Czy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe?

Czy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe?

author
Dominika Byczek
27 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają być pomocą dla pracowników, którzy chcieliby oszczędzać pieniądze, a nie potrafią samodzielnie się za to zabrać. Odprowadzanie części pensji na PPK ma gwarantować wyższą emeryturę. Czy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe? Sprawdzamy.

Komornik a Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK nie jest obowiązkowe, ale można się spodziewać, że coraz więcej osób – w tym dłużników – zdecyduje się skorzystać z rządowego planu oszczędzania. W związku z tym pytanie o to, czy środki z PPK może zająć komornik, może zadawać sobie coraz więcej osób. Od razu podajemy odpowiedź na pytanie, czy środki te w istocie podlegają egzekucji komorniczej.

Czy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe?

nasza odpowiedź:

TAK – dłużnikom alimentacyjnym

NIE – dłużnikom niealimentacyjnym

Warto jednak wyjaśnić, skąd te rozbieżności i odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące związku PPK z egzekucją komorniczą. W pierwszej części wyjaśniamy, dlaczego dłużnikom niealimentacyjnym komornik nie może zająć PPK, a w drugiej omawiamy kwestię egzekucji alimentów z PPK.

Wskażemy również, jaka jest podstawa prawna dotycząca zajęcia komorniczego oraz jaki jest maksymalny procent zajęcia i kwota wolna od egzekucji.

Komornik a PPK – długi niealimentacyjne

Przede wszystkim powtórzmy raz jeszcze, że komornik nie zajmie środków odłożonych na PPK osobom, których długi nie pochodzą z niespłaconych alimentów.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Jednocześnie z wprowadzeniem tej ustawy zmienione zostały konkretne zapisy w kodeksie pracy. Obowiązek wyliczania kwoty należnej pracownikowi i komornikowi spoczywa na pracodawcy osoby, wobec której prowadzona jest egzekucja komornicza.

Zajęcie PPK – podstawa prawna

To pracodawca potrąca z wynagrodzenia to, co nakazuje mu prawo. Dotychczas przed wyliczeniem, ile pieniędzy przekazać komornikowi, pracodawca musiał od wypłaty odliczyć:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Po zmianie przepisów do tej listy dochodzi też kwota wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.

Art. 87. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu (…)

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Zatem aby wyliczyć kwotę do potrąceń komorniczych, pracodawca musi od 1 stycznia oprócz składek ZUS i zaliczek na PIT dokonać odliczenia PPK. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wpłynęła także na zmianę zapisu dotyczącego kwoty wolnej od potrąceń. Jest ona kwotą minimalnego wynagrodzenia pomniejszoną o wpłatę na pracownicze plany kapitałowe.

Art. 87(1). Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Jak pracodawca oblicza wypłatę dla pracownika, który ma egzekucję komorniczą nie z powodu alimentów i jest zapisany do PPK?

 1. Pracodawca bierze kwotę wypłaty brutto.
 2. Odlicza z niej obowiązkowe składki na ZUS i podatek dochodowy.
 3. Wylicza z kwoty brutto 2% na wpłatę na PPK.
 4. Na kwotę wypłaty dla pracownika rezerwuje wysokość minimalnej krajowej i odlicza od niej składkę na PPK.
 5. Wypłatę netto pomniejszoną o składkę na PPK przekazuje pracownikowi.
 6. Całą pozostałą kwotę przekazuje komornikowi.

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Wobec dłużników niealimentacyjnych komornik nie może przeprowadzić egzekucji komorniczej ze środków, które pracownik przeznacza na pracownicze plany kapitałowe. Ile zatem z wypłaty trafi do komornika?

Jeżeli wypłaty brutto pracodawca odliczy składki na PIT i ZUS – zostaje kwota netto wynagrodzenia. Z zasady PPK, choć wyliczane są z kwoty brutto wynagrodzenia, odliczane są już od kwoty netto. Osobie, która zarabia minimalną krajową, kwota wypłaty również zostanie pomniejszona o wpłatę na PPK. Środki te nie trafią jednak do komornika, a na indywidualne konto pracownika.

Osobom zarabiającym powyżej minimalnej krajowej mającym egzekucję komorniczą również zostanie wypłacona kwota płacy minimalnej pomniejszona o wpłatę na pracownicze plany kapitałowe. Jeżeli przez zajęcia komornicze nasz budżet miesięczny się nie spina, możemy skorzystać z pożyczek z komornikiem, dostępnych właśnie dla osób, które są w trakcie egzekucji.

Zajęcie komornicze a PPK – przykład

Pani Janina jest w trakcie egzekucji komorniczej. Jej długi powstały na skutek niespłaconych pożyczek online. Pani Janina jest zatrudniona na umowę o pracę i zarabia 3400 zł brutto. Zdecydowała się odkładać część pensji na pracowniczy plan kapitałowy.

Kwota składki wynosi 2% zarobku brutto, czyli 68 zł. Pani Janina na rękę otrzymywałaby 2436 zł, ale całą nadwyżkę nad kwotę wolną od potrąceń zajmuje jej komornik. Gdyby pani Janina nie odprowadzała składek na PPK, dostawałaby miesięcznie 1634 zł na rękę, ale od tej kwoty pracodawca odlicza jej 68 zł na wpłatę na pracowniczy plan kapitałowy. Pani Janina podczas egzekucji komorniczej otrzymuje zatem wypłatę w wysokości 1566 zł.

Potrącenia komornicze a PPK 

Komornicy mają prawo dokonać potrącenia z PPK tylko wobec dłużników alimentacyjnych. Co więcej – osobom, które nie płacą na czas alimentów, komornik zabierze nie tylko ich część PPK, ale i te środki, które do PPK dokłada im państwo. Zajęciu komorniczej podlega bowiem zarówno część wpłacana na PPK przez pracownika, jak i część wpłacana przez Skarb Państwa. 

Zajęcie komornicze z PPK – jak obliczyć?

Przy długach niealimentacyjnych nie obliczamy zajęcia komorniczego, ponieważ komornik nie ma prawa takim osobom zająć środków z PPK.

Przy długach alimentacyjnych zajęcie komornicze może sięgać 100% środków odkładanych na PPK.

Komornik a PPK – długi alimentacyjne

Choć teoretycznie przepisy kodeksu pracy wskazują, że wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy nie mogą być zajęte przez komornika, to wobec alimenciarzy przepisy te nie obowiązują. Tutaj należy wziąć pod uwagę ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, a konkretnie artykuł 95.

Art. 95.

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Komornik ma zatem prawo zająć całą kwotę przeznaczoną na wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy. Co ciekawe – cała kwota oznacza nie tylko wpłaty pracownika, ale i pracodawcy.

Rodzi się zatem pytanie, czy osobie, która jest w trakcie egzekucji alimentów, opłaca się w ogóle być zapisanym do PPK? Potencjalnie nie odłoży na swoją emeryturę żadnych pieniędzy, ponieważ wszystko, co będzie odciągane z jej pensji na PPK, trafi do komornika.

Z drugiej jednak strony składka na PPK nie jest opłacana wyłącznie z pensji pracownika. Wkład finansowy w comiesięczną wpłatę ma także pracodawca. Istnieje zatem możliwość, że alimenciarze będą wykorzystywać ten system do spłacania długu nie ze swoich pieniędzy. Co więcej, komornik będzie mógł ściągnąć kwotę na poczet alimentów nawet z rocznego bonusu, który w ramach PPK jest zapewniony przez państwo.

Tak czy inaczej – alimenciarze nie mają szans zaoszczędzić na własną emeryturę dzięki PPK. Ich długi są uznawane przez państwo za priorytetowe i większość praw, które chronią innych dłużników, nie dotyczy osób nieopłacających alimentów.

Podsumowując należy stwierdzić, że alimenciarzom komornik bezwzględnie może zająć całą kwotę wpłaty na pracownicy plan kapitałowy. Nie chroni ich przed tym żadne prawo.

Podsumowanie

 1. Środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą być zajęte przez komornika.
 2. Komornik zajmie PPK tylko osobom, których długi powstały z tytułu zaległych alimentów.
 3. Osoby, które mają długi z innego powodu niż alimenty, nie będą miały egzekucji komorniczej z PPK.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Kasia
Kasia
2022-10-01 09:02:05

W firmie gdzie pracuje złożyłam dyspozycję o rezygnację z wpłat do ppk i rezygnację potym złożyłam dyspozycję w banku o wypłacenie tych środków po paru dniach otrzymałam inf z banku gdzie posiadam konto że część środków zablokowano mi a tylko 1/4 mogłam wypłacić moje konto jest zablokowane ,ale otrzymuje wynagrodzenie tylko najniższe .Jak to rozumieć może czy nie mowę w końcu bank mi ich pobrać

Stan
Stan
2022-08-08 13:12:21

Czy środki wypłacone z PPK na konto uczestnika w banku, bank może przelać na konto komornika z tytułu zajęcia niealimentacyjnego?

marcinek-m
marcinek-m
2020-01-02 10:30:06

A jak sprawa wygląda ze środkami już zgromadzonymi w PPK, przed wpływem zajęcia?

frania
frania
2019-02-19 11:21:13

Jeśli to będzie sposób żeby ścigać ludzi którzy nie są uczciwi to myślę, że to dobry pomysł. W takim razie to całe ppk będzie miało jeszcze więcej plusów to dobrze, bo ludzi to tylko zachęci do uczestnictwa

Podobne artykuły

Primark nareszcie w Polsce

Odzieżowy gigant planuje wejście na polski rynek. Mowa o firmie Primark, czyli irlandzkim przedsiębiorstwie odzieżowym, które zajmuje się sprzedażą detaliczną.

author
Aneta Jankowska
23 stycznia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO BP w Ustroniu

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Ustroniu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
21 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Nowa odsłona EKO kredytów w Pekao

Bank Pekao przedstawił w komunikacie prasowym EKO kredyty, znajdujące się w ofercie instytucji, w nowej odsłonię. Klienci mogą skorzystać z, między innymi, EKO Kredytu Mieszkaniowego z obniżoną marżą i minumum formalności, który jest dostępny dla Klientów interesujących się zakupem lub budową nieruchomości wyposażonej w odnawialne źródła energii. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
25 października 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BOŚ Bank z nową stroną internetową

Jak czytamy w najnowszym komunikacie Banku Ochrony Środowiska, niemałej transformacji doczekała się strona internetowa spółki. BOŚ Bank przed dokonaniem zmian dokonał analizy badań rynkowych oraz zebrał opinię klientów na temat zmian, jakich oczekują. Wśród nowości znalazł się między innymi widok mobilny.

author
Alicja Hirsekorn
09 stycznia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka pozabankowa PROFI CREDIT

W kolejnym artykule z cyklu "Pod lupą Zadluzenia.com" przedstawiamy kolejny produkt z serii "pożyczka bez BIK" – PROFI CREDIT.

author
Patryk Byczek
05 czerwca 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Kętach

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Kętach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
03 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj