowiązana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

ha ka
ha ka
2019-06-07 18:48:03

ja sie nie zgodzilam na cesje z polisy oc i wzielam kredyt samochodowy w innym banku po prostu, polecam poszukac jesli ma sie wybor

Podobne artykuły

Niższe opłaty w mBanku
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
13 października 2019

Niższe opłaty w mBanku

Kredyt gotówkowy Pilica
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
30 czerwca 2020

Kredyt gotówkowy Pilica

Lombardy w Piekarach Śląskich
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
07 grudnia 2022

Lombardy w Piekarach Śląskich

Kredyt hipoteczny do 80 roku życia
Wpisy
autor wpisu
Marek_Rutkowski
02 października 2014

Kredyt hipoteczny do 80 roku życia

Raport o sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
23 lutego 2013

Raport o sytuacji finansowej gospodarstw domowych

Ile wynosi szara strefa w Polsce?
Ekonomia
autor wpisu
Natalia Narloch
26 października 2018

Ile wynosi szara strefa w Polsce?

Porównaj