Ile zarabia aptekarz?

Ile zarabia aptekarz?

author
Sandra Tessmer
07 października 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Kategoria

Farmaceuta to osoba która swój zawód realizuje głównie w punktach aptecznych. To jednak nie jest jedyne miejsce, gdzie mogą pracować osoby z takim wykształceniem. Sprawdzamy, ile zarabiają farmaceuci.

Farmaceuta – zarobki

Farmaceuta to osoba wykonująca zawód w aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej ma prawo posługiwać się tytułem aptekarza. Tytuł zawodowy farmaceuty podlega ochronie prawnej. Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która ukończyła w Polsce 5,5-letnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji.

Farmaceuta – zarobki

Zarobki absolwentów farmacji zależą m.in. od doświadczenia, a także od miejsca pracy i stanowiska. Wynagrodzenia członków kadry kierowniczej w aptekach i hurtowniach leków są o kilka tysięcy wyższe niż przeciętna pensja w Polsce. Z pracą w zawodzie farmaceuty wiąże się  duża odpowiedzialność. Jak wynika z danych statystycznych, przeciętna pensja farmaceuty zatrudnionego w aptece wynosi 4800 zł brutto.

Połowa zatrudnionych zarabia powyżej, a połowa – poniżej tej kwoty. Niektórzy pracownicy otrzymywali także świadczenia pozapłacowe, np. dofinansowanie do zajęć sportowych, bony towarowe, dodatkowe ubezpieczenie na życie lub dostęp do prywatnej opieki medycznej. 14% pracowników uzyskało też comiesięczną premię. Według raportu, 96% farmaceutów wykonywało swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę.

Zarobki kierowników aptek utrzymywały się na przeciętnym poziomie 7200 zł brutto. 13% osób zajmujących to stanowisko regularnie otrzymywało premie. Mediana płac kierowników hurtowni farmaceutycznych to 9200 zł brutto, najlepiej wynagradzani otrzymywali ponad 14 000 zł brutto miesięcznie.

Ile zarabia farmaceuta? Zarobki w aptece ogólnodostępnej

Jak wynika z Raportu płac 2018, przygotowanego przez portal praca.farmacja.pl, zarobki magistra farmacji kształtują się w zakresie od 3375 zł do 3605 zł netto miesięcznie. Zarobki farmaceutów zależą od lokalizacji apteki i wielkości miasta pod kątem liczby mieszkańców. Apteki sieciowe zlokalizowane w miastach liczących poniżej 10 000 mieszkańców oferują wyższe zarobki farmaceutom niż apteki w miastach wojewódzkich. Jednocześnie, w skali całego kraju, na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć farmaceuci w województwie zachodniopomorskim i mazowieckim, natomiast najniższe otrzymują w województwie podlaskim i świętokrzyskim.

To, ile zarabia magister farmacji w aptece, zależy także od jego doświadczenia i liczby przepracowanych lat. Najwięcej zarabia doświadczony farmaceuta, zarobki magistra farmacji po stażu są często znacznie niższe. Dodatkowo, po odbyciu odpowiedniego stażu pracy, farmaceuta może ubiegać się o uprawnienia kierownika apteki. Praca na tym stanowisku wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia o około 1000-1400 zł netto miesięcznie.

Ile zarabia farmaceuta w aptece szpitalnej?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. na stanowisku farmaceuty bez specjalizacji będzie wynosiło 2847 zł.

Natomiast w przypadku farmaceuty ze specjalizacją 4095 zł. Do roku 2021, zarobki farmaceutów wzrosną odpowiednio do wartości 3651 zł i 5251 zł brutto. Eksperci twierdzą jednak, że wysokość minimalnych zarobków farmaceutów klinicznych, ustalona przez ustawę, nie poprawi znacząco ich sytuacji.

Czym zajmuje się farmaceuta?

Farmaceuci mogą pracować w aptekach, gdzie oprócz sprzedawania leków, służą także radą i pomocą w ich wyborze. Jednak nie jest to jedyne miejsce, w którym możemy spotkać przedstawicieli tego zawodu. Oprócz tego, że osoby na tym stanowisku przede wszystkim zajmują się dobrem pacjentów, mogą również pracować przy tworzeniu leków produkowanych przez koncerny farmaceutyczne, oceniać leki, pracować w firmach kosmetycznych czy zajmować się pracą naukową.

