Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – czym się zajmuje?

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
20 sierpnia 2019

Czuwanie nad całym sektorem bankowym krajów należących do Unii Europejskiej z pewnością nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego właśnie do szeregów pracowniczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wstąpić mogą jedynie najlepsi eksperci branży. W dzisiejszym artykule sprawdzamy informacje na temat Urzędu.

Spis treści

1. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – co to jest?
2. Misje i zadania EUNB.
3. Stress-testy banków EUNB.
4. Organizacja i przebieg prac.
5. Dane kontaktowe.
6. Podsumowanie.

 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – co to jest?

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, skrótowo nazywany EUNB lub z angielska EBA (European Banking Authority), jest niezależnym organem Unii Europejskiej, do którego najważniejszych zadań zalicza się pracę nad skuteczną i spójną regulację ostrożnościową, a także nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Instytucja dąży do utrzymania stabilności finansowej w całej UE. Co więcej, stara się zapewnić integralność, efektywność i prawidłowe funkcjonowania sektora bankowego.

Warto dodać, iż Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, w którego skład wchodzą jeszcze cztery inne organy. Mowa o:

  1. Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych,
  2. Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych,
  3. Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego,
  4. Wspólnym Komitecie Europejskich Urzędów Nadzoru.

Niezwykle ważny jest fakt, iż EUNB jest organem niezależnym i autonomicznym (choć odpowiada przed Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską). Od pierwszego dnia maja bieżącego roku stanowisko przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego należy do José Manuel Campa. Natomiast funkcję dyrektora naczelnego (CEO) od blisko ośmiu pełni Adam Farkas. 


Sprawdź, co oznaczają skróty nazw stanowisk, takie jak CEO, CFO, CSO itp.

Misje i zadania EUNB

Podczas gdy krajowe organy nadzoru – takie, jak w przypadku Polski Komisja Nadzoru Finansowego – zachowują nadzór nad poszczególnymi instytucjami finansowymi (np. bankami komercyjnymi, SKOK-ami i firmami pożyczkowymi w Polsce), zadaniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego jest poprawa funkcjonowania rynku niejako w perspektywie szerszej. Głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego, skutecznego oraz jednolitego europejskiego nadzoru i regulacji na poziomie wszystkich państw członkowskich.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stara się utworzyć spójny i sprawiedliwy zbiór przepisów dla sektora bankowego w Europie. Zadanie to jest wypełniane poprzez przyjmowanie i realizację wiążących standardów technicznych oraz restrykcyjnych wytycznych bankowych. Oczywiście jednolity zbiór przepisów ma na celu stworzenie równych warunków działania poszczególnych rynków krajowych. Co więcej, spójne prawo i jednakowe wytyczne mają pomóc zagwarantować wysoki poziom ochrony deponentów i inwestorów, a co równie ważne – także konsumentów.

Warto dodać, iż Europejski Urząd Nadzoru Bankowego pełni kluczową rolę w propagowaniu konwergencji praktyk nadzorczych w celu zapewnienia jednolitego stosowania reguł ostrożnościowych. Ponadto EUNB mieści się w gronie podmiotów uprawnionych do oceny ryzyka i zagrożeń występujących w unijnym sektorze bankowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym organom rynkowym, Urząd ma możliwość regularnego sporządzania raportów z oceny ryzyka, a także cyklicznego przeprowadzania ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych (o nich w dalszej części artykułu).

Stress-testy banków EUNB

Jak wspomnieliśmy w poprzednich akapitach artykułu, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego odgrywa znaczącą rolę w kwestii przeprowadzania ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych. Mowa o tak zwanych stress-testach banków, których historia sięga już początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Pierwsze testy warunków skrajnych przeprowadzane były na rynku amerykańskim i miały one charakter wewnątrzkrajowy. W 1996 roku Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego czuwający nad bankami centralnymi krajów należących do Grupy Dziesięciu postanowił wdrożyć amerykańskie praktyki jako wymóg dla reszty zrzeszonych państw. W przypadku krajów europejskich stress-testy są obowiązkowym narzędziem kontrolnym na szczeblu ponadnarodowym od 2010 roku.

Przeprowadzanie stress-testów banków leży w zakresie obowiązków Europejskiego Banku Centralnego. Niemniej jednak przy organizacji nowych badań warunków skrajnych współpracują wszystkie instytucje nadzorcze z państw unijnych, w tym właśnie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. To właśnie EUNB opracował ostatni schemat wyników europejskich stress-testów bankowych (za lata 2010-2017), według którego polski PKO Bank Polski znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu banków europejskich pod względem zabezpieczeń warunków skrajnych. 

Organizacja i przebieg prac

Organem reprezentującym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest Przewodniczący. To właśnie na nim spoczywa również obowiązek przygotowywania prac EUNB i przewodzenia obradom podczas posiedzeń Rady Organów Nadzoru. Obok Przewodniczącego ważną rolę ogrywa Dyrektor Zarządzający. CEO przygotowuje posiedzenia Zarządu i kieruje bieżącą pracą operacyjną Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Warto wyjaśnić, iż EUNB posiada dwa organy zarządzające. Są nimi:

  1. Rada Organów Nadzoru (główny organ decyzyjny Urzędu),
  2. Zarząd (funkcja pomocnicza i opiniodawcza).

Jak przebiegają prace Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego? Przede wszystkim skupiają się one na tak zwanych posiedzeniach technicznych grup roboczych i komisji stałych, w trakcie których organy krajowe mogą przedstawiać swoje stanowisko. W ten właśnie sposób EUNB prowadzi regularną współpracę w innymi organami i instytucjami. Warto także dodać, iż w konkretnych przypadkach prowadzone są także otwarte konsultacje społeczne dotyczące środków regulacyjnych (standardów technicznych, wytycznych itp.).

Dane kontaktowe

 

Siedziba EUNB

Jeszcze do niedawna siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego mieściła się w biurowcu One Canada Square w Londynie. Niemniej jednak w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej (Brexit), pod koniec listopada 2017 roku pozostałe 27 państw członkowskich wybrało Paryż jako nową siedzibę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

EUROPLAZA
20 Avenue André Prothin
92927 Paris La Défense
France

 


Dane teleadresowe

DEFENSE 4 – EUROPLAZA
20 Avenue André Prothin
CS 30154
92927 Paris La Défense CEDEX

tel.: +33 1 86 52 70 00
e-mail: [email protected]

 


Kontakt dla mediów

Biuro prasowe zajmuje się wyłącznie zapytaniami od przedstawicieli prasy i mediów.

Kierowniczka biura prasowego: Franca Rosa Congiu
tel.: +33 1 86 52 7052
e-mail: [email protected]

Podsumowanie


Źródła:
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eba_pl
https://eba.europa.eu/languages/home_pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Suchowoli
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 października 2019

PKO BP w Suchowoli

Ile ma kosztować obniżka podatków w przyszłym roku?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
16 lipca 2019

Ile ma kosztować obniżka podatków w przyszłym roku?

ING Bank Śląski przejmie mBank?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
16 października 2019

ING Bank Śląski przejmie mBank?

Trojany bankowe – Polska w czołówce
Wpisy
author
Patryk Byczek
09 sierpnia 2018

Trojany bankowe – Polska w czołówce

PKO BP w Brzesku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
09 września 2019

PKO BP w Brzesku

Santander Bank Polska w Dzierżoniowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 maja 2019

Santander Bank Polska w Dzierżoniowie

Porównaj