Farmaceutę spotkamy więc nie tylko w aptece, lecz także hurtowniach leków, laboratoriach farmaceutycznych, firmach kosmetycznych, sanepidzie i innych tego typu instytucjach.

Czym zajmuje się kierownik apteki?

W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany kierownikiem apteki. Można być kierownikiem tylko jednej apteki. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece, a w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej – 3-letni staż pracy w aptece. Kierownik apteki na czas swojej nieobecności wyznacza farmaceutę do jego zastępowania.

Do zadań kierownika apteki należy:

 1. organizacja pracy w aptece: przyjmowania, wydawania, przechowywania i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowego sporządzania leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielania informacji o lekach;
 2. nadzór nad praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych;
 3. przekazywanie informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;
 4. przekazywanie informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
 5. zakup produktów leczniczych oraz ich wydawanie zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne;
 6. zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ich wydawanie zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne;
 7. prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób;
 8. przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów;
 9. wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych;
 10. wyłączne reprezentowanie apteki względem Narodowego Funduszu Zdrowia.

W aptece szpitalnej oraz zakładowej również ustanawia się kierownika apteki, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kierownika apteki ogólnodostępne.

Wydawanie produktów medycznych

Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane są z apteki ogólnodostępnej przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego – w ramach jego uprawnień zawodowych:

 1. na podstawie recepty;
 2. bez recepty;
 3. na podstawie zapotrzebowania.

W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia farmaceuta, może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę. Fakt wydania produktu leczniczego farmaceuta odnotowuje na sporządzanej recepcie farmaceutycznej, która powinna zawierać:

 1. nazwę wydanego produktu leczniczego i jego dawkę;
 2. przyczynę wydania produktu leczniczego;
 3. tożsamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy został wydany;
 4. datę wydania, podpis i pieczątkę farmaceuty.

Osoba wydająca produkt leczniczy lub wyrób medyczny sprawdza jego termin ważności. Oprócz tego kontroluje wizualnie czy produkt lecznicy nie wykazuje cech, które świadczą o jego niewłaściwej jakości. Udziela również, jeśli zajdzie taka potrzeba, osobie odbierającej produkt informacji co do sposobu jego stosowania i przechowywania. Udziela również szeregu innych informacji, które dotyczą działania farmakologicznego i ewentualnych interakcji,

Osoba realizująca receptę jest zobowiązana przed wydaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego ponadto do:

 1. sprawdzenia prawidłowości wystawienia recepty zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. umieszczenia na recepcie, na której przepisano lek recepturowy numeru bieżącego leku recepturowego, adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji i swojego podpisu i pieczątki;
 3. sprawdzenia szczególnych uprawnień osoby, dla której została wystawiona recepta, określonych w odrębnych przepisach;
 4. przeliczenia przepisanej na recepcie ilości produktu leczniczego lub wyrobu medycznego i sprawdzenia, czy ilość ta odpowiada ilości, którą osoba realizująca receptę może wydać zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. sprawdzenia rodzaju odpłatności za wydawany produkt leczniczy lub wyrób medyczny;
 6. poinformowania osoby odbierającej produkt leczniczy lub wyrób medyczny o wysokości wnoszonej przez nią opłaty;
 7. pobrania opłaty za wydawaną ilość produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany

Jak zostać farmaceutą?

Droga do zostania farmaceutą nie jest łatwa. Przede wszystkim konieczne są studia wyższe na kierunku farmacji, które trwają 5 lat. Kładzie się na nich nacisk głównie na chemię i biologię, jednak studenci uczą się również wielu dyscyplin medycznych. Trzeba podkreślić, że studia nie są łatwe i wymagają dużych nakładów pracy. Poza tym ta dziedzina naprawdę szybko się rozwija, osoby, które podejmą się nauki tego zawodu, muszą być przygotowani, że będzie ona trwała właściwie przez cały czas.

Aby otrzymać prawo do wykonania zawodu, należy ukończyć obowiązkowy 6-miesięczny staż.

Aktualnie można zdobyć jeszcze tytuł technika farmacji. Oczywiście osoby z takim wykształceniem mają dużo mniejsze uprawnienia. Dodatkowo ich staż musi trwać aż 24 miesiące. Warto wiedzieć, że możliwość rozpoczęcia nauki w tym kierunku i uzyskanie tytułu wygaśnie wraz z rokiem szkolnym 2018/2019.

Podnoszenie kwalifikacji farmaceuty

Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni farmaceutycznej jest zobowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu ciągłym, którego celem jest aktualizacja posiadanego zasobu wiedzy oraz stałe dokształcanie się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

Tytuł specjalisty farmaceuta może uzyskać w ramach kształcenia podyplomowego – po odbyciu przeszkolenia specjalizacyjnego, zwanego specjalizacją i zdaniu egzaminu państwowego. Specjalizację może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. posiada roczny staż pracy w zawodzie;
 3. została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Specjalizacje i szkolenia ciągłe są prowadzone przez wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja.

Specjalizacja farmaceutów odbywa się w zakresie następujących specjalności:

 1. analityka farmaceutyczna;
 2. bromatologia;
 3. farmacja apteczna;
 4. farmacja kliniczna;
 5. farmacja przemysłowa;
 6. farmacja szpitalna;
 7. farmakologia;
 8. lek roślinny;
 9. mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna;
 10. toksykologia;
 11. zdrowie publiczne;
 12. zdrowie środowiskowe.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu farmacji

Farmaceuta może pracować w aptece lub w laboratorium. Absolwenci farmacji podejmują pracę także w koncernach produkujących leki. Możliwości rozwoju w takich firmach są szerokie. Znajdują się tam stanowiska dla kierowników produkcji czy przedstawicieli handlowych posiadających fachową wiedzę na temat sprzedawanych produktów. Farmaceuci pracują również w ośrodkach prowadzących badania kliniczne. Wykształcenie farmaceutyczne umożliwia podjęcie pracy w inspekcji farmaceutycznej albo w innych instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia.

Podsumowanie

Praca farmaceutów wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy oraz chęci do ciągłego nabierania nowych doświadczeń oraz kwalifikacji. Osoby, które jednak zdecydują się na taką ścieżkę zawodową, mogą liczyć na dobre, stabilne zarobki. Warto pamiętać, że praca farmaceutów jest w społeczeństwie bardzo potrzebna. To właśnie oni odpowiadają za odpowiednie dbanie i stan leków oraz odpowiadanie na pytania klientów.

Pytania i odpowiedzi

Ile zarabia magister farmacji w Niemczech, Szwecji?

Farmaceuci w Niemczech rozpoczynają pracę w aptece z wynagrodzeniem 3362 euro brutto, po odbyciu 10-letniego stażu pracy ich wynagrodzenie wzrasta do 4077 euro brutto. Natomiast w Szwecji otrzymują miesięczne wynagrodzenie w zakresie 3211-4454 euro brutto. Na wysokie wynagrodzenia mogą liczyć także liczyć farmaceuci zatrudnieni w firmach farmaceutycznych. W Niemczech pracownicy branży farmaceutycznej należą do jednych z najlepiej opłacanych specjalistów, co przekłada się na zainteresowanie pracą dla farmaceutów w tym kraju.

Brakuje dokładnych analiz porównujących wynagrodzenia farmaceutów pracujących w Europie. Trudno porównywać zarobki farmaceuty w Niemczech, Szwecji oraz Polsce, skoro koszt życia w tych krajach bardzo się różni. Niemniej jednak, dostępne dane oraz trend młodych magistrów farmacji do emigracji wskazują, że zarobki farmaceutów za granicą są nieporównywalnie większe od tych w Polsce, zarówno w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, jak i firmach farmaceutycznych. Warto dokładnie przemyśleć ewentualną decyzję o zatrudnieniu się jako farmaceuta za granicą i wziąć pod uwagę stosunek kosztu życia do wynagrodzenia.


Czy farmaceuta może odmówić wydania leku?

Zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:

 1. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
 2. konieczne jest dokonanie zmian określonych w odrębnych przepisach, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
 3. od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni;
 4. osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia;
 5. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Jak wygląda przerwa w wykonywaniu zawodu?

Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie w aptece, ma obowiązek zawiadomić o tym okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie uzupełniające.

Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie:

 1. funkcji z wyboru w organach izb aptekarskich;
 2. pracy w charakterze nauczyciela akademickiego na wydziałach albo w innych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja;
 3. pracy w inspekcji farmaceutycznej;
 4. pracy w ramach merytorycznej działalności redakcyjnej naukowo-zawodowych czasopism farmaceutyczny

Ilu jest farmaceutów w Polsce?

Dane z końca 218 roku mówią, że 3988 magistrów farmacji jest wpisanych do rejestrów farmaceutów prowadzonych przez okręgowe izby aptekarskie w Polsce. Spośród nich 13791 farmaceutów jest kierownikami aptek ogólnodostępnych, 1542 farmaceutów jest kierownikami aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej.

Według Ministerstwa Zdrowia na jedną aptekę w Polsce przypada przeciętnie 1,78 farmaceuty, z czego najwięcej (2,5) w województwach łódzkim i pomorskim, a najmniej (1) – w województwie zachodniopomorskim.


Jaką odpowiedzialność zawodową ma farmaceuta?

Członkowie samorządu aptekarskiego są zobowiązani:

 1. przestrzegać zasad etyki i deontologii zawodowej;
 2. godnie zachowywać się i sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe;
 3. zachować w tajemnicy wiadomości dotyczące zdrowia pacjenta, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.

Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

Sąd aptekarski może orzekać kary:

 1. upomnienia;
 2. nagany;
 3. zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza;
 4. pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza.

Farmaceuta traci prawo wykonywania zawodu w razie:

 1. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego;
 2. utraty praw publicznych;
 3. pozbawienia prawa wykonywania zawodu.
author
Sandra Tessmer
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

same błędy
same błędy
2021-05-31 23:41:03

Dane z końca 218 roku mówią, że 3988 magistrów farmacji jest wpisanych do rejestrów farmaceutów prowadzonych przez okręgowe izby aptekarskie w Polsce. Spośród nich 13791

daniel
daniel
2021-05-12 19:38:15

kto pisał te stawki ale niskie w życiu o takich nie słyszałem ubawiłem się czytając te bzdury

2021-03-24 09:47:34

Te pensje to zart. MGR FARMACJI NIE PRACUJCIE ZA MISKE RYZU

Podobne artykuły

Mandaty drogowe – podwyżka do 1500 zł?

Idą nowe i srogie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Do opinii publicznej trafiły pogłoski dotyczące podwyżek mandatów i nowych rodzajach przewinień, które będą karane. Najwięcej kontrowersji budzi informacja o tym, iż maksymalny mandat za przekroczenie prędkości może zostać podniesiony nawet do 1500 złotych. Czy resort potwierdza plany ustawodawcze?

author
Halszka Gronek
08 listopada 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

PKO BP w Radlinie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Radlinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
12 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Citi Handliowy z tytułem najlepszego banku digital

Według rankingu „World’s Best Consumer Digital Banks In Central & Eastern Europe 2018”, który zorganizował amerykański magazyn Global Finance, Citi Handlowy otrzymał tytuł najlepszego banku cyfrowego w Polsce.

author
Patryk Byczek
04 września 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: “Nie ma jak z domu” w Credit Agricole

Credit Agricole wystartował z bardzo prostą promocją, w której w zamian za założenie karty kredytowej i płacenie nią przez Internet zwróci Klientom 2% od każdej wydanej kwoty. Promocja trwa do 31 stycznia 2021 roku. Sprawdź szczegóły.

author
Patryk Byczek
15 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Miechowie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Miechowie – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
26 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Promocja: „Płać telefonem i zyskaj 20 zł – edycja I” – w Banku Pekao

W Banku Pekao trwa prosta promocja, w której w zamian za zarejestrowanie karty i spełnienie prostych warunków, Klienci mogą zgarnąć 20 złotych na start. Promocja trwa do 30 września 2021 roku. Sprawdź szczegóły.

author
Patryk Byczek
05 sierpnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj